BOZP v Úředním věstníku EU: červenec 2010

Výběr 22 směrnic z Official Journal of EU s plným textem.

 

Úřední věstník Evropské unie - č. L 170/39 6.7.2010

1

Rozhodnutí Komise ze dne 2. července 2010 o požadavcích na bezpečnost u některých výrobků v prostředí pro spánek dětí, které mají splňovat evropské normy podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/95/ES.
        anotace: Toto rozhodnutí Komise ze dne 2. července 2010 definuje požadavky na bezpečnost u některých výrobků v prostředí pro spánek dětí, které mají splňovat evropské normy podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/95/ES. Rozhodnutí vychází ze směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/95/ES ze dne 3. prosince 2001 o obecné bezpečnosti výrobků ( 1 ), a zejména na čl. 4 odst. 1 písm. a) uvedené směrnice.
        klíčová slova: bezpečnost výrobků - děti - spánek - matrace

Úřední věstník Evropské unie - č. L 173/33 8.7.2010

2

Směrnice Komise 2010/47/EU ze dne 5. července 2010, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/30/ES o silničních technických kontrolách užitkových vozidel provozovaných ve Společenství.
        anotace: Tato směrnice Evropské komise se týká silničních technických kontrol užitkových vozidel provozovaných ve Společenství a má za cíl zejména: v zájmu bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, ochrany životního prostředí a spravedlivé hospodářské soutěže je důležité, aby užitková vozidla provozovaná v rámci Evropské unie byla náležitě udržovaná a kontrolovaná za účelem zajištění jejich bezpečného provozu a normy a postupy stanovené ve směrnici 2000/30/ES je nutné přizpůsobit technickému pokroku, což povede ke zlepšení silničních technických prohlídek v Evropské unii.
        klíčová slova: vozidla užitková - kontroly technické - provoz - pokrok technický - komunikace pozemní

Úřední věstník Evropské unie - č. L 173/47 8.7.2010

3

Směrnice Komise 2010/48/EU ze dne 5. července 2010, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/40/ES o technických prohlídkách motorových vozidel a jejich přípojných vozidel.
        anotace: Tato směrnice ze dne 5. července 2010, řeší jak přizpůsobit technickému pokroku směrnici Evropského parlamentu a Rady 2009/40/ES o technických prohlídkách motorových vozidel a jejich přípojných vozidel.
        klíčová slova: vozidla motorová - prohlídky technické - vozidla přípojná - provoz silniční - systémy elektronické

Úřední věstník Evropské unie - č. L 173/74 8.7.2010

4

Doporučení Komise ze dne 5. července 2010 o posuzování závad při technických prohlídkách podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/40/ES o technických prohlídkách motorových vozidel a jejich přípojných vozidel.
        anotace: Podle tohoto doporučení Komise ze dne 5. července 2010
o posuzování závad při technických prohlídkách podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/40/ES o technických prohlídkách motorových vozidel a jejich přípojných vozidel by Členské státy by měly posuzovat závady zjištěné při technických prohlídkách vozidla podle pokynů stanovených v příloze tohoto doporučení.
        klíčová slova: vozidla motorová - prohlídky technické - vozidla přípojná - provoz silniční - systémy elektronické

Úřední věstník Evropské unie - č. L 173/97 8.7.2010

5

Doporučení Komise ze dne 5. července 2010 o posuzování rizik spojených se závadami zjištěnými v průběhu silniční technické kontroly (užitkových vozidel) v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2000/30/ES.
        anotace: Toto doporučení Komise ze dne 5. července 2010 stanoví, že členské státy by měly posuzovat závady zjištěné při silničních kontrolách technické způsobilosti vozidla podle pokynů stanovených v příloze tohoto doporučení.
        klíčová slova: způsobilost technická - kontroly - vozidla motorová - vozidla užitková - závady

 

Úřední věstník Evropské unie - č. C 186/1 9.7.2010

6

Rozhodnutí ze dne 12. srpna 2009 řídících subjektů na základě Dohody mezi vládou Spojených států amerických a Evropským společenstvím o koordinaci programů označování energetické účinnosti kancelářských přístrojů štítky o změně specifikací počítačů v příloze C oddílu VIII uvedené dohody.
        anotace: S účinností ode dne 1. července 2009 se specifikace počítačů v příloze C oddílu VIII dohody mezi vládou Spojených států amerických a Evropským společenstvím o koordinaci programů označování energetické účinnosti kancelářských přístrojů sřítky zrušují a nahrazují specifikacemi v příloze tohoto rozhodnutí.
        klíčová slova: počítače - přístroje kancelářské - štítky - účinnost energetická - spotřeba energie

Úřední věstník Evropské unie - č. C 187/5 10.7.2010

7

Rozhodnutí č. E2 ze dne 3. března 2010 o stanovení postupu řízení změn pro údaje o subjektech určených v článku 1 nařízení (ES) č. 883/2004 Evropského parlamentu a Rady, které jsou uvedeny v elektronickém adresáři, jenž je nedílnou součástí EESSI.
        anotace: Správní komise pro koordinaci systému sociálního zabezpečení s ohledem na čl. 72 písm. d) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 ze dne 29. dubna 2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení ( 1 ), podle něhož je správní komise odpovědna za přijetí společných strukturálních pravidel pro služby zpracování údajů a stanovení předpisů pro fungování společné části těchto služeb rozhodla o stanovení pravidel pro postup řízení změn, pokud jde o údaje příslušných orgánů, vnitrostátních institucí, styčných míst a přístupových míst definovaných v čl. 1 písm. m), q) a r) nařízení (ES) č. 883/2004 a v čl. 1 odst. 2 písm. a) a b) prováděcího nařízení.
        klíčová slova: zabezpečení sociální - koordinace - adresáře - místa kontaktní - dokumenty elektronické - služby elektronické

Úřední věstník Evropské unie - č. L 177/1 10.7.2010

8

Předpis č. 1 Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) – Jednotná ustanovení pro schvalování typu světlometů motorových vozidel s asymetrickým potkávacím světlem a/nebo dálkovým světlem a vybavených žárovkami kategorií R2 a/nebo HS1.
        anotace: Předpis č. 1 Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) – Jednotná ustanovení pro schvalování typu světlometů motorových vozidel s asymetrickým potkávacím světlem a/nebo dálkovým světlem a vybavených žárovkami kategorií R2 a/nebo HS1. Předpis se vztahuje na světlomety motorových vozidel, které mohou mít rozptylová skla ze skla nebo plastu.
        klíčová slova: světlomety - vozidla motorová - sklo - plasty - osvětlení

Úřední věstník Evropské unie - č. L 177/40 10.7.2010

9

Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) č. 6 – Jednotná ustanovení pro schválení typu směrových svítilen motorových vozidel a jejich přípojných vozidel.
        anotace: Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) č. 6 – Jednotná ustanovení pro schválení typu směrových svítilen motorových vozidel a jejich přípojných vozidel se vztahuje na směrové svítilny pro vozidla kategorií L, M, N, O a T.
        klíčová slova: světlomety - svítilny - vozidla motorová - vozidla přípojná

Úřední věstník Evropské unie - č. L 177/71 10.7.2010

10

Předpis č. 8 Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) – Jednotná ustanovení pro schvalování typu světlometů motorových vozidel s asymetrickým potkávacím světlem a/nebo dálkovým světlem a vybavených halogenovými žárovkami (H1, H2, H3, HB3, HB4, H7, H8, H9, HIR1, HIR2 a/nebo H11) : revize 4.
        anotace: Předpis č. 8 Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) – Jednotná ustanovení pro schvalování typu světlometů motorových vozidel s asymetrickým potkávacím světlem a/nebo dálkovým světlem a vybavených halogenovými žárovkami (H1, H2, H3, HB3, HB4, H7, H8, H9, HIR1, HIR2 a/nebo H11). Tento předpis se vztahuje na světlomety motorových vozidel, které mohou mít rozptylová skla ze skla nebo plastu.
        klíčová slova: světlomety - svítilny - vozidla motorová - plasty - sklo

 

Úřední věstník Evropské unie - č. L 177/113 10.7.2010

11

Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) č. 19 Jednotná ustanovení týkající se schvalování předních mlhových světlometů motorových vozidel.
        anotace: Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) č. 19 Jednotná ustanovení týkající se schvalování předních mlhových světlometů motorových vozidel. Tento předpis se vztahuje na přední mlhové světlomety, které mohou mít rozptylová skla z plastických materiálů.
        klíčová slova: světlomety - svítilny mlhové - vozidla motorová - skla rozptylová - plasty

Úřední věstník Evropské unie - č. L 177/170 10.7.2010

12

Předpis č. 20 Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) – Jednotná ustanovení pro schvalování typu světlometů motorových vozidel s asymetrickým potkávacím světlem a/nebo dálkovým světlem a vybavených halogenovými žárovkami (žárovky H4) : Revize 3.
        anotace: Předpis č. 20 Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) – Jednotná ustanovení pro schvalování typu světlometů motorových vozidel s asymetrickým potkávacím světlem a/nebo dálkovým světlem a vybavených halogenovými žárovkami (žárovky H4)
Revize 3. Tento předpis se vztahuje na světlomety motorových vozidel, které mohou mít rozptylová skla ze skla nebo plastu.
        klíčová slova: světlomety - žárovky - vozidla motorová - sklo

Úřední věstník Evropské unie - č. L 177/211 10.7.2010

13

Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) č. 46 – Jednotná ustanovení pro schvalování zařízení pro nepřímý výhled a motorových vozidel z hlediska montáže těchto zařízení.
        anotace: Tento předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) č. 46 definuje jednotná ustanovení pro schvalování zařízení pro nepřímý výhled a motorových vozidel z hlediska montáže těchto zařízení. Tento předpis se vztahuje na povinná a nepovinná zařízení pro nepřímý výhled, a povinná nebo volitelná zařízení pro nepřímý výhled s karoserií, jež alespoň zčásti obklopuje řidiče.
        klíčová slova: vozidla motorová - výhled nepřímý - zařízení - karosérie

Úřední věstník Evropské unie - č. L 177/263 10.7.2010

14

Předpis č. 118 Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) – Jednotná technická ustanovení týkající se vlastností materiálů používaných ve vnitřní konstrukci určitých kategorií motorových vozidel při hoření.
        anotace: Předpis č. 118 Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) definuje jednotná technická ustanovení týkající se vlastností materiálů používaných ve vnitřní konstrukci určitých kategorií motorových vozidel při hoření. Tento předpis se vztahuje na vlastnosti při hoření (zápalnost, rychlost hoření a tavné vlastnosti) vnitřních materiálů používaných ve vozidlech kategorie M3, tříd II a III pro více než 22 cestujících, která nejsou konstruována pro stojící cestující a která nejsou určena pro městský provoz (městské autobusy).
        klíčová slova: autobusy - vozidla motorová - hoření - zápalnost - konstrukce

Úřední věstník Evropské unie - č. L 177/290 10.7.2010

15

Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) č. 121 – Jednotná ustanovení pro schvalování typu vozidel z hlediska umístění a označení ručních ovládačů, kontrolek a indikátorů.
        anotace: Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) č. 121 definuje jednotná ustanovení pro schvalování typu vozidel z hlediska umístění a označení ručních ovládačů, kontrolek a indikátorů. Tento předpis se vztahuje na vozidla kategorií M a N. Stanovuje požadavky na umístění, označení, barvu a osvětlení ručních ovládačů motorových vozidel, kontrolek a indikátorů. Je určen pro zajištění přístupnosti a viditelnosti ovládačů, kontrolek a indikátorů vozidel a pro usnadnění jejich výběru za podmínek denních i nočních, aby se tak snížila bezpečnostní rizika zaviněná odváděním pozornosti řidiče od vlastního řízení a chybnou volbou ovládačů.
        klíčová slova: vozidla motorová - ovládače ruční - kontrolky - indikátory - rizika bezpečnostní - řízení

Úřední věstník Evropské unie - č. L 185/1 17.7.2010

16

Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) č. 28 – Jednotná ustanovení pro schvalování zvukových výstražných zařízení a motorových vozidel, pokud jde o jejich zvukové signály.
        anotace: Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) č. 28 definuje jednotná ustanovení pro schvalování zvukových výstražných zařízení a motorových vozidel, pokud jde o jejich zvukové signály. Tento předpis se vztahuje na zvuková výstražná zařízení napájená stejnosměrným nebo střídavým proudem nebo stlačeným vzduchem, která jsou určena k montáži na motorová vozidla kategorií L3 až 5, M a N, s výjimkou mopedů (kategorie L1 a L2) a dále se vztahuje na zvukové signály motorových vozidel, s výjimkou motocyklů.
        klíčová slova: zařízení výstražná - vozidla motorová - signály zvukové - proud stejnosměrný - proud střídavý - vzduch stlačený

Úřední věstník Evropské unie - č. L 185/15 17.7.2010

17

Předpis č. 31 Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) – Jednotná ustanovení pro schvalování světlometů motorových vozidel typu „sealed-beam“ (SB) vyzařujících evropské asymetrické potkávací světlo nebo dálkové světlo nebo obojí.
        anotace: Předpis č. 31 Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) definuje jednotná ustanovení pro schvalování světlometů motorových vozidel typu „sealed-beam“ (SB) vyzařujících evropské asymetrické potkávací světlo nebo dálkové světlo nebo obojí. Tento předpis se vztahuje na světlomety vozidel kategorií M, N a T.
        klíčová slova: světlomety - světla potkávací - svítilny - vozidla motorová

Úřední věstník Evropské unie - č. L 185/56 17.7.2010

18

Předpis č. 93 Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) – Jednotná ustanovení pro schvalování: I. Zařízení na ochranu proti podjetí zepředu (ZOPZ), II. Vozidel z hlediska montáže ZOPZ schváleného typu, III. Vozidel z hlediska jejich ochrany proti podjetí zepředu (OPZ).
        anotace: Předpis č. 93 Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) definuje jednotná ustanovení pro schvalování: I. Zařízení na ochranu proti podjetí zepředu (ZOPZ), II. Vozidel z hlediska montáže ZOPZ schváleného typu, III. Vozidel z hlediska jejich ochrany proti podjetí zepředu (OPZ).
        klíčová slova: vozidla - podjetí - montáže

Úřední věstník Evropské unie - č. L 196/5 28.7.2010

19

Nařízení Komise (EU) č. 672/2010 ze dne 27. července 2010, které se týká požadavků pro schvalování typu systémů odmrazování a odmlžování čelního skla některých motorových vozidel a kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009 o požadavcích pro schvalování typu motorových vozidel, jejich přípojných vozidel a systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla z hlediska obecné bezpečnosti.
        anotace: Nařízení Komise (EU) č. 672/2010 ze dne 27. července 2010 se týká požadavků pro schvalování typu systémů odmrazování a odmlžování čelního skla některých motorových vozidel a provádí se jím nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009 o požadavcích pro schvalování typu motorových vozidel, jejich přípojných vozidel a systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla z hlediska obecné bezpečnosti. Toto nařízení se vztahuje na motorová vozidla kategorie M 1 , jak jsou definována v příloze II směrnice 2007/46/ES, opatřená čelním sklem.
        klíčová slova: skla čelní - vozidla motorová - odmlžování - odmašťování - vozidla přípojná

 

Úřední věstník Evropské unie - č. L 200/1 31.7.2010

20

Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) č. 69 – Jednotná ustanovení o schvalování štítků pro zadní značení pomalých vozidel (kvůli konstrukci) a jejich přípojných vozidel.
        anotace: Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) č. 69 definuje jednotná ustanovení o schvalování štítků pro zadní značení pomalých vozidel (kvůli konstrukci) a jejich přípojných vozidel. Tento předpis se vztahuje na štítky pro zadní značení vozidel kategorií M, N, O a T a pojízdných strojů, které kvůli své konstrukci nemohou jet rychlostí vyšší než 40 km/h.
        klíčová slova: štítky - vozidla - stroje pojízdné - značení

Úřední věstník Evropské unie - č. L 200/28 31.7.2010

21

Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) č. 71 – Jednotná ustanovení týkající se schválení zemědělských traktorů z hlediska pole výhledu řidiče.
        anotace: Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) č. 71 definuje jednotná ustanovení týkající se schválení zemědělských traktorů z hlediska pole výhledu řidiče. Tento předpis se vztahuje na pole výhledu řidičů zemědělských traktorů směrem dopředu v rozsahu 180°.
        klíčová slova: výhled - řidiči - traktory zemědělské

Úřední věstník Evropské unie - č. L 200/38 31.7.2010

22

Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) č. 125 – Jednotná ustanovení pro schvalování motorových vozidel, pokud jde o pole výhledu řidiče motorového vozidla směrem dopředu.
        anotace: Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) č. 125 definuje jednotná ustanovení pro schvalování motorových vozidel, pokud jde o pole výhledu řidiče motorového vozidla směrem dopředu. Tento předpis se vztahuje na pole výhledu řidičů směrem dopředu v úhlu 180° u vozidel kategorie M1.
        klíčová slova: výhled - řidiči - vozidla motorová

 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail