BOZP v Úředním věstníku EU: prosinec 2009

Výběr 11 směrnic z Official Journal of EU s plným textem.

Úřední věstník Evropské unie - č. L 315/25 2.12.2009

1

Rozhodnutí Komise ze dne 30. listopadu 2009, kterým se přijímají rozhodnutí Společenství o dovozu určitých chemických látek podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 689/2008.
        anotace: Tímto rozhodnutím se přijímá se konečné rozhodnutí o dovozu sloučenin tributylcínu stanovené ve formuláři pro odpověď o dovozu v příloze.
        klíčová slova: látky chemické - sloučeniny chemické - dovoz - formuláře

Úřední věstník Evropské unie - č. L 318/25 4.12.2009

2

Rozhodnutí Komise ze dne 27. listopadu 2009, kterým se mění rozhodnutí 2002/364/ES o společných technických specifikacích pro diagnostické zdravotnické prostředky in vitro.
        anotace: Tímto rozhodnutím se mění rozhodnutí 2002/364/ES o společných technických specifikacích pro diagnostické zdravotnické prostředky in vitro. V příloze jsou uvedeny společné technické specifikace pro diagnostické zdravotnické prostředky in vitro.
        klíčová slova: prostředky zdravotnické - diagnostika - specifikace technické

Úřední věstník Evropské unie - č. C 296/4 5.12.2009

3

Doporučení Rady ze dne 30. listopadu 2009 o nekuřáckém prostředí.
        anotace: Dokument uvádí doporučení Rady pro členské státy, která se týkají nekuřáckého prostředí. V souladu s ostatními ustanoveními Rámcové úmluvy WHO o kontrole tabáku a záměry konference stran je cílem těchto pokynů pomoci stranám při plnění jejich závazků vyplývajících z článku 8 úmluvy. Tyto pokyny čerpají z nejlepších dostupných důkazů a zkušeností stran, které úspěšně provedly opatření na snížení expozice tabákovému kouři.
        klíčová slova: kouření - expozice - pokyny - doporučení - prostředí nekuřácké

Úřední věstník Evropské unie - č. L 320/23 5.12.2009

4

Rozhodnutí Komise ze dne 30. listopadu 2009, kterým se stanoví ekologická kritéria pro udělování ekoznačky Společenství dřevěnému nábytku.
        anotace: Tímto rozhodnutím se stanoví ekologická kritéria pro udělování ekoznačky Společenství dřevěnému nábytku. Cílem těchto kritérií je zejména podpora a snížení dopadu dřevěného nábytku na životní prostředí a na lidské zdraví v průběhu celého jeho životního cyklu.
        klíčová slova: nábytek - dřevo - kritéria ekologická - ekoznačky

Úřední věstník Evropské unie - č. L 322/3 9.12.2009

5

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/139/ES ze dne 25. listopadu 2009 o povinném označení dvoukolových a tříkolových motorových vozidel : kodifikované znění.
        anotace: Tato směrnice se vztahuje na povinné označení všech typů vozidel podle článku l směrnice 2002/24/ES o schvalování typu dvoukolových a tříkolových motorových vozidel. Všechna tato vozidla musí být opatřena štítkem a dalšími označeními. Tento štítek a tato označení připevní výrobce nebo jeho oprávněný zástupce.
        klíčová slova: vozidla motorová - označení - štítky

Úřední věstník Evropské unie - č. C 304/49 15.12.2009

6

Zpráva o ověření roční účetní závěrky Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci za rozpočtový rok 2008, spolu s odpověďmi agentury.
        anotace: Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci, se sídlem v Bilbau, byla zřízena nařízením Rady (ES) č. 2062/94 ze dne 18. července 1994. Úkolem agentury je shromažďovat a šířit informace o prioritách členských států a Společenství v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, podporovat organizace členských států a Společenství, které se podílejí na formulaci a provádění příslušné politiky, a poskytovat informace o preventivních opatřeních. Rozpočet agentury na rok 2008 činil 14,9 milionu EUR, tedy přibližně stejně jako v předcházejícím roce. Ke konci roku měla agentura 64 zaměstnanců oproti 63 v předcházejícím roce.
        klíčová slova: Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví - rozpočty - financování

Úřední věstník Evropské unie - č. L 330/10 16.12.2009

7

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/142/ES ze dne 30. listopadu 2009 o spotřebičích plynných paliv : kodifikované znění.
        anotace: Směrnice specifikuje tákladní požadavky na spotřebiče plynných paliv. Členské státy dle swměrnice přijmou veškerá nezbytná opatření, aby spotřebiče uvedené v článku 1 mohly být uváděny na trh a do provozu pouze tehdy, neohrozí-li při běžném používání bezpečnost osob, domácích zvířat a majetku.
        klíčová slova: spotřebiče plynové - paliva plynná - bezpečnost - požadavky

Úřední věstník Evropské unie - č. L 330/28 16.12.2009

8

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/148/ES ze dne 30. listopadu 2009 o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí azbestu při práci : kodifikované znění.
        anotace: Tato směrnice má za cíl ochranu zaměstnanců proti rizikům pro jejich zdraví, včetně prevence těchto rizik, která vznikají nebo která by mohla vzniknout z expozice azbestu při práci.
Stanoví limitní hodnoty této expozice a další zvláštní stanovení.
        klíčová slova: azbest - expozice pracovníků - rizika - ochrana zdraví - hodnoty

Úřední věstník Evropské unie - č. L 330/80 16.12.2009

9

Rozhodnutí Komise ze dne 14. prosince 2009, kterým se mění rozhodnutí 2007/230/ES o formuláři o předpisech v sociální oblasti týkajících se činností v silniční dopravě.
        anotace: Příloha rozhodnutí 2007/230/ES o formuláři o předpisech v sociální oblasti týkajících se činností v silniční dopravě se nahrazuje zněním uvedeným v příloze tohoto rozhodnutí.
        klíčová slova: doprava silniční - doba pracovní - odpočinek - formuláře

Úřední věstník Evropské unie - č. L 331/1 16.12.2009

10

Rozhodnutí Rady ze dne 30. listopadu 2009 o podpisu Protokolu k Úmluvě o mezinárodních nárocích na mobilní zařízení ve věcech příslušejících železničním kolejovým vozidlům, který byl přijat v Lucemburku dne 23. února 2007, Evropským společenstvím.
        anotace: Podpis Protokolu k Úmluvě o mezinárodních nárocích na mobilní zařízení ve věcech příslušejících železničním kolejovým vozidlům (železniční protokol), který byl přijat v Lucemburku dne 23. února 2007, se schvaluje jménem Evropského společenství s výhradou uzavření. Znění železničního protokolu se připojuje k tomuto rozhodnutí.
        klíčová slova: doprava železniční - vozidla kolejová - zařízení mobilní - protokoly - úmluvy mezinárodní

Úřední věstník Evropské unie - č. L 348/73 29.12.2009

11

Doporučení Komise ze dne 21. prosince 2009 o bezpečném provádění používání paliva s nízkým obsahem síry loděmi kotvícími v přístavech Společenství.
        anotace: Dokument obsahuje doporučení Komise o bezpečném provádění používání paliva s nízkým obsahem síry loděmi kotvícími v přístavech Společenství. Jako součást vynucovacích opatření členských států zaměřených proti lodím, které během kotvení nesplňují požadavky na používání paliv s nejvyšším povoleným obsahem síry 0,1 %, by členské státy měly v případě těchto lodí požadovat předložení podrobných důkazů o krocích podniknutých pro dosažení souladu.
        klíčová slova: lodi - síra - paliva lodní - opatření - státy členské - doporučení

 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail