BOZP v Úředním věstníku EU: září - říjen 2007

Výběr 23 směrnic z Official Journal of EU s plným textem.

Úřední věstník Evropské unie - č. C 248/1 23.10.2007

1

Stanovisko Evropské centrální banky ze dne 5. října 2007 k návrhu nařízení, kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 1749/96, kterým se stanoví počáteční prováděcí opatření k nařízení Rady (ES) č. 2494/95 o harmonizovaných indexech spotřebitelských cen.
        anotace: Dokument shrnuje stanovisko Evropské centrální banky (ECB) k návrhu nařízení, kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 1749/96, kterým se stanoví počáteční prováděcí opatření k nařízení Rady (ES) č. 2494/95 o harmonizovaných indexech spotřebitelských cen. ECB navrhované nařízení vítá, protože objasňuje a upevňuje zásady, na nichž je založen harmonizovaný index spotřebitelských cen (HISC), jakož i postupy určení výběrů pro zjišťování, záměny a kvalitativního očišťování, čímž zajišťuje srovnatelnost a přesnost HISC. Navrhované nařízení objasňuje pojmový základ HISC tím, že zavádí pojem „spotřebitelský segment podle účelu“ jako soubor transakcí, které má cenový index sledovat.
        klíčová slova: ceny spotřebitelské - harmonizace - EU - stanoviska - indexy

Úřední věstník Evropské unie - č. C 248/5 23.10.2007

2

Vysvětlivky ke kombinované nomenklatuře Evropských společenství.
        anotace: V souladu s článkem 9 odst. 1 písm. a), druhou odrážkou, nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku se Vysvětlivky ke kombinované nomenklatuře Evropských společenství mění tak, jak je v dokumentu uvedeno. Změny se týkají: vrtulí (do pražců), digitálních fotoaparátů a videokamer se záznamem obrazu a zvuku (kamkordéry).
        klíčová slova: nomenklatura statistická - změny - vrtule - fotoaparáty - kamery

Úřední věstník Evropské unie - č. C 251/1 26.10.2007

3

Stanovisko Komise ze dne 24. října 2007, k plánu zneškodnění radioaktivního odpadu vzniklého vyřazením jaderné elektrárny Garagliano v Itálii z provozu v souladu s článkem 37 Smlouvy o Euratomu.
        anotace: Dne 15. ledna 2007 obdržela Evropská komise od vlády Itálie podle článku 37 Smlouvy o Euratomu všeobecné údaje k plánu zneškodnění radioaktivního odpadu, který vznikne v důsledku vyřazení jaderné elektrárny Garagliano z provozu. Komise tedy na základě uvedených údajů zastává stanovisko, že provedení plánu zneškodnění radioaktivního odpadu v jakékoliv formě, který vznikne vyřazením jaderné elektrárny Garigliano v Itálii z provozu, a to jak za běžného provozu, tak v případě havárie typu a rozsahu uvedeného ve všeobecných údajích, nevyústí v radioaktivní zamoření vody, půdy ani ovzduší jiného členského státu.
        klíčová slova: elektrárny jaderné - odpady nebezpečné - látky radioaktivní - Itálie - EU - stanoviska

Úřední věstník Evropské unie - č. C 251/2 26.10.2007

4

Stanovisko Komise ze dne 24. října 2007, k plánu zneškodnění radioaktivního odpadu vzniklého vyřazením jaderné elektrárny Trino v Itálii z provozu v souladu s článkem 37 Smlouvy o Euratomu.
        anotace: Dne 15. ledna 2007 obdržela Evropská komise od vlády Itálie podle článku 37 Smlouvy o Euratomu všeobecné údaje k plánu zneškodnění radioaktivního odpadu, který vznikne v důsledku vyřazení jaderné elektrárny Trino z provozu. Komise na základě uvedených údajů zastává stanovisko, že provedení plánu zneškodnění radioaktivního odpadu v jakékoliv formě, který vznikne vyřazením jaderné elektrárny Trino v Itálii z provozu, a to jak za běžného provozu, tak v případě havárie typu a rozsahu uvedeného ve všeobecných údajích, nevyústí v radioaktivní zamoření vody, půdy ani ovzduší jiného členského státu.
        klíčová slova: elektrárny jaderné - odpady nebezpečné - látky radioaktivní - Itálie - EU - stanoviska

Úřední věstník Evropské unie - č. C 251/4 26.10.2007

5

Stanovisko Poradního výboru pro restriktivní praktiky a dominantní postavení vydané na jeho 389. zasedání dne 21. listopadu 2005 k návrhu rozhodnutí ve věci č. COMP/38354 – Průmyslové pytle; Stanovisko Poradního výboru pro restriktivní praktiky a dominantní postavení vydané na jeho 399. schůzi dne 28. listopadu 2005 k návrhu rozhodnutí ve věci č. COMP/38354 – Průmyslové tašky.
        anotace: V dokumentu jsou obsažena dvě stanoviska Poradního výboru pro restriktivní praktiky a dominantní postavení vydaná na 389. a 399. schůzi v roce 2005 k návrhům rozhodnutí ve věci č. COMP/38354 (průmyslové pytle) a č. COMP/38354 (průmyslové tašky).
        klíčová slova: pytle průmyslové - tašky průmyslové - EU - stanoviska - pokuty

Úřední věstník Evropské unie - č. C 252/1 26.10.2007

6

Zvláštní zpráva č. 4/2007 o fyzických kontrolách a kontrolách záměny u zásilek, na něž se vztahují vývozní náhrady, spolu s odpověďmi Komise.
        anotace: Vývozní náhrady jsou dotace vyplácené vývozcům zemědělských produktů, kteří vyvážejí zboží za hranice EU, jako kompenzace rozdílu mezi cenou na vnitřním trhu EU a nižší světovou tržní cenou. Ačkoliv se objem vyplácených náhrad v posledních letech snižoval, jeho výše je i nadále značná – za rok 2005 dosáhla přibližně 3 000 milionů EUR. Tento trend pokračoval i v roce 2006, kdy bylo vyplaceno 2 500 milionů EUR. Vývozní zásilky se musí kontrolovat, aby se zajistilo, že náhrady se budou vyplácet pouze na způsobilé zboží, a aby se předcházelo předkládání nepravdivých nároků. Účetní dvůr zkoumal tento systém kontrol a snažil se zjistit, zda jsou kontroly v členských státech prováděny v souladu s právními předpisy Společenství. Audit dále zkoumal, zda Komise provádění těchto kontrol řádně monitoruje a v případech, kdy zjistí nedostatky, podniká patřičné kroky. Jsou zde uvedeny závěry a doporučení.
        klíčová slova: produkty - zemědělství - vývoz - trh - náhrady - kontroly

Úřední věstník Evropské unie - č. C 253/1 26.10.2007

7

Devátá výroční zpráva podle operativního ustanovení a kodexu chování Evropské unie pro vývoz zbraní.
        anotace: Evropský kodex chování pro vývoz zbraní byl přijat dne 8. června 1998. Kodex stanoví osm kritérií pro vývoz konvenčních zbraní a oznamovací postup v případě zamítnutí, podle něhož se od členských států požaduje, aby prováděly konzultace s cílem zamezit případnému vydání zamítnutého povolení jiným členským státem. Od svého přijetí kodex významně přispěl k harmonizaci vnitrostátních politik v oblasti kontroly vývozu zbraní. Ve snaze o další zlepšení kvality výroční zprávy je v této deváté zprávě zahrnuta tabulka (tabulka A.II) uvádějící podrobnosti o vývozech členských států pro mise s mandátem OSN či do mezinárodních misí a tabulka (tabulka C) poskytující odkazy na vnitrostátní právní předpisy, kterými se provádí společný postoj o zprostředkovatelské činnosti (společný postoj 2003/468/SZBP ze dne 23. června 2003).
        klíčová slova: zbraně - vývoz - EU - státy členské - zprávy

Úřední věstník Evropské unie - č. C 259/1 31.10.2007

8

Výroční zpráva o činnostech financovaných ze šestého, sedmého, osmého a devátého Evropského rozvojového fondu (ERF).
        anotace: Evropské rozvojové fondy (ERF) jsou výsledkem mezinárodních
úmluv a dohod mezi členskými státy Evropské unie a některými africkými, karibskými a tichomořskými státy (státy AKT) a rozhodnutí Rady o přidružení zámořských zemí a území. Komise je spolu se státy AKT odpovědná za řízení většiny výdajů ERF a spolu s nimi toto řízení vykonává. Přidělené finanční prostředky pro každý ze čtyř ERF, které byly plněny v roce 2006, s výjimkou nástrojů, jež jsou nyní řízeny výhradně EIB. Kapitola I je věnována provádění šestého, sedmého, osmého a devátého ERF a kapitola II prohlášení Účetního dvora o věrohodnosti účtů ERF.
        klíčová slova: fondy rozvojové - hospodaření - financování - činnosti - zprávy výroční

Úřední věstník Evropské unie - č. C 260/1 31.10.2007

9

Účetní uzávěrky 6., 7., 8. a 9. evropského rozvojového fondu za účetní období 2006.
        anotace: Účetní výkazy byly sestaveny v souladu s finančním nařízením platným pro 9. Evropský rozvojový fond (ERF) .Cílem účetních výkazů je poskytnout informace o finanční pozici, výkonnosti a peněžním toku subjektu, které jsou užitečné pro širokou skupinu uživatelů. U subjektů veřejného sektoru je kromě toho cílem poskytnout informace užitečné pro rozhodovací proces a ukázat, že subjekt odpovědně nakládal se svěřenými prostředky. Dokument tedy obsahuje účetní výkazy, zprávy o finančním plnění a finanční informace EIB.
        klíčová slova: fondy rozvojové - účetnictví - financování - zprávy výroční

Úřední věstník Evropské unie - č. C 260/258 31.10.2007

10

Prohlášení Účetního dvora o věrohodnosti účtů 6., 7., 8. a 9. evropského rozvojového fondu (ERF) za rozpočtový rok 2006.
        anotace: Evropský účetní dvůr (Účetní dvůr) prověřil účty a uskutečněné operace šestého, sedmého, osmého a devátého ERF za rozpočtový rok 2006. Tyto účty zahrnují finanční výkazy, zprávy o plnění a finanční výkazy a informace předkládané Evropskou investiční bankou (EIB). Účetní dvůr je na základě finančních předpisů povinen předložit Evropskému parlamentu a Radě prohlášení o věrohodnosti týkající se věrohodnosti účtů a legality a správnosti uskutečněných operací k části zdrojů ERF, za jejíž finanční řízení odpovídá Komise. Účetní dvůr provedl audit v souladu s vlastními auditními zásadami a standardy, které vycházejí z obecně uznávaných mezinárodních auditorských standardů a jsou přizpůsobeny specifickým podmínkám ERF. Tento audit poskytl Účetnímu dvoru objektivní základ pro vyjádření níže uvedených výroků.
        klíčová slova: fondy rozvojové - účetnictví

Úřední věstník Evropské unie - č. L 246/47 21.9.2007

11

Rozhodnutí Komise ze dne 20. září 2007 o nezařazení benfurakarbu do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS a o odnětí povolení přípravků na ochranu rostlin obsahujících tuto látku.
        anotace: V průběhu hodnocení účinné látky benfurakarb byla zjištěna řada problematických otázek. Benfurakarb je látka, jejímžhlavním metabolitem je karbofuran, který je účinnou látkou a který byl přezkoumán podle směrnice 91/414/EHS. Používání benfurakarbu má za následek přítomnost metabolitu karbofuranu, který je výrazně toxičtější než mateřská sloučenina benfurakarb. Pro rezidua karbofuranu, která pocházejí z používání benfurakarbu, vyjadřuje posouzení obavu ohledně akutní expozice zranitelných skupin spotřebitelů, zejména dětí. Benfurakarb se nezařazuje jako účinná látka do přílohy I směrnice 91/414/EHS.
        klíčová slova: látky účinné - ochrana rostlin

Úřední věstník Evropské unie - č. L 247/17 21.9.2007

12

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/45/ES ze dne 5. září 2007, kterou se stanoví pravidla pro jmenovitá množství výrobků v hotovém balení, zrušují směrnice Rady 75/106/EHS a 80/232/EHS a mění směrnice Rady 76/211/EHS.
        anotace: Tato směrnice stanoví pravidla pro jmenovitá množství výrobků v hotovém balení. Vztahuje se na výrobky v hotovém balení a hotová balení definované v článku 2 směrnice 76/211/EHS.
        klíčová slova: výrobky - balení - množství

Úřední věstník Evropské unie - č. L 247/21 21.9.2007

13

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/47/ES ze dne 5. září 2007, kterou se mění směrnice Rady 90/385/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se aktivních implantabilních zdravotnických prostředků, směrnice Rady 93/42/EHS o zdravotnických prostředcích a směrnice 98/8/ES o uvádění biocidních přípravků na trh.
        anotace: Tato směrnice obsahuje změny, kterými se mění směrnice Rady 90/385/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se aktivních implantabilních zdravotnických prostředků, směrnice Rady 93/42/EHS o zdravotnických prostředcích a směrnice 98/8/ES o uvádění biocidních přípravků na trh.
        klíčová slova: prostředky zdravotnické - implantáty - přípravky biocidní

Úřední věstník Evropské unie - č. L 249/11 25.9.2007

14

Rozhodnutí Komise ze dne 20. září 2007 o nezařazení 1,3-dichlorprop-1-enu do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS a o odnětí povolení přípravků na ochranu rostlin obsahujících tuto látku.
        anotace: V průběhu hodnocení účinné látky 1,3-dichlorprop-1-en byla zjištěna řada problematických otázek. Jednalo se zejména o uvolňování velkých množství známých a neznámých polychlorovaných nečistot do životního prostředí, o nichž nejsou k dispozici žádné informace týkající se perzistence, toxikologického chování, absorpce z plodin, akumulace, metabolismu a množství reziduí. 1,3-dichlorprop-1-en se nezařazuje jako účinná látka do přílohy I směrnice 91/414/EHS.
        klíčová slova: látky účinné - ochrana rostlin

Úřední věstník Evropské unie - č. L 255/40 29.9.2007

15

Rozhodnutí Komise ze dne 19. září 2007 o nezařazení methomylu do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS a o odnětí povolení pro přípravky na ochranu rostlin obsahující tuto látku.
        anotace: V průběhu hodnocení účinné látky methomyl byla zjištěna řada problematických otázek. Ty se týkají především toho, že na základě dostupných informací přesahuje expozice uživatele přijatelnou úroveň expozice uživatele (AOEL) a že se neprokázalo, že je expozice pracovníků a okolních osob přijatelná. Navíc s ohledem na ekotoxikologii existují obavy kvůli vysokému riziku pro ptáky, savce, vodní organismy, včely a necílové členovce. Methomyl se nezařazuje jako účinná látka do přílohy I směrnice 91/414/EHS.
        klíčová slova: látky účinné - ochrana rostlin

Úřední věstník Evropské unie - č. L 255/42 29.9.2007

16

Rozhodnutí Komise ze dne 20. září 2007, o nezařazení trifluralinu do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS a o odnětí povolení přípravků na ochranu rostlin obsahujících tuto látku.
        anotace: V průběhu hodnocení účinné látky trifluralin byla zjištěna řada problematických otázek. Trifluralin představuje vysokou toxicitu pro vodní organismy, zejména ryby. Je rovněž vysoce perzistentní v půdě a není snadno biologicky rozložitelný. Navíc projevuje možnost akumulace. Zejména významně překračuje maximální biokoncentrační faktor (BCF) stanovený pro vodní organismy ve směrnici 91/414/EHS, a tím naznačuje možnost bioakumulace v těchto organismech. Trifluralin se nezařazuje jako účinná látka do přílohy I směrnice 91/414/EHS.
        klíčová slova: látky účinné - ochrana rostlin

Úřední věstník Evropské unie - č. L 257/13 3.10.2007

17

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/51/ES ze dne 25. září 2007, kterou se mění směrnice Rady 76/769/EHS, pokud jde o omezení uvádění na trh některých měřicích zařízení obsahujících rtuť.
        anotace: Směrnice Rady 76/769/EHS ze dne 27. července 1976 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se omezení uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a přípravků by měla být odpovídajícím způsobem změněna v bodech, které se týkají měřicích zařízení obsahujících rtuť. Proto se příloha I směrnice 76/769/EHS mění v souladu s přílohou této směrnice.
        klíčová slova: rtuť - přístroje měřicí - látky nebezpečné

Úřední věstník Evropské unie - č. L 259/1 4.10.2007

18

Rozhodnutí Kontrolního úřadu ESVO č. 228/05/KOL ze dne 21. září 2005, kterým se vydává oznámení nazvané „Pokyny pro použití článku 53 Dohody o EHP na dohody o převodu technologií“.
        anotace: Tímto rozhodnutím se vydává oznámení „Pokyny pro použití článku 53 Dohody o EHP na dohody o převodu technologií“, které je uvedeno v příloze tohoto rozhodnutí. V těchto pokynech jsou uvedeny zásady pro posuzování dohod o převodu technologií podle článku 53 Dohody o EHP. Předmětem dohody o převodu technologií je udělení licence na určitou technologii, kterým poskytovatel licence nabyvateli licence dovoluje využívat licencovanou technologii k produkci zboží nebo služeb.
        klíčová slova: technologie - licence - pravidla

Úřední věstník Evropské unie - č. L 263/1 9.10.2007

19

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES ze dne 5. září 2007, kterou se stanoví rámec pro schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla.
        anotace: Tato směrnice stanoví harmonizovaný rámec zahrnující správní ustanovení a obecné technické požadavky pro schvalování všech nových vozidel v její oblasti působnosti a systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla, za účelem usnadnění jejich registrace, prodeje a uvádění do provozu ve Společenství. Tato směrnice rovněž stanoví ustanovení o prodeji částí a zařízení určených pro vozidla schválená v souladu s touto směrnicí a jejich uvádění do provozu.
        klíčová slova: vozidla - požadavky technické - registrace - prodej - provoz

Úřední věstník Evropské unie - č. L 274/15 18.10.2007

20

Rozhodnutí Komise ze dne 15. října 2007, kterým se v zásadě uznává úplnost dokumentací předložených k podrobnému zkoumání s ohledem na možné zařazení Adoxophyes orana granulovirus, amisulbromu, emamektinu, pyridalilu a Spodoptera littoralis nucleopolyhedrovirus do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS.
        anotace: Aniž je dotčen čl. 6 odst. 4 směrnice 91/414/EHS, dokumentace týkající se účinných látek Adoxophyes orana granulovirus, amisulbromu, emamektinu, pyridalilu a Spodoptera littoralis nucleopolyhedrovirus, uvedených v příloze tohoto rozhodnutí, které byly předloženy Komisi a členským státům za účelem zařazení těchto látek do přílohy I uvedené směrnice, v zásadě vyhovují požadavkům na údaje a informace stanoveným v příloze II uvedené směrnice.
        klíčová slova: látky účinné - ochrana rostlin

Úřední věstník Evropské unie - č. L 282/16 26.10.2007

21

Nařízení Komise (ES) č. 1255/2007 ze dne 25. října 2007 o změně nařízení (ES) č. 874/2004, kterým se stanoví obecná pravidla pro zavádění a funkce domény nejvyšší úrovně .eu a zásady, jimiž se řídí registrace.
        anotace: Nařízení Komise (ES) č. 874/2004 provádí nařízení (ES) č. 733/2002 tím, že stanoví obecná pravidla pro zavádění a funkce domény nejvyšší úrovně .eu a zásady pro registraci. Článek 8 nařízení (ES) č. 874/2004 provádí obecná pravidla týkající se zeměpisných pojmů tím, že stanoví postup, který členským státům, kandidátským zemím a všem členům Evropského hospodářského prostoru umožňuje, aby jejich vláda požádala o registraci či rezervaci jejich názvu. Příloha nařízení (ES) č. 874/2004 se nahrazuje zněním obsaženým v příloze tohoto nařízení - Seznam názvů podle zemí a zemí, které je mohou registrovat.
        klíčová slova: domény - registrace - názvy zeměpisné

Úřední věstník Evropské unie - č. L 283/25 27.10.2007

22

Nařízení Komise (ES) č. 1265/2007 ze dne 26. října 2007, kterým se stanoví pro jednotné evropské nebe požadavky na odstup kanálů hlasového radiokomunikačního spojení vzduch-země.
        anotace: Toto nařízení stanoví požadavky na koordinované zavedení hlasové komunikace vzduch-země založené na odstupu kanálů 8,33 kHz. Toto nařízení se vztahuje na systémy hlasové komunikace vzduch-země s odstupem kanálů 8,33 kHz používané v letecké pohyblivé službě v pásmu 117,975–137 MHz, jejich složky a související postupy a na systémy zpracování letových údajů sloužících stanovištím řízení letového provozu, které poskytují služby všeobecnému letovému provozu, jejich složky a související postupy.
        klíčová slova: komunikace hlasová - doprava letecká - kanály - provoz letový - požadavky

Úřední věstník Evropské unie - č. L 286/1 31.10.2007

23

Nařízení Komise (ES) č. 1214/2007 ze dne 20. září 2007, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku.
        anotace: Nařízením (EHS) č. 2658/87 byla zavedena nomenklatura zboží, dále jen „kombinovaná nomenklatura“, která současně splňuje požadavky jak společného celního sazebníku, tak i statistiky vnějšího obchodu Společenství a jiných politik Společenství, které se týkají dovozu nebo vývozu zboží. V zájmu zjednodušení právních předpisů je vhodné kombinovanou nomenklaturu modernizovat a upravit její strukturu. Příloha I nařízení (EHS) č. 2658/87 se proto nahrazuje zněním uvedeným v příloze tohoto nařízení.
        klíčová slova: zboží - nomenklatura statistická - sazebníky celní

 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout X youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail