BOZP v Úředním věstníku EU : duben 2011

Výběr 11 směrnic z Official Journal of EU s plným textem

Úřední věstník Evropské unie - č. L 88/5 4.4.2011

1

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS
.

        anotace: Toto nařízení stanoví podmínky pro uvádění a dodávání stavebních výrobků na trh stanovením harmonizovaných pravidel pro vyjádření vlastností stavebních výrobků ve vztahu k jejich základním charakteristikám a pro používání označení CE u těchto výrobků.
        klíčová slova: výrobky stavební - trh - vlastnosti - CE - nařízení - EU

Úřední věstník Evropské unie - č. L 90/8 6.4.2011

2

Nařízení Komise (EU) č. 327/2011 ze dne 30. března 2011, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign ventilátorů poháněných elektromotory s příkonem v rozmezí od 125 W do 500 kW.
        anotace: Toto nařízení stanoví požadavky na ekodesign pro uvádění ventilátorů na trh a do provozu, včetně ventilátorů zabudovaných do jiných výrobků spojených se spotřebou energie, na něž se vztahuje směrnice 2009/125/ES.
        klíčová slova: ventilátory - provoz - trh - spotřeba energie - nařízení - EU - ekodesign

Úřední věstník Evropské unie - č. L 90/22 6.4.2011

3

Nařízení Komise (EU) č. 328/2011 ze dne 5. dubna 2011, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1338/2008 o statistice Společenství v oblasti veřejného zdraví a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pokud jde o statistiky příčin smrti.
        anotace: Tímto nařízením Komise (EU) č. 328/2011 ze dne 5. dubna 2011 se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1338/2008 o statistice Společenství v oblasti veřejného zdraví a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pokud jde o statistiky příčin smrti. Evropské statistiky v oblasti příčin smrti sestávají z údajů týkajících se všech zaznamenaných úmrtí a mrtvě narozených dětí v jednotlivých členských státech, přičemž se rozlišují rezidenti od nerezidentů.
        klíčová slova: statistiky - zdraví veřejné - BOZP - příčiny - smrt - nařízení - EU

Úřední věstník Evropské unie - č. L 94/2 8.4.2011

4

Nařízení Rady (EU) č. 333/2011 ze dne 31. března 2011, kterým se stanoví kritéria vymezující, kdy určité typy kovového šrotu přestávají být odpadem ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES.
        anotace: Toto nařízení stanoví kritéria vymezující, kdy železný, ocelový a hliníkový šrot, včetně šrotu ze slitin hliníku, přestává být odpadem.
        klíčová slova: šrot kovový - železo - oceli - hliník - slitiny - odpady - nařízení - EU

Úřední věstník Evropské unie - č. L 95/1 8.4.2011

5

Doporučení Komise ze dne 29. března 2011 o povolení k uvedení strukturálních subsystémů a vozidel do provozu podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES.
        anotace: Toto je doporučení Komise ze dne 29. března 2011 o povolení k uvedení strukturálních subsystémů a vozidel do provozu podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES. Hlavními cíli směrnice 2008/59/ES je odstranit „technické“ překážky, které brání rozvoji železniční dopravy, a vytvořit optimální úroveň technické harmonizace v oblasti železniční interoperability, což usnadní otevření železničního trhu a provoz mezinárodních vlaků. Za účelem usnadnění pohybu železničních vozidel stanoví směrnice 2008/57/ES technické specifikace pro interoperabilitu (TSI), které jsou nezbytné pro zajištění toho, aby bylo možné bezpečně a plynule provozovat vlaky v celém železničním systému EU, a zjednodušuje postupy pro povolení k uvedení vozidel do provozu.
        klíčová slova: doprava železniční - harmonizace - interoperabilita - vlaky - provoz - EU

Úřední věstník Evropské unie - č. L 97/3 12.4.2011

6

Nařízení Komise (EU) č. 349/2011 ze dne 11. dubna 2011, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1338/2008 o statistice Společenství v oblasti veřejného zdraví a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pokud jde o statistiku pracovních úrazů.
        anotace: Tímto nařízením Komise (EU) č. 349/2011 ze dne 11. dubna 2011, se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1338/2008 o statistice Společenství v oblasti veřejného zdraví a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pokud jde o statistiku pracovních úrazů.
        klíčová slova: úrazy pracovní - statistiky - zdraví veřejné - BOZP - EU - nařízení

Úřední věstník Evropské unie - č. L 99/1 13.4.2011

7

Rozhodnutí Komise ze dne 4. dubna 2011 o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému „Kolejová vozidla – hluk“ transevropského konvenčního železničního systému.
        anotace: Toto rozhodnutí Komise ze dne 4. dubna 2011, které se týká technické specifikace pro interoperabilitu subsystému „Kolejová vozidla – hluk“ transevropského konvenčního železničního systému. Cílem tohoto rozhodnutí Komise je upřesnit odpovědnosti týkající se referenční tratě, umožnit zkoušení na jiné než referenční trati a zajistit řádný sběr a záznam srovnatelných údajů pro příští revizi TSI, snížit administrativní zátěž spojenou s dokazováním souladu pro malé vzorky vozidel a zohlednit nejnovější vývoj v souvislosti s normou ISO EN 3095.
        klíčová slova: železnice - vozidla kolejová - hluk - systémy - EU

 

Úřední věstník Evropské unie - č. L 103/114 19.4.2011

8

Rozhodnutí Komise ze dne 18. dubna 2011, kterým se mění rozhodnutí 1999/93/ES o postupu ověřování shody stavebních výrobků ve smyslu čl. 20 odst. 2 směrnice Rady 89/106/EHS, pokud jde o jde o dveře, okna, okenice, rolety, vrata a příslušné stavební kování.
        anotace: Tímto rozhodnutím Komise ze dne 18. dubna 2011, se mění rozhodnutí 1999/93/ES o postupu ověřování shody stavebních výrobků ve smyslu čl. 20 odst. 2 směrnice Rady 89/106/EHS, pokud jde o jde o dveře, okna, okenice, rolety, vrata a příslušné stavební kování.
        klíčová slova: výrobky stavební - dveře - okna - rolety - vrata - shoda - ověřování - postupy - EU

Úřední věstník Evropské unie - č. L 108/13 28.4.2011

9

Nařízení Komise (EU) č. 407/2011 ze dne 27. dubna 2011, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009, pokud jde o začlenění některých předpisů Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů týkajících se schvalování typu motorových vozidel, jejich přípojných vozidel a systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla.
        anotace: Tímto nařízením Komise (EU) č. 407/2011 ze dne 27. dubna 2011, se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009, pokud jde o začlenění některých předpisů Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů týkajících se schvalování typu motorových vozidel, jejich přípojných vozidel a systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla.
        klíčová slova: vozidla motorová - vozidla přípojná - schvalování - nařízení - EU

Úřední věstník Evropské unie - č. L 109/1 28.4.2011

10

Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) č. 14 : Jednotná ustanovení pro schvalování typu vozidel týkající se kotevních úchytů bezpečnostních pásů, systémů kotevních úchytů ISOFIX a kotevních úchytů horního upínání ISOFIX.
        anotace: Tento předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) č. 14 se týká jednotných ustanovení pro schvalování typu vozidel týkající se kotevních úchytů bezpečnostních pásů, systémů kotevních úchytů ISOFIX a kotevních úchytů horního upínání ISOFIX.
        klíčová slova: vozidla - pásy bezpečnostní - úchyty kotevní - upínání - EU - předpisy

Úřední věstník Evropské unie - č. L 109/55 28.4.2011

11

Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) č. 34 : jednotná ustanovení pro schvalování typu vozidel z hlediska ochrany před nebezpečím požáru.
        anotace: Tento předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) č. 34 se týká jednotných ustanovení pro schvalování typu vozidel z hlediska ochrany před nebezpečím požáru.
        klíčová slova: vozidla - ochrana požární - nebezpečí - požáry - EU - předpisy

 

 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Nové příspěvky publikované na informačním serveru BOZPinfo.cz

Kde nás najdete

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844
X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail