BOZP v Úředním věstníku EU: listopad 2007

Výběr 13 směrnic z Official Journal of EU s plným textem.

Úřední věstník Evropské unie - č. C 285/1 27.11.2007

1

Zvláštní zpráva č. 5/2007 o řízení programu CARDS Komisí, spolu s odpověďmi Komise.
        anotace: Hlavními cíli programu pomoci Společenství pro obnovu, rozvoj a stabilizaci (CARDS) je přispět k účasti přijímajících zemí na procesu stabilizace a přidružení a zvýšit odpovědnost zemí a subjektů západního Balkánu vůči tomuto procesu. Program CARDS byl navržen se záměrem podpořit udržitelnou reformu, kompatibilní v rámci EU, upevnit stabilitu a přiblížit tento region Evropské unii. V období 2000–2006 byly na tento program přiděleny rozpočtové prostředky ve výši více než 5 000 milionů EUR. Smyslem auditu provedeného Evropským účetním dvorem bylo posoudit účelnost řízení programu CARDS Komisí. Dokument obsahuje připomínky auditorů i odpovědi Komise.
        klíčová slova: státy členské - země balkánské - rozvoj - stabilita - programy - EU - hospodaření - audity

Úřední věstník Evropské unie - č. C 286/1 28.11.2007

2

Sdělení Komise podle čl. 5 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 o spolupráci mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání dodržování zákonů na ochranu zájmů spotřebitele, pokud jde o příslušné orgány a ústřední styčné úřady.
        anotace: K 30. červnu sdělily členské státy Komisi podle čl. 5 odst. 1 seznam příslušných orgánů a ústředních styčných úřadů. Jejich seznam je uveden v tomto sdělení. Jedná se o spolupráci mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání dodržování zákonů na ochranu zájmů spotřebitele, pokud jde o příslušné orgány a ústřední styčné úřady.
        klíčová slova: ochrana spotřebitele - spotřebitelé - úřady - spolupráce - státy členské

Úřední věstník Evropské unie - č. C 287/1 29.11.2007

3

Usnesení Rady ze dne 16. listopadu 2007 o evropském programu pro kulturu.
        anotace: Dokument obsahuje usnesení Rady k evropskému programu pro kulturu. Vnímá jej jako důležitý krok směrem k dalšímu rozvoji spolupráce v kulturní oblasti a zlepšení soudržnosti a zviditelnění evropských aktivit v této oblasti při současném posilování propojující úlohy kultury. V programu jsou definovány tři strategické cíle: a) podpora kulturní rozmanitosti a mezikulturního dialogu; b) podpora kultury jako katalyzátoru tvořivosti v rámci Lisabonské strategie pro růst, zaměstnanost, inovaci a konkurenceschopnost; c) podpora kultury jako zásadního prvku mezinárodních vztahů Unie.
        klíčová slova: kultura - programy - cíle - EU

Úřední věstník Evropské unie - č. L 295/12 14.11.2007

4

Rozhodnutí Komise ze dne 16. října 2007 o slučitelnosti opatření přijatých Spojeným královstvím podle čl. 3a odst. 1 směrnice Rady 89/552/EHS o koordinaci některých právních a správních předpisů členských států upravujících provozování televizního vysílání s právními předpisy Společenství.
        anotace: Opatření přijatá podle čl. 3a odst. 1 směrnice 89/552/EHS (o koordinaci některých právních a správních předpisů členských států upravujících provozování televizního vysílání s právními předpisy Společenství), která Spojené království oznámilo Komisi dne 5. května 2000, jsou ve znění zveřejněném v řadě C 328 Úředního věstníku Evropských společenství ze dne 18. listopadu 2000 slučitelná s právními předpisy Společenství.
        klíčová slova: vysílání televizní - televize - předpisy právní - státy členské

Úřední věstník Evropské unie - č. L 301/14 20.11.2007

5

Rozhodnutí Komise ze dne 9. listopadu 2007, kterým se stanoví ekologická kritéria pro udělení ekoznačky Společenství tepelným čerpadlům na elektrický nebo plynový pohon a tepelným čerpadlům absorbujícím plyn.
        anotace: Ekologická kritéria mají za cíl omezit ekologické dopady plynoucí z výroby, provozu a konce životnosti tepelných čerpadel na elektrický nebo plynový pohon nebo tepelných čerpadel absorbujících plyn. Aby tepelnému čerpadlu byla udělena ekoznačka Společenství podle nařízení (ES) č. 1980/2000, musí spadat do skupiny výrobků „tepelná čerpadla na elektrický nebo plynový pohon nebo tepelná čerpadla absorbující plyn“ a musí splňovat všechna kritéria uvedená v příloze tohoto rozhodnutí.
        klíčová slova: čerpadla - ekoznačky - kritéria ekologická

Úřední věstník Evropské unie - č. L 305/22 23.11.2007

6

Směrnice Komise 2007/67/ES ze dne 22. listopadu 2007, kterou se mění směrnice Rady 76/768/EHS týkající se kosmetických prostředků za účelem přizpůsobení její přílohy III technickému pokroku.
        anotace: Průmyslové odvětví dodalo doplňující informace ke 42 látkám používaným v barvách na vlasy uvedeným v části 2 přílohy III směrnice 76/768/EHS. Vědecký výbor pro spotřební zboží tyto informace právě posuzuje. Konečná právní úprava týkající se těchto látek používaných v barvách na vlasy na základě tohoto posouzení a její provedení do právního řádu členských států budou realizovány nejpozději do 31. prosince 2009. Proto by dočasné období jejich používání v kosmetických prostředcích za omezení a podmínek stanovených v části 2 přílohy III mělo být prodlouženo do 31. prosince 2009. Příloha III směrnice 76/768/EHS by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.
        klíčová slova: barvy - vlasy - použití - kosmetika vlasová

Úřední věstník Evropské unie - č. L 305/30 23.11.2007

7

Rozhodnutí Komise ze dne 9. listopadu 2007, kterým se přijímá společná specifikace celostátního registru vozidel stanoveného podle čl. 14 odst. 4 a 5 směrnic 96/48/ES a 2001/16/ES.
        anotace: V souladu s čl. 14 odst. 5 směrnice 96/48/ES ze dne 23. července 1996 o interoperabilitě transevropského vysokorychlostního železničního systému, a čl. 14 odst. 5 směrnice 2001/16/ES ze dne 19. března 2001 o interoperabilitě transevropského konvenčního železničního systému se přijímají společné specifikace celostátního registru vozidel, které jsou stanoveny v příloze.
        klíčová slova: vozidla - doprava železniční - registry - specifikace

Úřední věstník Evropské unie - č. L 305/52 23.11.2007

8

Rozhodnutí Komise ze dne 14. listopadu 2007 o finančním příspěvku Společenství na některá opatření v oblasti zdraví a dobrých životních podmínek zvířat a na některá technická a vědecká opatření.
        anotace: Tímto rozhodnutím se schvaluje finanční příspěvek Společenství podle článku 16 rozhodnutí 90/424/EHS na průzkum Eurobarometru o možném využití klonování zvířat v zemědělsko-potravinářské výrobě (do max. výše 250 000 EUR), na studii o teplotách, za kterých se zvířata přepravují na dlouhotrvajících cestách (do max. výše 300 000 EUR), na financování odborných seminářů k provádění hlavních zásad Světové organizace pro zdraví zvířat (OIE) pro dobré životní podmínky zvířat (do max. výše 100 000 EUR pro Fond zdraví a dobrých životních podmínek zvířat) a na vydání přibližně 1 800 výtisků brožury o katarální horečce ovcí (v max. výši 50% způsobilých nákladů a do maximální výše 10 000 EUR pro OIE).
        klíčová slova: zvířata - náklady finanční - financování - podpora - organizace

Úřední věstník Evropské unie - č. L 305/54 23.11.2007

9

Rozhodnutí Komise ze dne 15. listopadu 2007, kterým se členským státům umožňuje prodloužit dočasná povolení udělená pro novou účinnou látku boscalid.
        anotace: Toto rozhodnutí členským státům umožňuje prodloužit dočasná povolení přípravků na ochranu rostlin obsahujících boscalid o dobu nepřesahující 24 měsíců ode dne přijetí tohoto rozhodnutí.
        klíčová slova: látky účinné - ochrana rostlin

Úřední věstník Evropské unie - č. L 306/1 23.11.2007

10

Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) č. 44 : Jednotná ustanovení pro schvalování typu zádržných zařízení pro děti cestující v motorových vozidlech („dětské zádržné systémy“) : dodatek č. 43 : předpis č. 44 : revize 1.
        anotace: Tento předpis platí pro dětské zádržné systémy, které jsou vhodné k instalaci v motorových vozidlech se třemi nebo více koly a které nejsou určeny pro užívání se sklopnými sedadly nebo se sedadly směřujícími bočně.
        klíčová slova: vozidla motorová - systémy zádržné - děti - požadavky

Úřední věstník Evropské unie - č. L 307/14 24.11.2007

11

Nařízení Komise (ES) č. 1376/2007 ze dne 23. listopadu 2007, kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 304/2003 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek.
        anotace: Nařízení (ES) č. 304/2003 provádí Rotterdamskou úmluvu o postupu předchozího souhlasu (postup PIC) pro určité nebezpečné chemické látky a pesticidy v mezinárodním obchodu. Příloha I tohoto rozhodnutí se mění v souladu s tímto nařízením, neboť musí být zohledněna regulační opatření v souvislosti s určitými chemickými látkami podle směrnic Rady 76/769/EHS, 91/414/EHS a 98/8/ES.
        klíčová slova: látky chemické - pesticidy - látky nebezpečné - dovoz - vývoz

Úřední věstník Evropské unie - č. L 309/21 27.11.2007

12

Nařízení Komise (ES) č. 1380/2007 ze dne 26. listopadu 2007 o povolení endo-1,4-beta-xylanázy (Natugrain Wheat TS) jako doplňkové látky.
        anotace: Nařízení (ES) č. 1831/2003 stanoví povolení doplňkových látek používaných ve výživě zvířat a důvody a postupy, na jejichž základě se povolení uděluje. Přípravek endo-1,4-beta-xylanázy (Natugrain Wheat TS) uvedený v příloze, náležející do kategorie doplňkových látek „zootechnické doplňkové látky“ a funkční skupiny „látky zvyšující stravitelnost“, se povoluje jako doplňková látka ve výživě zvířat podle podmínek stanovených v uvedené příloze.
        klíčová slova: zvířata - krmiva - látky doplňkové

Úřední věstník Evropské unie - č. L 310/11 28.11.2007

13

Směrnice Komise 2007/68/ES ze dne 27. listopadu 2007, kterou se mění příloha IIIa směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/13/ES, pokud jde o určité složky potravin.
        anotace: V příloze IIIa směrnice 2000/13/ES je stanoven seznam složek potravin, které musí být uvedeny na etiketách potravin, neboť mohou u citlivých osob vyvolávat nežádoucí reakce. Příloha IIIa směrnice 2000/13/ES se nahrazuje zněním uvedeným v příloze této směrnice ode dne 26. listopadu 2007 a tyto složky nebo látky pocházející z těchto složek jsou trvale vyřazeny z přílohy IIIa směrnice 2000/13/ES.
        klíčová slova: potraviny - látky

 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail