BOZP v Úředním věstníku EU: říjen 2009

Výběr 15 směrnic z Official Journal of EU s plným textem.

Úřední věstník Evropské unie - č. C 237/1 2.10.2009

1

Stanovisko Komise k použití článku 7 směrnice Rady 89/686/EHS, pokud jde o zákaz přijatý orgány Spojeného království ohledně ochranných oděvů pro šermíře, bund a kalhot typu Beijing FIE 800N.
        anotace: Dne 29. ledna 2009 oznámily orgány Spojeného království Evropské komisi, že přijaly opatření, kterým se zakazuje uvádět na trh ochranné oděvy pro šermíře, bundy a kalhoty typu Beijing FIE 800N, vyráběné společností Wuxi Husheng Sports Goods Plant, Donghu Industrial District, Donghutang, Wuxi, Jiangsu, Čína a dovážené společností Liam Patterson Associates LLP T/a Jiang-UK, 9 Spencer Road, Buxton, Derbyshire, Spojené království.
        klíčová slova: prostředky ochranné - OOP - sport - stanoviska

Úřední věstník Evropské unie - č. L 260/5 3.10.2009

2

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/104/ES ze dne 16. září 2009 o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví pro používání pracovního zařízení zaměstnanci při práci (druhá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS) : kodifikované znění.
        anotace: Tato směrnice, která je druhou samostatnou směrnicí ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS, stanoví minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při používání pracovního zařízení zaměstnanci při práci, jak je vymezeno v článku 2.
        klíčová slova: BOZP - bezpečnost práce - ochrana zdraví - zařízení - požadavky bezpečnostní

Úřední věstník Evropské unie - č. L 261/1 3.10.2009

3

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/57/ES ze dne 13. července 2009 o ochranných konstrukcích chránících při převrácení kolových zemědělských a lesnických traktorů : kodifikované znění.
        anotace: Výrazem ochranná konstrukce chránící při převrácení (kabina nebo ochranný rám) se rozumí konstrukce na traktoru, jejímž hlavním účelem je vyloučit nebo omezit ohrožení řidiče v důsledku převrácení traktoru během normálního použití. Směrnice uvádí zkušební postupy, značky, vzory certifikátů.
        klíčová slova: traktory lesnické - traktory zemědělské - konstrukce ochranné - převrácení - zkoušky

Úřední věstník Evropské unie - č. L 261/40 3.10.2009

4

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/75/ES ze dne 13. července 2009 o ochranných konstrukcích chránících při převrácení kolových zemědělských a lesnických traktorů : statické zkoušky.
        anotace: Směrnice je zaměřena na statické zkoušky ochranných konstrukcích chránících uživatele při převrácení kolových zemědělských a lesnických traktorů. Výrazem „ochranná konstrukce chránící při převrácení“ (kabina nebo ochranný rám) se rozumí konstrukce na traktoru, jejímž hlavním účelem je vyloučit nebo omezit ohrožení řidiče v důsledku převrácení traktoru během normálního použití.
        klíčová slova: traktory lesnické - traktory zemědělské - konstrukce ochranné - převrácení - zkoušky

Úřední věstník Evropské unie - č. L 264/12 8.10.2009

5

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/105/ES ze dne 16. září 2009 týkající se jednoduchých tlakových nádob : kodifikované znění.
        anotace: Tato směrnice se vztahuje na jednoduché tlakové nádoby vyráběné sériově. V každém členském státě je v závazných předpisech definována zejména úroveň bezpečnosti jednoduchých tlakových nádob uvedením konstrukčních a funkčních charakteristik, podmínek instalace a použití kontrolních postupů před uvedením na trh a po něm. Tato směrnice by proto měla obsahovat pouze závazné a základní požadavky. Pro usnadnění prokazování shody se základními požadavky je nezbytné mít harmonizované normy na úrovni Společenství, zvláště pokud jde o výrobu, fungování a instalaci jednoduchých tlakových nádob tak, aby výrobky vyhovující těmto harmonizovaným normám bylo možno považovat za výrobky vyhovující základním požadavkům.
        klíčová slova: nádoby tlakové - požadavky - funkce - konstrukce

Úřední věstník Evropské unie - č. L 266/1 9.10.2009

6

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 923/2009 ze dne 16. září 2009, kterým se mění nařízení (ES) č. 1692/2006, kterým se zavádí druhý program „ Marco Polo“ pro poskytování finanční pomoci Společenství za účelem zlepšení vlivu systému nákladní dopravy na životní prostředí : Marco Polo II.
        anotace: Programu Marco Polo byl zaveden nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1382/2003 ze dne 22. července 2003 o poskytování finanční pomoci Společenství za účelem zlepšení vlivu systému nákladní dopravy na životní prostředí (Program Marco Polo). Funguje jako zdroj financování nabízejícího dopravcům na přetížených silnicích alternativy jiných druhů dopravy. Program Marco Polo je proto jedním ze základních prvků současné dopravní politiky. Tímto nařízením se to původní mění.
        klíčová slova: doprava - programy - financování - EU - ochrana životního prostředí

Úřední věstník Evropské unie - č. L 268/11 13.10.2009

7

Rozhodnutí Komise ze dne 6. října 2009 o definici evropské služby elektronického mýtného a jejích technických prvků.
        anotace: Toto rozhodnutí vymezuje evropskou službu elektronického mýtného (EETS). Za tímto účelem stanoví nezbytné technické specifikace a požadavky a smluvní pravidla týkající se poskytování EETS. Toto rozhodnutí ukládá práva a povinnosti poskytovatelům EETS, subjektům pro výběr mýtného a uživatelům EETS.
        klíčová slova: mýtné - doprava silniční - služby elektronické - specifikace technické - požadavky

Úřední věstník Evropské unie - č. L 274/9 20.10.2009

8

Nařízení Komise (ES) č. 976/2009 ze dne 19. října 2009, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokud jde o síťové služby.
        anotace: Tímto nařízením se stanoví požadavky na zřízení a údržbu síťových služeb podle čl. 11 odst. 1 směrnice 2007/2/ES a povinnosti související s dostupností těchto služeb pro orgány veřejné správy členských států a pro třetí strany podle článku 12 uvedené směrnice.
        klíčová slova: služby síťové - orgány veřejné - státy členské - kvalita - požadavky

Úřední věstník Evropské unie - č. L 274/32 20.10.2009

9

Rozhodnutí Komise ze dne 16. října 2009 o harmonizaci kmitočtových pásem 900 MHz a 1 800 MHz pro zemské systémy schopné poskytovat celoevropské služby elektronických komunikací ve Společenství.
        anotace: Cílem tohoto rozhodnutí je harmonizace technických podmínek pro dostupnost a účinné využívání pásma 900 MHz v souladu se směrnicí 87/372/EHS a pásma 1 800 MHz pro zemské systémy schopné poskytovat služby elektronických komunikací.
        klíčová slova: komunikace elektronické - pásma kmitočtová - podmínky technické - dostupnost - využití

Úřední věstník Evropské unie - č. L 274/36 20.10.2009

10

Rozhodnutí Komise ze dne 16. října 2009, kterým se stanovují opatření pro usnadnění užití postupů s využitím elektronických prostředků prostřednictvím „jednotných kontaktních míst“ podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/123/ES o službách na vnitřním trhu.
        anotace: Tímto rozhodnutím se stanovují opatření pro usnadnění užití postupů s využitím elektronických prostředků prostřednictvím „jednotných kontaktních míst“ podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/123/ES o službách na vnitřním trhu. Rozhodnutí definuje použití a přijímání elektronických podpisů a zřízení, údržba a zveřejnění důvěryhodných seznamů, jenž obsahuje minimální informace související s ověřovateli, kteří vydávají kvalifikovaná osvědčení pro veřejnost a nad nimiž vykonává dohled nebo jež akreditoval.
        klíčová slova: místa kontaktní - státy členské - podpisy elektronické - prostředky elektronické - EU - trh vnitřní - služby elektronické

Úřední věstník Evropské unie - č. L 283/5 30.10.2009

11

Nařízení Komise (ES) č. 1023/2009 ze dne 29. října 2009, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 808/2004 o statistice Společenství o informační společnosti.
        anotace: Toto rozhodnutí se věnuje statistice Společenství o informační společnosti a stanoví údaje, které mají být poskytnuty za účelem sestavení statistiky Společenství o informační společnosti, jak stanoví čl. 3 odst. 2 a článek 4 nařízení (ES) č. 808/2004. Ty jsou vymezené v příloze I a II tohoto nařízení.
        klíčová slova: společnost informační - statistiky - údaje - podniky - domácnosti - osoby

Úřední věstník Evropské unie - č. L 285/10 31.10.2009

12

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES ze dne 21. října 2009 o stanovení rámce pro určení požadavků na ekodesign výrobků spojených se spotřebou energie : přepracování.
        anotace: Tato směrnice stanoví rámec pro určení požadavků Společenství na ekodesign výrobků spojených se spotřebou energie s cílem zajistit volný pohyb těchto výrobků na vnitřním trhu. Tato směrnice upravuje určování požadavků, jež musí splnit výrobky spojené se spotřebou energie, na něž se vztahují prováděcí opatření, aby mohly být uvedeny na trh nebo do provozu. Přispívá k trvale udržitelnému rozvoji zvýšením energetické účinnosti a úrovně ochrany životního prostředí, přičemž současně zvyšuje bezpečnost zásobování energií.
        klíčová slova: výrobky - energie - spotřeba - ekodesign - požadavky

Úřední věstník Evropské unie - č. L 285/36 31.10.2009

13

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/126/ES ze dne 21. října 2009 o etapě II rekuperace benzinových par při čerpání pohonných hmot do motorových vozidel na čerpacích stanicích.
        anotace: Tato směrnice stanoví opatření zaměřená na snížení množství benzinových par vypouštěných do ovzduší při čerpání pohonných hmot do motorových vozidel na čerpacích stanicích.
        klíčová slova: páry - benzín - hmoty pohonné - ovzduší - stanice čerpací

Úřední věstník Evropské unie - č. L 286/1 31.10.2009

14

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1005/2009 ze dne 16. září 2009 o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu : přepracované znění.
        anotace: Toto nařízení stanoví pravidla pro výrobu, dovoz, vývoz, uvádění na trh, použití, znovuzískání, recyklaci, regeneraci a zneškodňování látek poškozujících ozonovou vrstvu, pro podávání informací o těchto látkách a pro dovoz, vývoz, uvádění na trh a použití výrobků a zařízení, které obsahují tyto látky nebo jsou na nich závislé.
        klíčová slova: látky škodlivé - látky znečišťující - vrstva ozonová - pravidla - výroba - dovoz - použití - recyklace

Úřední věstník Evropské unie - č. L 286/31 31.10.2009

15

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1006/2009 ze dne 16. září 2009, kterým se mění nařízení (ES) č. 808/2004 o statistice Společenství o informační společnosti.
        anotace: Tímto nařízením se mění nařízení (ES) č. 808/2004 o statistice Společenství o informační společnosti. Přílohy I (Modul 1: Podniky a informační společnost) a II (Modul 2: Jednotlivci, domácnosti a informační společnost) se nahrazují zněním obsaženým v příloze tohoto nařízení.
        klíčová slova: společnost informační - statistiky - údaje - Evropské společenství

 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail