BOZP v Úředním věstníku EU: prosinec 2006

Výběr 27 směrnic z Official Journal of EU s plným textem.

Úřední věstník Evropské unie - č. C 295/28 5.12.2006


1

Program Mládež v akci 2007–2013 : předběžné zveřejnění průvodce programem.
        anotace: Návrh Komise týkající se programu Mládež v akci na období
2007 – 2013 bude v brzké době přijat evropský zákonodárcem. S cílem zajistit včasné zavedení tohoto programu a s cílem umožnit potenciálním příjemcům grantů Společenství připravit své návrhy se Komise rozhodla zveřejnit prozatímní znění průvodce programem včetně podrobných informací o provádění programu. Obecné cíle stanovené v právním základu programu Mládež v akci jsou: podpora aktivního občanství mladých lidí; rozvoj solidarity a podpora tolerance mezi mladými lidmi; podpora vzájemného porozumění mezi mladými lidmi v různých zemích; přispění k rozvoji kvality podpůrných systémů pro činnosti mládeže a schopností organizací občanské společnosti v oblasti mládeže; podpora evropské spolupráce v oblasti mládeže.
        klíčová slova: mladiství - lidé - programy - spolupráce - soudržnost - tolerance - podpora

Úřední věstník Evropské unie - č. C 297/1 7.12.2006


2

Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních záznamů.
        anotace: Rada o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních záznamů apeluje na členské státy, aby se věnovaly otázkám souvisejícím s digitalizací, online zpřístupňováním a uchováváním kulturního materiálu, a zejména pak hlediskům zdůrazněným v těchto závěrech (posílení národních strategií, přispívání do Evropské digitální knihovny, zlepšení rámcových podmínek pro digitalizaci, posílení koordinace na vnitrostátní úrovni). V příloze jsou uvedeny prioritní činnosti s orientačním časovým harmonogramem.
        klíčová slova: kultura - materiály - digitalizace - zpřístupnění - uchovávání -

Úřední věstník Evropské unie - č. C 297/6 7.12.2006


3

Usnesení Rady a zástupců vlád členských států zasedajících v Radě o provádění společných cílů v oblasti účasti a informovanosti mládeže v zájmu podpory jejího aktivního evropského občanství.
        anotace: Toto usnesení Rady a zástupců vlád členských států zasedajících v Radě se týká společných cílů v oblasti účasti a informovanosti mládeže v zájmu podpory jejího aktivního evropského občanství. V příloze jsou uvedena opatření pro posílení provádění těchto cílů.
        klíčová slova: mladiství - informace - informovanost - cíle

Úřední věstník Evropské unie - č. C 319/1 27.12.2006


4

Pokyny Společenství ke státní podpoře v odvětvích zemědělství a lesnictví na období 2007-2013.
        anotace: Tyto pokyny platí pro veškerou státní podporu poskytnutou ve spojitosti s činnostmi souvisejícími s výrobou, zpracováním a uváděním zemědělských produktů na trh, a to těch produktů, které jsou uvedeny v příloze I Smlouvy.
        klíčová slova: zemědělství - lesnictví - produkty - výroba - podpora státní - pokyny

Úřední věstník Evropské unie - č. C 321 E/1 29.12.2006


5

Smlouvy o Evropské unii a smlouvy o založení Evropského společenství : konsolidovaná znění.
        anotace: Dokument obsahuje znění dvou smluv, které zakládají Evropskou unii a Evropské společenství. Smlouva o Evropské unii představuje novou etapu v procesu vytváření stále užšího svazku mezi národy Evropy, v němž jsou rozhodnutí přijímána co nejotevřeněji a co nejblíže občanům. Unie je založena na Evropských společenstvích doplněných politikami a formami spolupráce stanovenými touto smlouvou. Jejím posláním je utvářet vztahy mezi členskými státy a mezi jejich národy na základě soudržnosti a solidarity. Posláním Evropského společenství je vytvořením společného trhu a hospodářské a měnové unie a prováděním společných politik nebo činností uvedených v článcích 3 a 4 podporovat v celém Společenství harmonický, vyvážený a udržitelný rozvoj hospodářských činností, vysokou úroveň zaměstnanosti a sociální ochrany, rovné zacházení pro muže a ženy, trvalý a neinflační růst, vysoký stupeň konkurenceschopnosti a konvergence hospodářské výkonnosti, vysokou úroveň ochrany a zlepšování kvality životního prostředí, zvyšování životní úrovně a kvality života, hospodářskou a sociální soudržnost a solidaritu mezi členskými státy.
        klíčová slova: Evropská unie - EU - Evropské společenství - smlouvy

Úřední věstník Evropské unie - č. C 321/28 29.12.2006


6

Sdělení francouzské vlády týkající se směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/22/ES ze dne 30. května 1994 o podmínkách udělování a užívání povolení k vyhledávání, průzkumu a těžbě uhlovodíků (Oznámení týkající se žádosti o zvláštní povolení k vyhledávání kapalných nebo plynných uhlovodíků, tzv. „Permis de Juan de Nova Maritime Profond“).
        anotace: Žádostí ze dne 6. dubna 2006 požádala společnost Marex Petroleum Corporation a Roc Oil Company Limited na období pěti let o zvláštní povolení k vyhledávání kapalných nebo plynných uhlovodíků, tzv. „Permis de Juan de Nova Maritime Profond". Toto sdělení specifikuje podmínky udělování a užívání povolení k vyhledávání, průzkumu a těžbě uhlovodíků.
        klíčová slova: uhlovodíky - těžba - vyhledávání - podmínky

Úřední věstník Evropské unie - č. C 321/4 29.12.2006


7

Seznam příslušných orgánů členských států podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 648/2004 ze dne 31. března 2004 o detergentech.
        anotace: Tento dokument přináší seznam příslušných orgánů členských států podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 648/2004 ze dne 31. března 2004 o detergentech. U každého orgánu jsou uvedeny kontaktní údaje.
        klíčová slova: detergenty - orgány státní - seznamy

Úřední věstník Evropské unie - č. L 337/21 5.12.2006


8

Směrnice Rady 2006/117/EURATOM ze dne 20. listopadu 2006 o dozoru nad přepravou radioaktivního odpadu a vyhořelého paliva a o její kontrole.
        anotace: Tato směrnice stanoví systém Společenství pro dozor nad přeshraniční přepravou radioaktivního odpadu a vyhořelého paliva a pro její kontrolu s cílem zajistit odpovídající ochranu obyvatelstva.
        klíčová slova: odpady nebezpečné - radioaktivita - paliva - přeprava - ochrana obyvatel

Úřední věstník Evropské unie - č. L 337/45 5.12.2006


9

Rozhodnutí Rady ze dne 28. listopadu 2006 o přistoupení Společenství k předpisu Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů č. 107 o jednotných ustanoveních pro schvalování vozidel kategorie M2 nebo M3 z hlediska jejich celkové konstrukce.
        anotace: Normalizované požadavky předpisu č. 107 o ustanoveních pro schvalování vozidel kategorie M2 nebo M3 z hlediska jejich celkové konstrukce se zaměřují zejména na odstranění technických překážek při obchodování s motorovými vozidly mezi smluvními stranami a na zaručení vysoké úrovně bezpečnosti a ochrany při používání vozidel. Komise se proto domnívá, že by se předpis č. 107 měl stát součástí systému Společenství pro schvalování typu motorových vozidel.
        klíčová slova: vozidla motorová - konstrukce

Úřední věstník Evropské unie - č. L 342/1 7.12.2006


10

Rozhodnutí Komise ze dne 07 listopadu 2006 o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému „Řízení a zabezpečení“ transevropského vysokorychlostního železničního systému, kterým se mění příloha A rozhodnutí 2006/679/ES o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému „Řízení a zabezpečení“ transevropského konvenčního železničního systému.
        anotace: Komise přijímá technickou specifikaci pro interoperabilitu („TSI“) subsystému „Řízení a zabezpečení“ transevropského vysokorychlostní železničního systému. Tato TSI je uvedena v příloze tohoto rozhodnutí. Tato TSI se použije na všechna nová, modernizovaná nebo obnovená kolejová vozidla nebo tratě transevropského vysokorychlostního železničního systému, jak je vymezeno v příloze směrnice 96/48/ES.
        klíčová slova: doprava železniční - železnice - řízení - bezpečnost - specifikace technická - interoperabilita

Úřední věstník Evropské unie - č. L 343/102 8.12.2006


11

Rozhodnutí Komise ze dne 5. prosince 2006 o zrušení odkazu na normu EN 10080:2005 „Ocel pro výztuž do betonu – Svařitelná betonářská ocel – Všeobecně“ v souladu se směrnicí Rady 89/106/EHS.
        anotace: Odkaz na normu EN 10080:2005 „Ocel pro výztuž do betonu – Svařitelná betonářská ocel – Všeobecně“ se vyřazuje ze seznamu harmonizovaných norem zveřejněných v Úředním věstníku Evropské unie.
        klíčová slova: oceli - normy

Úřední věstník Evropské unie - č. L 344/1 8.12.2006


12

Rozhodnutí Komise ze dne 28. července 2006 o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému „Kolejová vozidla – nákladní vozy“ transevropského konvenčního železničního systému.
        anotace: Komise tímto přijímá technickou specifikaci pro interoperabilitu (TSI) týkající se subsystému „Kolejová vozidla – nákladní vozy“ transevropského konvenčního systému podle čl. 6 odst. 1 směrnice 2001/16/ES. TSI je uvedena v příloze tohoto rozhodnutí. Tato TSI je plně použitelná pro kolejová vozidla – nákladní vozy transevropského konvenčního železničního systému, jak jsou definována v příloze I směrnice 2001/16/ES, při zohlednění článků 2 a 3 tohoto rozhodnutí.
        klíčová slova: doprava železniční - železnice - vozidla kolejová - vozy železniční - specifikace technická - interoperabilita

Úřední věstník Evropské unie - č. L 359/1 18.12.2006


13

Rozhodnutí Komise ze dne 11. srpna 2006 o technické specifikaci pro interoperabilitu týkající se subsystému „Provoz a řízení dopravy“ transevropského konvenčního železničního systému.
        anotace: Komise přijímá technickou specifikaci pro interoperabilitu (dále jen „TSI“) týkající se subsystému „Provoz řízení a dopravy“ transevropského konvenčního systému uvedeného v čl. 6 odst. 1 směrnice 2001/16/ES. Tato TSI je uvedena v příloze tohoto rozhodnutí. Tato TSI se použije pro subsystém Provoz a řízení dopravy transevropského konvenčního železničního systému, jak stanoví příloha II část 2.4 směrnice 2001/16/ES.
        klíčová slova: doprava železniční - železnice - řízení - specifikace technická - interoperabilita

Úřední věstník Evropské unie - č. L 371/1 27.12.2006


14

Nařízení Komise (ES) č. 1828/2006 ze dne 8. prosince 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti a k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj.
        anotace: Toto nařízení stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 1083/2006 a nařízení (ES) č. 1080/2006, pokud jde o: a) informace a propagaci; b) informace o využívání finančních prostředků z fondů; c) řídící a kontrolní systémy; d) nesrovnalosti; e) osobní údaje; f) finanční opravy za nedodržení adicionality; g) elektronickou výměnu údajů; h) nástroje finančního inženýrství; i) způsobilost nákladů na bydlení; j) způsobilost operačních programů v rámci cíle evropská územní spolupráce uvedené v čl. 3 odst. 2 písm. c) nařízení (ES) č. 1083/2006.
        klíčová slova: rozvoj regionální - fondy - Fond soudržnosti - Evropský sociální fond - informace - propagace - prostředky finanční - řízení - kontroly

Úřední věstník Evropské unie - č. L 384/75 29.12.2006


15

Nařízení Komise (ES) č. 2023/2006 ze dne 22. prosince 2006 o správné výrobní praxi pro materiály a předměty určené pro styk s potravinami.
        anotace: Toto nařízení stanoví pravidla správné výrobní praxe pro skupiny materiálů a předmětů určených pro styk s potravinami (dále jen „materiály a předměty“) uvedené na seznamu v příloze I nařízení (ES) č. 1935/2004 a pro kombinace těchto materiálů a předmětů nebo pro recyklované materiály a předměty použité při výrobě těchto materiálů a předmětů.
        klíčová slova: potraviny - materiály - předměty - výroba - praxe

Úřední věstník Evropské unie - č. L 384/94 29.12.2006


16

Směrnice Komise 2006/139/ES ze dne 20. prosince 2006, kterou se mění směrnice Rady 76/769/EHS, pokud jde o omezení uvádění na trh a používání sloučenin arsenu, pro účely přizpůsobení přílohy I uvedené směrnice technickému pokroku.
        anotace: Směrnice 76/769/EHS povoluje používání některých sloučenin arsenu jako biocidů pro ošetření dřeva a stanoví pravidla pro uvádění na trh a používání dřeva ošetřeného arsenem. Pravidla týkající se dřeva ošetřeného sloučeninami arsenu obsažená ve směrnici 76/769/EHS nerozlišují odpovídající měrou mezi prvním uvedením tohoto dřeva na trh a jeho opětovným využitím. Proto je nutné tato pravidla vyjasnit, zejména pak pokud jde o uvádění tohoto dřeva na trh pro opětovné využití. Příloha I směrnice 76/769/EHS se mění v souladu s přílohou této směrnice.
        klíčová slova: arzén - sloučeniny - dřevo - ochrana dřeva

Úřední věstník Evropské unie - č. L 389/1 30.12.2006


17

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/87/ES ze dne 12. prosince 2006, kterou se stanoví technické požadavky pro plavidla vnitrozemské plavby a zrušuje směrnice Rady 82/714/EHS.
        anotace: Je žádoucí zajistit vyšší míru harmonizace podmínek pro vystavování dodatečných osvědčení Společenství plavidla vnitrozemské plavby členskými státy pro plavbu na vodních cestách v zónách 1, 2 a 4. Tato směrnice stanoví technické požadavky pro plavidla vnitrozemské plavby.
        klíčová slova: plavby vnitrozemské - plavidla - požadavky technické - osvědčení

Úřední věstník Evropské unie - č. L 389/261 30.12.2006


18

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/137/ES ze dne 18. prosince 2006, kterou se mění směrnice 2006/87/ES, kterou se stanoví technické požadavky pro plavidla vnitrozemské plavby.
        anotace: Směrnice 2006/87/ES zavádí harmonizované podmínky pro vydávání technických osvědčení pro plavidla vnitrozemské plavby v celé síti vnitrozemských vodních cest Společenství. Tato směrnice upravuje technické požadavky pro plavidla vnitrozemské plavby.
        klíčová slova: plavby vnitrozemské - plavidla - požadavky technické

Úřední věstník Evropské unie - č. L 391/1 30.12.2006


19

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1906/2006 ze dne 18. prosince 2006, kterým se stanoví pravidla pro účast podniků, výzkumných středisek a vysokých škol na akcích v rámci sedmého rámcového programu a pro šíření výsledků výzkumu (2007 až 2013).
        anotace: Toto nařízení stanoví pravidla pro účast podniků, výzkumných středisek a vysokých škol a dalších právních subjektů na akcích v rámci sedmého rámcového programu, pořádaných jedním nebo několika účastníky prostřednictvím režimů financování stanovených v části a) přílohy III rozhodnutí č. 1982/2006/ES, a pro šíření výsledků výzkumu (2007 až 2013). Stanoví také pravidla, v souladu s pravidly stanovenými ve finančním nařízení a v prováděcích pravidlech, ohledně finančního příspěvku Společenství účastníkům nepřímých akcí v rámci sedmého rámcového programu.
        klíčová slova: programy rámcové - financování - EU - návrhy - projekty - hodnocení

Úřední věstník Evropské unie - č. L 392/1 30.12.2006


20

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1992/2006 ze dne 18. prosince 2006, kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 1408/71 o uplatňování systémů sociálního zabezpečení na zaměstnané osoby, na osoby samostatně výdělečně činné a jejich rodinné příslušníky pohybující se v rámci Společenství.
        anotace: Některé přílohy nařízení (EHS) č. 1408/71 o uplatňování systémů sociálního zabezpečení na zaměstnané osoby, na osoby samostatně výdělečně činné a jejich rodinné příslušníky pohybující se v rámci Společenství je třeba upravit s cílem zohlednit změny právních předpisů některých členských států. Přílohy I, II, IIa, III, IV a VI nařízení (EHS) č. 1408/71 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.
        klíčová slova: zabezpečení sociální - zaměstnanci - podnikatelé

Úřední věstník Evropské unie - č. L 394/1 30.12.2006


21

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1891/2006 ze dne 18. prosince 2006 o víceletém financování činnosti Evropské agentury pro námořní bezpečnost v oblasti zasahování při znečištění z lodí a o změně nařízení (ES) č. 1406/2002.
        anotace: Toto nařízení stanoví podrobná pravidla pro finanční příspěvky Společenství do rozpočtu Evropské agentury pro námořní bezpečnost za účelem provádění úkolů, které jí byly svěřeny v oblasti zasahování při znečištění z lodí a dalších souvisejících činností, uvedených v článku 2 nařízení (ES) č. 1406/2002.
        klíčová slova: bezpečnost námořní - lodi - znečištění - financování - pravidla - doprava vodní - havárie

Úřední věstník Evropské unie - č. L 396/1 30.12.2006


22

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES.
        anotace: Toto nařízení by mělo zajistit vysokou úroveň ochrany lidského zdraví a životního prostředí a volný pohyb látek samotných a obsažených v přípravcích a v předmětech a současně zvýšení konkurenceschopnosti a inovace. Toto nařízení by rovněž mělo podpořit rozvoj alternativních metod hodnocení rizik látek. Toto nařízení stanoví pravidla pro látky a přípravky ve smyslu článku 3. Tato pravidla se použijí na výrobu, uvádění na trh nebo používání látek samotných nebo obsažených v přípravcích nebo v předmětech a na uvádění na trh přípravků.
        klíčová slova: látky chemické - registrace - hodnocení - schvalování - omezení - instituce

Úřední věstník Evropské unie - č. L 396/852 30.12.2006


23

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/121/ES ze dne 18. prosince 2006, kterou se mění směrnice Rady 67/548/EHS o sbližování právních a správních předpisů týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných látek za účelem jejího přizpůsobení nařízení (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek a o zřízení Evropské agentury pro chemické látky.
        anotace: S ohledem na přijetí nařízení (ES) č. 1907/20061 (o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek a o zřízení Evropské agentury pro chemické látky) by měla být směrnice 67/548/EHS2 o sbližování právních a správních předpisů týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných látek upravena a měla by být zrušena její pravidla o oznamování a posuzování rizik chemických látek.
        klíčová slova: látky chemické - klasifikace - značení - balení - látky nebezpečné

Úřední věstník Evropské unie - č. L 403/18 30.12.2006


24

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/126/ES ze dne 20. prosince 2006 o řidičských průkazech (přepracované znění).
        anotace: Členské státy zavedou vnitrostátní řidičský průkaz podle vzoru Společenství uvedeného v příloze I v souladu s ustanoveními této směrnice. Znak na první straně řidičských průkazů podle vzoru Společenství obsahuje rozlišovací značku členského státu, který průkaz vydává. Řidičské průkazy vydané členskými státy jsou vzájemně uznávány.
        klíčová slova: průkazy řidičské - státy členské

Úřední věstník Evropské unie - č. L 403/9 30.12.2006


25

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1922/2006 ze dne 20. prosince 2006 o zřízení Evropského institutu pro rovnost žen a mužů.
        anotace: Tímto nařízením se zřizuje Evropský institut pro rovnost žen a mužů. Celkovými cíli institutu je přispívat k prosazování rovnosti žen a mužů a posilovat je, včetně začleňování hlediska rovnosti žen a mužů do všech politik Společenství a do vnitrostátních politik, jež z nich vycházejí, bojovat proti diskriminaci na základě pohlaví a zvyšovat informovanost občanů EU o rovnosti žen a mužů prostřednictvím zajištění technické pomoci orgánům Společenství, zejména Komisi, a orgánům členských států.
        klíčová slova: ženy - muži - rovnost - příležitosti rovné - instituce

Úřední věstník Evropské unie - č. L 411/6 30.12.2006


26

Nařízení Rady (ES) č. 1989/2006 ze dne 21. prosince 2006, kterým se mění příloha III nařízení (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999.
        anotace: Nařízení Rady (ES) č. 1083/20063 vymezuje obecná pravidla pro poskytování pomoci z Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti a jejich cíle. Podle článku 53 stanoví příloha III daného nařízení stropy použitelné pro míry spolufinancování v operačních programech, a to pro jednotlivé členské státy a pro jednotlivé cíle na základě objektivních kritérií. Příloha III nařízení (ES) č. 1083/2006 by měla být upravena s cílem zohlednit přistoupení Bulharska a Rumunska k Evropské unii. Příloha III nařízení (ES) č. 1083/2006 se nahrazuje zněním uvedeným v příloze tohoto nařízení.
        klíčová slova: Evropský sociální fond - Evropský fond pro regionální rozvoj - Fond soudržnosti - podpora - financování - EU - státy členské - ustanovení

Úřední věstník Evropské unie - č. L 412/1 30.12.2006


27

Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1982/2006/ES ze dne 18. prosince 2006 o sedmém rámcovém programu Evropského společenství pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace (2007 až 2013).
        anotace: Na období od 1. ledna 2007 do 31. prosince 2013 se přijímá rámcový program pro činnosti Společenství v oblasti výzkumu a technologického rozvoje. Sedmý rámcový program bude sledovat obecné cíle uvedené v článku 163 Smlouvy, aby byla posílena průmyslová konkurenceschopnost a splněny výzkumné potřeby dalších politik Společenství, a tím bude přispívat k vytváření znalostní společnosti, rozvíjet evropský výzkumný prostor a doplňovat činnosti na celostátní a regionální úrovni. Bude podporovat excelenci vědeckého a technologického výzkumu, rozvoje a demonstrací prostřednictvím těchto čtyř programů: Spolupráce, Myšlenky, Lidé a Kapacity.
        klíčová slova: programy rámcové - výzkumy - rozvoj vědecko technický - podpora - EU

 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail