BOZP v Úředním věstníku EU: listopad 2008

Výběr 8 směrnic z Official Journal of EU s plným textem.

Úřední věstník Evropské unie - č. L 299/25 8.11.2008

1

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/95/ES ze dne 22. října 2008, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách.
        anotace: Tato směrnice se vztahuje na individuální, kolektivní, garanční nebo certifikační ochranné známky pro výrobky nebo služby, které byly zapsány nebo přihlášeny v jednom z členských států nebo u Úřadu Beneluxu pro duševní vlastnictví nebo jsou předmětem mezinárodního zápisu s účinky pro členský stát.
        klíčová slova: známky ochranné - vlastnictví duševní - výrobky - služby - registrace - práva

Úřední věstník Evropské unie - č. L 304/1 14.11.2008

2

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1099/2008 ze dne 22. října 2008 o energetické statistice.
        anotace: Toto nařízení stanoví společný rámec pro vypracovávání, předávání, hodnocení a rozšiřování srovnatelných energetických statistik ve Společenství. Vztahuje se na statistické údaje o energetických produktech a jejich agregáty ve Společenství.
        klíčová slova: energetika - energie - produkty - statistiky - zpracování

Úřední věstník Evropské unie - č. L 304/63 14.11.2008

3

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1100/2008 ze dne 22. října 2008 o odstranění kontrol na hranicích členských států v silniční a vnitrozemské vodní dopravě.
        anotace: Toto nařízení se vztahuje na kontroly prováděné členskými státy podle právních předpisů Společenství nebo vnitrostátních právních předpisů v silniční a vnitrozemské vodní dopravě prováděné dopravními prostředky evidovanými nebo uváděnými do provozu v členském státě.
        klíčová slova: doprava silniční - doprava vodní - doprava vnitrozemská - kontroly - prostředky dopravní

Úřední věstník Evropské unie - č. L 304/75 14.11.2008

4

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1102/2008 ze dne 22. října 2008 o zákazu vývozu kovové rtuti a některých sloučenin a směsí rtuti a o bezpečném skladování kovové rtuti.
        anotace: Tímto nařízením se zakazuje vývoz kovové rtuti (Hg, CAS RN 7439-97-6), cinabaritu, chloridu rtuťného (Hg2Cl2, CAS RN 10112-91-1), oxidu rtuťnatého (HgO, CAS RN 21908-53-2) a směsí kovové rtuti s dalšími látkami, včetně slitin rtuti, s koncentrací rtuti nejméně 95 % hmotnostních ze Společenství s účinkem od 15. března 2011.
        klíčová slova: rtuť - sloučeniny - slitiny - vývoz - zákazy

Úřední věstník Evropské unie - č. L 311/1 21.11.2008

5

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1137/2008 ze dne 22. října 2008 o přizpůsobení některých aktů přijatých postupem podle článku 251 Smlouvy regulativnímu postupu s kontrolou podle rozhodnutí Rady 1999/468/ES : přizpůsobení regulativnímu postupu s kontrolou : část první.
        anotace: Rozhodnutí Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi bylo změněno rozhodnutím Rady 2006/512/ES, které zavedlo regulativní postup s kontrolou pro přijímání opatření obecného významu, jejichž předmětem je změna jiných než podstatných prvků základního aktu přijatého postupem podle článku 251 Smlouvy, a to i zrušením některých těchto prvků nebo doplněním aktu o nové jiné než podstatné prvky. Akty uvedené v příloze se v souladu s touto přílohou přizpůsobují rozhodnutí 1999/468/ES ve znění rozhodnutí 2006/512/ES.
        klíčová slova: postupy - regulace - kontroly - pravomoci - Evropská komise

Úřední věstník Evropské unie - č. L 312/3 22.11.2008

6

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 98/2008 ze dne 19. listopadu 2008 o odpadech a o zrušení některých směrnic.
        anotace: Touto směrnicí se stanoví opatření na ochranu životního prostředí a lidského zdraví předcházením nepříznivým vlivům vzniku odpadů a nakládání s nimi nebo jejich omezováním a omezováním celkových dopadů využívání zdrojů a zlepšováním účinnosti tohoto využívání.
        klíčová slova: prostředí životní - ochrana životního prostředí - zdraví - opatření - odpady - nakládání s odpady - zdroje - využití

Úřední věstník Evropské unie - č. L 313/1 22.11.2008

7

Nařízení Komise (ES) č. 1147/2008 ze dne 31. října 2008, kterým se mění nařízení (ES) č. 794/2004, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 659/1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k článku 93 Smlouvy o ES, pokud jde o část III .10 jeho přílohy 1.
        anotace: Nařízením Komise (ES) č. 794/2004 ze dne 21. dubna 2004, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 659/1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k článku 93 Smlouvy o ES, byl vytvořen povinný jednotný oznamovací formulář pro státní podporu. Poté, co Komise přijala nové pokyny pro státní podporu na ochranu životního prostředí, je třeba změnit část oznamovacího formuláře. Proto se část III .10 přílohy I nařízení (ES) č. 794/2004 nahrazuje přílohou tohoto nařízení.
        klíčová slova: podpora státní - prostředky finanční - formuláře - žádosti - ochrana životního prostředí - prostředí životní

Úřední věstník Evropské unie - č. L 319/59 29.11.2008

8

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/96/ES ze dne 19. listopadu 2008 o řízení bezpečnosti silniční infrastruktury.
        anotace: Tato směrnice požaduje zavedení a provedení postupů v oblasti hodnocení dopadů na bezpečnost silničního provozu, auditů bezpečnosti silničního provozu, řízení bezpečnosti silniční sítě a bezpečnostních inspekcí, které provádějí členské státy. Tato směrnice se vztahuje na silnice, které jsou součástí transevropské silniční sítě, bez ohledu na to, zda se nacházejí ve fázi projektování, výstavby či provozu.
        klíčová slova: provoz silniční - doprava silniční - bezpečnost - audity bezpečnostní - inspekce - silnice - postupy

 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail