BOZP v Úředním věstníku EU: červenec 2009

Výběr 25 směrnic z Official Journal of EU s plným textem.

Úřední věstník Evropské unie - č. C 151/1 3.7.2009

1

Doporučení Rady ze dne 9. června 2009 o bezpečnosti pacientů včetně prevence a kontroly infekcí spojených se zdravotní péčí.
        anotace: Tento dokument shrnuje doporučení Rady ohledně bezpečnosti pacientů včetně prevence a kontroly infekcí spojených se zdravotní péčí. Doporučení jsou rozdělena na doporučení k obecným otázkám bezpečnosti pacientů a na dodatečná doporučení k prevenci a kontrole infekcí spojených se zdravotní péčí.
        klíčová slova: péče zdravotní - bezpečnost - pacienti - infekce - prevence - kontroly - doporučení

Úřední věstník Evropské unie - č. C 151/7 3.7.2009

2

Doporučení Rady ze dne 8. června 2009 o akci v oblasti vzácných onemocnění.
        anotace: Vzácná onemocnění byla jednou z priorit šestého rámcového programu Společenství pro výzkum a rozvoj a jsou i nadále jednou z akčních priorit sedmého rámcového programu pro výzkum a rozvoj, jelikož je nutné, aby se na vývoji nových diagnostických metod a způsobů léčby vzácných onemocnění i na provádění jejich epidemiologického výzkumu podílelo více zemí, a zvýšil se tak počet pacientů pro jednotlivé studie. Evropská rada v tomto dokumentu formulovala doporučení v problematice těchto onemocnění. V první řadě jde o plány a strategie v oblasti vzácných onemocnění a adekvátní definice, kodifikace a soupis vzácných onemocnění, dále pak výzkum v této oblasti a podpora odborných center evropské referenční sítě pro vzácná onemocnění. V neposlední řadě se doporučení týkají shromažďování odborných znalostí o vzácných onemocněních na evropské úrovni, posílení úlohy svépomocných organizací pacientů a udržitelnost.
        klíčová slova: nemoci - výzkumy - strategie - znalosti - centra - EU - podpora - spolupráce - doporučení

Úřední věstník Evropské unie - č. L 172/18 2.7.2009

3

Směrnice Rady 2009/71/EURATOM ze dne 25. června 2009, kterou se stanoví rámec Společenství pro jadernou bezpečnost jaderných zařízení.
        anotace: Cíle této směrnice jsou a) stanovit rámec Společenství pro udržování a podporu trvalého zdokonalování jaderné bezpečnosti a dozoru nad ní; b) zajistit, aby členské státy přijaly vhodná vnitrostátní opatření pro zajištění vysoké úrovně jaderné bezpečnosti za účelem ochrany pracovníků a obyvatelstva před riziky ionizujícího záření pocházejícího z jaderných zařízení.
        klíčová slova: bezpečnost jaderná - zařízení jaderná - ochrana obyvatel - ochrana proti záření

Úřední věstník Evropské unie - č. L 176/17 7.7.2009

4

Doporučení Komise ze dne 29. června 2009 o opatřeních ke zlepšení fungování jednotného trhu.
        anotace: Dokument seznamuje s doporučeními Evropské komise k opatřením ke zlepšení fungování jednotného trhu. Příloha tohoto doporučení stanoví opatření, která by členské státy mohly přijmout k provádění tohoto doporučení, a poskytuje seznam postupů některých členských států, ze kterých uvedená opatření vycházejí.
        klíčová slova: trh vnitřní - EU - opatření hospodářská - doporučení

Úřední věstník Evropské unie - č. L 180/20 11.7.2009

5

Rozhodnutí Komise ze dne 10. července 2009, kterým se mění rozhodnutí 2008/456/ES, kterým se stanoví prováděcí pravidla k rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 574/2007/ES o zřízení Fondu pro vnější hranice na období 2007 až 2013 jako součásti obecného programu „Solidarita a řízení migračních toků“ s ohledem na řídicí a kontrolní systémy členských států, dále pravidla pro správní a finanční řízení a způsobilost výdajů na projekty spolufinancované tímto fondem.
        anotace: Tímto rozhodnutím se mění rozhodnutí 2008/456/ES, kterým se stanoví prováděcí pravidla k rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 574/2007/ES o zřízení Fondu pro vnější hranice na období 2007 až 2013 jako součásti obecného programu „Solidarita a řízení migračních toků“ s ohledem na řídicí a kontrolní systémy členských států, dále pravidla pro správní a finanční řízení a způsobilost výdajů na projekty spolufinancované tímto fondem.
        klíčová slova: migrace - solidarita - programy - EU - fondy evropské - pravidla

Úřední věstník Evropské unie - č. L 181/27 14.7.2009

6

Rozhodnutí Komise ze dne 13. srpna 2008, kterým se stanoví ekologická kritéria pro udělování ekoznačky Společenství exteriérovým barvám a lakům.
        anotace: Toto rozhodnutí stanovuje ekologická kritéria pro udělování ekoznačky Společenství exteriérovým barvám a lakům. Aby barvám a lakům byla udělena ekoznačka Společenství podle nařízení (ES) č. 1980/2000, aniž by byly dotčeny odstavce 2 a 3 tohoto článku, musí tyto výrobky v souladu s ustanovením článku 1 spadat do skupiny výrobků „exteriérové barvy a laky“ a musí splňovat ekologická kritéria stanovená v příloze tohoto rozhodnutí.
        klíčová slova: barvy - laky - ekoznačky - kritéria ekologická

Úřední věstník Evropské unie - č. L 181/39 14.7.2009

7

Rozhodnutí Komise ze dne 13. srpna 2008, kterým se stanoví ekologická kritéria pro udělování ekoznačky Společenství interiérovým barvám a lakům.
        anotace: Toto rozhodnutí stanovuje ekologická kritéria pro udělování ekoznačky Společenství interiérovým barvám a lakům. Aby barvám a lakům byla udělena ekoznačka Společenství podle nařízení (ES) č. 1980/2000, aniž by byly dotčeny odstavce 2 a 3 tohoto článku, musí tyto výrobky v souladu s ustanovením článku 1 spadat do skupiny výrobků „interiérové barvy a laky“ a musí splňovat ekologická kritéria stanovená v příloze tohoto rozhodnutí.
        klíčová slova: barvy - laky - ekoznačky - kritéria ekologická

Úřední věstník Evropské unie - č. L 188/1 18.7.2009

8

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 595/2009 ze dne 18. června 2009 o schvalování typu motorových vozidel a motorů z hlediska emisí z těžkých nákladních vozidel (Euro VI) a o přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidel, o změně nařízení (ES) č. 715/2007 a směrnice 2007/46/ES a o zrušení směrnic 80/1269/EHS, 2005/55/ES a 2005/78/ES.
        anotace: Toto nařízení je novým samostatným právním předpisem v rámci postupu schvalování typu Společenství podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES ze dne 5. září 2007, kterou se stanoví rámec pro schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla (rámcová směrnice). Toto nařízení se vztahuje na motorová vozidla kategorií M 1, M2 , N1 a N2 vymezených v příloze II směrnice 2007/46/ES s referenční hmotností vyšší než 2 610 kg a na všechna motorová vozidla kategorií M3 a N3 vymezených v uvedené příloze.
        klíčová slova: vozidla motorová - vozidla přípojná - emise - opravy - údržba - schvalování

Úřední věstník Evropské unie - č. L 188/14 18.7.2009

9

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 596/2009 ze dne 18. června 2009 o přizpůsobení některých aktů přijatých postupem podle článku 251 Smlouvy regulativnímu postupu s kontrolou podle rozhodnutí Rady 1999/468/ES : přizpůsobení regulativnímu postupu s kontrolou : část čtvrtá.
        anotace: Tímto nařízením se přizpůsobují některé akty přijaté postupem podle článku 251 Smlouvy regulativnímu postupu s kontrolou podle rozhodnutí Rady 1999/468/ES o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi. Akty uvedené v příloze se v souladu s touto přílohou přizpůsobují rozhodnutí 1999/468/ES ve znění rozhodnutí 2006/512/ES.
        klíčová slova: Evropská komise - regulace - kontroly - postupy - pravomoci

Úřední věstník Evropské unie - č. L 191/26 23.7.2009

10

Nařízení Komise (ES) č. 640/2009 ze dne 22. července 2009, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/32/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign elektromotorů.
        anotace: Toto nařízení stanoví požadavky na ekodesign pro uvádění motorů na trh a do provozu, včetně případů, kdy jsou motory zabudovány do jiných výrobků.
        klíčová slova: elektromotory - motory - ekodesign - požadavky

Úřední věstník Evropské unie - č. L 191/35 23.7.2009

11

Nařízení Komise (ES) č. 641/2009 ze dne 22. července 2009, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/32/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign samostatných bezucpávkových oběhových čerpadel a bezucpávkových oběhových čerpadel vestavěných ve výrobcích.
        anotace: Toto nařízení stanoví požadavky na ekodesign, které jsou předpokladem, aby mohla být uváděna na trh samostatná bezucpávková oběhová čerpadla a bezucpávková oběhová čerpadla vestavěná ve výrobcích.
        klíčová slova: čerpadla - ekodesign - požadavky

Úřední věstník Evropské unie - č. L 191/42 23.7.2009

12

Nařízení Komise (ES) č. 642/2009 ze dne 22. července 2009, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/32/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign televizních přijímačů.
        anotace: Toto nařízení stanoví požadavky na ekodesign pro uvádění televizních přijímačů na trh. Požadavky na ekodesign televizních přijímačů jsou stanoveny v příloze I. a jejich splnění se zjišťuje metodami stanovenými v příloze II.
        klíčová slova: televize - ekodesign - požadavky

Úřední věstník Evropské unie - č. L 191/53 23.7.2009

13

Nařízení Komise (ES) č. 643/2009 ze dne 22. července 2009, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/32/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign chladicích spotřebičů pro domácnost.
        anotace: Toto nařízení stanoví požadavky na ekodesign, jež musí splnit elektrické chladicí spotřebiče pro domácnost napájené ze sítě s užitným objemem do 1 500 litrů, aby mohly být uvedeny na trh. Toto nařízení se vztahuje na elektrické chladicí spotřebiče pro domácnost napájené ze sítě, včetně těch, které se prodávají pro použití mimo domácnost nebo pro chlazení jiných produktů než potravin. Vztahuje se rovněž na elektrické chladicí spotřebiče pro domácnost napájené ze sítě, které mohou být napájeny z baterií.
        klíčová slova: spotřebiče chladicí - spotřebiče elektrické - domácnosti - ekodesign - požadavky

Úřední věstník Evropské unie - č. L 194/60 25.7.2009

14

Rozhodnutí Komise ze dne 22. července 2009, kterým se mění rozhodnutí Komise 2006/679/ES, pokud jde o provádění technické specifikace pro interoperabilitu subsystému pro řízení a zabezpečení transevropského konvenčního železničního systému.
        anotace: Tímto rozhodnutím se mění rozhodnutí Komise 2006/679/ES, pokud jde o provádění technické specifikace pro interoperabilitu subsystému pro řízení a zabezpečení transevropského konvenčního železničního systému.
        klíčová slova: doprava železniční - železnice - interoperabilita - řízení - zabezpečení - specifikace technické

Úřední věstník Evropské unie - č. L 195/1 25.7.2009

15

Nařízení Komise (ES) č. 631/2009 ze dne 22. července 2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k příloze I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 78/2009 o schvalování typu motorových vozidel z hlediska ochrany chodců a ostatních nechráněných účastníků silničního provozu, mění směrnice 2007/46/ES a zrušují směrnice 2003/102/ES a 2005/66/ES. 
       anotace: Toto nařízení stanoví technické předpisy nezbytné k provedení zkoušek a požadavků uvedených v příloze I nařízení (ES) č. 78/2009 o schvalování typu motorových vozidel z hlediska ochrany chodců a ostatních nechráněných účastníků silničního provozu. Zkoušky stanovené v příloze I nařízení (ES) č. 78/2009 se provádějí v souladu s přílohou tohoto nařízení.
        klíčová slova: vozidla motorová - provoz silniční - bezpečnost - chodci - předpisy technické - schvalování

Úřední věstník Evropské unie - č. L 196/27 28.7.2009

16

Rozhodnutí Komise ze dne 9. července 2009, kterým se stanoví ekologická kritéria pro udělování ekoznačky Společenství obuvi.
        anotace: Toto rozhodnutí stanoví ekologická kritéria pro udělování ekoznačky Společenství obuvi. Skupina výrobků „obuv“ zahrnuje veškeré výrobky patřící mezi oblečení, které jsou určeny k ochraně nebo krytí nohou a mají pevnou vnější podešev, která přichází do styku se zemí. Obuv nesmí obsahovat žádné elektrické ani elektronické součásti.
        klíčová slova: obuv - ekoznačky - kritéria ekologická

Úřední věstník Evropské unie - č. L 196/36 28.7.2009

17

Rozhodnutí Komise ze dne 9. července 2009, kterým se stanoví ekologická kritéria pro udělování ekoznačky Společenství službám v kempech.
        anotace: Toto rozhodnutí stanoví ekologická kritéria pro udělování ekoznačky Společenství službám v kempech. Skupina výrobků „služby v kempech“ zahrnuje jako hlavní službu placený pronájem místa vhodného pro mobilní ubytovací zařízení ve vymezeném prostoru. Zahrnuje rovněž jiná ubytovací zařízení vhodná pro poskytnutí přístřeší nájemníkům a společné prostory pro poskytování veřejných služeb, pokud jsou poskytovány ve vymezeném prostoru.
        klíčová slova: ubytování - kempy - služby - ekoznačky - kritéria ekologická

Úřední věstník Evropské unie - č. L 197/70 29.7.2009

18

Rozhodnutí Komise ze dne 9. července 2009, kterým se stanoví ekologická kritéria pro udělování ekoznačky Společenství textilním výrobkům.
        anotace: Tímto rozhodnutím jsou stanovena ekologická kritéria pro udělování ekoznačky Společenství textilním výrobkům. Aby mohla být textilnímu výrobku udělena ekoznačka Společenství pro výrobky spadající do skupiny výrobků „textilní výrobky“ podle nařízení (ES) č. 1980/2000, musí splňovat kritéria stanovená v příloze tohoto rozhodnutí.
        klíčová slova: výrobky textilní - textilie - ekoznačky - kritéria ekologická

Úřední věstník Evropské unie - č. L 197/87 29.7.2009

19

Rozhodnutí Komise ze dne 9. července 2009, kterým se stanoví ekologická kritéria pro udělování ekoznačky Společenství hedvábnému papíru.
        anotace: V tomto rozhodnutí jsou stanovena ekologická kritéria pro udělování ekoznačky Společenství hedvábnému papíru. Skupina výrobků „hedvábný papír“ zahrnuje listy nebo role hedvábného papíru určené k osobní hygieně, k absorpci kapalin a/nebo k čištění znečištěných povrchů. Výrobky z hedvábného papíru jsou tvořeny jednou nebo několika vrstvami krepovaného nebo raženého papíru. Obsah vláken ve výrobku je alespoň 90 %.
        klíčová slova: papír - hedvábí - ekoznačky - kritéria ekologická

Úřední věstník Evropské unie - č. L 198/4 30.7.2009

20

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/58/ES ze dne 13. července 2009 o odtahových úchytech a zpětném chodu kolových zemědělských a lesnických traktorů.
        anotace: Směrnice je zaměřena na odtahové úchyty a zpětný chod kolových zemědělských a lesnických traktorů, resp. na technické požadavky týkající se projektování a konstrukce zemědělských a lesnických traktorů z hlediska odtahových úchytů a zpětného chodu.
        klíčová slova: traktory lesnické - traktory zemědělské - úchyty odtahové - chod zpětný - požadavky technické

Úřední věstník Evropské unie - č. L 198/9 30.7.2009

21

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/59/ES ze dne 13. července 2009 o zpětných zrcátkách kolových zemědělských a lesnických traktorů.
        anotace: Tato směrnice definuje technické požadavky na zpětná zrcátka kolových zemědělských a lesnických traktorů. „Zemědělským nebo lesnickým traktorem“ se rozumí každé motorové vozidlo vybavené koly nebo pásy, které má alespoň dvě nápravy, jehož hlavní funkcí je vyvíjet tažnou sílu a které je zvláště konstruováno k tažení, tlačení, nesení nebo pohonu určitého nářadí, strojů nebo přípojných vozidel určených pro užití v zemědělství nebo lesnictví. Může být vybaveno pro přepravu nákladu a osob.
        klíčová slova: traktory lesnické - traktory zemědělské - zrcátka zpětná - požadavky technické

Úřední věstník Evropské unie - č. L 198/15 30.7.2009

22

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/60/ES ze dne 13. července 2009 o maximální konstrukční rychlosti a nákladních plošinách kolových zemědělských a lesnických traktorů.
        anotace: Další směrnice týkající se lesnických a zemědělských traktorů stanoví technické požadavky na projektování a konstrukci zemědělských a lesnických traktorů z hlediska maximální konstrukční rychlosti a nákladních plošin.
        klíčová slova: traktory lesnické - traktory zemědělské - konstrukce - rychlost - plošiny nakládací - požadavky technické

Úřední věstník Evropské unie - č. L 198/20 30.7.2009

23

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/62/ES ze dne 13. července 2009 týkající se místa pro montáž zadní registrační tabulky dvoukolových a tříkolových motorových vozidel.         anotace: Tato směrnice se vztahuje na místo určené pro montáž zadní registrační tabulky u všech typů motorových vozidel definovaných v článku 1 směrnice 2002/24/ES o schvalování typu dvoukolových a tříkolových motorových vozidel.
        klíčová slova: vozidla motorová - značky - registrace - umístění - montáže

Úřední věstník Evropské unie - č. L 198/57 30.7.2009

24

Rozhodnutí Komise ze dne 9. července 2009, kterým se stanoví ekologická kritéria pro udělování ekoznačky Společenství ubytovacím službám pro turisty.
        anotace: Toto rozhodnutí stanoví ekologická kritéria pro udělování ekoznačky Společenství ubytovacím službám pro turisty. Skupina výrobků „ubytovací služby pro turisty“ zahrnuje poskytování chráněného ubytování s noclehem za poplatek v náležitě vybavených pokojích, v nichž se nachází alespoň jedno lůžko, nabízeného jako hlavní služba turistům, cestujícím a nájemníkům.
        klíčová slova: ubytování - služby - ekoznačky - kritéria ekologická

Úřední věstník Evropské unie - č. L 200/1 31.7.2009

25

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009 ze dne 13. července 2009 o požadavcích pro schvalování typu motorových vozidel, jejich přípojných vozidel a systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla z hlediska obecné bezpečnosti.
        anotace: Toto nařízení stanoví požadavky: 1) na schvalování typu motorových vozidel, jejich přípojných vozidel a systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla s ohledem na jejich bezpečnost; 2) na schvalování typu motorových vozidel, pokud jde o systémy monitorování tlaku v pneumatikách, s ohledem na jejich bezpečnost, palivovou účinnost a emise CO 2 , a pokud jde o ukazatele rychlostních stupňů, s ohledem na jejich palivovou účinnost a emise CO 2 ; a 3) na schvalování typu nově vyrobených pneumatik s ohledem na jejich bezpečnost, valivý odpor a emise hluku odvalování pneumatik.
        klíčová slova: vozidla motorová - vozidla přípojná - konstrukce - bezpečnost - požadavky - pneumatiky

 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail