BOZP v Úředním věstníku EU: květen 2008

Výběr 19 směrnic z Official Journal of EU s plným textem.

Úřední věstník Evropské unie - č. C 123/1 20.5.2008

1

Zpráva o činnosti dozorčího výboru OLAF : prosinec 2005 – květen 2007.
        anotace: Nově vytvořený dozorčí výbor OLAF začal fungovat v prosinci 2005 a tato zpráva představuje prvních 18 měsíců jeho činnosti. Úřad OLAF se zabývá bojem proti podvodům, korupci a nedovolenému chování na úkor finančních zájmů Evropského společenství. Dozorčí výbor podporuje snahy úřadu OLAF a zavázal se pracovat na ochraně nezávislosti úřadu ve vztahu k jeho vyšetřovacím funkcím prostřednictvím pravidelných kontrol jeho práce na případech, poradenské činnosti a nabídky konstruktivní kritiky tam, kde to je to vhodné.
        klíčová slova: výbory - zprávy o činnosti - korupce - dozor

Úřední věstník Evropské unie - č. C 131/7 29.5.2008

2

Sdělení Komise o výsledcích hodnocení rizik pro chlordifluormethan, bis(pentabromfenyl)ether a methenamin a o výsledcích strategie omezování rizik pro látku methenamin.
        anotace: Toto sdělení seznamuje s výsledky hodnocení rizik pro chlordifluormethan, bis(pentabromfenyl)ether a methenamin a o výsledcích strategie omezování rizik pro látku methenamin.
        klíčová slova: látky chemické - rizika - hodnocení rizik - výsledky

Úřední věstník Evropské unie - č. L 117/30 1.5.2008

3

Rozhodnutí Komise ze dne 3. dubna 2008 o pravidlech Anglie, Walesu, Severního Irska a Skotska týkajících se výjimek z požadavku povolení pro podniky a zařízení využívající nebezpečné odpady podle článku 3 směrnice Rady 91/689/EHS.
        anotace: Pravidla o udělování výjimek z požadavku povolení týkající se využití nebezpečných odpadů stanovená v návrhu nařízení o výjimkách při udělování licencí na nakládání s odpady z roku 2006 (Změny a související předpisy) (Anglie a Wales), nařízení o odpadních elektrických a elektronických zařízení z roku 2006 (Udělování licencí na nakládání s odpady) (Severní Irsko) a nařízení o změně udělování licencí na nakládání s odpady z roku 2006 (Skotsko) oznámená Spojeným královstvím a uvedená v příloze k tomuto rozhodnutí jsou v souladu s čl. 3 odst. 2 a 4 směrnice 91/689/EHS.
        klíčová slova: odpady nebezpečné - využití - licence - výjimky - podniky - zařízení - Velká Británie

Úřední věstník Evropské unie - č. L 119/1 6.5.2008

4

Předpis č. 83 Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) – Jednotná ustanovení pro schvalování vozidel z hlediska emisí znečišťujících látek podle požadavků na motorové palivo.
        anotace: Tento předpis definuje jednotná ustanovení pro schvalování vozidel z hlediska emisí znečišťujících látek podle požadavků na motorové palivo. Tento předpis platí pro vozidla kategorií M a N.
        klíčová slova: paliva - motory - vozidla motorová - emise - látky znečišťující

Úřední věstník Evropské unie - č. L 120/11 7.5.2008

5

Rozhodnutí Komise ze dne 23. dubna 2008 týkající se konkrétních požadavků na bezpečnost pro děti, které musí podle evropských norem splňovat zapalovače v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2001/95/ES.
        anotace: Účelem tohoto rozhodnutí je stanovit požadavky, na jejichž základě bude Komise moci žádat příslušné normalizační orgány o změnu příslušné normy pro zapalovače.
        klíčová slova: zapalovače - bezpečnost - děti - normy

Úřední věstník Evropské unie - č. L 130/7 20.5.2008

6

Rozhodnutí Rady ze dne 29. dubna 2008 o přijetí výzkumného programu Výzkumného fondu pro uhlí a ocel a o víceletých technických základních směrech pro tento program.
        anotace: Tímto rozhodnutím se přijímá výzkumný program Výzkumného fondu pro uhlí a ocel a stanoví víceleté technické základní směry pro provádění uvedeného programu. Výzkumný program podporuje konkurenceschopnost odvětví Společenství spojených s uhelným a ocelářským průmyslem. Výzkumný program je v souladu s vědeckými, technologickými a politickými cíli Společenství a doplňuje činnosti prováděné v členských státech a v rámci stávajících výzkumných programů Společenství, zejména v rámci rámcového programu pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace.
        klíčová slova: uhlí - oceli - výzkumy - programy

Úřední věstník Evropské unie - č. L 133/1 22.5.2008

7

Nařízení Komise (ES) č. 429/2008 ze dne 25. dubna 2008 o prováděcích pravidlech k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003, pokud jde o vypracování a podávání žádostí a vyhodnocování a povolování doplňkových látek.
        anotace: V přílohách tohoto nařízení jsou uvedena prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003, pokud jde o vypracování a podávání žádostí a vyhodnocování a povolování doplňkových látek, a požadavky na to, co musí dokumentace k doplňkovým látkám obsahovat.
        klíčová slova: látky doplňkové - dokumentace - hodnocení - formuláře - požadavky

Úřední věstník Evropské unie - č. L 133/66 22.5.2008

8

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/48/ES ze dne 23. dubna 2008 o smlouvách o spotřebitelském úvěru a o zrušení směrnice Rady 87/102/EHS.
        anotace: Účelem této směrnice je harmonizovat některé aspekty právních a správních předpisů členských států, které se týkají smluv o spotřebitelském úvěru.
        klíčová slova: úvěry spotřebitelské - smlouvy - předpisy právní - předpisy správní - harmonizace

Úřední věstník Evropské unie - č. L 135/1 23.5.2008

9

Předpis č. 48 Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) – Jednotná ustanovení pro schvalování typu vozidel z hlediska montáže zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci : dodatek 47 : předpis č. 48 : revize 4.
        anotace: Tento předpis obsahuje jednotná ustanovení pro schvalování typu vozidel z hlediska montáže zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci. Tento předpis se vztahuje na vozidla kategorií M a N a na jejich přípojná vozidla (kategorie O) z hlediska montáže zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci.
        klíčová slova: vozidla motorová - osvětlení - signalizace - montáže

Úřední věstník Evropské unie - č. L 136/11 24.5.2008

10

Rozhodnutí Komise ze dne 23. dubna 2008, kterým se mění příloha A rozhodnutí 2006/679/ES o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému pro řízení a zabezpečení transevropského konvenčního železničního systému a příloha A rozhodnutí 2006/860/ES o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému „Řízení a zabezpečení“ transevropského vysokorychlostního železničního systému.
        anotace: Seznam povinných specifikací a seznam informativních specifikací uvedené v příloze A TSI, která tvoří přílohu rozhodnutí 2006/679/ES o subsystému pro řízení a zabezpečení transevropského konvenčního železničního systému, a v příloze A TSI, která tvoří přílohu rozhodnutí 2006/860/ES o subsystému „Řízení a zabezpečení“ transevropského vysokorychlostního železničního systému, se nahrazují seznamem povinných specifikací a seznamem informativních specifikací, jež tvoří přílohu tohoto rozhodnutí.
        klíčová slova: specifikace technické - seznamy - doprava železniční - řízení

Úřední věstník Evropské unie - č. L 136/3 24.5.2008

11

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/52/ES ze dne 21. května 2008 o některých aspektech mediace v občanských a obchodních věcech.
        anotace: Cílem této směrnice je usnadnit přístup k alternativnímu řešení sporů a podporovat smírné řešení sporů podporou využívání mediace a zabezpečením vyváženého vztahu mezi mediací a soudním řízením. Tato směrnice se vztahuje na přeshraniční spory v občanských a obchodních věcech s výjimkou sporů týkajících se práv a povinností, o kterých nemohou strany podle rozhodného práva rozhodovat samy.
        klíčová slova: právo občanské - právo obchodní - mediace

Úřední věstník Evropské unie - č. L 136/9 24.5.2008

12

Rozhodnutí Komise ze dne 24. ledna 2008, kterým se pro účely přizpůsobení technickému pokroku mění příloha směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/95/ES, pokud jde o výjimky pro použití olova a kadmia.
        anotace: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/95/ES ze dne 27. ledna 2003 stanoví omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních. Některé materiály a součásti, které obsahují olovo a kadmium, by měly být vyňaty ze zákazu vzhledem k tomu, že používání uvedených nebezpečných látek v těchto zvláštních materiálech a součástech je stále nevyhnutelné. Příloha výše uvedené směrnice se mění v souladu s tímto rozhodnutím.
        klíčová slova: olovo - kadmium - využití - zařízení elektrická - zařízení elektronická

Úřední věstník Evropské unie - č. L 137/25 27.5.2008

13

Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) č. 79 – Jednotná ustanovení pro schvalování typu vozidel z hlediska mechanismu řízení : dodatek 78 : předpis č. 79 : revize 2.
        anotace: Účelem tohoto předpisu je zavést jednotná ustanovení pro uspořádání a provedení systémů řízení, kterými jsou vybavena vozidla používaná na silnici. Hlavní požadavek byl tradičně kladen na to, aby hlavní systém řízení obsahoval spojovací zařízení s mechanickým tvarovým spojem propojující ovládací orgán řízení, obvykle volant, a kola, které umožní ovlivňovat směr pohybu vozidla. Mechanické spojovací zařízení, je-li dostatečně dimenzováno, bylo považováno za neporuchovou součást.
        klíčová slova: řízení motorových vozidel - vozidla motorová - ovládání

Úřední věstník Evropské unie - č. L 139/10 29.5.2008

14

Nařízení Komise (ES) č. 466/2008 ze dne 28. května 2008, kterým se dovozcům a výrobcům některých prioritních látek ukládají požadavky na zkoušení a informace v souladu s nařízením Rady (EHS) č. 793/93 o hodnocení a kontrole rizik existujících látek.
        anotace: Výrobci a dovozci prioritních látek uvedených v příloze, kteří předložili informace v souladu s požadavky článků 3, 4, 7 a 9 nařízení (EHS) č. 793/93, poskytnou informace a provedou zkoušky uvedené v příloze a předají výsledky příslušným zpravodajům. Zkoušky budou provedeny podle protokolů určených zpravodaji. Výsledky budou předány v časové lhůtě uvedené v příloze.
        klíčová slova: látky chemické - informace - zkoušky - výrobci - dovozci

Úřední věstník Evropské unie - č. L 139/8 29.5.2008

15

Nařízení Komise (ES) č. 465/2008 ze dne 28. května 2008, kterým se v souladu s nařízením Rady (EHS) č. 793/93 dovozcům a výrobcům některých látek, které mohou být perzistentní, bioakumulační a toxické a jsou uvedeny v Evropském seznamu existujících obchodovaných chemických látek, ukládají požadavky na zkoušení a informace.
        anotace: Výrobci a dovozci jedné či více látek, které mohou být perzistentní, bioakumulační a toxické a jsou uvedeny v Evropském seznamu existujících obchodovaných chemických látek a v příloze tohoto nařízení, poskytnou Komisi ve lhůtách stanovených v příloze informace stanovené v příloze a provedou u každé takové látky zkoušky uvedené v příloze v souladu s protokolem stanoveným v příloze.
        klíčová slova: látky nebezpečné - látky toxické - látky chemické - informace - zkoušky - požadavky - výrobci - dovozci

Úřední věstník Evropské unie - č. L 140/22 30.5.2008

16

Rozhodnutí Komise ze dne 30. dubna 2008, kterým se mění její jednací řád s ohledem na prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1367/2006 o použití ustanovení Aarhuské úmluvy o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí na orgány a subjekty Společenství.
        anotace: K jednacímu řádu se připojují prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1367/2006 o použití ustanovení Aarhuské úmluvy o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí na orgány a subjekty Společenství.
        klíčová slova: ochrana životního prostředí - ochrana právní - veřejnost - rozhodování - informace - pravidla

Úřední věstník Evropské unie - č. L 141/20 31.5.2008

17

Doporučení Komise ze dne 28. května 2008 o opatřeních na snižování rizik pro látky 2-nitrotoluen a 2,4-dinitrotoluen.
        anotace: Tento dokument doporučuje opatření na snižování rizik pro životní prostředí pro látky 2-nitrotoluen a 2,4-dinitrotoluen. Příslušné orgány v dotyčných členských státech by měly v povoleních vydávaných podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/1/ES stanovit podmínky, mezní hodnoty emisí či rovnocenné parametry nebo technická opatření týkající se 2,4-dinitrotoluenu, aby byla dotyčná zařízení provozována v souladu s nejlepšími dostupnými technikami (BAT) se zřetelem k technickým charakteristikám dotyčných zařízení, k jejich zeměpisné poloze a k podmínkám životního prostředí v místě, kde se zařízení nacházejí.
        klíčová slova: látky chemické - rizika - snižování - opatření - nitrosloučeniny

Úřední věstník Evropské unie - č. L 141/5 31.5.2008

18

Nařízení Komise (ES) č. 482/2008 ze dne 30. května 2008, kterým se stanoví systém zajištění bezpečnosti softwaru, který má být zaveden poskytovateli letových navigačních služeb, a kterým se mění příloha II nařízení (ES) č. 2096/2005.
        anotace: Toto nařízení stanoví požadavky na určení a zavedení systému zajištění bezpečnosti softwaru poskytovateli letových provozních služeb (ATS), subjekty zajišťujícími uspořádání toku letového provozu (ATFM) a uspořádání vzdušného prostoru (ASM) pro všeobecný letový provoz a poskytovateli komunikačních, navigačních a pozorovacích služeb (CNS).
        klíčová slova: provoz letový - doprava letecká - software - bezpečnost - poskytovatelé - služby - požadavky

Úřední věstník Evropské unie - č. L 142/1 31.5.2008

19

Nařízení Komise (ES) č. 440/2008 ze dne 30. května 2008, kterým se stanoví zkušební metody podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek.
        anotace: V příloze tohoto nařízení jsou uvedeny zkušební metody k použití pro účely nařízení (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH).
        klíčová slova: REACH - látky chemické - metody zkušební

 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail