BOZP v Úředním věstníku EU: srpen 2009

Výběr 17 směrnic z Official Journal of EU s plným textem.

Úřední věstník Evropské unie - č. L 201/11 1.8.2009

1

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/66/ES ze dne 13. července 2009 o mechanismu řízení kolových zemědělských a lesnických traktorů : kodifikované znění.
        anotace: Tato směrnice se zaměřuje na mechanismus řízení kolových zemědělských a lesnických traktorů a v příloze stanovuje požadavky na konstrukci, montáž a zkoušení.
        klíčová slova: traktory zemědělské - traktory lesnické - vozidla kolová - řízení - konstrukce - montáže - zkoušky

Úřední věstník Evropské unie - č. L 201/18 1.8.2009

2

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/76/ES ze dne 13. července 2009 o hladině akustického tlaku kolových zemědělských a lesnických traktorů působícího na řidiče : kodifikované znění.
        anotace: Směrnice stanovuje hladinu (mezní hodnoty) akustického tlaku kolových zemědělských a lesnických traktorů působícího na řidiče. Dle této směrnice nesmějí členské státy odmítnout udělit ES schválení typu nebo vnitrostátní schválení typu pro typ traktoru z důvodů týkajících se hladiny akustického tlaku působícího na řidiče, pokud tato hladina nepřekračuje tyto mezní hodnoty: 90 dB(A), je-li měřena za podmínek podle přílohy I, nebo 86 dB(A), je-li měřena za podmínek podle přílohy II.
        klíčová slova: traktory zemědělské - traktory lesnické - tlak akustický - hladiny hluku - hodnoty mezní - vozidla kolová

Úřední věstník Evropské unie - č. L 201/29 1.8.2009

3

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/79/ES ze dne 13. července 2009 o zádržných zařízeních pro spolujezdce na dvoukolových motorových vozidlech : kodifikované znění.
        anotace: Tato směrnice se vztahuje na zádržná zařízení pro spolujezdce na všech typech dvoukolových motorových vozidel uvedených v článku 1 směrnice 2002/24/ES o schvalování typu dvoukolových a tříkolových motorových vozidel.
        klíčová slova: vozidla motorová - zařízení zádržná - držadla - popruhy - požadavky - spolujezdci - konstrukce

Úřední věstník Evropské unie - č. L 202/16 4.8.2009

4

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/80/ES ze dne 13. července 2009 o označení ovladačů, sdělovačů a indikátorů pro dvoukolová a tříkolová motorová vozidla : kodifikované znění.
        anotace: Tato směrnice se vztahuje na označení ovladačů, sdělovačů a indikátorů všech typů vozidel uvedených v článku 1 směrnice 2002/24/ES o schvalování typu dvoukolových a tříkolových motorových vozidel.
        klíčová slova: vozidla motorová - ovládače - sdělovače - indikátory - požadavky - schvalování

Úřední věstník Evropské unie - č. L 203/19 5.8.2009

5

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/61/ES ze dne 13. července 2009 o montáži zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci na kolové zemědělské a lesnické traktory : kodifikované znění.
        anotace: Směrnice stanovuje požadavky pro ES schvalování na montáž zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci na kolové zemědělské a lesnické traktory. Tato směrnice se vztahuje pouze na traktory definované v odstavci 1, které jsou vybaveny pneumatikami a které mají maximální konstrukční rychlost od 6 do 40 km/ h.
        klíčová slova: traktory zemědělské - traktory lesnické - osvětlení - signalizace světelná - montáže - požadavky - schvalování

Úřední věstník Evropské unie - č. L 203/52 5.8.2009

6

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/68/ES ze dne 13. července 2009 o schvalování typu konstrukční části zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci kolových zemědělských a lesnických traktorů : kodifikované znění.
        anotace: Směrnice se vztahuje na schvalování typu konstrukční části zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci kolových zemědělských a lesnických traktorů, a to pouze na traktory definované v odstavci 1, které jsou vybaveny pneumatikami a které mají maximální konstrukční rychlost od 6 do 40 km/h.
        klíčová slova: traktory zemědělské - traktory lesnické - vozidla kolová - osvětlení - signalizace světelná - konstrukce - schvalování

Úřední věstník Evropské unie - č. L 203/65 5.8.2009

7

Rozhodnutí Komise ze dne 9. července 2009, kterým se stanoví ekologická kritéria pro udělování ekoznačky Společenství postelovým matracím.
        anotace: Toto rozhodnutí stanovuje ekologická kritéria pro udělování ekoznačky Společenství postelovým matracím. Příloha rozhodnutí obsahuje rámcový plán, který definuje cíle kritérií, požadavky na posuzování a ověřování a dále vlastní ekologická kritéria.
        klíčová slova: matrace - ekoznačky - kritéria ekologická

Úřední věstník Evropské unie - č. L 206/1 8.8.2009

8

Nařízení Rady (ES) č. 723/2009 ze dne 25. června 2009 o právním rámci Společenství pro konsorcium evropské výzkumné infrastruktury (ERIC).
        anotace: Tímto nařízením se stanoví právní rámec, který vymezuje požadavky a postupy na zřízení konsorcia evropské výzkumné infrastruktury (ERIC), jakož i účinky tohoto zřízení. Hlavním úkolem konsorcia je zřízení a provoz výzkumné infrastruktury.
        klíčová slova: výzkumy - vývoj - infrastruktura - podpora - EU - spolupráce

Úřední věstník Evropské unie - č. L 206/13 8.8.2009

9

Rozhodnutí Komise ze dne 5. srpna 2009, kterým se stanoví požadavky na registraci výrobců baterií a akumulátorů v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2006/66/ES.
        anotace: Toto rozhodnutí stanovuje požadavky na registraci výrobců baterií a akumulátorů v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2006/66/ES. Registraci výrobců baterií a akumulátorů provádějí vnitrostátní orgány nebo organizace odpovědných výrobců schválené v každém členském státě, dále jen registrační subjekty, a to tištěnou nebo elektronickou formou.
        klíčová slova: baterie - akumulátory - výrobci - registrace - požadavky

Úřední věstník Evropské unie - č. L 206/16 8.8.2009

10

Rozhodnutí Komise ze dne 7. srpna 2009 o finančním příspěvku Společenství v roce 2009 na dvouletý pilotní projekt v oblasti kvality ovzduší ve školách. 

        anotace: Pracovní program stanovený v příloze tohoto rozhodnutí se schvaluje a bude financován v rámci rozpočtové linie 17 03 09 souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2009 až do výše 4 000 000 EUR.
        klíčová slova: školy - ovzduší - kvalita - programy - financování - EU

Úřední věstník Evropské unie - č. L 208/21 12.8.2009

11

Rozhodnutí Komise ze dne 9. července 2009, kterým se stanoví ekologická kritéria pro udělování ekoznačky Společenství tvrdým krytinám.
        anotace: Rozhodnutí stanovuje ekologická kritéria pro udělování ekoznačky Společenství tvrdým krytinám. Příloha rozhodnutí obsahuje rámcový plán, který definuje cíle kritérií, požadavky na posuzování a ověřování a dále vlastní ekologická kritéria.
        klíčová slova: krytiny - ekoznačky - kritéria ekologická

Úřední věstník Evropské unie - č. L 213/10 18.8.2009

12

Směrnice Komise 2009/108/ES ze dne 17. srpna 2009, kterou se pro účely přizpůsobení technickému pokroku mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/24/ES o některých konstrukčních částech a vlastnostech dvoukolových a tříkolových motorových vozidel.
        anotace: Touto směrnice se pro účely přizpůsobení technickému pokroku mění některé kapitoly příloh směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/24/ES o některých konstrukčních částech a vlastnostech dvoukolových a tříkolových motorových vozidel.
        klíčová slova: vozidla motorová - konstrukce - vlastnosti - změny

Úřední věstník Evropské unie - č. L 214/23 19.8.2009

13

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/63/ES ze dne 13. července 2009 o určitých konstrukčních částech a vlastnostech kolových zemědělských a lesnických traktorů : kodifikované znění.
        anotace: Tato směrnice definuje požadavky na určité konstrukční části a vlastnosti kolových zemědělských a lesnických traktorů. Členské státy pak nesmějí odmítnout udělit ES schválení typu nebo vnitrostátní schválení typu pro typ traktoru z důvodů týkajících se následujících konstrukčních částí a vlastností, pokud splňují požadavky stanovené v přílohách I až VI.
        klíčová slova: traktory zemědělské - traktory lesnické - konstrukce - vlastnosti - požadavky - schvalování

Úřední věstník Evropské unie - č. L 216/1 20.8.2009

14

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/64/ES ze dne 13. července 2009 o potlačení vysokofrekvenčního rušení kolových zemědělských a lesnických traktorů : elektromagnetická kompatibilita : kodifikované znění.
         anotace: Směrnice se zaměřuje na potlačení vysokofrekvenčního rušení kolových zemědělských a lesnických traktorů (elektromagnetická kompatibilitu). V přílohách jsou uvedeny požadavky na vozidla a elektrické nebo elektronické montážní podskupiny namontované do vozidla, dále vzory certifikátů, uvedeny jsou i metody měření a zkoušení.
        klíčová slova: traktory zemědělské - traktory lesnické - kompatibilita elektromagnetická - rušení vysokofrekvenční - požadavky - měření - metody - certifikáty

Úřední věstník Evropské unie - č. L 216/76 20.8.2009

15

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/81/ES ze dne 13. července 2009 o koordinaci postupů při zadávání některých zakázek na stavební práce, dodávky a služby zadavateli v oblasti obrany a bezpečnosti a o změně směrnic 2004/17/ES a 2004/18/ES.
        anotace: Tato směrnice se věnuje koordinaci postupů při zadávání některých zakázek na stavební práce, dodávky a služby zadavateli v oblasti obrany a bezpečnosti a o změně směrnic 2004/17/ES a 2004/18/ES. Vedle obecných zásad a oblasti působnosti směrnice jsou zde definovány pravidla pro zakázky, statistické povinnosti a výkonné pravomoci.
        klíčová slova: bezpečnost národní - státy členské - zakázky veřejné - práce stavební - dodávky - služby - pravidla - povinnosti

Úřední věstník Evropské unie - č. L 220/1 24.8.2009

16

Nařízení Komise (ES) č. 761/2009 ze dne 23. července 2009, kterým se přizpůsobuje technickému pokroku nařízení (ES) č. 440/2008, kterým se stanoví zkušební metody podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek.
        anotace: Tímto nařízením se přizpůsobuje technickému pokroku nařízení (ES) č. 440/2008, kterým se stanoví zkušební metody podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek. Nově jsou do nařízení zahrnuty zkušební metody přijaté OECD, dále metoda měření délkově váženého geometrického průměru vláken, metoda simulační zkoušky biologické rozložitelnosti k měření aerobní mineralizace v povrchových vodách a nová zkušební metoda inhibice růstu k posuzování toxicity pro druh Lemna.
        klíčová slova: látky chemické - REACH - metody zkušební - zkoušky - toxicita - OECD - vlákna

Úřední věstník Evropské unie - č. L 222/1 25.8.2009

17

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/67/ES ze dne 13. července 2009 o montáži zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci na dvoukolová a tříkolová motorová vozidla : kodifikované znění.
        anotace: Tato směrnice definuje požadavky na montáž zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci dvoukolových a tříkolových motorových vozidel, resp. na všechny typy vozidel uvedené v článku 1 směrnice 2002/24/EHS.
        klíčová slova: vozidla motorová - osvětlení - signalizace světelná - montáže - požadavky - schvalování

 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail