BOZP v Úředním věstníku EU: listopad 2009

Výběr 11 směrnic z Official Journal of EU s plným textem.

Úřední věstník Evropské unie - č. L 288/10 4.11.2009

1

Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1041/2009/ES ze dne 21. října 2009, kterým se zavádí program spolupráce s profesionály ze třetích zemí v audiovizuální oblasti (MEDIA Mundus).
        anotace: Tímto rozhodnutím se zavádí program MEDIA Mundus za účelem financování projektů mezinárodní spolupráce v audiovizuálním odvětví na období od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2013. Cílem programu je zvýšit konkurenceschopnost evropského audiovizuálního odvětví, umožnit Evropě, aby ve světě účinněji hrála svou kulturní a politickou úlohu, rozšířit výběr pro spotřebitele a posílit kulturní rozmanitost. Program bude usilovat o zlepšování přístupu na trhy třetích zemí a o budování důvěry a dlouhodobých pracovních vztahů. Tento program je určen evropským profesionálům a profesionálům ze třetích zemí.
        klíčová slova: díla audiovizuální - informace audiovizuální - kultura - programy - EU - financování

Úřední věstník Evropské unie - č. L 289/9 5.11.2009

2

Rozhodnutí Komise ze dne 22. září 2008, kterým se stanoví jednotný formulář zprávy uvedený v článku 17 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006.
        anotace: V příloze tohoto rozhodnutí je stanoven vzor jednotného formuláře uvedeného v čl. 17 odst. 1 nařízení (ES) č. 561/2006 o harmonizaci některých předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy. Členské státy by měly používat jednotný formulář uvedený v čl. 17 odst. 1 nařízení (ES) č. 561/2006, jehož prostřednictvím každé dva roky sdělí Komisi informace nezbytné pro vypracování zprávy o provádění tohoto nařízení, nařízení (EHS) č. 3821/85 a o vývoji v dotyčné oblasti.
        klíčová slova: doprava silniční - státy členské - monitorování - legislativa - doba pracovní - kontroly

Úřední věstník Evropské unie  - č. C 269/1, č. C 269/257 10.11.2009

3

Výroční zpráva o plnění rozpočtu : Účetní dvůr : informace orgánů a institucí Evropské unie.
        anotace: V souladu s ustanoveními čl. 248 odst. 1 a 4 Smlouvy o ES a článků 129 a 143 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství, naposledy pozměněného nařízením Rady (ES) č. 1525/2007 ze dne 17. prosince 2007, a článků 139 a 156 nařízení Rady (ES) č. 215/2008 ze dne 18. února 2008 o finančním nařízení pro 10. Evropský rozvojový fond přijal Účetní dvůr Evropských společenství na svém zasedání dne 24. září 2009 výroční zprávy za rozpočtový rok 2008. Výroční zprávy spolu s odpověďmi orgánů na připomínky Účetního dvora byly předány orgánům udílejícím absolutorium a ostatním orgánům a institucím. Tento dokument se týká rozpočtového roku 2008 a obsahuje 32. výroční zprávu o plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie. Společně se zprávou se předkládají odpovědi Komise a případně dalších orgánů a institucí EU. Evropskými rozvojovými fondy se zabývá samostatná zpráva.
        klíčová slova: EU - rozpočty - zprávy výroční - 2008

4

Výroční zpráva o činnostech financovaných ze sedmého, osmého, devátého a desátého Evropského rozvojového fondu (ERF).
        anotace: Dokument obsahuje výroční zprávu o činnostech financovaných ze sedmého, osmého, devátého a desátého Evropského rozvojového fondu. Evropské rozvojové fondy (ERF) jsou výsledkem mezinárodních úmluv nebo dohod mezi Společenstvím a jeho členskými státy na straně jedné a některými africkými, karibskými a tichomořskými státy (státy AKT) na straně druhé a dále rozhodnutí Rady o přidružení zámořských zemí a území (ZZÚ).
        klíčová slova: fondy rozvojové - fondy evropské - financování - zprávy výroční

Úřední věstník Evropské unie - č. L 300/1 14.11.2009

5

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 ze dne 21. října 2009 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě, a o zrušení nařízení (ES) č. 1774/2002 (nařízení o vedlejších produktech živočišného původu).
        anotace: Toto nařízení stanoví hygienická a veterinární pravidla pro vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty s cílem zabraňovat rizikům pro zdraví lidí a zvířat, která v souvislosti s těmito produkty vznikají, a snižovat je na minimum, a zejména chránit bezpečnost potravinového a krmivového řetězce.
        klíčová slova: produkty - potravinářství - původ živočišný - prevence rizik - ochrana zdraví - pravidla

Úřední věstník Evropské unie - č. L 300/51 14.11.2009

6

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009 ze dne 21. října 2009, kterým se zavádějí společná pravidla týkající se závazných podmínek pro výkon povolání podnikatele v silniční dopravě a zrušuje směrnice Rady 96/26/ES.
        anotace: Toto nařízení upravuje přístup k povolání podnikatele v silniční dopravě a výkon tohoto povolání. Toto nařízení se vztahuje na všechny podniky usazené ve Společenství, které vykonávají povolání podnikatele v silniční dopravě. Vztahuje se rovněž na podniky, které povolání podnikatele v silniční dopravě hodlají vykonávat.
        klíčová slova: doprava silniční - podnikání - podnikatelé - povolání - požadavky - podmínky

Úřední věstník Evropské unie - č. L300/72 14.11.2009

7

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1072/2009 ze dne 21. října 2009 o společných pravidlech pro přístup na trh mezinárodní silniční nákladní dopravy : přepracované znění.
        anotace: Toto nařízení se vztahuje na mezinárodní silniční nákladní přepravu pro cizí potřebu prováděnou na území Společenství. V případě přepravy z členského státu do třetí země a naopak se toto nařízení vztahuje na část jízdy provedenou průjezdem přes území jakéhokoli členského státu. Nepoužije se na část jízdy provedenou na území členského státu nakládky nebo vykládky, pokud není uzavřena nezbytná dohoda mezi Společenstvím a danou třetí zemí.
        klíčová slova: doprava nákladní - doprava silniční - doprava mezinárodní - trh vnitřní - přístupy - pravidla - licence

Úřední věstník Evropské unie - č. L300/88 14.11.2009

8

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1073/2009 ze dne 21. října 2009 o společných pravidlech pro přístup na mezinárodní trh autokarové a autobusové dopravy a o změně nařízení (ES) č. 561/2006 : přepracované znění.
        anotace: Toto nařízení se vztahuje na mezinárodní osobní přepravu autokary a autobusy na území Společenství, kterou pro cizí nebo vlastní potřebu provozují podnikatelé v silniční osobní dopravě, kteří jsou usazeni v některém členském státě podle jeho právních předpisů, s využitím vozidel v tomto členském státě registrovaných a vhodných díky své konstrukci a vybavení pro přepravu více než devíti osob včetně řidiče a pro tuto přepravu určených, jakož i na jízdu prázdných vozidel související s touto přepravou.
        klíčová slova: doprava silniční - doprava osob - autobusy - podnikatelé - trh vnitřní - přístupy - licence - pravidla

Úřední věstník Evropské unie - č. L 302/1 17.11.2009

9

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009 ze dne 16. září 2009 o ratingových agenturách.
        anotace: Toto nařízení zavádí společný regulatorní přístup k posílení čestnosti a poctivosti, transparentnosti, odpovědnosti, řádné správy a řízení a spolehlivosti ratingových činností, přispívá ke kvalitě ratingů vydávaných ve Společenství, a tím i k hladkému fungování vnitřního trhu při současném dosažení vysoké úrovně ochrany spotřebitelů a investorů. Stanoví podmínky pro vydávání ratingů a pravidla organizace a jednání ratingových agentur s cílem podpořit jejich nezávislost a vyhnout se střetu zájmů.
        klíčová slova: agentury ratingové - hodnocení - porovnání - subjekty hospodářské - ratingy - podmínky

Úřední věstník Evropské unie - č. L 305/1 19.11.2009

10

Rozhodnutí kontrolního úřadu ESVO č. 14/07/KOL ze dne 7. února 2007, kterým se po šedesáté druhé mění procesní a hmotná pravidla v oblasti státní podpory nahrazením původní kapitoly 14 novým zněním – Státní podpora na výzkum, vývoj a inovace.
        anotace: Pokyny pro státní podporu musí být změněny nahrazením původní kapitoly 14 novým zněním kapitoly o státní podpoře na výzkum, vývoj a inovace. Nová kapitola je přiložena k tomuto rozhodnutí. Podpora výzkumu, vývoje a inovací je důležitým cílem společného zájmu v rámci Evropského hospodářského prostoru. Článek 163 Smlouvy o ES stanoví, že „Společenství má za cíl posilovat vědecké a technologické základy průmyslu Společenství a podporovat rozvoj jeho mezinárodní konkurenceschopnosti, jakož i podporovat všechny výzkumné činnosti, které jsou pokládány za nezbytné". V článcích 164 až 173 Smlouvy o ES jsou vymezeny činnosti, které mají být v této souvislosti prováděny, a rozsah a provádění víceletého rámcového programu.
        klíčová slova: výzkumy - vývoj - inovace - podpora státní - pokyny

Úřední věstník Evropské unie - č. L 310/29 25.11.2009

11

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/127/ES ze dne 21. října 2009, kterou se mění směrnice 2006/42/ES, pokud jde o strojní zařízení pro aplikaci pesticidů.
        anotace: Touto směrnicí se mění směrnice 2006/42/ES ze dne 17. května 2006 o strojních zařízeních, pokud jde o strojní zařízení pro aplikaci pesticidů.
        klíčová slova: zařízení strojní - pesticidy - aplikace - ochrana zdraví - bezpečnost práce - požadavky

 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail