BOZP v Úředním věstníku EU: květen 2010

Výběr 15 směrnic z Official Journal of EU s plným textem.

Úřední věstník Evropské unie - č. C 123 E/17 12.5.2010

1

Postoj Rady (EU) č. 9/2010 v prvním čtení k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady o uvádění spotřeby energie a jiných zdrojů na energetických štítcích výrobků spojených se spotřebou energie a v normalizovaných informacích o výrobku (přepracování) : přijato Radou dne 14. dubna 2010.
        anotace: Tato směrnice stanoví rámec pro harmonizaci vnitrostátních opatření týkajících se zejména označování energetickými štítky a uvádění normalizovaných informací o výrobku jako prostředků, jak informovat konečné uživatele o spotřebě energie a případně jiných hlavních zdrojů během používání a o doplňujících informacích týkajících se výrobků spojených se spotřebou energie, což dává konečným uživatelům možnost volby výrobků s vyšší účinností.
        klíčová slova: výrobky - štítky energetické - energie - spotřeba - harmonizace

Úřední věstník Evropské unie - č. C 137 E/38 27.5.2010

2

Zdravotní rizika spojená s elektromagnetickými poli : usnesení Evropského parlamentu ze dne 2. dubna 2009 o obavách týkajících se účinků elektromagnetického pole na zdraví (2008/2211(INI)).
        anotace: Dokument seznamuje s usnesením Evropského parlamentu ze dne 2. dubna 2009 o obavách týkajících se účinků elektromagnetického pole na zdraví.
        klíčová slova: pole elektromagnetické - zdraví - účinky - rizika zdravotní - opatření

Úřední věstník Evropské unie - č. C 138/16 28.5.2010

3

Doplňkové pokyny k vertikálním omezením v dohodách o prodeji a opravách motorových vozidel a distribuci náhradních dílů pro motorová vozidla : sdělení Komise.
        anotace: Tyto pokyny stanoví zásady pro posuzování konkrétních otázek objevujících se v souvislosti s vertikálními omezeními v dohodách o prodeji a opravách motorových vozidel a distribuci náhradních dílů podle článku 101 Smlouvy o fungování Evropské unie. Jsou připojeny k nařízení Komise (EU) č. 461/2010 o použití čl. 101 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie na kategorie vertikálních dohod a jednání ve vzájemné shodě v odvětví motorových vozidel (nařízení o blokové výjimce pro motorová vozidla) a jejich cílem je podnikům pomoci provést vlastní posouzení takovýchto dohod.
        klíčová slova: vozidla motorová - díly náhradní - prodej - opravy - dohody - EU

Úřední věstník Evropské unie - č. L 110/1 1.5.2010

4

Nařízení Komise (EU) č. 371/2010 ze dne 16. dubna 2010, kterým se nahrazují přílohy V, X, XV a XVI směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES, kterou se stanoví rámec pro schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla : rámcová směrnice.
        anotace: Tímto nařízením se nahrazují přílohy V, X, XV a XVI směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES, kterou se stanoví rámec pro schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla.
        klíčová slova: vozidla motorová - vozidla přípojná - typologie - schvalování - konstrukce - postupy

Úřední věstník Evropské unie - č. L 112/31 5.5.2010

5

Rozhodnutí Komise ze dne 4. května 2010 o bezpečnostním plánu pro centrální SIS II a komunikační infrastrukturu.
        anotace: Toto rozhodnutí stanoví organizaci bezpečnosti a bezpečnostní opatření (bezpečnostní plán) k ochraně centrálního SIS II a údajů zpracovávaných v rámci tohoto systému před ohrožením jejich dostupnosti, neporušenosti a důvěrnosti ve smyslu čl. 16 odst. 1 nařízení (ES) č. 1987/2006 a čl. 16 odst. 1 rozhodnutí 2007/533/SVV o zřízení, provozování a využívání Schengenského informačního systému druhé generace (SIS II) během přechodného období, dokud se řídící orgán neujme svých povinností. Dále toto rozhodnutí stanoví organizaci bezpečnosti a bezpečnostní opatření (bezpečnostní plán) k ochraně komunikační infrastruktury před ohrožením dostupnosti, neporušenosti a důvěrnosti údajů ve smyslu článku 16 nařízení (ES) č. 1987/2006 a článku 16 rozhodnutí 2007/533/SVV o zřízení, provozování a využívání Schengenského informačního systému druhé generace (SIS II).
        klíčová slova: systémy informační - údaje - bezpečnost dat - infrastruktura - opatření bezpečnostní

Úřední věstník Evropské unie - č. L 116/1 8.5.2010

6

Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) č. 10 – Jednotná ustanovení pro schvalování vozidel z hlediska elektromagnetické kompatibility : revize 3.
        anotace: Tento předpis uvádí jednotná ustanovení pro schvalování vozidel z hlediska elektromagnetické kompatibility. Tento předpis se vztahuje na: vozidla kategorií L, M, N a O s ohledem na elektromagnetickou kompatibilitu; konstrukční části a samostatné technické celky určené k instalaci do těchto vozidel s omezením uvedeným v bodě 3.2.1 s ohledem na elektromagnetickou kompatibilitu.
        klíčová slova: vozidla motorová - konstrukce - kompatibilita elektromagnetická - schvalování - typologie

Úřední věstník Evropské unie - č. L 120/1 13.5.2010

7

Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) č. 11 – Jednotná ustanovení pro schvalování typu vozidel z hlediska zámků dveří a součástí upevnění dveří.
        anotace: Tento předpis uvádí jednotná ustanovení pro schvalování typu vozidel z hlediska zámků dveří a součástí upevnění dveří. Tento předpis se vztahuje na zámky a součásti upevnění dveří, jako např. závěsy a jiné nosné prostředky, na dveřích vozidel kategorií M1 a N1, použitelných k nastupování a vystupování cestujících.
        klíčová slova: vozidla motorová - dveře - zámky - součásti strojní - schvalování - typologie

Úřední věstník Evropské unie - č. L 120/29 13.5.2010

8

Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) č. 18 – Jednotná ustanovení pro schvalování motorových vozidel z hlediska jejich ochrany proti neoprávněnému použití.
        anotace: Tento předpis uvádí jednotná ustanovení pro schvalování motorových vozidel z hlediska jejich ochrany proti neoprávněnému použití. Tento předpis platí pro motorová vozidla vybavená nejméně třemi koly, s výjimkou vozidel kategorií M1 a N1, z hlediska jejich ochrany proti neoprávněnému použití.
        klíčová slova: vozidla motorová - ochrana majetku - zabezpečení

Úřední věstník Evropské unie - č. L 120/40 13.5.2010

9

Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) č. 39 – Jednotná ustanovení pro schvalování vozidel, pokud jde o rychloměrné zařízení včetně jeho montáže : revize 1.
        anotace: Tento předpis uvádí jednotná ustanovení pro schvalování vozidel, pokud jde o rychloměrné zařízení včetně jeho montáže. Tento předpis se týká schválení vozidel kategorií L, M a N.
        klíčová slova: vozidla motorová - zařízení rychloměrná - rychlost - měření - schvalování - typologie - montáže

Úřední věstník Evropské unie - č. L 120/49 13.5.2010

10

Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) č. 73 – Jednotná ustanovení pro schvalování nákladních automobilů, přívěsů a návěsů, pokud jde o jejich boční ochranu.
        anotace: Tento předpis uvádí jednotná ustanovení pro schvalování nákladních automobilů, přívěsů a návěsů, pokud jde o jejich boční ochranu. Tento předpis se týká kompletních vozidel kategorií N2, N3, O3 a O4, pokud jde o jejich boční ochranu. Vozidla, na něž se vztahuje tento předpis, musí být konstruována a/nebo vybavena tak, aby poskytovala účinnou ochranu nechráněným účastníkům silničního provozu proti nebezpečí pádu pod boky vozidla a uvíznutí pod jeho koly.
        klíčová slova: vozidla nákladní - návěsy - přívěsy - konstrukce - ochrana

Úřední věstník Evropské unie - č. L 122/1 18.5.2010

11

Nařízení Komise (EU) č. 406/2010 ze dne 26. dubna 2010, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 79/2009 o schvalování typu vozidel na vodíkový pohon.
        anotace: Nařízení (ES) č. 79/2009 je zvláštním nařízením pro účely postupu Společenství pro schvalování typu podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES ze dne 5. září 2007, kterou se stanoví rámec pro schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla (rámcová směrnice). Stanoví základní ustanovení o požadavcích na schvalování typu motorových vozidel, pokud jde o vodíkový pohon, na schvalování typu vodíkových konstrukčních částí a vodíkových systémů a na instalaci takových konstrukčních částí a systémů. Po vstupu stávajícího nařízení v platnost by měli být výrobci schopni dobrovolně žádat o ES schválení typu celého vozidla s vodíkovým pohonem.
        klíčová slova: vozidla motorová - pohony - vodík - certifikace - schvalování - výrobci

Úřední věstník Evropské unie - č. L 130/1 28.5.2010

12

Předpis č. 77 Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) – Jednotná ustanovení pro schvalování parkovacích svítilen motorových vozidel.
        anotace: Tento předpis uvádí jednotná ustanovení pro schvalování parkovacích svítilen motorových vozidel. Předpis se vztahuje na parkovací svítilny vozidel kategorií M, N, a T.
        klíčová slova: vozidla motorová - světlo - parkování

Úřední věstník Evropské unie - č. L 130/19 28.5.2010

13

Předpis č. 90 Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) – Jednotná ustanovení pro schvalování typu náhradních částí s brzdovým obložením a náhradních obložení bubnových brzd pro motorová vozidla a jejich přípojná vozidla.
        anotace: Tento předpis uvádí jednotná ustanovení pro schvalování typu náhradních částí s brzdovým obložením a náhradních obložení bubnových brzd pro motorová vozidla a jejich přípojná vozidla.
        klíčová slova: vozidla motorová - vozidla přípojná - brzdy - díly náhradní

Úřední věstník Evropské unie - č. L 130/50 28.5.2010

14

Předpis č. 94 Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) – Jednotná ustanovení pro schvalování vozidel z hlediska ochrany cestujících při čelním nárazu.
        anotace: Tento předpis uvádí jednotná ustanovení pro schvalování vozidel z hlediska ochrany cestujících při čelním nárazu. Tento předpis se vztahuje na vozidla kategorie M1 o celkové přípustné hmotnosti nepřesahující 2,5 tuny; ostatní vozidla mohou být schválena na žádost výrobce. Předpis se uplatní na žádost výrobce při schvalování typu vozidla z hlediska ochrany cestujících na předních krajních sedadlech při čelním nárazu.
        klíčová slova: vozidla motorová - cestující - ochrana - nárazy

Úřední věstník Evropské unie - č. L 133/1 31.5.2010

15

Nařízení Komise (EU) č. 453/2010 ze dne 20. května 2010, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH).
        anotace: Tímto nařízením se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH). Změny se týkají přílohy č. II.
        klíčová slova: REACH - legislativa chemická - látky chemické - registrace - hodnocení

 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail