BOZP v Úředním věstníku EU: červenec - srpen 2006

Výběr 24 směrnic z Official Journal of EU s plným textem.

Úřední věstník Evropské unie - č. L 181/1 4.7.2006

1

Rozhodnutí Rady ze dne 13. března 2006, kterým se mění rozhodnutí 2001/507/ES a 2001/509/ES s cílem zavést jako povinné předpisy Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) č. 109 a č. 108 o obnovených pneumatikách.
        anotace: Předpisy Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) č. 109 a č. 108 harmonizují požadavky na obnovené pneumatiky a zajišťují vysokou úroveň bezpečnosti a ochrany životního prostředí. Umožňují volný oběh obnovených pneumatik. Tento předpis se vztahuje na výrobu obnovených pneumatik určených k montáži na užitkové automobily a na jejich přípojná vozidla užívaná na silnicích.
        klíčová slova: pneumatiky - předpisy - výroba

Úřední věstník Evropské unie - č. L 181/53 4.7.2006

2

Rozhodnutí Rady ze dne 13. března 2006 o přistoupení Společenství k předpisu č. 55 Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů obsahujícímu jednotná ustanovení pro schvalování typu součástí mechanických spojovacích zařízení jízdních souprav vozidel.
        anotace: Normalizované požadavky předpisu č. 55 (3) obsahujícího jednotná ustanovení pro schvalování typu součástí mechanických spojovacích zařízení jízdních souprav vozidel se zaměřují zejména na odstranění technických překážek při obchodování s motorovými vozidly mezi smluvními stranami a na zaručení vysoké úrovně bezpečnosti při používání vozidel. Společenství použije předpis č. 55 Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů obsahující jednotná ustanovení pro schvalování typu součástí mechanických spojovacích zařízení jízdních souprav vozidel (vlastní text předpisu č. 55 je v anglickém jazyce).
        klíčová slova: zařízení spojovací - vozidla - soupravy jízdní

Úřední věstník Evropské unie - č. L 187/24 8.7.2006

3

Směrnice Komise 2006/41/ES ze dne 7. července 2006, kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS za účelem zařazení účinných látek klothianidin a pethoxamid.
        anotace: Návrhy hodnotících zpráv byly přezkoumány členskými státy a Komisí v rámci Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat. Toto přezkoumání bylo dokončeno dne 27. ledna 2006 v podobě zpráv Komise o přezkoumání klothianidinu a pethoxamidu. Je tedy vhodné zařadit klothianidin a pethoxamid do přílohy I uvedené směrnice a zajistit tak, aby ve všech členských státech mohla být povolení přípravků na ochranu rostlin obsahujících tyto účinné látky udělována v souladu s ustanoveními uvedené směrnice.
        klíčová slova: klothianidin - pethoxamid - látky účinné

Úřední věstník Evropské unie - č. L 190/1 12.7.2006

4

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 ze dne 14. června 2006 o přepravě odpadů.
        anotace: Toto nařízení stanoví postupy a kontrolní režimy pro přepravu odpadů v závislosti na původu, určení a trase přepravy, druhu přepravovaných odpadů a způsobu nakládání s odpady v místě určení. V přílohách tohoto nařízení jsou uvedeny i vzory formulářů oznámení a průvodního dokladu pro přeshraniční přepravu / přepravu odpadů. Součástí je i seznam odpadů, na které se vztahují obecné požadavky podle článku 18 (tzv. "zelený" seznam odpodů), a odpadů, které podléhají postupu předchozího písemného oznámení a souhlasu (tzv. "žlutý" seznam odpadů).
        klíčová slova: odpady - přeprava

Úřední věstník Evropské unie - č. C 168/6 20.7.2006

5

Sdělení Komise v rámci provádění směrnice 94/9/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne 23. března 1994 o sbli~ování právních předpisů členských států týkajících se zařízení a ochranných systémů určených k pou~ití v prostředí s nebezpečím výbuchu.
        anotace: V tomto sdělení jsou zveřejněny názvy a odkazů harmonizovaných norem v rámci směrnice 94/9/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne 23. března 1994 týkajících se zařízení a ochranných systémů určených k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu.
        klíčová slova: výbuchy - nebezpečí - zařízení ochranná - systémy ochranné - předpisy právní - harmonizace - státy členské - EU - normy

Úřední věstník Evropské unie - č. C 171/23 22.7.2006

6

Sdělení Komise v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/95/ES ze dne 3. prosince 2001 o obecné bezpečnosti výrobků.
        anotace: V tomto sdělení jsou zveřejněny názvy a odkazů harmonizovaných norem v rámci směrnice Rady 2001/95/ES ze dne 3. prosince 2001 týkajících se obecné bezpečnosti výrobků.
        klíčová slova: výrobky - bezpečnost - předpisy právní - harmonizace - státy členské - EU - normy

Úřední věstník Evropské unie - č. L 200/35 22.7.2006

7

Rozhodnutí Komise ze dne 20. července 2006 o souladu některých norem s obecným požadavkem na bezpečnost podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/95/ES a se zveřejněním odkazů na ně v Úředním věstníku.
        anotace: Normy uvedené v příloze (16 norem) splňují obecný požadavek na bezpečnost podle směrnice 2001/95/ES ohledně rizik, na která se vztahují. Odkazy na normy uvedené v příloze se zveřejňují v řadě C Úředního věstníku Evropské unie.
        klíčová slova: bezpečnost - rizika - směrnice - normy

Úřední věstník Evropské unie - č. L 204/23 26.7.2006

8

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/54/ES ze dne 5. července 2006 o zavedení zásady rovných příležitostí a rovného zacházení pro muže a ženy v oblasti zaměstnání a povolání.
        anotace: Účelem této směrnice je zajistit zavedení zásady rovných příležitostí a rovného zacházení pro muže a ženy v oblasti zaměstnání a povolání. Obsahuje proto ustanovení k provádění zásady rovného zacházení, pokud jde o: a) přístup k zaměstnání, včetně a k odbornému vzdělávání; b) pracovní podmínky, včetně odměny; c) systémy sociálního zabezpečení pracovníků. Rovněž obsahuje ustanovení k zajištění účinnějšího provádění této zásady prostřednictvím zavedení příslušných postupů.
        klíčová slova: příležitosti rovné - muži - ženy - zaměstnání - podmínky pracovní - povolání - diskriminace

Úřední věstník Evropské unie - č. C 173/2 26.7.2006

9

Sdělení Komise v rámci zavádění směrnice Rady 93/42/EHS.
        anotace: V tomto sdělení jsou zveřejněny názvy a odkazů harmonizovaných norem v rámci směrnice Rady 93/42/EHS ze dne 14. června 1993 o zdravotnických prostředcích.
        klíčová slova: prostředky zdravotnické - předpisy právní - harmonizace - státy členské - EU - normy

Úřední věstník Evropské unie - č. L 210/1 31.7.2006

10

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 ze dne 5. července 2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj a o zrušení nařízení (ES) č. 1783/1999.
        anotace: Toto nařízení stanoví úkoly Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR), rozsah jeho pomoci s ohledem na cíle "Konvergence", "Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost" a "Evropská územní spolupráce", jak jsou vymezeny v čl. 3 odst. 2 nařízení (ES) č. 1083/2006, a pravidla způsobilosti pro poskytnutí pomoci. Evropský fond pro regionální rozvoj přispívá k financování pomoci zaměřené na posílení hospodářské a sociální soudržnosti tím, že vyrovnává zásadní regionální rozdíly podporou rozvoje a strukturálních změn regionálních ekonomik, včetně přeměny upadajících průmyslových oblastí a zaostávajících regionů, a podporou přeshraniční, nadnárodní a meziregionální spolupráce.
        klíčová slova: regiony - rozvoj regionální - financování - ekonomika - fondy

Úřední věstník Evropské unie - č. L 210/12 31.7.2006

11

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1081/2006 ze dne 5. července 2006 o Evropském sociálním fondu a o zrušení nařízení (ES) č. 1784/1999.
        anotace: Toto nařízení stanoví úkoly Evropského sociálního fondu, rozsah jeho pomoci, zvláštní ustanovení a druhy výdajů způsobilých pro poskytnutí pomoci. Evropský sociální fond přispívá k prioritám Společenství, pokud jde o posílení hospodářské a sociální soudržnosti zvyšováním zaměstnanosti a počtu pracovních příležitostí, podporou vysoké úrovně zaměstnanosti a zvyšováním počtu pracovních míst a jejich kvality.
        klíčová slova: soudržnost - politika sociální - politika hospodářská - zaměstnanost - příležitosti pracovní - fondy - Evropský sociální fond

Úřední věstník Evropské unie - č. L 210/19 31.7.2006

12

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1082/2006 ze dne 5. července 2006 o evropském seskupení pro územní spolupráci (ESÚS).
        anotace: ESÚS sdružuje členy, kteří patří, v mezích svých pravomocí podle vnitrostátního práva, do jedné nebo více následujících kategorií: a) členské státy; b) regionální orgány; c) místní orgány; d) veřejnoprávní subjekty ve smyslu čl. 1 odst. 9 druhého pododstavce směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/18/ES ze dne 31. března 2004 o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek na stavební práce, dodávky a služby. Cílem ESÚS je usnadnit a podpořit přeshraniční, nadnárodní nebo meziregionální spolupráci za výhradním účelem posílení hospodářské a sociální soudržnosti.
        klíčová slova: soudržnost - politika sociální - politika hospodářská - spolupráce hospodářská

Úřední věstník Evropské unie - č. L 210/25 31.7.2006

13

Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zruaení nařízení (ES) č. 1260/1999.
        anotace: Toto nařízení stanoví obecná pravidla pro Evropský fond pro regionální rozvoj, Evropský sociální fond a Fond soudržnosti, aniž jsou dotčena zvláštní ustanovení. Toto nařízení vymezuje cíle, ke kterým mají strukturální fondy a Fond soudržnosti přispívat, kritéria způsobilosti členských států a regionů pro tyto fondy, dostupné finanční zdroje a kritéria pro jejich přidělování. Toto nařízení vymezuje kontext pro politiku soudržnosti, včetně metody pro stanovení strategických obecných zásad Společenství pro soudržnost, národního strategického referenčního rámce a procesu přezkumu na úrovni Společenství. K tomuto účelu toto nařízení stanoví zásady a pravidla pro partnerství, programování, hodnocení, řízení, včetně finančního řízení, a pro monitorování a kontrolu na základě odpovědností sdílených členskými státy a Komisí.
        klíčová slova: fondy strukturální - politika hospodářská - politika sociální - soudržnost - státy členské - regiony

Úřední věstník Evropské unie - č. L 210/79 31.7.2006

14

Nařízení Rady (ES) č. 1084/2006 ze dne 11. července 2006 o Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1164/94.
        anotace: Tímto nařízením se zřizuje Fond soudržnosti, jehož účelem je přispívat k posilování hospodářské a sociální soudržnosti Společenství v zájmu podpory udržitelného rozvoje. Pomoc z fondu se poskytuje vyváženým způsobem a s přihlédnutím ke zvláatním potřebám každého přijímajícího členského státu z hlediska investic a infrastruktury.
        klíčová slova: Fond soudržnosti - soudržnost - politika hospodářská - politika sociální - rozvoj trvale udržitelný - financování

Úřední věstník Evropské unie - č. L 210/82 31.7.2006

15

Nařízení Rady (ES) č. 1085/2006 ze dne 17. července 2006, kterým se zřizuje nástroj předvstupní pomoci (NPP).
        anotace: Pro zlepaení účinnosti vnější pomoci Společenství byl navršen nový rámec programování a poskytování pomoci. Nástroj předvstupní pomoci je jedním z obecných nástrojů přímo podporujících evropské politiky vnější pomoci. Společenství pomáhá zemím uvedeným v přílohách I a II při postupném sbližování s normami a politikami Evropské unie, případně včetně acquis communautaire, s ohledem na budoucí členství. Pomoc podle tohoto nařízení se poskytuje v souladu s obecným rámcem předvstupní politiky vymezeným v evropských a přístupových partnerstvích, s řádným přihlédnutím ke zprávám a strategickému dokumentu, jež jsou obsaženy v každoročním balíčku Komise týkajícím se rozaíření. Pomoc se programuje a provádí v rámci následujících složek: a) pomoc při transformaci a budování institucí; b) přeshraniční spolupráce; c) regionální rozvoj; d) rozvoj lidských zdrojů; e) rozvoj venkova.
        klíčová slova: politika vnějaí - Evropská unie - EU - pomoc vnější

Úřední věstník Evropské unie - č. C 179E/1 1.8.2006

16

Společný postoj (ES) č. 9/2006 přijatý Radou dne 9. března 2006 s ohledem na přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. &/2006 ze dne & 2006, kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 3922/91 o harmonizaci technických požadavků a správních postupů v oblasti civilního letectví.
        anotace: V rámci postupu spolurozhodování (článek 251 Smlouvy o ES) přijala Rada dne 9. března 2006 společný postoj k pozměněnému návrhu Komise nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 3922/91 o harmonizaci technických po~adavků a správních postupů v oblasti civilního letectví (EU-OPS). Část 1 OPS (Společné letecké předpisy - obchodní letecká doprava - letouny) stanoví požadavky použitelné na provoz jakéhokoli letounu k účelům obchodní letecké dopravy kterýmkoliv provozovatelem, jehož hlavní místo obchodní činnosti a jeho sídlo (pokud existuje) se nachází v členském státě.
        klíčová slova: doprava letecká - letectví civilní - letadla - předpisy - harmonizace - požadavky technické

Úřední věstník Evropské unie - č. C 180/11 2.8.2006

17

Sdělení Komise v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/37/ES ze dne 22. června 1998 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se strojních zařízení.
        anotace: V tomto sdělení jsou zveřejněny názvy a odkazů harmonizovaných norem v rámci směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/37/ES ze dne 22. června 1998 týkající se strojních zařízení.
        klíčová slova: zařízení strojní - předpisy právní - normy - harmonizace - EU - státy členské

Úřední věstník Evropské unie - č. C 180/65 2.8.2006

18

Sdělení Komise v rámci provádění směrnice Rady 89/686/EHS ze dne 21. prosince 1989 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se osobních ochranných prostředků.
        anotace: V tomto sdělení jsou zveřejněny názvy a odkazů harmonizovaných norem v rámci směrnice Rady 89/686/EHS ze dne 21. prosince 1989 týkající se osobních ochranných prostředků.
        klíčová slova: prostředky ochranné - prostředky pracovní - OOPP - normy - předpisy právní - harmonizace - EU - státy členské

Úřední věstník Evropské unie - č. C 180/88 2.8.2006

19

Sdělení Komise v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/16/ES ze dne 29. června 1995 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se výtahů.
        anotace: V tomto sdělení jsou zveřejněny názvy a odkazů harmonizovaných norem v rámci směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/16/ES ze dne 29. června 1995 týkající se výtahů.
        klíčová slova: výtahy - normy - předpisy právní - harmonizace - EU - státy členské

Úřední věstník Evropské unie - č. L 227/43 19.8.2006

20

Směrnice Komise 2006/72/ES ze dne 18. srpna 2006, kterou se pro účely přizpůsobení technickému pokroku mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/24/ES o některých konstrukčních částech a vlastnostech dvoukolových a tříkolových motorových vozidel.
        anotace: Směrnice 97/24/ES je zvláštní směrnice pro účely postupu ES schvalování typu stanoveného směrnicí 2002/24/ES o schvalování typu dvoukolových a tříkolových motorových vozidel. Za účelem vytvoření celosvětového trhu s motocykly byl přijat celosvětový technický předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) č. 2 Měření na dvoukolových motocyklech vybavených zážehovým nebo vznětovým motorem, pokud jde o emise plynných znečišťujících látek, emise CO2 a spotřebu paliva. Cílem uvedeného předpisu je celosvětově harmonizovat postup pro měření emisí, který se používá pro schvalování typu motocyklů.
        klíčová slova: motocykly - vozidla motorová - emise - látky znečišťující - vlastnosti - konstrukce - předpisy

Úřední věstník Evropské unie - č. C 201/1 24.8.2006

21

Sdělení Komise v rámci zavádění směrnice Evropského parlamentu a Rady1999/5/ES ze dne 9. března 1999 o rádiových zařízeních a telekomunikačních koncových zařízeních a vzájemném uznávání jejich shody.
        anotace: V tomto sdělení jsou zveřejněny názvy a odkazů harmonizovaných norem v rámci směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/5/ES ze dne 9. března 1999 týkající se rádiových zařízeních a telekomunikačních koncových zařízeních a vzájemném uznávání jejich shody.
        klíčová slova: zařízení rádiová - zařízení telekomunikační - normy - předpisy právní - harmonizace - EU - státy členské

Úřední věstník Evropské unie - č. C 201/31 24.8.2006

22

Sdělení Komise v rámci provádění směrnice Rady 89/336/EHS ze dne 3. května 1989 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se elektromagnetické kompatibility.
        anotace: V tomto sdělení jsou zveřejněny názvy a odkazů harmonizovaných norem v rámci směrnice Rady 89/336/EHS ze dne 3. května 1989 týkající se elektromagnetické kompatibility.
        klíčová slova: kompatibilita elektromagnetická - normy - předpisy právní - harmonizace - EU - státy členské

Úřední věstník Evropské unie - č. C 208/1 30.8.2006

23

Sdělení Komise v rámci provádění směrnice Rady 73/23/EHS ze dne 19. února 1973 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí.
        anotace: V tomto sdělení jsou zveřejněny názvy a odkazů harmonizovaných norem v rámci směrnice Rady 73/23/EHS ze dne 19. února 1973 týkající se elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí.
        klíčová slova: zařízení elektrická - napětí - normy - předpisy právní - harmonizace - EU - státy členské

Úřední věstník Evropské unie - č. L 236/28 31.8.2006

24

Doporučení Komise ze dne 24. srpna 2006 o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních záznamů.
        anotace: Dne 1. června 2005 Komise představila iniciativu i2010, která usiluje o optimalizaci přínosů nových informačních technologií k hospodářskému růstu, k vytváření pracovních míst a ke kvalitě života evropských občanů. Komise učinila z digitálních knihoven klíčové hledisko iniciativy i2010. Měl by být podporován rozvoj digitalizovaného materiálu z knihoven, archivů a muzeí. Dostupnost uvedeného materiálu on-line umožní občanům v celé Evropě k němu přistupovat a využívat jej k zábavě, studiu nebo práci.
        klíčová slova: dokumenty - digitalizace - knihovny digitální - archívy - technologie informační - dostupnost

<?xml:namespace prefix = o /??>

 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail