BOZP v Úředním věstníku EU: prosinec 2006 : doplněk

Výběr 8 směrnic z Official Journal of EU s plným textem.

Úřední věstník Evropské unie - č. L 372/19 27.12.200


1

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/118/ES ze dne 12. prosince 2006 o ochraně podzemních vod před znečištěním a zhoršováním stavu.
        anotace: Tato směrnice stanoví specifická opatření uvedená v čl. 17 odst. 1 a 2 směrnice 2000/60/ES s cílem zajistit předcházení a kontrolu znečišťování podzemních vod. K těmto opatřením patří zejména a) kritéria pro hodnocení dobrého chemického stavu podzemních vod a b) kritéria pro zjišťování a změnu významných a trvalých vzestupných trendů a pro definování počátku změny trendu.
        klíčová slova: voda podzemní - ochrana - znečištění - kontroly - opatření

Úřední věstník Evropské unie - č. L 372/32 27.12.2006


2

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/122/ES ze dne 12. prosince 2006, kterou se po třicáté mění směrnice Rady 76/769/EHS o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se omezení uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a přípravků (perfluoroktansulfonáty).
        anotace: Na základě údajů dostupných v červenci 2002 zpracovala Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) posouzení rizik. Z tohoto posouzení vyplývá, že perfluoroktansulfonáty (PFOS) jsou perzistentní, bioakumulativní a pro savce toxické, a jsou proto důvodem ke znepokojení. S cílem zajistit ochranu zdraví a životního prostředí se proto zdá být nezbytné, aby uvádění na trh a používání PFOS bylo omezeno. Účelem této směrnice je zahrnout hlavní oblasti rizik souvisejících s expozicí. Proto se příloha I směrnice 76/769/EHS se mění v souladu s přílohou této směrnice.
        klíčová slova: perfluoroktansulfonáty - látky nebezpečné - přípravky chemické - rizika - trh

Úřední věstník Evropské unie - č. L 373/1 27.12.200


3

Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) č. 17 – Jednotná ustanovení pro schvalování typu vozidel z hlediska sedadel, jejich ukotvení a opěrek hlavy.
        anotace: Tento předpis se vztahuje na pevnost sedadel, jejich ukotvení a příslušné opěrky hlavy u vozidel kategorie M1 a N a na pevnost sedadel, jejich ukotvení a příslušné opěrky hlavy u vozidel kategorie M2 a M3, které nejsou řešeny předpisem č. 80 a sérií změn 01. Předpis se rovněž vztahuje na konstrukci zadní části opěradel sedadel a rovněž na zařízení určené k ochraně cestujících před nebezpečím vznikajícím pohybem zavazadel při čelním nárazu u vozidel kategorie M1.
        klíčová slova: sedadla - opěrky - předpisy

Úřední věstník Evropské unie - č. L 373/131 27.12.2006


4

Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) č. 107 – Jednotná ustanovení pro schvalování vozidel kategorie M2 nebo M3 z hlediska jejich celkové konstrukce : dodatek 106 : předpis č. 107 : revize 1.
        anotace: Tento předpis platí pro všechna jednopodlažní, dvoupodlažní, tuhá nebo kloubová vozidla kategorie M2 nebo M3 a týká se schvalování jejich celkové konstrukce.
        klíčová slova: vozidla - konstrukce - požadavky

Úřední věstník Evropské unie - č. L 373/267 27.12.2006


5

Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) č. 114 - ednotná ustanovení pro schvalování: I. modulů airbagů pro náhradní airbagové systémy; II. náhradních volantů vybavených moduly schváleného typu; III. náhradních airbagových systémů jiných, než které byly instalovány ve volantu.
        anotace: Tento předpis se vztahuje na toto příslušenství pro dovybavení: moduly airbagů pro náhradní airbagové systémy určené k zabudování do motorových vozidel; náhradní volanty pro vozidla kategorií M1 a N1 vybavené modulem airbagu schváleného typu a určené k montáži jako doplňkový zádržný systém k bezpečnostním pásům a jiným zádržným systémům v motorových vozidlech.
        klíčová slova: vozidla motorová - airbagy - volanty - systémy zádržné

Úřední věstník Evropské unie - č. L 373/49 27.12.2006


6

Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) č. 55 - Jednotná ustanovení týkající se schvalování mechanických spojovacích částí jízdních souprav vozidel : dodatek 54 : předpis č. 55 : revize 1.
        anotace: Tento předpis stanoví požadavky, které musí mechanická spojovací zařízení a části splňovat, aby byly považovány za mezinárodně vzájemně slučitelné. Tento předpis se vztahuje na zařízení a části určené pro: motorová vozidla a přívěsy určené ke spojení do jízdních souprav vozidel, motorová vozidla a přívěsy určené pro vytváření kloubových vozidel, kde působení svislého zatížení přívěsu na motorové vozidlo nepřesáhne 200 kN.
        klíčová slova: vozidla - zařízení spojovací - soupravy jízdní - požadavky

Úřední věstník Evropské unie - č. L 374/10 27.12.2006


7

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/95/ES ze dne 12. prosince 2006 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí.
        anotace: Směrnice Rady 73/23/EHS ze dne 19. února 1973 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí byla podstatně změněna. Z důvodu srozumitelnosti a přehlednosti by měla být uvedená směrnice kodifikována. Členské státy přijmou veškerá vhodná opatření, aby elektrické zařízení mohlo být uvedeno na trh pouze tehdy, bylo-li vyrobeno v souladu se správnou technickou praxí týkající se bezpečnosti platnou ve Společenství, pokud neohrožuje bezpečnost osob, domácích zvířat a majetku, je-li správně instalováno, udržováno a užíváno k účelu, pro který bylo vyrobeno.
        klíčová slova: zařízení elektrická - napětí - předpisy právní - harmonizace - státy členské

Úřední věstník Evropské unie - č. L 374/5 27.12.2006


8

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/94/ES ze dne 12. prosince 2006 o zavedení společných pravidel pro určité druhy silniční přepravy zboží.
        anotace: Členské státy liberalizují za podmínek stanovených v odstavci 2 druhy mezinárodní silniční dopravy pro cizí potřebu a vlastní potřebu, které jsou uvedeny v příloze I, pokud tato doprava vede z jejich území nebo na jejich území nebo jím prochází. Je nezbytné zajistit postupný rozvoj mezinárodní silniční přepravy zboží s přihlédnutím k vývoji vzájemného obchodu a pohybu zboží v rámci Společenství.
        klíčová slova: přeprava - doprava silniční - zboží - podmínky

 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail