BOZP v Úředním věstníku EU: říjen 2008

Výběr 11 směrnic z Official Journal of EU s plným textem.

Úřední věstník Evropské unie - č. C 270/1 25.10.2008

1

Stanovisko evropského inspektora ochrany údajů k rozhodnutí Komise ze dne 12. prosince 2007 týkajícímu se provádění systému pro výměnu informací o vnitřním trhu ( IMI ), pokud jde o ochranu osobních údajů (2008/49/ES).
        anotace: Dokument seznamuje se stanoviskem evropského inspektora ochrany údajů k rozhodnutí Komise ze dne 12. prosince 2007 týkajícímu se provádění systému pro výměnu informací o vnitřním trhu (IMI), pokud jde o ochranu osobních údajů (2008/49/ES). IMI je nástroj informační technologie, který příslušným orgánům v členských státech umožní vzájemnou výměnu informací při provádění legislativy v oblasti vnitřního trhu. IMI je financován v rámci programu „IDABC“ (interoperabilní poskytování celoevropských služeb elektronické správy (eGovernment) orgánům veřejné správy, podnikům a občanům).
        klíčová slova: údaje - ochrana - informace - trh vnitřní

Úřední věstník Evropské unie - č. L 268/14 9.10.2008

2

Nařízení Komise (ES) č. 987/2008 ze dne 8. října 2008, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, pokud jde o přílohy IV a V.
        anotace: Nařízení (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek stanoví povinnost registrace pro výrobce Společenství nebo dovozce látek samotných, obsažených v přípravcích nebo předmětech, jakož i ustanovení týkající se hodnocení látek a povinnosti následných uživatelů. Toto nařízení mění přílohy IV a V výše zmíněného nařízení a nahrazuje je přílohami tohoto nařízení.
        klíčová slova: látky chemické - REACH - registrace

Úřední věstník Evropské unie - č. L 270/31 10.10.2008

3

Rozhodnutí Komise ze dne 25. srpna 2008 o rovnocennosti skupin řidičských průkazů.
        anotace: Směrnice 91/439/EHS stanoví, že všechny řidičské průkazy vydané členskými státy by měly být vzájemně uznávány včetně průkazů vydaných před datem použití zásady vzájemného uznávání. Toto rozhodnutí se vztahuje na všechny platné řidičské průkazy vydané členskými státy, které jsou v oběhu.
        klíčová slova: průkazy řidičské - řízení motorových vozidel - státy členské - EU

Úřední věstník Evropské unie - č. L 271/3 11.10.2008

4

Nařízení Komise (ES) č. 994/2008 ze dne 8. října 2008 o normalizovaném a bezpečném systému registrů podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES a rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 280/2004/ES.
        anotace: Toto nařízení stanoví obecné požadavky, jakož i požadavky na provozování a údržbu týkající se standardizovaného a bezpečného systému registrů, který se skládá z registrů a nezávislé evidence transakcí Společenství podle čl. 20 odst. 1 směrnice 2003/87/ES. Rovněž zřizuje účinný systém komunikace mezi nezávislou evidencí transakcí Společenství a nezávislou evidencí transakcí zřízenou, provozovanou a udržovanou sekretariátem Rámcové úmluvy Organizace spojených národů o změně klimatu (UNFCCC).
        klíčová slova: plyny skleníkové - emise - registry - provoz - údržba - požadavky

Úřední věstník Evropské unie - č. L 274/1 15.10.2008

5

Rozhodnutí smíšeného výboru ES-ESVO společný tranzit č. 1/2008 ze dne 16. června 2008, kterým se mění Úmluva o společném tranzitním režimu ze dne 20. května 1987.
        anotace: Ustanovení o společném tranzitním režimu je třeba uvést do souladu s metodou využití tohoto postupu s pomocí počítačového zpracování dat. Cestující, kteří nemají přímý přístup k počítačovému tranzitnímu systému celních orgánů, by měli mít možnost podat při standardním postupu písemné tranzitní prohlášení u příslušných orgánů. Měl by být zaveden nouzový postup založený na použití písemného tranzitního prohlášení, aby hospodářské subjekty mohly provést tranzitní operace v případě, že nebude fungovat počítačový tranzitní systém celních orgánů nebo počítačový systém hlavního povinného, nebo v případě nepřístupnosti komunikačních sítí. Toto rozhodnutí tedy mění Úmluvu o společném tranzitním režimu.
        klíčová slova: režimy tranzitní - cla - přeprava

Úřední věstník Evropské unie - č. L 283/36 28.10.2008

6

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/94/ES ze dne 22. října 2008 o ochraně zaměstnanců v případě platební neschopnosti zaměstnavatele.
        anotace: Tato směrnice se vztahuje na pohledávky zaměstnanců vznikající z pracovních smluv nebo pracovních poměrů vůči zaměstnavatelům, kteří se nacházejí v platební neschopnosti
ve smyslu čl. 2 odst. 1.
        klíčová slova: zaměstnanci - zaměstnavatelé - ochrana - neschopnost platební

Úřední věstník Evropské unie - č. L 288/7 30.10.2008

7

Rozhodnutí Komise ze dne 22. října 2008, kterým se zřizuje Evropská skupina pro klastrovou politiku.
        anotace: Tímto rozhodnutím zřizuje Komise Evropskou skupinu pro klastrovou politiku. Komise ve svém sdělení „Uvádění znalostí do praxe: široce založená inovační strategie pro EU“ uznává velký význam klastrů (seskupení) pro konkurenceschopnost a inovace jakožto nástrojů k překonání mezery mezi podnikáním, výzkumem a finančními zdroji, jež umožňují rychlejší zavádění znalostí na trh, a vyzývá k strategické orientaci a spolupráci. Rozhodnutí definuje úkoly skupiny, členství, fungování a výdaje na její zasedání.
        klíčová slova: konkurenceschopnost - inovace - strategie - podnikání - spolupráce - klastry

Úřední věstník Evropské unie - č. L 289/I/1 30.10.2008

8

Rozhodnutí Rady ze dne 15. července 2008 o podpisu a prozatímním uplatňování Dohody o hospodářském partnerství mezi státy CARIFORA na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé.
        anotace: Tímto rozhodnutím se schvaluje jménem Společenství s výhradou jejího uzavření podpis Dohody o hospodářském partnerství mezi státy CARIFORA na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé. CARIFORA je prezentována zeměmi Antiguou a Barbudou, Bahamským společenstvím, Barbadosem, Belize, Dominickým společenstvím, Dominikánskou republikou, Grenadou, Guyanskou republikou, Haitskou republikou, Jamajkou, Surinamskou republikou, Svatou Lucií, Federací Svatý Kryštof a Nevis, Svatým Vincencem a Grenadinami a Republikou Trinidad a Tobago.
        klíčová slova: obchod - spolupráce hospodářská - Evropské společenství - země ostrovní

Úřední věstník Evropské unie - č. L 289/I/3 30.10.2008

9

Dohoda o hospodářském partnerství mezi státy CARIFORA na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé.
        anotace: Dokument přináší text dohody o hospodářském partnerství mezi státy CARIFORA na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy.
        klíčová slova: obchod - spolupráce hospodářská - Evropské společenství - země ostrovní

Úřední věstník Evropské unie - č. L 292/1 31.10.2008

10

Nařízení Komise (ES) č. 1060/2008 ze dne 7. října 2008, kterým se nahrazují přílohy I, III , IV, VI, VII , XI a XV směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/ 46/ES, kterou se stanoví rámec pro schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla (rámcová směrnice).
        anotace: Tímto nařízením se nahrazují přílohy I, III , IV, VI, VII , XI a XV směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES, kterou se stanoví rámec pro schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla (rámcová směrnice).
        klíčová slova: vozidla motorová - vozidla přípojná - konstrukce - požadavky - schvalování

Úřední věstník Evropské unie - č. L 293/3 31.10.2008

11

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008 ze dne 24. září 2008 o společných pravidlech pro provozování leteckých služeb ve Společenství : přepracované znění.
        anotace: Toto nařízení upravuje vydávání licencí leteckým dopravcům Společenství, právo leteckých dopravců Společenství provozovat letecké služby uvnitř Společenství a stanovování cen leteckých služeb uvnitř Společenství.
        klíčová slova: doprava letecká - služby - licence - ceny

 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail