BOZP v Úředním věstníku EU: březen 2008

Výběr 21 směrnic z Official Journal of EU s plným textem.

Úřední věstník Evropské unie - č. L 60/17 5.3.2008

1

Nařízení Komise (ES) č. 202/2008 ze dne 4. března 2008, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002, pokud jde o počet a názvy vědeckých komisí Evropského úřadu pro bezpečnost potravin.
        anotace: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002 stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin. V dokumentu jsou uvedeny některé změny tohoto nařízení, které se týkají počtu a názvů vědeckých komisí Evropského úřadu pro bezpečnost potravin.
        klíčová slova: potravinářství - potraviny - komise - právo - požadavky - bezpečnost

Úřední věstník Evropské unie - č. L 60/18 5.3.2008

2

Nařízení Komise (ES) č. 203/2008 ze dne 4. března 2008, kterým se mění příloha III nařízení Rady (EHS) č. 2377/90, kterým se stanoví postup Společenství pro stanovení maximálních limitů reziduí veterinárních léčivých přípravků v potravinách živočišného původu, pokud jde o gamithromycin.
        anotace: Nařízení Rady (EHS) č. 2377/90 ze dne 26. června 1990, stanoví postup Společenství pro stanovení maximálních limitů reziduí veterinárních léčivých přípravků v potravinách živočišného původu. Tímto nařízením se mění jeho příloha III stanovení maximálních limitů reziduí gamithromycinu, antibiotika, které patří do skupiny makrolidů.
        klíčová slova: přípravky léčivé - veterinářství - potraviny - limity - rezidua

Úřední věstník Evropské unie - č. L 63/6 7.3.2008

3

Směrnice Komise 2008/39/ES ze dne 6. března 2008, kterou se mění směrnice 2002/72/ES o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami.
        anotace: Směrnice Komise 2002/72/ES je zvláštní směrnicí ve smyslu nařízení (ES) č. 1935/2004, která harmonizuje pravidla pro povolování materiálů a předmětů z plastů, které jsou určené pro styk s potravinami. Směrnice stanoví seznamy látek povolených k výrobě těchto materiálů a předmětů, zejména přísad a monomerů, omezení jejich použití a rovněž pravidla pro označování a pro údaje, které mají být poskytnuty spotřebitelům nebo provozovatelům potravinářských podniků ke správnému používání těchto materiálů a předmětů. Seznam však není úplný, proto je touto směrnicí změněn.
        klíčová slova: plasty - materiály - potraviny - obaly

Úřední věstník Evropské unie - č. L 64/1 7.3.2008

4

Rozhodnutí Komise ze dne 20. prosince 2007 o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému „Bezpečnost v železničních tunelech“ v transevropském konvenčním a vysokorychlostním železničním systému.
        anotace: Komise tímto rozhodnutím přijímá technickou specifikaci pro interoperabilitu (TSI) subsystému „Bezpečnost v železničních tunelech“ transevropského konvenčního systému podle čl. 6 odst. 1 směrnice 2001/16/ES a transevropského vysokorychlostního železničního systému podle čl. 6 odst. 1 směrnice 96/48/ES. Tato TSI je uvedena v příloze tohoto rozhodnutí. Daná TSI je plně použitelná na transevropský konvenční železniční systém uvedený v příloze I směrnice 2001/16/ES a na transevropský vysokorychlostní železniční systém uvedený v příloze I směrnice 96/48/ES, přičemž se zohledňuje článek 2 tohoto rozhodnutí.
        klíčová slova: doprava železniční - železnice - systémy - specifikace technické - tunely - bezpečnost

Úřední věstník Evropské unie - č. L 64/72 7.3.2008

5

Rozhodnutí Komise ze dne 21. prosince 2007 o technické specifikaci pro interoperabilitu týkající se „osob s omezenou schopností pohybu a orientace“ v transevropském konvenčním a vysokorychlostním železničním systému.
        anotace: Tímto rozhodnutím Komise v souladu s čl. 6 odst. 1 směrnice 2001/16/ES a čl. 6 odst. 1 směrnice 96/48/ES přijímá technickou specifikaci pro interoperabilitu (TSI) týkající se „osob s omezenou schopností pohybu a orientace“. Tato TSI je uvedena v příloze tohoto rozhodnutí. Cílem této TSI je zvýšit dostupnost železniční dopravy pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Toto zahrnuje dostupnost veřejných prostor infrastruktury (včetně stanic) kontrolovaných železničním podnikem, provozovatelem infrastruktury nebo provozovatelem stanice.
        klíčová slova: doprava železniční - cestující - osoby hendikepované - pohyby osob - orientace - prostory veřejné - stanice železniční

Úřední věstník Evropské unie - č. L 70/17 14.3.2008

6

Rozhodnutí Komise ze dne 13. března 2008 o změně rozhodnutí 2004/432/ES o schválení plánů sledování reziduí předložených třetími zeměmi podle směrnice Rady 96/23/ES.
        anotace: Rozhodnutí Komise 2004/432/ES ze dne 29. dubna 2004 o schválení plánů sledování reziduí předložených třetími zeměmi podle směrnice Rady 96/23/ES stanoví seznam těchto třetích zemí, které předložily plán sledování reziduí se zárukami poskytnutými těmito zeměmi v souladu s požadavky uvedené směrnice. Brazílie předložila Komisi nový plán sledování reziduí týkající se medu. Hodnocení tohoto plánu ukazuje, že poskytuje dostatečné záruky, pokud jde o sledování reziduí u medu v uvedené třetí zemi. Tímto dokumentem se tedy mění příloha tohoto rozhodnutí.
        klíčová slova: produkty - původ - látky - rezidua - limity

Úřední věstník Evropské unie - č. L 72/1 14.3.2008

7

Předpis č. 67 Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK-OSN) – Jednotná ustanovení pro I. schvalování typu zvláštních zařízení motorových vozidel, která ve svém pohonném systému používají zkapalněné ropné plyny, II. schvalování typu vozidel vybavených zvláštním zařízením pro použití zkapalněných ropných plynů v jejich pohonném systému s ohledem na zástavbu takového zařízení.
        anotace: Tento předpis o jednotném ustanovení se vztahuje na: 1. schvalování typu zvláštních zařízení vozidel kategorie M a N (1), která ve svém pohonném systému používají zkapalněné ropné plyny, 2. schvalování typu vozidel kategorie M a N (1) vybavených zvláštním zařízením pro použití zkapalněných ropných plynů v jejich pohonném systému s ohledem na zástavbu takového zařízení.
        klíčová slova: vozidla - hmoty pohonné - plyny zkapalněné

Úřední věstník Evropské unie - č. L 72/113 14.3.2008

8

Předpis č. 110 Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) – Jednotná ustanovení pro schvalování typu I. zvláštních součástí motorových vozidel, která ve svém pohonném systému používají stlačený zemní plyn (CNG), II. vozidel s ohledem na zástavbu zvláštních součástí schváleného typu pro použití stlačeného zemního plynu (CNG) k jejich pohonu.
        anotace: Tento předpis o jednotném ustanovení se vztahuje na: 1. zvláštní součásti motorových vozidel kategorií M a N, která ve svém pohonném systému používají stlačený zemní plyn (CNG); 2. vozidla kategorií M a N s ohledem na zástavbu zvláštních součástí schváleného typu pro použití stlačeného zemního plynu (CNG) k jejich pohonu.
        klíčová slova: vozidla motorová - hmoty pohonné - plyn zemní

Úřední věstník Evropské unie - č. L 73/13 15.3.2008

9

Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 234/2008/ES ze dne 11. března 2008, kterým se zřizuje Evropský statistický poradní výbor a zrušuje rozhodnutí Rady 91/116/EHS.
        anotace: Tímto rozhodnutím se zřizuje Evropský statistický poradní výbor. Výbor je nápomocen Evropskému parlamentu, Radě a Komisi při zajišťování toho, aby bylo při koordinaci strategických cílů a priorit stanovených statistickou politikou Společenství přihlédnuto k potřebám uživatelů a k nákladům, které nesou poskytovatelé informací a instituce, které produkují statistické informace.
        klíčová slova: statistiky evropské - strategie - výbory - EU - informace

Úřední věstník Evropské unie - č. L 73/17 15.3.2008

10

Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 235/2008/ES ze dne 11. března 2008, kterým se zřizuje Evropská poradní komise pro dohled nad statistikou.
        anotace: Tímto rozhodnutím se zřizuje Evropská poradní komise pro dohled nad statistikou. Cílem poradní komise je poskytovat nezávislý pohled na Evropský statistický systém, pokud jde o dodržování Kodexu evropské statistiky.
        klíčová slova: statistiky evropské - komise - EU

Úřední věstník Evropské unie - č. L 74/1 15.3.2008

11

Nařízení Komise (ES) č. 213/2008 ze dne 28. listopadu 2007, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2195/2002 o společném slovníku pro veřejné zakázky (CPV) a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES a 2004/18/ES o postupech při zadávání zakázek, pokud jde o přezkum CPV.
        anotace: Nařízení (ES) č. 2195/2002 stanovilo společný slovník pro veřejné zakázky (CPV) – jednotný klasifikační systém pro veřejné zakázky – za účelem sjednocení údajů užívaných zadavateli k popisu předmětu smluv. Struktura, kódy a popisy CPV by měly být upraveny nebo pozměněny s ohledem na vývoj na trzích a na požadavky uživatelů. Měly by se zohlednit některé konkrétní návrhy na vylepšení znění CPV předložené zúčastněnými stranami a uživateli CPV. Struktura, kódy a popisy CPV by měly být aktualizovány také proto, aby se z CPV stal účinný nástroj pro elektronické zadávání veřejných zakázek. Tímto nařízením se mění přílohy výše zmíněného nařízení.
        klíčová slova: zakázky veřejné - klasifikace - slovníky

Úřední věstník Evropské unie - č. L 77/1 19.3.2008

12

Rozhodnutí Komise ze dne 20. prosince 2007 o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému „Infrastruktura“ transevropského vysokorychlostního železničního systému.
        anotace: Komise přijímá technickou specifikaci pro interoperabilitu (TSI) subsystému „Infrastruktura“ transevropského vysokorychlostního železničního systému. TSI je uvedena v příloze tohoto rozhodnutí. Tato TSI se použije na veškerou novou, modernizovanou nebo obnovenou infrastrukturu transevropského vysokorychlostního železničního systému, jak je vymezeno v příloze I směrnice 96/48/ES.
        klíčová slova: doprava železniční - železnice - specifikace technické - infrastruktura

Úřední věstník Evropské unie - č. L 77/106 19.3.2008

13

Rozhodnutí Komise ze dne 25. ledna 2008, kterým se přijímá první aktualizovaný seznam lokalit významných pro Společenství v alpínské biogeografické oblasti podle směrnice Rady 92/43/EHS.
        anotace: První aktualizovaný seznam lokalit významných pro Společenství v alpínské biogeografické oblasti v souladu s čl. 4 odst. 2 směrnice 92/43/EHS (o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin) je stanoven v příloze tohoto rozhodnutí.
        klíčová slova: rostliny - zvířata - ochrana - stanoviště - hory - geografie

Úřední věstník Evropské unie - č. L 78/1 19.3.2008

14

Nařízení Rady (ES) č. 215/2008 ze dne 18. února 2008 o finančním nařízení pro 10. Evropský rozvojový fond.
        anotace: Toto nařízení stanoví pravidla pro sestavování a plnění zdrojů 10. Evropského rozvojového fondu (ERF) a pro předkládání účtů a jejich audit.
        klíčová slova: fondy rozvojové - účetnictví - audity - pravidla

Úřední věstník Evropské unie - č. L 78/35 19.3.2008

15

Rozhodnutí Rady ze dne 18. února 2008 o přijetí jednacího řádu Výboru Evropského rozvojového fondu.
        anotace: V příloze tohoto rozhodnutí je uveden jednací řád Výboru Evropského rozvojového fondu. Výbor Evropského rozvojového fondu se skládá z delegací členských států a předsedá mu zástupce Komise. Práce výboru se účastní zástupce Evropské investiční banky. Zástupce generálního sekretariátu Rady se účastní zasedání jako pozorovatel.
        klíčová slova: fondy rozvojové - řády jednací

Úřední věstník Evropské unie - č. L 79/1 19.3.2008

16

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 ze dne 20. února 2008 o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost letectví, kterým se ruší směrnice Rady 91/670 EHS, nařízení (ES) č. 1592/2002 a směrnice 2004/36/ES.
        anotace: Základním cílem tohoto nařízení je stanovit a udržovat vysokou a jednotnou úroveň bezpečnosti civilního letectví v Evropě. Toto nařízení se vztahuje na: a) projektování, výrobu, údržbu a provoz výrobků letecké techniky, letadlových částí a zařízení, jakož i na personál a organizace zapojené do projektování, výroby a údržby těchto výrobků, letadlových částí a zařízení; b) personál a organizace zapojené do provozu letadel.
        klíčová slova: letectví civilní - bezpečnost - Evropa - letadla - provoz - personál

Úřední věstník Evropské unie - č. L 83/35 26.3.2008

17

Rozhodnutí Komise ze dne 25. března 2008 o požadavcích na požární bezpečnost, kterou mají splňovat evropské normy pro cigarety podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/95/ES.
        anotace: Účelem tohoto rozhodnutí je stanovit požadavek, na jehož základě Komise může požádat příslušné normalizační orgány o vypracování příslušné normy pro snížení schopnosti cigaret zapálit. Schopnost cigaret zapálit se sníží, aby se minimalizovaly požáry způsobující smrtelné nehody, zranění a materiální škody.
        klíčová slova: kouření - bezpečnost požární - požadavky - normy

Úřední věstník Evropské unie - č. L 84/1 26.3.2008

18

Rozhodnutí Komise ze dne 1. února 2008 o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému „Provoz“ transevropského vysokorychlostního železničního systému přijaté podle čl. 6 odst. 1 směrnice Rady 96/48/ES, kterým se zrušuje rozhodnutí Komise 2002/734/ES ze dne 30. května 2002.
        anotace: Tímto rozhodnutím Komise přijímá revidovanou verzi technické specifikace pro interoperabilitu (TSI) subsystému „Provoz a řízení dopravy“ transevropského vysokorychlostního železničního systému uvedené v čl. 6 odst. 1 směrnice 96/48/ES.
        klíčová slova: doprava železniční - železnice - interoperabilita - specifikace technické - provoz - řízení

Úřední věstník Evropské unie - č. L 84/132 26.3.2008

19

Rozhodnutí Komise ze dne 21. února 2008 o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému „Kolejová vozidla“ transevropského vysokorychlostního železničního systému.
        anotace: Komise přijímá technickou specifikaci pro interoperabilitu (TSI) subsystému „Kolejová vozidla“ transevropského vysokorychlostního železničního systému.
        klíčová slova: vozidla kolejová - doprava železniční - železnice - interoperabilita - specifikace technické

Úřední věstník Evropské unie - č. L 86/9 28.3.2008

20

Nařízení Komise (ES) č. 282/2008 ze dne 27. března 2008 o materiálech a předmětech z recyklovaných plastů určených pro styk s potravinami a o změně nařízení (ES) č. 2023/2006.
        anotace: Toto nařízení se vztahuje na materiály a předměty z plastů a na jejich části, které jsou určeny pro styk s potravinami podle článku 1 směrnice 2002/72/ES a které obsahují recyklované plasty. Nařízení stanovuje, že materiály a předměty z recyklovaných plastů jsou uváděny na trh pouze tehdy, obsahují-li recyklované plasty získané pouze z procesu recyklace, který byl povolen v souladu s tímto nařízením.
        klíčová slova: plasty - materiály - předměty - potraviny - obaly - recyklace

Úřední věstník Evropské unie - č. L 87/5 29.3.2008

21

Směrnice Komise 2008/40/ES ze dne 28. března 2008, kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS za účelem zařazení účinných látek amidosulfuronu a nicosulfuronu.
        anotace: Účinné látky amidosulfuron a nicosulfuron se touto směrnicí zařazují jako účinné látky do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh.
        klíčová slova: látky účinné - ochrana rostlin

 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail