BOZP v Úředním věstníku EU: listopad 2006

Výběr 30 směrnic z Official Journal of EU s plným textem.

Úřední věstník Evropské unie - č. C 268/9 4.11.2006

1

Sdělení Komise v rámci provádění směrnice Rady 90/396/EHS ze dne 29. června 1990 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se spotřebičů plynných paliv.
        anotace: V tomto sdělení jsou zveřejněny názvy a odkazů harmonizovaných norem v rámci směrnice Rady 90/396/EHS ze dne 29. června 1990 týkajících se spotřebičů plynných paliv.
        klíčová slova: paliva plynná - spotřebiče plynové - normy - předpisy právní - harmonizace - EU - státy členské

Úřední věstník Evropské unie - č. C 269/1 4.11.2006

2

Sdělení Komise v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/22/ES ze dne 31. března 2004 o měřicích přístrojích.
        anotace: V tomto sdělení jsou zveřejněny odkazy na normativní dokumenty zpracované OIML a seznam částí těchto dokumentů, které odpovídají základním požadavkům na měřicí přístroje.
        klíčová slova: přístroje měřicí - měření - normy - požadavky

Úřední věstník Evropské unie - č. C 270E/1 7.11.2006

3

Společný postoj (ES) č. 16/2006 přijatý Radou dne 24. července 2006 s ohledem na přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/.../ES ze dne ... o službách na vnitřním trhu.
        anotace: Tato směrnice stanoví obecná ustanovení k usnadnění výkonu svobody usazování pro poskytovatele služeb a volného pohybu služeb při zachování vysoké kvality služeb. Tato směrnice se vztahuje na služby poskytované poskytovateli usazenými v některém členském státě.
        klíčová slova: služby - kvalita

Úřední věstník Evropské unie - č. C 276E/1 14.11.2006

4

Společný postoj (ES) č. 17/2006 přijatý Radou dne 27. června 2006 s ohledem na přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. .../2006 ze dne ... o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES.
        anotace: Účelem tohoto nařízení je zajistit vysokou úroveň ochrany lidského zdraví a životního prostředí a volný pohyb látek na vnitřním trhu za současného zvýšení konkurenceschopnosti
a inovace. Toto nařízení stanoví pravidla pro látky a přípravky ve smyslu článku 3. Tato pravidla se použijí na výrobu, uvádění
na trh nebo používání látek samotných nebo obsažených v přípravcích nebo v předmětech a na uvádění na trh přípravků. Toto nařízení je založeno na zásadě, že výrobci, dovozci a následní uživatelé musí zajistit, že vyrábějí, uvádějí na trh nebo používají látky, které nepůsobí nepříznivě na lidské zdraví nebo životní prostředí.
        klíčová slova: látky chemické - trh vnitřní - výroba - používání - prodej - ochrana zdraví - ochrana životního prostředí - pravidla

Úřední věstník Evropské unie - č. C 276E/252 14.11.2006

5

Společný postoj (ES) č. 18/2006 přijatý Radou dne 27. června 2006 s ohledem na přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/…/ES ze dne ..., kterou se mění směrnice Rady 67/548/EHS o sbližování právních a správních předpisů týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných látek za účelem jejího přizpůsobení nařízení (ES) č. .../2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek a o zřízení Evropské agentury pro chemické látky.
        anotace: S ohledem na přijetí nařízení (ES) č. .../2006 by měla být směrnice 67/548/EHS o sbližování právních a správních předpisů týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných látek upravena a měla by být zrušena její pravidla o oznamování a posuzování rizik chemických látek.
        klíčová slova: látky nebezpečné - látky chemické - označení - klasifikace - balení

Úřední věstník Evropské unie - č. C 277/17 15.11.2006

6

Sdělení Komise v rámci provádění směrnice Rady 90/385/EHS ze dne 20. června 1990 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se aktivních implantabilních zdravotnických prostředků.
        anotace: V tomto sdělení jsou zveřejněny názvy a odkazů harmonizovaných norem v rámci směrnice Rady 90/385/EHS ze dne 20. června 1990 týkajících se aktivních implantabilních zdravotnických prostředků.
        klíčová slova: prostředky zdravotnické - implantáty - harmonizace - normy - předpisy právní - EU - státy členské

Úřední věstník Evropské unie - č. C 277/2 15.11.2006

7

Sdělení Komise v rámci provádění směrnice Rady 93/42/EHS ze dne 14. června 1993 o zdravotnických prostředcích.
        anotace: V tomto sdělení jsou zveřejněny názvy a odkazů harmonizovaných norem v rámci směrnice Rady 93/42/EHS ze dne 14. června 1993 týkajících se zdravotnických prostředků.
        klíčová slova: prostředky zdravotnické - normy - předpisy právní - harmonizace - EU - státy členské

Úřední věstník Evropské unie - č. C 277/21 15.11.2006

8

Sdělení Komise v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/79/ES ze dne 27. října 1998 o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro.
        anotace: V tomto sdělení jsou zveřejněny názvy a odkazů harmonizovaných norem v rámci směrnice Rady 98/79/ES ze dne 27. října 1998 týkajících se diagnostických zdravotnických prostředků in vitro.
        klíčová slova: prostředky zdravotnické - normy - předpisy právní - harmonizace - EU - státy členské

Úřední věstník Evropské unie - č. C 285/14 22.11.2006

9

Program Evropa pro občany 2007–2013 : předběžné zveřejnění průvodce programem.
        anotace: Návrh Komise týkající se programu Evropa pro občany pro období 2007–2013 bude brzy přijat evropským zákonodárcem. Aby se zajistilo rychlé provádění tohoto programu a aby se potenciálním příjemcům dotací Společenství umožnilo připravit své návrhy, rozhodla se Komise zveřejnit prozatímní znění průvodce programem včetně podrobných informací o provádění programu.
        klíčová slova: občané - společnost občanská - integrace - programy - EU

Úřední věstník Evropské unie - č. C 287/22 24.11.2006

10

Sdělení Komise v rámci provádění směrnice Rady 87/404/EHS ze dne 25. června 1987 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se jednoduchých tlakových nádob.
        anotace: V tomto sdělení jsou zveřejněny názvy a odkazů harmonizovaných norem v rámci směrnice Rady 87/404/EHS ze dne 25. června 1987 týkajících se jednoduchých tlakových nádob.
        klíčová slova: nádoby tlakové - normy - předpisy právní - harmonizace - EU - státy členské

Úřední věstník Evropské unie - č. C 289E/1 28.11.2006

11

Společný postoj (ES) č. 19/2006 přijatý Radou dne 24. července 2006 s ohledem na přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. …/2006 ze dne … o právech a povinnostech cestujících v mezinárodní železniční přepravě.
        anotace: Toto nařízení stanoví pravidla pro a) informace, které mají poskytovat železniční podniky, uzavírání přepravních smluv, vydávání přepravních dokladů a zavádění počítačového informačního a rezervačního systému pro železniční dopravu;
b) odpovědnost železničních podniků a jejich pojistné závazky
vůči cestujícím a za jejich zavazadla; c) povinnosti železničních podniků vůči cestujícím v případě zpoždění;
d) ochranu a pomoc pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace cestující po železnici; e) definování a sledování norem kvality služeb pro mezinárodní přepravu, řízení rizik osobní bezpečnosti cestujících a vyřizování stížností a
f) obecná pravidla pro prosazování.
        klíčová slova: doprava železniční - cestující - podniky - povinnosti - práva

Úřední věstník Evropské unie - č. C 289E/30 28.11.2006

12

Společný postoj (ES) č. 20/2006 přijatý Radou dne 24. července 2006 s ohledem na přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/…/ES ze dne …, kterou se mění směrnice Rady 91/440/EHS o rozvoji železnic Společenství a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/14/ES o přidělování kapacity železniční infrastruktury a zpoplatnění železniční infrastruktury.
        anotace: Cílem této směrnice je zaměřit se na otevření trhu mezinárodní
osobní železniční dopravy v rámci Společenství, a neměla by se tedy týkat dopravy mezi členským státem a třetí zemí. Členské státy by měly mít rovněž možnost vyjmout z oblasti působnosti této směrnice tranzitní dopravu přes Společenství.
        klíčová slova: doprava železniční - doprava osob - trh - infrastruktura - kapacita funkční

Úřední věstník Evropské unie - č. C 289E/42 28.11.2006

13

Společný postoj (ES) č. 21/2006 přijatý Radou dne 14. září 2006 s ohledem na přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/…/ES ze dne … o vydávání osvědčení strojvedoucím obsluhujícím hnací vozidla a vlaky v železničním systému Společenství.
        anotace: Tato směrnice stanoví podmínky a postupy pro vydávání osvědčení strojvedoucím obsluhujícím hnací vozidla a vlaky
v železničním systému Společenství. Blíže určuje úkoly příslušných orgánů členských států, strojvedoucích a ostatních zúčastněných subjektů v odvětví, zejména železničních podniků, provozovatelů infrastruktury a školicích středisek.
        klíčová slova: strojvedoucí - vlaky - doprava železniční - bezpečnost - osvědčení

Úřední věstník Evropské unie - č. C 289E/68 28.11.2006

14

Společný postoj (ES) č. 22/2006 přijatý Radou dne 25. září 2006 s ohledem na přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. …/… ze dne … o právu rozhodném pro mimosmluvní závazkové vztahy (Řím II).
        anotace: Toto nařízení se vztahuje na mimosmluvní závazkové vztahy občanského a obchodního práva v případě kolize právních řádů. Nevztahuje se zejména na věci daňové, celní či správní ani na odpovědnost výkonu státní moci.
        klíčová slova: právo občanské - právo obchodní - řád právní

Úřední věstník Evropské unie - č. L 305/4 4.11.2006

15

Směrnice Komise 2006/89/ES ze dne 3. listopadu 2006, kterou se pošesté přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 94/55/ES o sbližování právních předpisů členských států týkajících se silniční přepravy nebezpečných věcí.
        anotace: Tato směrnice zahrnuje potřebné změny v přílohách A a B směrnice Rady 94/55/ES o sbližování právních předpisů členských států týkajících se silniční přepravy nebezpečných věcí.
        klíčová slova: věci nebezpečné - doprava silniční - předpisy právní - harmonizace

Úřední věstník Evropské unie - č. L 305/6 4.11.2006

16

Směrnice Komise 2006/90/ES ze dne 3. listopadu 2006, kterou se posedmé přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 96/49/ES o sbližování právních předpisů členských států týkajících se železniční přepravy nebezpečných věcí.
        anotace: Tato směrnice zahrnuje potřebné změny v příloze směrnice Rady 96/49/ES o sbližování právních předpisů členských států týkajících se železniční přepravy nebezpečných věcí.
        klíčová slova: věci nebezpečné - doprava železniční - předpisy právní - harmonizace

Úřední věstník Evropské unie - č. L 305/8 4.11.2006

17

Rozhodnutí Komise ze dne 27. října 2006, kterým se mění rozhodnutí 2000/147/ES, kterým se provádí směrnice Rady 89/106/EHS, pokud jde o klasifikaci reakce stavebních výrobků na oheň.
        anotace: Rozhodnutím Komise 2000/147/ES byl stanoven klasifikační systém pro reakci stavebních výrobků na oheň. Příloha rozhodnutí 2000/147/ES se mění v souladu s přílohou
tohoto rozhodnutí.
        klíčová slova: výrobky stavební - oheň - reakce - klasifikace

Úřední věstník Evropské unie - č. L 310/15 9.11.2006

18

Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1639/2006/ES ze dne 24. října 2006, kterým se zavádí rámcový program pro konkurenceschopnost a inovace (2007–2013).
        anotace: Zavádí se rámcový program pro akce Společenství v oblasti
konkurenceschopnosti a inovací se zvláštním zaměřením na
potřeby malých a středních podniků, který zahrnuje období od
1. ledna 2007 do 31. prosince 2013. Rámcový program přispívá ke konkurenceschopnosti a inovativnímu potenciálu Společenství jako pokročilé znalostní společnosti s udržitelným rozvojem založeným na silném hospodářském růstu a s vysoce konkurenceschopném sociálně tržním hospodářství s vysokou úrovní ochrany a zlepšením
kvality životního prostředí.
        klíčová slova: podniky malé - podniky střední - konkurenceschopnost - hospodářství - inovace - rozvoj trvale udržitelný - energetika - programy - EU

Úřední věstník Evropské unie - č. L 312/66 11.11.2006

19

Rozhodnutí Komise ze dne 9. listopadu 2006 o harmonizaci rádiového spektra pro zařízení krátkého dosahu.
        anotace: Zařízení krátkého dosahu, díky svému masovému rozšíření v Evropském společenství i v celém světě, hrají stále důležitější úlohu v hospodářství i v každodenním životě občanů a využívají se v řadě aplikací, například v poplašných systémech, místních komunikačních zařízeních, zařízeních pro otevírání dveří nebo zdravotnických implantátech. Účelem tohoto rozhodnutí je harmonizovat kmitočtová pásma a související technické parametry s cílem zajistit dostupnost a účinné využívání rádiového spektra, pokud jde o zařízení krátkého dosahu, aby tato zařízení mohla využívat výhod plynoucích ze zařazení do „třídy 1“ podle rozhodnutí Komise 2000/299/ES.
        klíčová slova: spektrum rádiové - harmonizace - zařízení rádiová

Úřední věstník Evropské unie - č. L 315/1 15.11.2006

20

Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1672/2006/ES ze dne 24. října 2006, kterým se zavádí program společenství pro zaměstnanost a sociální solidaritu – Progress.
        anotace: Tímto rozhodnutím se zavádí program Společenství pro zaměstnanost a sociální solidaritu nazvaný Progress s cílem finančně podpořit provádění cílů Evropské unie v oblastech zaměstnanosti a sociálních věcí, jak jsou vymezeny ve sdělení Komise o Sociální agendě, a tím přispět k dosažení cílů Lisabonské strategie v těchto oblastech. Program je rozdělen do těchto pěti oddílů: 1. Zaměstnanost; 2. Sociální ochrana a začlenění; 3. Pracovní podmínky; 4. Boj proti diskriminaci a rozmanitost; 5. Rovnost žen a mužů.
        klíčová slova: zaměstnanost - politika sociální - podmínky pracovní - diskriminace - příležitosti rovné - programy - EU

Úřední věstník Evropské unie - č. L 315/9 15.11.2006

21

Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1673/2006/ES ze dne 24. října 2006 o financování evropské normalizace.
        anotace: Toto rozhodnutí stanoví pravidla pro příspěvek Společenství na financování evropské normalizace za účelem podpory provádění zvláštních politik, opatření, akcí a právních předpisů Společenství. Financování Společenstvím lze poskytovat uznaným evropským normalizačním orgánům.
        klíčová slova: normalizace - financování - Evropa

Úřední věstník Evropské unie - č. L 324/8 23.11.2006

22

Rozhodnutí Komise ze dne 22. listopadu 2006 o nezařazení amonium-sulfamátu, hexakonazolu, natrium-tetrathiokarbonátu a 8-hydroxychinolinu do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS a o odnětí povolení pro přípravky na ochranu rostlin obsahující tyto účinné látky.
        anotace: Účinné látky amonium-sulfamát, hexakonazol, natrium-tetrathiokarbonát a 8-hydroxychinolin, které se vyskytují v přípravcích na ochranu rostlin, se nezařazují do přílohy I směrnice 91/414/EHS.
        klíčová slova: látky účinné - ochrana rostlin - prostředky ochranné

Úřední věstník Evropské unie - č. L 325/28 24.11.2006

23

Rozhodnutí Komise ze dne 3. listopadu 2006, kterým se stanoví revidovaná ekologická kritéria a související požadavky na posuzování a ověřování pro udělení ekoznačky Společenství pomocným půdním látkám.
        anotace: Skupina výrobků „pomocné půdní látky“ zahrnuje materiály přidávané do půdy především s cílem zachovat nebo zlepšit
její fyzikální vlastnosti a schopné zlepšit její chemické a/nebo biologické vlastnosti nebo aktivitu. Vliv skupiny výrobků „pomocné půdní látky“ na životní prostředí se posuzuje podle konkrétních ekologických kritérií uvedených v příloze.
        klíčová slova: látky půdní - kritéria ekologická - ekoznačky

Úřední věstník Evropské unie - č. L 326/1 24.11.2006

24

Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) č. 24 – Jednotná utanovení pro : I. Schvalování typu vznětových motorů z hlediska emisí viditelných znečišťujících látek, II. Schvalování motorových vozidel z hlediska instalace vznětových motorů schváleného typu, III. Schvalování motorových vozidel vybavených vznětovými motory z hlediska emisí viditelných znečišťujících látek vypouštěných motorem, IV. Měření výkonu vznětového motoru.
        anotace: Tento předpis se vztahuje na: emise viditelných znečišťujících látek ve výfukových plynech vznětových motorů, které jsou určeny k montáži do silničních vozidel; montáž vznětových motorů, jejichž typ byl schválen podle části 1 tohoto předpisu,
do silničních vozidel; emise viditelných znečišťujících látek ve výfukových plynech motorového vozidla vybaveného motorem, jehož typ nebyl schválen zvlášť podle části I tohoto předpisu.
        klíčová slova: emise - látky znečišťující - motory vznětové - vozidla motorová - předpisy

Úřední věstník Evropské unie - č. L 326/43 24.11.2006

25

Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) č. 59 – Jednotná ustanovení pro schvalování typu náhradních systémů tlumení hluku výfuku.
        anotace: Tento předpis obsahuje ustanovení týkající se schvalování typu tlumících systémů nebo jejich součástí montovaných na jeden nebo více určitých typů automobilů kategorií M1 a N1 jako náhradní díly.
        klíčová slova: vozidla motorová - tlumení - díly náhradní - schvalování

Úřední věstník Evropské unie - č. L 326/55 24.11.2006

26

Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) č. 85 – Jednotná ustanovení pro schvalování spalovacích motorů nebo elektrických hnacích ústrojí určených k pohonu motorových vozidel kategorie M a N z hlediska měření netto výkonu a maximálního 30minutového výkonu elektrických hnacích ústrojí.
        anotace: Tento předpis se vztahuje na sestrojení křivky výkonu při plném zatížení a maximálního 30minutového výkonu elektrických hnacích ústrojí v závislosti na otáčkách motoru podle údajů výrobce pro spalovací motory nebo elektrická hnací ústrojí určené k pohonu motorových vozidel kategorie M a N.
        klíčová slova: motory - ústrojí hnací - zařízení elektrická - výkon - pohony - vozidla motorová - předpisy

Úřední věstník Evropské unie - č. L 328/1 24.11.2006

27

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1692/2006 ze dne 24. října 2006, kterým se zavádí druhý program „Marco Polo“ pro poskytování finanční pomoci Společenství za účelem zlepšení vlivu systému nákladní dopravy na životní prostředí („Marco Polo II“) a kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 1382/2003.
        anotace: Toto nařízení zřizuje finanční nástroj „program Marco Polo II“, jehož cílem je omezit dopravní neprůjezdnosti, zlepšit vliv dopravního systému na životní prostředí a rozšířit intermodální dopravu a tím přispět k účinnému a udržitelnému dopravnímu systému s přidanou hodnotou na úrovni EU, bez negativního dopadu na hospodářskou, sociální nebo územní soudržnost. Tento program potrvá od 1. ledna 2007 do 31. prosince 2013 s cílem dosáhnout na konci programu takový převod dopravy na pobřežní plavbu, železniční a vnitrozemskou vodní dopravu nebo na kombinaci druhů dopravy s co nejkratšími silničními úseky, který činí podstatnou část očekávaného celkového ročního nárůstu v mezinárodní silniční nákladní dopravě, měřeno v tunokilometrech.
        klíčová slova: doprava nákladní - financování - programy - rozvoj trvale udržitelný - prostředí životní - ochrana životního prostředí

Úřední věstník Evropské unie - č. L 330/12 28.11.2006

28

Směrnice Komise 2006/119/ES ze dne 27. listopadu 2006, kterou se za účelem přizpůsobení technickému pokroku mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/56/ES o systémech vytápění pro motorová vozidla a jejich přípojná vozidla.
        anotace: Směrnice 2001/56/ES stanoví požadavky pro schválení typu vozidel vybavených spalovacím topením a spalovacích topení jako konstrukčních částí. Tato směrnice mění přílohu výše zmíněné směrnice.
        klíčová slova: vozidla motorová - vytápění

Úřední věstník Evropské unie - č. L 330/16 28.11.2006

29

Směrnice Komise 2006/120/ES ze dne 27. listopadu 2006, kterou se opravuje a mění směrnice 2005/30/ES, kterou se z důvodů přizpůsobení technickému pokroku mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/24/ES a 2002/24/ES týkající se schvalování typu dvoukolových a tříkolových motorových vozidel.
        anotace: Tato směrnice mění a opravuje kvůli technickému pokroku směrnici 2005/30/ES. Změny se týkají nových náhradních katalyzátorů.
        klíčová slova: vozidla motorová - vozidla kolová - katalyzátory

Úřední věstník Evropské unie - č. L 334/1 30.11.2006

30

Nařízení Komise (ES) č. 1737/2006 ze dne 7. listopadu 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2152/2003 o monitorování lesů a environmentálních interakcí ve Společenství.
        anotace: Toto nařízení stanovuje prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2152/2003 o monitorování lesů a environmentálních interakcí ve Společenství. V příloze je uvedena příručka, kterou se stanoví parametry, monitorovací metody a formát údajů pro harmonizované monitorování vlivů znečištění ovzduší na lesy.
        klíčová slova: lesy - monitorování - ovzduší - znečištění - metody - parametry - údaje

<?xml:namespace prefix = o /??>

 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail