BOZP v úředním věstníku EU: únor - březen 2011

Výběr 12 směrnic z Official Journal of EU s plným textem

Úřední věstník Evropské unie - č. C 48/27 15.2.2011

1

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Směrem k evropskému prostoru bezpečnosti silničního provozu : strategické hlavní směry pro bezpečnost silničního provozu do roku 2020 (stanovisko na žádost Evropského parlamentu).
        anotace: Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu se vyjadřuje ke strategickým hlavním směrům pro bezpečnost silničního provozu do roku 2020 (stanovisko na žádost Evropského parlamentu).
        klíčová slova: bezpečnost - provoz silniční - stanoviska

Úřední věstník Evropské unie - č. L 34/2 9.2.2011

2

Nařízení Komise (EU) č. 109/2011 ze dne 27. ledna 2011, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009, pokud jde o požadavky na schválení typu určitých kategorií motorových vozidel a jejich přípojných vozidel týkající se systémů proti rozstřiku.
        anotace: Toto nařízení se vztahuje na vozidla kategorií N a O, jak jsou definována v příloze II směrnice 2007/46/ES, která jsou opatřena systémem proti rozstřiku, a na systémy proti rozstřiku určené k montáži na vozidla kategorií N a O.
        klíčová slova: vozidla - montáže - systémy - rozstřiky

Úřední věstník Evropské unie - č. L 44/2 18.2.2011

3

Nařízení Komise (EU) č. 143/2011 ze dne 17. února 2011, kterým se mění příloha XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek („REACH“).
        anotace: Tímto nařízením Komise (EU) č. 143/2011 ze dne 17. února 2011, se mění příloha XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek („REACH“).
        klíčová slova: látky chemické - registrace - hodnocení - povolení - REACH

 

Úřední věstník Evropské unie - č. L 53/4 26.2.2011

4

Nařízení Komise (EU) č. 183/2011 ze dne 22. února 2011, kterým se mění přílohy IV a VI směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES, kterou se stanoví rámec pro schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla (rámcová směrnice).
        anotace: Tímto nařízením Komise (EU) č. 183/2011 ze dne 22. února 2011, se mění přílohy IV a VI směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES, kterou se stanoví rámec pro schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i  systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla.
        klíčová slova: vozidla motorová - schvalování - vozidla přípojná

Úřední věstník Evropské unie - č. L 53/41 26.2.2011

5

Nařízení Komise (EU) č. 186/2011 ze dne 25. února 2011, kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 689/2008 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek.
        anotace: Tímto nařízením Komise (EU) č. 186/2011 ze dne 25. února 2011, se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 689/2008 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek.
        klíčová slova: látky chemické - látky nebezpečné - dovoz

 

Úřední věstník Evropské unie - č. L 57/21 2.3.2011

6

Směrnice Komise 2011/18/EU ze dne 1. března 2011, kterou se mění přílohy II, V a VI směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES o interoperabilitě železničního systému ve Společenství.
        anotace: Touto směrnicí Komise 2011/18/EU ze dne 1. března 2011, se mění přílohy II, V a VI směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES o interoperabilitě železničního systému ve Společenství.
        klíčová slova: železnice - systémy - interoperabilita

 

Úřední věstník Evropské unie - č. L 57/54 2.3.2011

7

Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) č. 100 – Jednotná ustanovení pro schvalování vozidel z hlediska zvláštních požadavků na elektrické výkonové propojení.
        anotace: Ustanovení tohoto předpisu se týkají bezpečnostních požadavků pro veškerá silniční vozidla kategorií M a N s elektrickým výkonovým propojením s maximální konstrukční rychlostí převyšující 25 km/h, která jsou vybavena jedním nebo více trakčními elektrickými motory a nejsou trvale připojena k síti, jakož i pro jejich vysokonapěťové součásti a systémy, které jsou galvanicky připojeny k vysokonapěťové sběrnici elektrického výkonového propojení.
        klíčová slova: vozidla silniční - požadavky bezpečnostní - rychlost - motory elektrické - elektřina - napětí vysoké - výkon - sítě energetické

Úřední věstník Evropské unie - č. L 62/1 9.3.2011

8

Nařízení Komise (EU) č. 228/2011 ze dne 7. března 2011, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1222/2009, pokud jde o zkušební metodu pro zjištění přilnavosti za mokra u pneumatik třídy C1.
        anotace: Toto nařízení Komise (EU) č. 228/2011 ze dne 7. března 2011, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1222/2009, obsahuje změny týkající se zkušební metody pro zjištění přilnavosti za mokra u pneumatik třídy C1.
        klíčová slova: pneumatiky - přilnavost - mokro - metody zkušební

Úřední věstník Evropské unie - č. L 71/20 18.3.2011

9

Rozhodnutí Komise ze dne 17. března 2011, kterým se zřizuje SHARE-ERIC.
        anotace: Podle nařízení (ES) č. 723/2009 se tímto rozhodnutím Komise ze dne 17. března 2011 zřizuje konsorcium evropské výzkumné infrastruktury pro Průzkum o zdraví, stárnutí a odchodu do důchodu v Evropě označované jako SHARE-ERIC.
        klíčová slova: konsorcia - infrastruktura - výzkum - zdraví - stárnutí - důchod - EU

 

Úřední věstník Evropské unie - č. L 83/1 30.3.2011

10

Nařízení Komise (EU) č. 286/2011 ze dne 10. března 2011, kterým se pro účely přizpůsobení vědeckotechnickému pokroku mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí.
        anotace: Tímto nařízením Komise (EU) č. 286/2011 ze dne 10. března 2011, se pro účely přizpůsobení vědeckotechnickému pokroku mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí.
        klíčová slova: látky - směsi - balení - pokrok technický - označení - výbušniny - hořlaviny - limity - nebezpečnost

 

Úřední věstník Evropské unie - č. L 84/1 30.3.2011

11
Předpis č. 66 Evro
pské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) : jednotná ustanovení pro schvalování velkých osobních vozidel z hlediska pevnosti jejich nástavby.
        anotace: Toto je předpis č. 66 Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN), který definuje jednotná ustanovení pro schvalování velkých osobních vozidel z hlediska pevnosti jejich nástavby. Tento předpis platí pro jednopodlažní tuhá nebo kloubová vozidla kategorie M 2 nebo M 3 , třídy II, III nebo B, pro přepravu více než 16 cestujících.
        klíčová slova: vozidla osobní - vozidla kloubová - pevnost - nástavby - cestující

Úřední věstník Evropské unie - č. L 84/46 30.3.2011

12

Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) č. 75 : jednotná ustanovení pro schvalování typu pneumatik pro motocykly a mopedy.
        anotace: Toto je předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) č. 75, který definuje jednotná ustanovení pro schvalování typu pneumatik pro motocykly a mopedy. Tento předpis se použije pro nové pneumatiky pro vozidla kategorií L 1 , L 2 , L 3 , L 4 a L 5 .
        klíčová slova: pneumatiky - motocykly - mopedy - ustanovení

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout X youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail