BOZP v Úředním věstníku EU: leden - únor 2007

Výběr 17 směrnic z Official Journal of EU s plným textem.

Úřední věstník Evropské unie - č. C 44/1 27.2.2007


1

Zvláštní zpráva č. 11/2006 o tranzitním režimu Společenství, spolu s odpověďmi Komise.
        anotace: Celní tranzit usnadňuje oběh zboží na území Společenství a zjednodušuje celní formality. Cla a daně zatěžující zboží dovážené do Společenství jsou pozastaveny až do doby, kdy zboží dorazí do konečného místa určení. Samotné celní formality jsou přeloženy z místa přechodu hranice do místa konečného určení. Účetní dvůr prověřil uplatňování nové legislativy a zavedení NITS (Nový informatizovaný tranzitní systém) v 11 členských státech. Zaměřil se přitom na vyřizování tranzitních operací, na případný výběr odpovídajících cel a na opatření boje proti podvodům. Dokument představuje rozsah a cíle auditu Účetního dvora, jeho zjištění a představuje závěry a doporučení.
        klíčová slova: cla - daně - zboží - dovoz - vývoz - systém tranzitní - audity

Úřední věstník Evropské unie - č. L 12/3 18.1.2007 L 12/3


2

Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 ze dne 20. prosince 2006 o výživových a zdravotních tvrzeních při označování potravin.
        anotace: Dokument obsahuje opravu nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 ze dne 20. prosince 2006 o výživových a zdravotních tvrzeních při označování potravin. Stanovuje, že nařízení (ES) č. 1924/2006 se nahrazuje nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 ze dne 20. prosince 2006 o údajích týkajících se potravin z hlediska jejich nutriční hodnoty a vlivu na zdraví. Toto nařízení uvádí v soulad právní a správní předpisy v členských státech, které se týkají výživových a zdravotních tvrzení, aby bylo zajištěno účinné fungování vnitřního trhu a zároveň i vysoká míra ochrany spotřebitele.
        klíčová slova: potraviny - označení - údaje - hodnoty - zdraví

Úřední věstník Evropské unie - č. L 32/137 6.2.2007


3

Rozhodnutí Komise ze dne 15. prosince 2006, kterým se stanoví revidovaná ekologická kritéria a související požadavky na posuzování a ověřování pro udělení ekoznačky Společenství pěstebním substrátům.
        anotace: Toto rozhodnutí stanovuje revidovaná ekologická kritéria a související požadavky na posuzování a ověřování pro udělení ekoznačky Společenství pěstebním substrátům. Aby byla pěstebním substrátům udělena ekoznačka Společenství podle nařízení (ES) č. 1980/2000, musí výrobek spadat do skupiny výrobků „pěstební substráty“, jak je definována v článku 1, a musí splňovat ekologická kritéria stanovená v příloze tohoto rozhodnutí.
        klíčová slova: substráty půdní - ekoznačky - pěstování - kritéria ekologická - požadavky ekologické

Úřední věstník Evropské unie - č. L 32/177 6.2.2007


4

Rozhodnutí Komise ze dne 20. prosince 2006, kterým se zřizuje vědecká skupina odborníků pro označení původu, zeměpisná označení a zaručené tradiční speciality.
        anotace: Tímto rozhodnutím se zřizuje vědecká skupina odborníků pro označení původu, zeměpisná označení a zaručené tradiční speciality. Komise může skupinu konzultovat ve všech otázkách týkajících se ochrany zeměpisných označení a označení původu, zaručených tradičních specialit, zemědělských produktů a potravin.
        klíčová slova: označení - potraviny - produkty - zemědělství - geografie

Úřední věstník Evropské unie - č. L 32/183 6.2.2007


5

Rozhodnutí Komise ze dne 21. prosince 2006, kterým se stanoví harmonizované referenční hodnoty účinnosti pro oddělenou výrobu elektřiny a tepla za použití směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/8/ES.
        anotace: Tato rozhodnutí stanoví harmonizované referenční hodnoty účinnosti pro oddělenou výrobu elektřiny a tepla za použití směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/8/ES. Přílohy tohoto rozhodnutí uvádí v tabulkové formě stanovené hodnoty. Členské státy mají povinnost použít korekční faktory s cílem upravit referenční hodnoty na průměrnou klimatickou situaci v každém členském státě.
        klíčová slova: elektřina - teplo - výroba - hodnoty - harmonizace - podmínky klimatické

Úřední věstník Evropské unie - č. L 32/192 6.2.2007


6

Rozhodnutí Komise ze dne 22. prosince 2006, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 o spolupráci mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání dodržování zákonů na ochranu zájmů spotřebitele, pokud jde o vzájemnou pomoc.
        anotace: Nařízení (ES) č. 2006/2004 stanoví podmínky, za nichž orgány členských států určené jako příslušné pro vymáhání dodržování zákonů na ochranu zájmů spotřebitelů spolupracují navzájem a s Komisí s cílem zajistit dodržování těchto zákonů a řádné fungování vnitřního trhu a s cílem posílit ochranu ekonomických zájmů spotřebitelů. Toto rozhodnutí stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 2006/2004, pokud jde o vzájemnou pomoc mezi příslušnými orgány a podmínky, jimiž se tato pomoc řídí.
        klíčová slova: spotřebitelé - ochrana - zákony - předpisy - spolupráce - pravidla

Úřední věstník Evropské unie - č. L 32/200 6.2.2007


7

Doporučení Komise ze dne 22. prosince 2006 o bezpečných a účinných informačních a komunikačních systémech ve vozidlech : aktualizace Evropského prohlášení o zásadách rozhraní člověk/stroj.
        anotace: Tento dokument doporučuje, aby evropští výrobci vozidel a jejich dodavatelé navrhující a/nebo dodávající a/nebo instalující informační a komunikační systémy ve vozidlech dodržovali přiložené aktualizované Evropské prohlášení o zásadách a v této věci do devíti měsíců od zveřejnění tohoto doporučení uzavřít dobrovolnou dohodu. Prohlášení o zásadách shrnuje nejdůležitější hlediska, které je třeba vzít v úvahu v případě rozhraní pro člověk/stroj (HMI) u informačních a komunikačních systémů ve vozidlech.
        klíčová slova: systém člověk - stroj - rozhraní - komunikace - systémy informační - vozidla - zásady

Úřední věstník Evropské unie - č. L 32/88 6.2.2007


8

Rozhodnutí Komise ze dne 26. října 2006 o zřízení Výkonné agentury pro transevropskou dopravní síť podle nařízení Rady (ES) č. 58/2003.
        anotace: Tímto rozhodnutím se zřizuje výkonná agentura pro správu akce Společenství v oblasti transevropské dopravní sítě s názvem „Výkonná agentura pro transevropskou dopravní síť“. Sídlo agentury je v Bruselu. Dokument obsahuje její cíle, úkoly a organizační strukturu.
        klíčová slova: doprava - sítě dopravní - sítě transevropské - řízení - koordinace - instituce - EU

Úřední věstník Evropské unie - č. L 35/11 8.2.2007


9

Směrnice Komise 2007/5/ES ze dne 7. února 2007, kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS za účelem zařazení účinných látek kaptanu, folpetu, formetanátu a methiokarbu.
        anotace: Účinné látky kaptan, folpet, formetanát a methiokarb se touto směrnicí zařazují jako účinné látky do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS. V souladu se směrnicí 91/414/EHS členské státy do 31. března 2008 v případě potřeby změní nebo odejmou stávající povolení přípravků na ochranu rostlin obsahujících účinné látky kaptan, folpet, formetanát a methiokarb.
        klíčová slova: látky účinné - ochrana rostlin

Úřední věstník Evropské unie - č. L 43/13 15.2.2007


10

Směrnice Komise 2007/6/ES ze dne 14. února 2007, kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS za účelem zařazení účinných látek metrafenon, Bacillus subtilis, spinosad a thiamethoxam.
        anotace: Účinné látky metrafenon, Bacillus subtilis, spinosad a thiamethoxam se touto směrnicí zařazují jako účinné látky do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS. V souladu se směrnicí 91/414/EHS členské státy do 31. července 2007 v případě potřeby změní nebo odejmou stávající povolení přípravků na ochranu rostlin obsahujících účinné látky metrafenon, Bacillus subtilis, spinosad či thiamethoxam.
        klíčová slova: látky účinné - ochrana rostlin

Úřední věstník Evropské unie - č. L 43/32 15.2.2007


11

Rozhodnutí Komise ze dne 14. února 2007 o harmonizovaném využívání rádiového spektra v kmitočtových pásmech 2 GHz pro realizaci systémů poskytujících družicové pohyblivé služby.
        anotace: Účinné a účelné využívání rádiového spektra je zásadní pro rozvoj služeb elektronických komunikací a může Evropskému společenství pomoci podpořit růst, konkurenceschopnost a zaměstnanost; je třeba usnadnit přístup ke spektru, což umožní zvýšení efektivnosti, podpoří inovace a nabídne vyšší flexibilitu uživatelům i rozsáhlejší výběr spotřebitelům za současného zohlednění cílů veřejného zájmu. Účelem tohoto rozhodnutí je harmonizovat podmínky pro dostupnost a účinné využívání kmitočtových pásem 1 980–2 010 MHz (vzestupný směr) a 2 170–2 200 MHz (sestupný směr) systémy poskytujícími družicové pohyblivé služby (mobile satellite services – MSS) ve Společenství.
        klíčová slova: spektrum rádiové - pásma kmitočtová - družice - služby - harmonizace - dostupnost - využití

Úřední věstník Evropské unie - č. L 43/9 15.2.2007


12

Nařízení Komise (ES) č. 141/2007 ze dne 14. února 2007 o požadavku na schvalování provozoven, které vyrábějí nebo uvádějí na trh doplňkové látky náležející do kategorie „kokcidiostatik a histomonostatik“, v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 183/2005.
        anotace: Provozovatelé krmivářských podniků zajistí, aby byly provozovny, které řídí a na které se vztahuje nařízení (ES) č. 183/2005 v případě, že vyrábějí a/nebo uvádějí na trh doplňkové látky náležející do kategorie „kokcidiostatik a histomonostatik“, schvalovány příslušným orgánem. Schválení by mělo probíhat v souladu s nařízením (ES) č. 183/2005.
        klíčová slova: krmiva - výroba - výrobci - látky doplňkové - provozovny

Úřední věstník Evropské unie - č. L 45/3 15.2.2007


13

Oprava nařízení Komise (ES) č. 1828/2006 ze dne 8. prosince 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti a k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj.
        anotace: Nařízení Komise (ES) č. 1828/2006 se nahrazuje nařízením Komise (ES) č. 1828/2006 ze dne 8. prosince 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti a k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj. Toto nařízení stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 1083/2006 a nařízení (ES) č. 1080/2006, pokud jde o: a) informace a propagaci; b) informace o využívání finančních prostředků z fondů; c) řídící a kontrolní systémy; d) nesrovnalosti; e) osobní údaje; f) finanční opravy za nedodržení adicionality; g) elektronickou výměnu údajů; h) nástroje finančního inženýrství; i) způsobilost nákladů na bydlení; j) způsobilost operačních programů v rámci cíle „Evropská územní spolupráce“ uvedené v čl. 3 odst. 2 písm. c) nařízení (ES) č. 1083/2006.
        klíčová slova: Evropský fond pro regionální rozvoj - Evropský sociální fond - Fond soudržnosti - pravidla - financování - propagace - informace

Úřední věstník Evropské unie - č. L 51/19 20.2.2007


14

Rozhodnutí Komise ze dne 16. února 2007 o prováděcích pravidlech týkajících se alternativní identifikační značky podle směrnice Rady 2002/99/ES.
        anotace: Směrnice 2002/99/ES stanoví podmínky s cílem zajistit, aby v žádném stádiu produkce, zpracování a distribuce produktů živočišného původu ve Společenství nedošlo k šíření chorob přenosných na zvířata. Za tímto účelem směrnice uvádí různá ošetření chorob ve snaze inaktivovat kauzativní patogen, avšak zejména stanoví zvláštní označování takových zakázaných produktů. Toto rozhodnutí stanovuje prováděcí pravidla pro použití alternativní identifikační značky požadované u masa, jehož uvedení na trh nebylo povoleno z veterinárních důvodů..
        klíčová slova: produkty - výroba živočišná - označení - značky - identifikace

Úřední věstník Evropské unie - č. L 55/1 23.2.2007


15

Nařízení Rady (ES) č. 172/2007 ze dne 16. února 2007, kterým se mění příloha V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 o perzistentních organických znečišťujících látkách.
        anotace: Komise uskutečnila studii týkající se provádění ustanovení nařízení (ES) č. 850/2004 týkajících se odpadů. Tato studie určila maximální koncentrační limity pro účely části 2 přílohy V nařízení (ES) č. 850/2004. Při jejich překročení nelze vyloučit nebezpečí pro lidské zdraví a životní prostředí. Toto nařízení mění přílohu V nařízení č. 850/2004 o perzistentních organických znečišťujících látkách a opatření zde stanovená jsou nejvhodnější pro zajištění vysoké úrovně ochrany.
        klíčová slova: látky znečišťující - látky organické - odpady - koncentrace - limity mezní

Úřední věstník Evropské unie - č. L 57/14 24.2.2007


16

Rozhodnutí Komise ze dne 2. února 2007, kterým se zřizuje Evropská rada pro výzkum.
        anotace: Na období ode dne vstupu tohoto rozhodnutí v platnost do 31. prosince 2013 se zřizuje Evropská rada pro výzkum (ERV) s cílem zajistit provádění zvláštního programu „Myšlenky“. V souladu s níže uvedenými ustanoveními ji tvoří vědecká rada a specializovaná prováděcí struktura. Dokument popisuje její úkoly, zásady a způsob práce, činnost, výdaje na zasedání a definuje pozici generálního tajemníka ERV.
        klíčová slova: věda - výzkumy - instituce - EU

Úřední věstník Evropské unie - č. L 59/75 27.2.2007


17

Směrnice Komise 2007/12/ES ze dne 26. února 2007, kterou se mění některé přílohy směrnice Rady 90/642/EHS, pokud jde o maximální limity reziduí penkonazolu, benomylu a karbendazimu.
        anotace: Maximální limity reziduí pesticidů, na něž se vztahuje směrnice 90/642/EHS, se musí průběžně přezkoumávat a lze je změnit tak, aby se zohlednila nová nebo změněná použití. Komisi byly sděleny informace o nových nebo pozměněných použitích, která povedou ke změně limitů reziduí penkonazolu, benomylu a karbendazimu. Příloha II směrnice 90/642/EHS se mění v souladu s přílohou této směrnice.
        klíčová slova: pesticidy - ochrana rostlin - limity

 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout X youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail