BOZP v Úředním věstníku EU: červen 2009

Výběr 21 směrnic z Official Journal of EU s plným textem.

Úřední věstník Evropské unie - č. L 137/3 3.6.2009

1

Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 455/2009/ES ze dne 6. května 2009, kterým se mění směrnice Rady 76/769/EHS, pokud jde o omezení uvádění na trh a používání dichlormethanu.
        anotace: Rizika, která pro lidské zdraví představuje dichlormethan (DCM) v odstraňovačích nátěrů, byla posouzena v několika studiích, z nichž vyplývá nutnost zavést v celém Společenství opatření ke snížení rizik pro lidské zdraví, jež představuje průmyslové a profesionální používání DCM, jakož i používání DCM spotřebiteli. Tímto rozhodnutím se proto mění příloha I směrnice 76/769/EHS ze dne 27. července 1976 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se omezení uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a přípravků.
        klíčová slova: dichlormethan - nátěry - rizika - využití - látky nebezpečné - trhy - regulace

Úřední věstník Evropské unie - č. L 138/8 4.6.2009

2

Rozhodnutí Komise ze dne 28. května 2009, kterým se pro účely přizpůsobení technickému pokroku mění příloha I směrnice Rady 76/769/EHS, pokud jde o omezení uvádění na trh a používání olejů do lamp a tekutých podpalovačů grilu.
        anotace: Od 1. července 2000 omezuje směrnice 76/769/EHS (o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se omezení uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a přípravků) spotřebitelský prodej barevných a vonných olejů do ozdobných lamp, které představují nebezpečí při vdechnutí a jsou označeny větou označující riziko R65. Dle tohoto rozhodnutí se mění příloha I výše uvedené směrnice.
        klíčová slova: oleje vonné - lampy - podpalovače - grily - využití

Úřední věstník Evropské unie - č. L 138/11 4.6.2009

3

Rozhodnutí Komise ze dne 28. května 2009, kterým se mění směrnice Rady 76/769/EHS, pokud jde o omezení uvádění na trh a používání organických sloučenin cínu, pro účely přizpůsobení přílohy I uvedené směrnice technickému pokroku.
        anotace: Trisubstituované organické sloučeniny cínu se v minulosti ve velké míře používaly v protihnilobných barvách na plavidlech. Zjistilo se však, že takové barvy představují riziko pro vodní organismy v důsledku účinků narušujících endokrinní systém. Tímto rozhodnutím se proto mění příloha I směrnice 76/769/EHS ze dne 27. července 1976 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se omezení uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a přípravků.
        klíčová slova: cín - sloučeniny - rizika - látky nebezpečné - trhy - regulace

Úřední věstník Evropské unie - č. L 140/1 5.6.2009

4

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 443/2009 ze dne 23. dubna 2009, kterým se stanoví výkonnostní emisní normy pro nové osobní automobily v rámci integrovaného přístupu Společenství ke snižování emisí CO2 z lehkých užitkových vozidel.
        anotace: Toto nařízení stanoví výkonnostní požadavky na emise CO2 pro nové osobní automobily s cílem zajistit řádné fungování vnitřního trhu a dosáhnout celkového cíle Společenství, tj. průměrných emisí 120 g CO2/km u nového vozového parku. Toto nařízení stanoví průměrné emise CO2 z nových osobních automobilů ve výši 130 g CO2/km pomocí zlepšení technologií automobilových motorů, jak jsou měřeny v souladu s nařízením (ES) č. 715/2007 a prováděcími opatřeními k němu, a pomocí inovativních technologií.
        klíčová slova: automobily - vozidla motorová - emise plynné - požadavky

Úřední věstník Evropské unie - č. L 140/16 5.6.2009

5

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/28/ES ze dne 23. dubna 2009 o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů a o změně a následném zrušení směrnic 2001/77/ES a 2003/30/ES.
        anotace: Tato směrnice stanoví společný rámec pro podporu energie z obnovitelných zdrojů. Stanoví závazné národní cíle, pokud jde o celkový podíl energie z obnovitelných zdrojů na hrubé konečné spotřebě energie a podíl energie z obnovitelných zdrojů v dopravě. Směrnice stanoví pravidla týkající se statistických převodů mezi členskými státy, společných projektů členských států a členských států a třetích zemí, záruk původu, správních postupů, informování a vzdělávání a přístupu energie z obnovitelných zdrojů k distribuční soustavě. Stanoví kritéria udržitelnosti pro biopaliva a biokapaliny.
        klíčová slova: energie - zdroje obnovitelné - využití - státy členské - EU - spolupráce

Úřední věstník Evropské unie - č. L 140/88 5.6.2009

6

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/30/ES ze dne 23. dubna 2009, kterou se mění směrnice 98/70/ES, pokud jde o specifikaci benzinu, motorové nafty a plynových olejů, zavedení mechanismu pro sledování a snížení emisí skleníkových plynů, a směrnice Rady 1999/32/ES, pokud jde o specifikaci paliva používaného plavidly vnitrozemské plavby, a kterou se ruší směrnice 93/12/EHS.
        anotace: Touto směrnicí se mění směrnice 98/70/ES, pokud jde o specifikaci benzinu, motorové nafty a plynových olejů, zavedení mechanismu pro sledování a snížení emisí skleníkových plynů, a směrnice Rady 1999/32/ES, pokud jde o specifikaci paliva používaného plavidly vnitrozemské plavby, a kterou se ruší směrnice 93/12/EHS.
        klíčová slova: hmoty pohonné - paliva - plyny skleníkové - emise - snižování - vozidla motorová - plavidla - stroje

Úřední věstník Evropské unie - č. L 140/136 5.6.2009

7

Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 406/2009/ES ze dne 23. dubna 2009 o úsilí členských států snížit emise skleníkových plynů, aby byly splněny závazky Společenství v oblasti snížení emisí skleníkových plynů do roku 2020.
        anotace: Toto rozhodnutí stanoví minimální příspěvek členských států ke splnění závazku Společenství v oblasti snížení emisí skleníkových plynů během období 2013 až 2020, pokud jde o emise skleníkových plynů ze zdrojů, na které se vztahuje toto rozhodnutí, a pravidla pro uskutečňování tohoto příspěvku a jeho vyhodnocování. Toto rozhodnutí upravuje rovněž hodnocení a uplatňování přísnějšího cíle Společenství, podle něhož by měly být emise sníženy o více než 20 %, který bude uplatňován poté, co Společenství schválí mezinárodní dohodu o změně klimatu vedoucí ke snížení emisí nad rámec povinností podle článku 3, které se odrážejí v závazku 30 % snížení schváleném Evropskou radou v březnu 2007.
        klíčová slova: plyny skleníkové - emise - snižování - státy členské - EU - pravidla - hodnocení

Úřední věstník Evropské unie - č. L 141/12 6.6.2009

8

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/40/ES ze dne 6. května 2009 o technických prohlídkách motorových vozidel a jejich přípojných vozidel : přepracované znění.
        anotace: Směrnice stanoví, že v každém členském státě musí být motorová vozidla registrovaná v tomto státě a přívěsy a návěsy těchto vozidel přistavovány k technickým prohlídkám v souladu s touto směrnicí. Kategorie vozidel určené k technické prohlídce, frekvence prohlídek a povinně kontrolované položky jsou uvedeny v přílohách I a II.
        klíčová slova: vozidla motorová - vozidla přípojná - prohlídky technické - požadavky

Úřední věstník Evropské unie - č. L 144/24 9.6.2009

9

Rozhodnutí Rady ze dne 5. května 2009 o přistoupení Evropského společenství k předpisu Evropské hospodářské komise OSN č. 61 o jednotné úpravě schvalování typu užitkových vozidel s ohledem na vnější výčnělky před zadní stěnou kabiny.
        anotace: Tímto rozhodnutím přistupuje Evropské společenství k předpisu Evropské hospodářské komise OSN č. 61 o jednotné úpravě schvalování typu užitkových vozidel s ohledem na vnější výčnělky před zadní stěnou kabiny.
        klíčová slova: kabiny - vozidla užitková - schvalování

Úřední věstník Evropské unie - č. L 148/27 11.6.2009

10

Rozhodnutí Komise ze dne 10. června 2009, kterým se pro účely přizpůsobení technickému pokroku mění příloha směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/95/ES, pokud jde o výjimky pro použití olova, kadmia a rtuti.
        anotace: Podle směrnice 2002/95/ES musí Komise vyhodnotit některé nebezpečné látky, které jsou podle čl. 4 odst. 1 uvedené směrnice zakázané. Některé materiály a součásti, které obsahují olovo a kadmium, by měly být vyňaty ze zákazu vzhledem k tomu, že eliminace uvedených nebezpečných látek v těchto zvláštních materiálech a součástech je stále ještě technicky nebo vědecky neproveditelná. Proto se příloha směrnice 2002/95/ES mění podle přílohy tohoto rozhodnutí.
        klíčová slova: olovo - kadmium - rtuť - látky nebezpečné - využití - omezení

Úřední věstník Evropské unie - č. L 150/11 13.6.2009

11

Rozhodnutí Komise ze dne 5. června 2009 o přijetí společné bezpečnostní metody posuzování stupně dosažení bezpečnostních cílů podle článku 6 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/49/ES.
        anotace: Toto rozhodnutí stanoví společnou bezpečnostní metodu, kterou bude užívat Evropská agentura pro železnice pro výpočet a posouzení stupně dosažení společných bezpečnostních cílů („CST“), při uplatnění čl. 6 odst. 1 směrnice 2004/49/ES. Toto rozhodnutí se bude vztahovat na celý železniční systém ve všech členských státech.
        klíčová slova: železnice - doprava železniční - bezpečnost - posuzování - metody

Úřední věstník Evropské unie - č. L 161/38 24.6.2009

12

Rozhodnutí Komise ze dne 23. června 2009 o požadavcích na bezpečnost, které mají splňovat evropské normy pro osobní hudební přehrávače podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/95/ES.
        anotace: Předmětem tohoto rozhodnutí je stanovit požadavek na bezpečnost, na jehož základě Komise požádá příslušné normalizační orgány, aby stanovily normy, které zajistí, aby za normálních uživatelských podmínek vystavení se zvuku osobních hudebních přehrávačů nepředstavovalo riziko pro sluch. V požadavcích na osobní hudební přehrávače se plně zohlední Stanovisko Vědeckého výboru pro vznikající a nově zjištěná zdravotní rizika týkající se případných zdravotních rizik vystavení se zvuku osobních hudebních přehrávačů a mobilních telefonů s funkcí přehrávání hudby.
        klíčová slova: přehrávače hudební - bezpečnost - požadavky

Úřední věstník Evropské unie - č. L 163/1 25.6.2009

13

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/45/ES ze dne 6. května 2009 o bezpečnostních pravidlech a normách pro osobní lodě : přepracované znění.
        anotace: Účelem této směrnice je zavést jednotnou úroveň bezpečnosti lidského života a majetku na nových a stávajících osobních lodích a vysokorychlostních osobních plavidlech, provozují-li tyto lodě a plavidla vnitrostátní plavbu, a stanovit postupy pro projednávání harmonizace pravidel pro osobní lodě, jež provozují mezinárodní plavbu, na mezinárodní úrovni.
        klíčová slova: lodi - plavidla - plavby vnitrozemské - doprava lodní - bezpečnost - požadavky

Úřední věstník Evropské unie - č. L 164/3 26.6.2009

14

Nařízení Komise (ES) č. 551/2009 ze dne 25. června 2009, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 648/2004 o detergentech za účelem přizpůsobení příloh V a VI uvedeného nařízení : výjimka pro povrchově aktivní látky.
        anotace: Nařízení (ES) č. 648/2004 zajišťuje volný pohyb detergentů a povrchově aktivních látek určených pro detergenty na vnitřním trhu, přičemž mimo jiné zajišťuje i vysokou úroveň ochrany životního prostředí stanovením požadavků na konečnou biologickou rozložitelnost povrchově aktivních látek používaných v detergentech. Tímto nařízením se mění jeho přílohy V a VI.
        klíčová slova: detergenty - látky - povrchy - ochrana životního prostředí - trh vnitřní - omezení

Úřední věstník Evropské unie - č. L 164/7 26.6.2009

15

Nařízení Komise (ES) č. 552/2009 ze dne 22. června 2009, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, pokud jde o přílohu XVII.
        anotace: Tímto nařízením se mění přílohu XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek.
        klíčová slova: látky chemické - registrace - hodnocení - omezení - povolení - látky nebezpečné - směsi - předměty

Úřední věstník Evropské unie - č. L 164/45 26.6.2009

16

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/54/ES ze dne 18. června 2009 o využívání a prodeji přírodních minerálních vod.
        anotace: Tato směrnice se vztahuje na vody jímané na území některého členského státu a uznané příslušným orgánem členského státu jako přírodní minerální vody, které vyhovují příloze I oddílu I. Tato směrnice se vztahuje také na vody jímané na území třetí země, dovážené do Společenství a uznané příslušným orgánem členského státu jako přírodní minerální vody.
        klíčová slova: vody minerální - využití - prodej

Úřední věstník Evropské unie - č. L 167/12 29.6.2009

17

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 544/2009 ze dne 18. června 2009, kterým se mění nařízení (ES) č. 717/2007 o roamingu ve veřejných mobilních telefonních sítích ve Společenství a směrnice 2002/21/ES o společném předpisovém rámci pro sítě a služby elektronických komunikací.
        anotace: Nařízení (ES) č. 717/2007 stanovilo, jako výjimku a dočasně, cenové limity, které si mohou mobilní operátoři účtovat na velkoobchodní a maloobchodní úrovni za poskytování mezinárodních roamingových služeb pro hlasová volání zahájená a ukončená ve Společenství. Toto nařízení rovněž stanovilo pravidla, jejichž cílem je zvýšit transparentnost cen a zlepšit informování uživatelů o cenách za roamingové služby na území Společenství. Pomocí tohoto rozhodnutí se mění zmíněné nařízení č. 717/2007 a směrnice 2002/21/ES o společném předpisovém rámci pro sítě a služby elektronických komunikací.
        klíčová slova: služby mobilní - operátoři - ceny - limity - telefony mobilní - komunikace elektronické

Úřední věstník Evropské unie - č. L 167/26 29.6.2009

18

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 546/2009 ze dne 18. června 2009, kterým se mění nařízení (ES) č. 1927/2006 o zřízení Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci.
        anotace: Nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1927/2006 ze dne 20. prosince 2006 byl zřízen Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci (EFG) umožňující Společenství projevit solidaritu s pracovníky postiženými propouštěním v důsledku velkých změn ve struktuře světového obchodu, které byly způsobeny globalizací, a poskytnout těmto pracovníkům podporu. Tímto nařízením se mění některá jeho ustanovení.
        klíčová slova: fondy evropské - globalizace - pracovníci - solidarita - podpora

Úřední věstník Evropské unie - č. L 168/41 30.6.2009

19

Rozhodnutí Evropského parlamentu, Rady, Komise, Soudního dvora, Účetního dvora, Evropského hospodářského a sociálního výboru a Výboru regionů ze dne 26. června 2009 o organizaci a způsobu práce Úřadu pro publikace Evropské unie.
        anotace: Tímto rozhodnutím byl ustaven Úřad pro publikace Evropské unie. Je interinstitucionálním úřadem, jehož cílem je za co nejlepších podmínek zajišťovat vydávání publikací orgánů Evropských společenství a Evropské unie. Za tím účelem úřad jednak umožňuje orgánům, aby plnily své povinnosti týkající se zveřejňování právních předpisů, a jednak přispívá k technickému vývoji a provádění informačních a komunikačních politik v oblastech své působnosti.
        klíčová slova: EU - úřady - publikace - předpisy právní

Úřední věstník Evropské unie - č. L 168/50 30.6.2009

20

Doporučení Komise ze dne 23. června 2009 o referenčních metadatech pro Evropský statistický systém.
        anotace: Tento dokument shrnuje doporučení Komise členským státům EU ohledně referenčních metadat pro Evropský statistický systém. Referenční metadata jsou nedílnou součástí metadatového systému každého statistického úřadu.
        klíčová slova: statistiky - systémy - metadata - státy členské - EU - doporučení

Úřední věstník Evropské unie - č. L 170/1 30.6.2009

21

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/48/ES ze dne 18. června 2009 o bezpečnosti hraček.
        anotace: Tato směrnice stanoví pravidla pro bezpečnost hraček a pro jejich volný pohyb ve Společenství. Vztahuje se na výrobky navržené nebo určené, výlučně či nevýlučně, ke hraní dětem mladším 14 let.
        klíčová slova: hračky - bezpečnost - požadavky

 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail