BOZP v Úředním věstníku EU: červen 2006

Výběr 14 směrnic z Official Journal of EU s plným textem.

Úřední věstník Evropské unie - č. C 128/2 1.6.2006

1

Sdělení Komise v rámci provádění směrnice Rady 90/396/EHS ze dne 29. června 1990 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se spotřebičů plynných paliv.
        anotace: V tomto sdělení jsou zveřejněny názvy a odkazů harmonizovaných norem v rámci směrnice Rady 90/396/EHS ze dne 29. června 1990 týkajících se spotřebičů plynných paliv.
        klíčová slova: paliva plynná - spotřebiče - předpisy právní - harmonizace - EU - státy členské

Úřední věstník Evropské unie - č. C 129/2 2.6.2006

2

Sdělení Komise v rámci provádění směrnice Rady 90/385/EHS ze dne 20. června 1990 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se aktivních implantabilních zdravotnických prostředků.
        anotace: V tomto sdělení jsou zveřejněny názvy a odkazů harmonizovaných norem v rámci směrnice Rady 90/385/EHS ze dne 20. června 1990 týkajících se aktivních implantabilních zdravotnických prostředků.
        klíčová slova: prostředky zdravotnické - předpisy právní - harmonizace - EU - státy členské

Úřední věstník Evropské unie - č. C 129/5 2.6.2006

3

Sdělení Komise v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/79/ES ze dne 27. října 1998 o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro.
        anotace: V tomto sdělení jsou zveřejněny názvy a odkazů harmonizovaných norem v rámci směrnice Rady 98/79/ES ze dne 27. října 1998 týkajících se diagnostických zdravotnických prostředků in vitro.
        klíčová slova: prostředky zdravotnické - diagnostika - předpisy právní - harmonizace - EU - státy členské

Úřední věstník Evropské unie - č. C 129/8 2.6.2006

4

Sdělení Komise v rámci provádění směrnice Rady 93/42/EHS ze dne 14. června 1993 o zdravotnických prostředcích.
        anotace: V tomto sdělení jsou zveřejněny názvy a odkazů harmonizovaných norem v rámci směrnice Rady 93/42/EHS ze dne 14. června 1993 týkajících se zdravotnických prostředků.
        klíčová slova: prostředky zdravotnické - předpisy právní - harmonizace - EU - státy členské

Úřední věstník Evropské unie - č. C 132/32 7.6.2006

5

Pokyny pro definici potenciálního závažného rizika pro lidské zdraví či zdraví zvířat nebo pro životní prostředí v rámci čl. 33 odst. 1 a 2 směrnice 2001/82/ES – Březen 2006.
        anotace: Účelem těchto pokynů je podrobněji stanovit, v kterých výjimečných případech členský stát zapojený do postupu vzájemného uznávání nebo do decentralizovaného postupu, může na základě potenciálního závažného rizika pro lidské zdraví či zdraví zvířat nebo pro životní prostředí odmítnout uznat registraci nebo kladné hodnocení. Vzhledem k tomu, že základem pro postup registrace ve všech členských státech jsou stejné farmaceutické právní předpisy a že všechny členské státy mají stejné právní standardy jakosti, bezpečnosti a účinnosti, měla by být registrace udělená v jednom členském státě obecně uznána i ostatními členskými státy.
        klíčová slova: rizika - definice - zdraví - lidé - zvířata - prostředí životní - pokyny

Úřední věstník Evropské unie - č. C 146/1 22.6.2006

6

Závěry Rady o společných hodnotách a zásadách ve zdravotních systémech Evropské unie.
        anotace: Tento dokument je prohlášením dvaceti pěti ministrů zdravotnictví Evropské unie o společných hodnotách a zásadách, na nichž spočívají evropské zdravotní systémy. Toto prohlášení vychází z jednání, která proběhla v Radě a v Komisi jako součást otevřené metody komunikace a procesu reflexe na vysoké úrovni týkajícího se mobility pacientů a vývoje zdravotní péče v EU. Zohledňuje rovněž právní nástroje na evropské nebo mezinárodní úrovni, které mají dopad na oblast zdravotnictví.
        klíčová slova: zdravotnictví - systémy - EU - péče zdravotní - hodnoty - zásady

Úřední věstník Evropské unie - č. C 146/4 22.6.2006

7

Závěry Rady o zdraví žen.
        anotace: Dokument shrnuje závěry Rady týkající se zdraví žen. Jsou zde shrnuty a připomínány dokumenty, usnesení a politiky vztahující se k této problematice. Zdůrazňuje význam zvyšování povědomí široké veřejnosti, ale též zdravotnických pracovníků, o tom, že pohlaví je klíčovým faktorem z hlediska zdraví.
        klíčová slova: ženy - zdraví

Úřední věstník Evropské unie - č. L 152/11 7.6.2006

8

Směrnice Komise 2006/51/ES ze dne 6. června 2006, kterou se za účelem přizpůsobení technickému pokroku mění příloha I směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/55/ES a přílohy IV a V směrnice 2005/78/ES, pokud jde o požadavky na monitorovací systém regulace emisí vozidel a výjimky pro plynové motory.
        anotace: Vzhledem k technickému pokroku je nyní vhodné zavést zlepšení v požadavcích ohledně ověřování provozních podmínek, poruch a předvádění monitorovacího systémů regulace emisí při schvalování typu. Je potřeba zajistit, aby fungování monitorovacího systému regulace emisí nenarušovala odpojovací strategie. Přílohy směrnic 2005/55/ES (týkající se opatření proti emisím plynných znečišťujících látek a znečišťujících částic ze vznětových motorů vozidel a emisím plynných znečišťujících látek ze zážehových motorů vozidel poháněných zemním plynem nebo zkapalněným ropným plynem) a 2005/78/ES se mění v souladu s přílohou této směrnice.
        klíčová slova: vozidla motorová - emise - regulace - monitorování - motory plynové

Úřední věstník Evropské unie - č. L 157/24 9.6.2006

9

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES ze dne 17. května 2006 o strojních zařízeních a o změně směrnice 95/16/ES (přepracované znění).
        anotace: Oblast strojních zařízení je velmi důležitou součástí strojírenského průmyslu a je jednou z hlavních průmyslových opor hospodářství Společenství. Sociální náklady vyvolané vysokým počtem úrazů přímo způsobených použitím strojních zařízení lze snížit návrhem bezpečné konstrukce strojních zařízení a řádnou instalací a údržbou. Členské státy jsou na svém území odpovědné za zajištění bezpečnosti a zdraví osob, zejména pracovníků a spotřebitelů, a případně domácích zvířat a majetku, před nebezpečím plynoucím z používání strojních zařízení.Tato směrnice se vztahuje na tyto výrobky: strojní zařízení, vyměnitelná přídavná zařízení, bezpečnostní součásti, příslušenství pro zdvihání, řetězy, lana a popruhy, snímatelná mechanická převodová zařízení a neúplná strojní zařízení.
        klíčová slova: zařízení strojní - bezpečnost - ochrana zdraví - provoz - údržba

Úřední věstník Evropské unie - č. L 157/8 9.6.2006

10

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/38/ES ze dne 17. května 2006, kterou se mění směrnice 1999/62/ES o výběru poplatků za užívání určitých pozemních komunikací těžkými nákladními vozidly.
        anotace: Zamezení narušování hospodářské soutěže mezi dopravci v členských státech, řádné fungování vnitřního trhu a zvýšená konkurenceschopnost závisí na spravedlivých mechanismech zřizovaných za účelem hrazení nákladů na pozemní komunikace dopravci. Určitého stupně harmonizace již bylo dosaženo směrnicí 1999/62/ES. Spravedlivější systém vybírání poplatků za užívání pozemních komunikací založený na zásadě „uživatel platí“ a na schopnosti uplatňovat zásadu „znečišťovatel platí“, například prostřednictvím rozlišování mýtného podle účinku vozidel na životní prostředí, je nesmírně důležitý pro podporu udržitelné dopravy ve Společenství. Cíle optimálního využívání stávající silniční sítě a dosažení podstatného snížení negativního dopadu tohoto využívání by mělo být dosaženo tak, aby nedocházelo ke dvojímu zdanění a neukládalo se další zatížení na hospodářské subjekty, v zájmu zdravého hospodářského růstu a řádného fungování vnitřního trhu, včetně okrajových regionů. V příloze I jsou mezní hodnoty emisí, v příloze II jsou uvedeny základní zásady rozvržení nákladů a výpočtu mýtného a příloze III je orientační určení třídy vozidla.
        klíčová slova: vozidla motorová - komunikace pozemní - poplatky - mýtné

Úřední věstník Evropské unie - č. L 161/1 14.6.2006

11

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 ze dne 17. května 2006 o některých fluorovaných skleníkových plynech.
        anotace: Cílem tohoto nařízení je omezovat, předcházet a v důsledku toho snižovat emise fluorovaných skleníkových plynů, na které se vztahuje Kjótský protokol. Použije se na fluorované skleníkové plyny uvedené v příloze A tohoto protokolu. Příloha I tohoto nařízení obsahuje seznam fluorovaných skleníkových plynů, na které se v současnosti toto nařízení vztahuje, spolu s jejich potenciály globálního oteplování. S ohledem na revize uvedené v čl. 5 odst. 3 Kjótského protokolu a přijaté Společenstvím a jeho členskými státy lze přílohu I přezkoumat a v případě potřeby poté aktualizovat. Toto nařízení upravuje omezování úniků, používání, znovuzískávání a zneškodňování fluorovaných skleníkových plynů uvedených v příloze I; označování a odstraňování výrobků a zařízení s obsahem těchto plynů; hlášení údajů o těchto plynech; omezení použití uvedená v článku 8 a zákazy uvádění výrobků a zařízení uvedených v článku 9 a příloze II na trh; a školení a certifikaci pracovníků a společností vykonávajících činnosti uvedené v tomto nařízení.
        klíčová slova: plyny skleníkové - emise - seznamy

Úřední věstník Evropské unie - č. L 161/12 14.6.2006

12

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/40/ES ze dne 17. května 2006 o emisích z klimatizačních systémů motorových vozidel a o změně směrnice Rady 70/156/EHS.
        anotace: Za účelem omezení emisí některých fluorovaných skleníkových plynů z klimatizačních systémů motorových vozidel je nezbytné stanovit limity pro míry úniků a zkušební postupy pro hodnocení netěsnosti klimatizačních systémů konstruovaných tak, aby obsahovaly fluorované skleníkové plyny s potenciálem globálního oteplování vyšším než 150, které jsou montovány do motorových vozidel. Směrnice se vztahuje na motorová vozidla kategorií M1 a N1, jak jsou vymezena v příloze II směrnice 70/156/EHS. Tato směrnice stanoví požadavky na ES schválení typu nebo vnitrostátní schválení typu vozidel z hlediska emisí z klimatizačních systémů montovaných do vozidel a bezpečného fungování těchto systémů. Rovněž stanoví pravidla pro dovybavení těmito systémy a doplňování jejich náplně.
        klíčová slova: vozidla motorová - plyny skleníkové - emise - klimatizace

Úřední věstník Evropské unie - č. L 162/78 14.6.2006

13

Rozhodnutí Komise ze dne 9. února 2006, kterým se zřizuje pracovní plán pro ekoznačku Společenství.
        anotace: Nařízení (ES) č. 1980/2000 stanoví, že má Komise vytvořit pracovní plán pro ekoznačku Společenství. Pracovní plán by měl obsahovat strategii rozvoje systému, jež stanoví cíle, které spočívají ve zlepšování životního prostředí a v pronikání výrobků na trh, seznam skupin výrobků, který bude možno doplňovat a které budou chápány jako priority pro akce Společenství, a plány koordinace a spolupráce mezi tímto systémem a ostatními systémy pro udělování ekoznačky v členských státech. Pracovní plán by měl rovněž stanovit prováděcí opatření pro strategii a zahrnovat plán financování systému. Na období od 1. ledna 2005 do 31. prosince 2007 se přijímá revidovaný pracovní plán pro ekoznačku Společenství stanovený v příloze. Ekoznačka Společenství byla zavedena v roce 1992 a měla podniky podpořit v rozvoji zboží a služeb se sníženým dopadem na životní prostředí po celou dobu jejich životnosti a také v tom, aby zákazníkům poskytovaly o těchto dopadech lepší informace.
        klíčová slova: ekoznačky - plány - prostředí životní - zboží - služby

Úřední věstník Evropské unie - č. L 175/83 29.6.2006

14

Rozhodnutí č. 207 ze dne 7. dubna 2006 týkající se výkladu článku 76 a čl. 79 odst. 3 nařízení (EHS) č. 1408/71 a čl. 10 odst. 1 nařízení (EHS) č. 574/72 o souběhu rodinných dávek nebo přídavků.
        anotace: Je důležité znát rozsah rodinných dávek nebo rodinných přídavků vyplácených z „důvodu výkonu povolání“ nebo „na základě výkonu výdělečné činnosti“ podle článku 76 a čl. 79 odst. 3 nařízení (EHS) č. 1408/71 o uplatňování systémů sociálního zabezpečení na zaměstnané osoby a jejich rodiny pohybující se v rámci Společenství. Rodinné dávky nebo rodinné přídavky se považují za splatné z „důvodu výkonu povolání“ nebo „na základě výkonu výdělečné činnosti“ zejména: a) při faktickém výkonu povolání nebo výdělečné činnosti, též neplacené; a také b) v průběhu jakéhokoliv období dočasného pozastavení uvedeného povolání nebo výdělečné činnosti.
        klíčová slova: dávky sociální - rodina - zabezpečení sociální

<?xml:namespace prefix = o /??>

 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail