BOZP v Úředním věstníku EU: květen 2006

Výběr 39 směrnic z Official Journal of EU s plným textem.

<?xml:namespace prefix = o /??>

 

Úřední věstník Evropské unie - č. C 109/10 9.5.2006

1

Stanovisko Evropské centrální banky ze dne 26. dubna 2006 k návrhu směrnice o platebních službách na vnitřním trhu (ECB/2006/21).
        anotace: Navrhovaná směrnice je vítanou iniciativou, neboť vytváří ucelený právní rámec pro platební služby v EU. Různorodost vnitrostátních právních předpisů, které se v současné době na oblast plateb vztahují, komplikuje realizaci jednotného prostoru plateb v eurech (Single Euro Payments Area – SEPA). Harmonizace vnitrostátní právní úpravy v oblasti plateb proto bankovnímu sektoru napomůže v jeho úsilí o vytvoření SEPA. Zavedení pojmu „platební instituce“ by navíc mělo vést k harmonizaci pravidel týkajících se přístupu na trh platebních služeb.
        klíčová slova: trh vnitřní - styk platební - platby - předpisy právní - EU - bankovnictví

Úřední věstník Evropské unie - č. C 109/3 9.5.2006

2

Informační procedura – Technické předpisy.
        anotace: Dokument obsahuje seznam oznámení o návrzích národních technických předpisů, které obdržela Komise. Součástí je i soupis národních institucí zodpovědných za správu směrnice 98/34/ES o postupu při poskytování informací v oblasti norem a technických předpisů a pravidel pro služby informační společnosti.
        klíčová slova: předpisy technické - normy

Úřední věstník Evropské unie - č. C 110/1 9.5.2006

3

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Cestovní ruch a kultura : dvě síly pro růst.
        anotace: Mezi oblasti cestovního ruchu s největší mírou růstu patří cestovní ruch spojený s kulturou, tedy s uměním a krajinou, s městy s uměleckým dědictvím a s územími vyznačujícími se obzvláště vysokou koncentrací historických památek a místních tradic. Cílem tohoto stanoviska není zabývat se tématy spojenými s kulturou v celé její šíři, ale zhodnotit dopad, který mohou mít kulturní aspekty na cestovní ruch.
        klíčová slova: ruch cestovní - kultura - aspekty kulturní - EU

Úřední věstník Evropské unie - č. C 110/14 9.5.2006

4

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o financování evropské normalizace.
        anotace: Výbor vítá návrh Komise poskytnout jednoznačný, jasný a transparentní právní rámec pro financování evropské normalizace vzhledem k významu, který má normativní systém pro správné fungování vnitřního trhu, konkurenceschopnost evropského průmyslu a se zřetelem k roli, kterou hrají evropské technické normy při podpoře právních předpisů a politik Společenství. Výbor zdůrazňuje, že evropská normalizace je zásadní pro fungování a upevnění vnitřního trhu v oblasti zdraví, bezpečnosti, ochrany životního prostředí a spotřebitelů či zajištění interoperability v mnoha odvětvích, zejména v dopravě a telekomunikacích. Mimoto evropská normalizace umožňuje zlepšit konkurenceschopnost firem, a to zejména tím, že usnadňuje volný pohyb výrobků a služeb na vnitřním i celosvětovém trhu.
        klíčová slova: normalizace - financování - trh vnitřní - trh mezinárodní

Úřední věstník Evropské unie - č. C 110/19 9.5.2006

5

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k Zelené knize o zlepšení rámce EU pro investiční fondy.
        anotace: Trhy a finanční instituce vykonávají uvnitř společnosti velmi důležitý úkol, totiž dát při dodržování pravidel hry založených na kritériích alokační účinnosti a racionálnosti do poměru jednotky s finančním „deficitem“ s jednotkami s „ přebytkem“. Podle názoru EHSV je velmi důležité, i když jsou s tím spojeny obtíže, vyřešit problém sbližování daňových systémů v zájmu zvýšení tendence růstu SKIPCP (subjekty kolektivního investování do převoditelných cenných papírů). Dokument obsahuje odpovědi na vznesené dotazy, týkající se těchto iniciativ.
        klíčová slova: fondy investiční - investice - trh finanční

Úřední věstník Evropské unie - č. C 110/26 9.5.2006

6

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Přístupnost elektronických technologií (eAccessibility).
        anotace: Členské státy EU usilují stále více společně i samostatně o řešení digitální propasti a podporu eInclusion (začleňování občanů do informační společnosti) a eAccessibility (přístupnost elektronických technologií) prostřednictvím právních i dobrovolných opatření. Sdělení Komise k tématu eAccessibility představuje hlavní priority, které je třeba zvážit a řešit, aby se tak zabránilo roztříštění trhu, a spíše se posílila větší konvergence a ekonomický růst v tomto sektoru. Hlavním cílem sdělení je prosazovat důslednější přístup k iniciativám eAccessibility v členských státech a ze strany odvětví. Toto sdělení podrobně popisuje jak přínosy nové technologie pro osoby se zdravotním postižením, tak problémy a nové překážky, které v důsledku rozvoje nových technologií vznikají.
        klíčová slova: společnost informační - technologie informační - technologie komunikační - dostupnost - osoby hendikepované

Úřední věstník Evropské unie - č. C 110/33 9.5.2006

7

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2037/2000, pokud jde o základní rok pro přidělování kvót pro hydrochlorfluoruhlovodíky s ohledem na členské státy, které přistoupily dne 1. května 2004.
        anotace: Návrh změny nařízení (ES) č. 2037/2000 spočívá v doplnění písmene i) do čl. 4 odst. 3, který členským státům, které přistoupily dne 1. května 2004, stanoví změnu základního data pro přidělování kvót pro hydrochlorfluoruhlovodíky. Tyto kvóty již nebudou přidělovány na základě kvót z roku 1999, nýbrž na základě průměru tržního podílu v letech 2002/2003.
        klíčová slova: hydrochlorfluoruhlovodíky - kvóty

Úřední věstník Evropské unie - č. C 110/34 9.5.2006

8

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru na téma Sociální rozměr kultury.
        anotace: Cílem tohoto doplňujícího stanoviska je poukázat na některé souvislosti a provozní nástroje odpovídající stanovisku "sociální rozměr kultury“, které přijal EHSV dne 31. března 2004. Pokusí se upřesnit koncept „sociálního rozměru kultury“ na základě tří klíčových slov, která jsou našemu Výboru známá a na kterých prohlubuje svou průběžnou analýzu. Těmito třemi klíčovými slovy jsou „znalostní společnost“, „globalizace ekonomiky“ a „občanská společnost“.
        klíčová slova: kultura - společnost znalostní - ekonomika - globalizace - společnost občanská - politika sociální

Úřední věstník Evropské unie - č. C 110/39 9.5.2006

9

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke JEREMIE (Joint Resources for Micro to Medium Enterprises).
        anotace: Evropský hospodářský a sociální výbor se zájmem přijímá dokument Komise, ve kterém je představen program Joint Resources for Micro to Medium Enterprises – Společné evropské zdroje pro malé a střední podniky (JEREMIE). Tento program je určen k usnadnění přístupu mikro, malých a středních podniků k úvěru. Proces posílení menších podniků představuje základní článek Lisabonské strategie, protože je spojen s inovacemi, vytváří stabilní zaměstnanost a přispívá k neustálé odborné přípravě pracovní síly. Iniciativa JEREMIE spadá do rámce strategických obecných zásad Společenství pro politiku soudržnosti pro podporu růstu a zaměstnanosti.
        klíčová slova: podniky malé - podnikání - podpora - programy - zaměstnanost

Úřední věstník Evropské unie - č. C 110/46 9.5.2006

10

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k předloze nařízení Komise (ES, Euratom), kterým se mění nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2342/2002 o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství.
        anotace: EHSV je spokojen s obsáhlou a podrobnou prací Komise na zjednodušení správních postupů. Upozorňuje však na určitý nesoulad mezi formulací uvedenou na začátku důvodové zprávy a konkrétním dosahem četných ustanovení. Mnoho změn „technické povahy“, které se týkají vztahů s podniky a občany mají význam a dopad „politického“ charakteru: vyšší transparentnost, zjednodušení postupů, rychlejší odpovědi a větší důvěra vložená do sociálních partnerů jsou známkami vývoje „vlády“ veřejné správy, se kterou není možné nebýt spokojen. Předložený dokument stanovuje prováděcí pravidla k platnému finančnímu nařízení č. 1605/2002, ale v zájmu zkrácení prováděcích lhůt přihlíží také k různým změnám technické povahy, které zavádí nový návrh nařízení rady o finančním nařízení, který se právě přijímá.
        klíčová slova: financování - nařízení - podniky - rozpočty - finance veřejné

Úřední věstník Evropské unie - č. C 110/49 9.5.2006

11

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Obnovitelné suroviny – perspektivy rozvoje využívání látek a energie.
        anotace: V důsledku znovuoživení Lisabonské strategie jsou kritéria udržitelnosti zakotvena v primárních cílech politiky EU. Podle názoru EHSV může toto stanovisko z vlastní iniciativy k tématu obnovitelných surovin v důležitých styčných bodech poskytnout podněty: udržitelná surovinová základna nezatěžující životní prostředí s pracovními místy v regionech Evropy; Evropa jako dynamický hospodářský prostor založený na znalostech s technologiemi orientovanými na budoucnost a stále rostoucími globálními potřebami; zvyšující se požadavky z hlediska bezpečnostní a rozvojové politiky až po udržitelná řešení; zajištění surovin a diverzifikace surovin v Evropě; nové využití surovin jako strategie ochrany klimatu za současného zajištění biologické diverzity. Toto stanovisko z vlastní iniciativy má v této věci stanovit důležité ukazatele z hlediska evropské občanské společnosti.
        klíčová slova: suroviny - rozvoj trvale udržitelný - energie - politika hospodářská - EU -

Úřední věstník Evropské unie - č. C 110/60 9.5.2006

12

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Dřevo jako zdroj energie v rozšiřující se Evropě.
        anotace: Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV) zastává názor, že používání dřeva jako paliva je z velké části otázkou využití nepoužívaného potenciálu obnovitelné energie v Evropě a snížení emisí skleníkového plynu oxidu uhličitého, což přispívá k působení proti klimatickým změnám. Je také důležité mít na paměti úlohu lesů při zajišťování veřejného zájmu (ochranná funkce a biodiverzita). EHSV rovněž zastává názor, že větší využívání dřevěných paliv vyžaduje dlouhodobou strategii opírající se o odstranění nařízení, která jeho širšímu používání brání a omezují ho. Rovné podmínky pro využívání energie dřeva musí být vytvořeny odstraněním daňových opatření a režimů podpory, které zvýhodňují fosilní paliva. Stanovisko se vedle obecných skutečností věnuje skleníkových plynům a používání dřeva jako náhrady a zmiňuje důvody pro podporu dřevěných paliv.
        klíčová slova: dřevo - paliva - plyny skleníkové - energie - EU - politika

Úřední věstník Evropské unie - č. C 110/68 9.5.2006

13

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Vztahy mezi EU a Čínou : úloha občanské společnosti.
        anotace: Toto průzkumné stanovisko vzniklo na žádost předsednictví Spojeného království, neboť rozvoj strategického partnerství s Čínou představuje jednu z priorit britského předsednictví. EU je založena na hodnotách společných všem jejím členským státům a tyto hodnoty stvrzuje a prosazuje ve svých vztazích se zbytkem světa. Mezi tyto hodnoty patří úcta k lidské důstojnosti, svobodě, demokracii, rovnosti, právnímu státu a lidským právům. Na základě těchto hodnot usiluje EU o budování partnerství s třetími zeměmi a mezinárodními, regionálními či celosvětovými organizacemi, které s ní sdílejí zásady všeobecnosti a jednotnosti lidských práv a základních svobod. Cílem tohoto stanoviska je přezkoumání povahy, funkce a pracovního rámce, v němž fungují čínské organizace občanské společnosti, a formulování doporučení směřujících k tomu, aby evropská a čínská občanská společnost mohly zlepšovat vztahy mezi EU a Čínou.
        klíčová slova: společnost občanská - principy - práva - Čína - EU

Úřední věstník Evropské unie - č. C 110/75 9.5.2006

14

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Prevence kriminality mladistvých : způsoby řešení kriminality mladistvých a úloha systému spravedlnosti mladistvých v Evropské unii.
        anotace: Kriminalita mladistvých je v současné době aspektem kriminality, jenž působí rostoucí znepokojení v evropské společnosti. EHSV se domnívá, že zformování společné strategie pro boj s kriminalitou mladistvých by mělo být součástí cílů Evropské unie. Ačkoli již existuje řada projektů a evropských politik, jež mohou mít nepřímý vliv na prevenci kriminality mladistvých (evropská strategie zaměstnanosti přijatá Evropskou radou v Lucemburku v listopadu 1997, evropská sociální agenda přijatá Evropskou radou v Nice v prosinci 2000, Evropský pakt mládeže a podpora aktivního občanství přijaté Evropskou radou v Bruselu v březnu 2005 atd.), a rovněž mnoho dohod a usnesení souvisejících s mládeží, které také podporují normální proces integrace této části populace do společnosti, existuje stále nedostatek nástrojů a opatření zaměřených výhradně na kriminalitu mladistvých. Stanovisko se věnuje příčinám kriminality mladistvých, omezení tradičních systémů spravedlnosti mladistvých, novým trendům v oblasti spravedlnosti mladistvých, současné úpravě v EU a přínosům evropského referenčního rámce pro spravedlnost mladistvých. V závěru jsou předloženy návrhy týkající se evropské politiky spravedlnosti mladistvých.
        klíčová slova: mladiství - kriminalita - příčiny - prevence - integrace

Úřední věstník Evropské unie - č. C 110/8 9.5.2006

15

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke Zprávě o politice hospodářské soutěže za rok 2004.
        anotace: Zpráva zdůrazňuje souvislost mezi politikou hospodářské soutěže na straně jedné a revidovanou Lisabonskou strategií, tj. konkurenceschopností, růstem, zaměstnanost a udržitelným rozvojem, na straně druhé. Komise by proto ráda zaměřila svoji činnost na odvětví klíčová pro vnitřní trh a lisabonskou agendu, a to položením důrazu na odstraňování odvětvích i v některých jiných regulovaných odvětvích, zejména v telekomunikacích, poštovních službách, energetice a dopravě.
        klíčová slova: politika hospodářská - soutěž hospodářská - EU

Úřední věstník Evropské unie - č. C 110/83 9.5.2006

16

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů: i2010 – evropská informační společnost pro růst a zaměstnanost.
        anotace: EHSV vítá sdělení Evropské komise k i2010 jako základní součást rámce budoucí strategie pro informační společnost v EU. EHSV plně souhlasí se třemi prioritami stanovenými v návrhu: 1. vytvoření jednotného evropského informačního prostoru, který by nabízel všeobecný přístup a bohatý digitální obsah; 2. zlepšení výkonu ve výzkumu a inovaci v oblasti informačních a komunikačních technologií (IKT); 3. podpora informační společnosti přístupné pro všechny, která zlepší kvalitu života. Komise chce tímto návrhem navázat na akční plán eEurope 2005, který následoval po akčním plánu eEurope 2002.
        klíčová slova: společnost informační - informace - znalosti - výzkumy - inovace - zaměstnanost - EU

Úřední věstník Evropské unie - č. C 110/89 9.5.2006

17

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Domácí násilí na ženách.
        anotace: Domácí násilí mužů na ženách, ať už fyzické nebo psychické, je jedno z nejzávažnějších porušení lidských práv: rovného postavení mužů a žen („gender equality“) práva na život a fyzickou a psychickou nedotknutelnost. Vzhledem k tomu, že násilí má příčiny v nestejném rozdělení moci mezi muži a ženami, které je stále ještě pro naši společnost charakteristické, týká se žen ze všech vrstev společnosti. v rámci Komise předán do gesce tohoto generálního ředitelství. Proto jeden z nejdůležitějších úkolů evropské politiky opírající se o dodržování základních lidských práv spočívá v zamezování těchto násilných činů a ve vytvoření účinných postupů výchovy, prevence, trestního stíhání a podpory.
        klíčová slova: násilí domácí - muži - ženy - práva lidská

Úřední věstník Evropské unie - č. C 113/17 13.5.2006

18

Sdělení Komise v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/25/ES ze dne 16. června 1994 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se rekreačních plavidel.
        anotace: V tomto sdělení jsou zveřejněny názvy a odkazů harmonizovaných norem v rámci směrnice Rady 94/25/ES ze dne 16. června 1994 týkajících se rekreačních plavidel.
        klíčová slova: plavidla rekreační - předpisy právní - harmonizace - státy členské - EU

Úřední věstník Evropské unie - č. C 123/10 24.5.2006

19

Sdělení Komise v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/23/ES ze dne 29. května 1997 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se tlakových zařízení.
        anotace: V tomto sdělení jsou zveřejněny názvy a odkazů harmonizovaných norem v rámci směrnice Rady 97/23/ES ze dne 29. května 1997 týkajících se tlakových zařízení.
        klíčová slova: zařízení tlaková - předpisy právní - harmonizace - EU

Úřední věstník Evropské unie - č. C 126E/16 30.5.2006

20

Společný postoj (ES) č. 5/2006 přijatý Radou dne 23. ledna 2006 s ohledem na přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/.../ES ze dne ... o zřízení Infrastruktury pro prostorové informace v Evropském společenství (INSPIRE).
        anotace: Tato směrnice stanoví obecná pravidla pro zřízení Infrastruktury pro prostorové informace v Evropském společenství (INSPIRE) pro účely politik Společenství v oblasti životního prostředí a politik nebo činností, které mohou mít vliv na životní prostředí. INSPIRE je založena na infrastrukturách pro prostorové informace zřízených a spravovaných členskými státy.
        klíčová slova: informace - prostory - geografie - prostředí životní - infrastruktura - data - služby síťové

Úřední věstník Evropské unie - č. C 126E/33 30.5.2006

21

Společný postoj (ES) č. 6/2006 přijatý Radou dne 10. března 2006 s ohledem na přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/.../ES ze dne ... o zavedení zásady rovných příležitostí a rovného zacházení pro muže a ženy v oblasti zaměstnání a povolání (přepracované znění).
        anotace: Účelem této směrnice je zajistit zavedení zásady rovných příležitostí a rovného zacházení pro muže a ženy v oblasti zaměstnání a povolání. Obsahuje proto ustanovení k provádění zásady rovného zacházení, pokud jde o: a) přístup k zaměstnání, včetně postupu v zaměstnání, a k odbornému vzdělávání; b) pracovní podmínky, včetně odměny; c) systémy sociálního zabezpečení pracovníků. Rovněž obsahuje ustanovení k zajištění účinnějšího provádění této zásady prostřednictvím zavedení příslušných postupů.
        klíčová slova: muži - ženy - příležitosti rovné - zaměstnání - povolání - diskriminace

Úřední věstník Evropské unie - č. C 127/4 31.5.2006

22

Sdělení Komise v rámci provádění směrnice Rady 88/378/EHS ze dne 3. května 1988 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se bezpečnosti hraček.
        anotace: V tomto sdělení jsou zveřejněny názvy a odkazů harmonizovaných norem v rámci směrnice Rady 88/378/EHS ze dne 3. května 1988 týkajících se bezpečnosti hraček.
        klíčová slova: hračky - bezpečnost - předpisy právní - harmonizace - EU

Úřední věstník Evropské unie - č. L 117/1 2.5.2006

23

Rozhodnutí smíšeného výboru ES-Norsko č. 1/2005 ze dne 20. prosince 2005, kterým se mění protokol č. 3 o definici pojmu „původní produkty“ a o metodách správní spolupráce k dohodě.
        anotace: Protokol č. 3 k dohodě o definici pojmu „původní produkty“ a o metodách správní spolupráce se nahrazuje přiloženým zněním, spolu se souvisejícími společnými prohlášeními. Na zboží nacházející se ke dni začátku použitelnosti tohoto rozhodnutí v režimu tranzitu nebo uskladnění by se měla vztahovat přechodná ustanovení, aby se na toto zboží mohl uplatnit rozšířený systém kumulace.
        klíčová slova: produkty - definice - zboží

Úřední věstník Evropské unie - č. L 117/2 2.5.2006

24

Protokol č. 3 o definici pojmu „původní produkty“ a o metodách správní spolupráce.
        anotace: Tento protokol definuje pojem "původní produkt" a stanovuje metody správní spolupráce. Dále jsou zde definovány územní požadavky, otázka cel (jejich navrácení a osvobození od cel) nebo prokazování původu produktů. Součástí protokolu jsou i přílohy se seznamem zpracování nebo opracování, která musí být provedena na nepůvodních materiálech,aby zpracovaný produkt mohl získat status původu, se vzory průvodního osvědčení a text prohlášení na faktuře.
        klíčová slova: produkty - definice - zboží - cla - materiály - požadavky

Úřední věstník Evropské unie - č. L 121/30 6.5.2006

25

Nařízení Komise (ES) č. 698/2006 ze dne 5. května 2006, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 530/1999 s ohledem na hodnocení kvality strukturální statistiky nákladů práce a výdělků.
        anotace: V důsledku změn nařízení (ES) č. 1726/1999 a (ES) č. 1916/2000 nařízeními (ES) č. 1737/2005 a (ES) č. 1738/2005 je třeba provést změny opatření týkajících se hodnocení kvality v souvislosti se strukturální statistikou výdělků a nákladů práce. V zájmu jasnosti a za účelem snížení zátěže vnitrostátních statistických úřadů je rovněž třeba harmonizovat hodnocení kvality statistiky nákladů práce a výdělků. Zprávy o kvalitě zahrnou informace týkající se všech šesti složek definice kvality Evropského statistického systému (ESS), jmenovitě relevance, přesnosti, včasnosti a přesnosti, dostupnosti a jasnosti, srovnatelnosti, soudržnosti.
        klíčová slova: práce - náklady - statistiky - kvalita - kritéria - hodnocení

Úřední věstník Evropské unie - č. L 121/36 6.5.2006

26

Nařízení Komise (ES) č. 699/2006 ze dne 5. května 2006, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2092/91, pokud jde o podmínky přístupu drůbeže do venkovních výběhů.
        anotace: Vzhledem k současným obavám ohledně šíření influenzy ptáků je nezbytné zohlednit preventivní opatření, která mohou vyžadovat, aby byla drůbež držena v uzavřeném prostoru. V případech, kdy omezení, která zahrnují i veterinární omezení, jež byla přijata na základě práva Společenství k ochraně veřejného zdraví a zdraví zvířat, zabraňují přístupu drůbeže do venkovních výběhů nebo na pastviny, je v zájmu koherence a jasnosti a za účelem zajištění kontinuity ekologického chovu drůbeže také nezbytné, aby bylo producentům umožněno chovat svou drůbež v uzavřených prostorách, aniž by došlo ke ztrátě jejího ekologického statusu.
        klíčová slova: drůbež - ptáci - epidemie - opatření

Úřední věstník Evropské unie - č. L 121/38 6.5.2006

27

Rozhodnutí Komise ze dne 20. února 2006, kterým se stanoví dotazník pro podávání zpráv o provádění směrnice 2000/76/ES o spalování odpadu.
        anotace: Celkovým záměrem dotazníku pro podávání zpráv je získat na základě odpovědí členských států informace o provádění směrnice 2000/76/ES o spalování odpadu a zjistit přístupy k právní úpravě spalovacích a spoluspalovacích zařízení v členských státech.
        klíčová slova: odpady - spalování - dotazníky

Úřední věstník Evropské unie - č. L 125/38 12.5.2006

28

Doporučení Komise ze dne 8. května 2006 o podpoře využívání pobřežní elektrické energie loděmi v kotvištích přístavů Společenství.
        anotace: Členské státy by měly zvážit zavedení pobřežní elektřiny tak, aby ji mohly používat lodě v kotvištích přístavů, zvláště v těch přístavech, kde jsou překračovány mezní hodnoty pro kvalitu ovzduší nebo v jejichž souvislosti veřejnost vyjádřila obavy týkající se vysoké hladiny hluku, a zejména v kotvištích nacházejících se v blízkosti obytných oblastí. Členské státy by měly věnovat pozornost odborným stanoviskům, která jsou uvedena v příloze a zabývají se používáním pobřežní elektřiny ke snížení emisí pro různé typy lodí, tras a přístavů a jeho výhodami z ekonomického i praktického hlediska.
        klíčová slova: energie elektrická - elektřina - lodi - přístavy - emise

Úřední věstník Evropské unie - č. L 125/43 12.5.2006

29

Rozhodnutí Komise ze dne 8. května 2006, kterým se mění rozhodnutí 2001/171/ES za účelem prodloužení použitelnosti podmínek pro odchylku u skleněných obalů týkající se úrovní koncentrací těžkých kovů stanovených ve směrnici 94/62/ES.
        anotace: Použitelnost odchylky stanovené v rozhodnutí Komise 2001/171/ES ze dne 19. února 2001u skleněných obalů týkající se úrovní koncentrací těžkých kovů stanovených ve směrnici 94/62/ES končí dne 30. června 2006. Dodržení mezní hodnoty 100 ppm stanovené čl. 11 odst. 1 směrnice 94/62/ES ve Společenství by mohlo být dosaženo pouze prostřednictvím snížení podílu recyklace skla, což však není z hlediska ochrany životního prostředí žádoucí. Použitelnost rozhodnutí 2001/171/ES by proto měla být prodloužena bez dalšího data ukončení platnosti.
        klíčová slova: obaly - sklo - kovy těžké - koncentrace

Úřední věstník Evropské unie - č. L 129/10 17.5.2006

30

Nařízení Komise (ES) č. 736/2006 ze dne 16. května 2006 o pracovních postupech Evropské agentury pro bezpečnost letectví pro provádění normalizačních inspekcí.
        anotace: Tímto nařízením se stanoví pracovní postupy pro provádění normalizačních inspekcí vnitrostátních leteckých úřadů členských států v oblastech, na něž se vztahuje čl. 1 odst. 1 nařízení (ES) č. 1592/2002. Ustanovení nařízení č. 1592/2002 ukládá Evropské agentuře pro bezpečnost letectví provádět inspekce a šetření nutné k plnění jejích úkolů.
        klíčová slova: letectví - bezpečnost - inspekce - postupy

Úřední věstník Evropské unie - č. L 130/27 18.5.2006

31

Směrnice Komise 2006/45/ES ze dne 16. května 2006, kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS týkající se specifikace účinné látky propoxykarbazonu.
        anotace: Při podávání žádosti o zahrnutí propoxykarbazonu do seznamu předložil jeho výrobce Bayer CropScience specifikaci zakládající se na malovýrobě. Pro velkovýrobu chce nyní uvedená společnost specifikaci upravit, pokud jde o čistotu. Společnost předložila údaje, které ukazují, že upravená specifikace splňuje požadavky pro zařazení do seznamu. Německo vyhodnotilo informace a údaje předložené společností. V červenci 2005 informovalo Komisi o tom, že dospělo k názoru, že upravená specifikace nezpůsobí žádná další rizika kromě těch, která již byla zohledněna v záznamu týkajícím se propoxykarbazonu v příloze I směrnice 91/414/EHS a ve zprávě Komise o přezkoumání uvedené látky.
        klíčová slova: herbicidy - látky

Úřední věstník Evropské unie - č. L 130/29 18.5.2006

32

Rozhodnutí Komise ze dne 28. dubna 2006, kterým se stanoví množství methylbromidu, jejichž použití je povoleno pro účely kritických použití ve Společenství od 1. ledna do 31. prosince 2006 podle nařízení (ES) č. 2037/2000 o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu.
        anotace: Belgickému království, Španělskému království, Francouzské republice, Irsku, Italské republice, Nizozemskému království, Polské republice a Spojenému království Velké Británie a Severního Irska se povoluje použít od 1. ledna do 31. prosince 2006 celkem 1 607 587 kg methylbromidu pro kritická použití pro specifická množství a kategorie použití uvedené v přílohách 1–8.
        klíčová slova: methylbromid - látky - ozón

Úřední věstník Evropské unie - č. L 130/37 18.5.2006

33

Rozhodnutí č. 205 ze dne 17. října 2005 o obsahu pojmu „částečná nezaměstnanost“ vzhledem k přeshraničním pracovníkům.
        anotace: Soudní dvůr Evropských společenství rozhodl, že kritéria sloužící ke stanovení toho, zda přeshraniční zaměstnaná osoba má být považována za částečně nezaměstnanou osobu nebo za osobu nezaměstnanou ve smyslu čl. 71 odst. 1 písm. a) uvedeného nařízení, musejí být kritéria Společenství uplatňována jednotným způsobem. Toto posouzení nemůže být založeno na kritériích vnitrostátního práva. Jelikož praxe vnitrostátních institucí sociálního zabezpečení v jednotlivých členských státech odráží rozdíly ve výkladu, co se týká stanovení druhu nezaměstnanosti, je důležité upřesnit rozsah působnosti uvedeného článku s ohledem na přijetí jednotných a vyvážených kritérií, pro účely jeho používání výše uvedenými institucemi.
        klíčová slova: nezaměstnanost - pracovníci - vztahy pracovněprávní

Úřední věstník Evropské unie - č. L 130/39 18.5.2006

34

Rozhodnutí č. 206 ze dne 15. prosince 2005 o způsobu fungování a složení účetní komise při Správní komisi pro sociální zabezpečení migrujících pracovníků.
        anotace: Způsoby fungování a složení účetní komise při Správní komisi pro sociální zabezpečení migrujících pracovníků jsou stanoveny v nařízení Rady č. 574/72 ze dne 21. března 1972. Vzhledem k tomu, že byla rozšířena Evropské unie, je důvod k revizi předešlých rozhodnutí o způsobu fungování a složení účetní komise. Tato komise působí z pověření Správní komise pro sociální zabezpečení migrujících pracovníků a v příloze jsou uvedeny revidovaná rozhodnutí o způsobu fungování a složení této komise.
        klíčová slova: účetnictví - komise - zabezpečení sociální - pracovníci migrující - funkce

Úřední věstník Evropské unie - č. L 135/11 23.5.2006

35

Rozhodnutí Rady ze dne 15. května 2006 o postoji Evropského společenství k návrhu předpisu Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů o kolech pro osobní automobily a jejich přípojná vozidla.
        anotace: Návrh předpisu Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů o kolech pro osobní vozidla a jejich přípojná vozidla odstraní technické překážky obchodu s motorovými vozidly mezi smluvními stranami, pokud jde o uvedené součásti, a zároveň zajistí vysokou úroveň bezpečnosti a ochrany životního prostředí. Návrh předpisu se nezačlení do systému Společenství pro schvalování typu motorových vozidel.
        klíčová slova: vozidla motorová - kola - vozidla vlečná - předpisy

Úřední věstník Evropské unie - č. L 135/12 23.5.2006

36

Rozhodnutí Rady ze dne 15. května 2006 o postoji Evropského společenství k návrhu předpisu Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů o schválení adaptivního předního osvětlovacího systému (AFS) motorových vozidel.
        anotace: Návrh předpisu Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů o schválení adaptivního předního osvětlovacího systému (AFS) motorových vozidel odstraní technické překážky obchodu s motorovými vozidly mezi smluvními stranami, pokud jde o uvedené součásti, a zároveň zajistí vysokou úroveň bezpečnosti a ochrany životního prostředí. Návrh předpisu se začlení do systému Společenství pro schvalování typu motorových vozidel.
        klíčová slova: vozidla motorová - osvětlení

Úřední věstník Evropské unie - č. L 136/3 24.5.2006

37

Nařízení Komise (ES) č. 776/2006 ze dne 23. května 2006, kterým se mění příloha VII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004, pokud jde o referenční laboratoře Společenství.
        anotace: Nařízení (ES) č. 882/2004 stanoví obecné úkoly, povinnosti a požadavky pro referenční laboratoře Společenství pro potraviny a krmiva a pro oblast zdraví zvířat. Seznam referenčních laboratoří Společenství je uveden v příloze VII uvedeného nařízení. Uvedený seznam obsahuje všechny referenční laboratoře Společenství pro krmiva a potraviny, jež byly předtím uvedeny v jiných právních aktech. Příloha VII nařízení (ES) č. 882/2004 se nahrazuje zněním uvedeným v příloze tohoto nařízení a aktualizuje některé konkrétní údaje o stávajících referenčních laboratořích Společenství.
        klíčová slova: laboratoře - zvířata - krmiva - potraviny - seznamy

Úřední věstník Evropské unie - č. L 136/9 24.5.2006

38

Nařízení Komise (ES) č. 777/2006 ze dne 23. května 2006, kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 304/2003 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek.
        anotace: Na svém prvním zasedání v září 2004 rozhodla konference smluvních stran Rotterdamské úmluvy o provedení řady změn v příloze III Úmluvy, která obsahuje chemické látky, na které se vztahuje postup PIC (Rotterdamská úmluva o postupu předchozího souhlasu pro určité nebezpečné chemické látky a pesticidy v mezinárodním obchodu), přičemž všechny tyto změny vstoupily v platnost dnem 1. ledna 2006. Seznamy chemických látek obsažené v částech 1, 2 a 3 přílohy I nařízení (ES) č. 304/2003 by proto měly být odpovídajícím způsobem změněny.
        klíčová slova: látky chemické - pesticidy - vývoz - dovoz - seznamy

Úřední věstník Evropské unie - č. L 140/33 29.5.2006

39

Rozhodnutí Komise ze dne 20. března 2006 o podrobných technických požadavcích pro provádění zkoušek uvedených ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2005/66/ES o použití systémů čelní ochrany na motorových vozidlech.
        anotace: Směrnice 2005/66/ES stanoví základní požadavky pro ES schvalování typu motorových vozidel z hlediska použití systémů čelní ochrany a pro schvalování typu systémů čelní ochrany jako samostatných technických celků. Podrobné technické požadavky nezbytné k provádění zkoušek uvedených v bodě 3 přílohy I směrnice 2005/66/ES a souvisejících s použitím systémů čelní ochrany jako součásti původního vybavení připevněné k motorovému vozidlu a jako samostatných technických celků jsou stanoveny v příloze tohoto rozhodnutí.
        klíčová slova: vozidla motorová - ochrana čelní - zkoušky - požadavky technické

 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail