BOZP, pracovnělékařské posudky a pracovněprávní návaznosti

Semináře, kurzy

Seminář zprostředkuje první praktické zkušenosti s aplikací novelizovaného zákona o specifických zdravotních službách a vyhlášky o pracovnělékařských službách v podání zástupců hlavních zúčastněných stran: zaměstnavatelů, poskytovatelů PLS, státního zdravotního dozoru a advokáta specializovaného na pracovní právo a odškodňování pracovních úrazů.

Zvláštní pozornost bude věnována souvislostem mezi závěrem lékařského posudku a důsledkům pro zaměstnavatele i zaměstnance jak na rovině pracovněprávní tak z hlediska přizpůsobení jeho pracovního zařazení v závislosti na nálezu závěru. 

Datum konání
25.04.2018 - 25.04.2018
Místo konání
Praha
Pořadatel
BOZPprofi.cz - Verlag Dashofer spol. s r. o.
http://www.BOZPprofi.cz

Při zadání kódu BOZP_2018 do přihlašovacího formuláře získáte 15% slevu na účastnický poplatek.

Stránka akce: https://goo.gl/7qMtm3

::::::::::::

Seminář je určen pro:

 • odborně způsobilé osoby v prevenci rizik a managementu BOZP, 
 • zástupce zaměstnavatelů,
 • zástupce orgánů státního dozoru a státní správy,
 • personalisty a mzdové účetní,
 • zaměstnance pojišťoven,
 • poskytovatele pracovnělékařských služeb,
 • právníky s profesním zaměřením na bezpečnost práce a odškodňování poškození zdraví z práce. 

::::::::::::

Z PROGRAMU:

Přehled nejdůležitějších změn v zákonu o specifických zdravotních službách a vyhlášce o PLS, první ohlasy z praxe, nové sporné otázky   

Robert Křepinský
Rada vlády pro BOZP

Novela zákona č. 373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách a vyhlášky č. 79/2013 Sb. o pracovnělékařských službách přinesla řadu změn v oblasti posudkové péče a pracovnělékařských služeb, od kterých si autoři předpisu slibují, že přispějí ke zjednodušení postupů při vydávání lékařských posudků, snižování administrativní a ekonomické zátěže pro posuzované osoby, zaměstnance, osoby ucházející se o zaměstnání, zaměstnavatele i pro poskytovatele zdravotních služeb.

Úpravy v novelizovaném zákoně 373/2011 Sb. se týkají například:

 • předkládání výpisů ze zdravotnické dokumentace, včetně stanovení doby pro jejich vydání a doby jejich platnosti,
 • postupu pro stanovení rozsahu vyšetření při absenci výpisu,
 • vydávání lékařských posudků a jejich přezkoumávání, včetně úpravy lhůt u některých posudků a zakotvení možnosti vzdát se práva na přezkoumání lékařského posudku.

Úpravy v novele vyhlášky č. 79/2017 Sb.

 • upravují se zejména v příloze č. 2 u některých rizikových faktorů nemoci nebo stavy, které vylučují nebo omezují zdravotní způsobilost k práci, případně rozsah odborných vyšetření.

Dále se upravují: 

 • režim provádění dohledu na pracovištích a poskytování poradenství u prací kategorie první,
 • podmínky k provádění odborných vyšetření, spolupráce poskytovatelů pracovnělékařských služeb s dalšími specialisty,
 • lhůty pro některé periodické prohlídky,
 • postup při souběhu mimořádné a periodické prohlídky.

::::::::::::

Praktické zkušenosti s poskytováním pracovnělékařských služeb zaměstnavatelům a vydáváním lékařských posudků

MUDr. Dana Kuklová, CSc. 

Praktické zkušenosti s poskytováním pracovnělékařských služeb zaměstnavatelům a vydáváním lékařských posudků s důrazem na součinnost na ose:

 • registrující poskytovatel zdravotních služeb ⇒ zaměstnanec ⇒ lékař poskytující pracovnělékařské služby ⇒ zaměstnanec ⇒ zaměstnavatel
 • novelizace z pohledu poskytovatele upřesnila podmínky, za kterých jsou vykonávány PLS. Snížila administrativní zátěž, jak bylo deklarováno? Vyjasnila prosincová novela prováděcí vyhlášky 79/2013 Sb. nejasnosti, které vznilky s novelou zákona č. 373/2011 Sb., zejména ohledně posudků?  
 • poskytovatelé pracovnělékařských služeb a jejich role v systému ochrany zdraví zaměstnanců,
 • poskytování PLS,v preventivní prohlídky u pracovníků první kategorie, dílčí úkony v rámci PLS,
 • mimořádné prohlídky, součinnost s praktickým lékařem pracovníka,
 • podnět k vyžádání mimořádné prohlídky jestliže poskytovatel obdrží informaci o zdravotním stavu pracovníka od ošetřujícího lékaře,
 • role praktických lékařů a zřízení uznávajících nemoci z povolání,
 • preventivní a mimořádné prohlídky, posudky a závěry,
 • zajištování PLS u cizinců, agenturní pracovníci.

::::::::::::

 

Působnosti a pravomoci KHS jako orgánu ochrany veřejného zdraví na úseku pracovnělékařských služeb

MUDr. Ivan Kučera, Ph.D.
ředitel Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje

Poznatky orgánu ochrany veřejného zdraví v rámci státního zdravotního dozoru po účinnosti nové úpravy:

 • základní smysl PLS jako prevence poškození zdraví zaměstnanců,
 • role státního zdravotního dozoru KHS v dohledu nad PLS,
 • povinosti zaměstnavatelů na úseku ochrany zdraví zaměstnanců a PLS,
 • nejčastější pochybení v kompetenci KHS zjišťovaná u zaměstnavatelů v oblasti PLS,
 • nejčastější pochybení v kompetenci KHS zjišťovaná u poskytovatelů PLS .

::::::::::::

 

Lékařské posudky právně významné pro pracovněprávní vztahy

JUDr. Martin Mikyska
advokát

Lékařské posudky a jejich důsledky pro práva a povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele:

 • převádění zaměstnanců na jinou práci,
 • výpověd zaměstnavatele ze zdravotních důvodů,
 • výpověď zaměstnance ze zdravotních důvodů,
 • odstupné – tzv. 12 platů,
 • lékařské posudky významné pro odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání,
 • procedura od podezření na nemoc z povolání k jejímu ohlášení nebo neohlášení,
 • obrana zaměstnavatele nebo zaměstnance proti (ne)ohlášení nemoci z povolání).
   

::::::::::::
 

Při zadání kódu BOZP_2018 do přihlašovacího formuláře získáte 15% slevu na účastnický poplatek.

Stránka akce: https://goo.gl/7qMtm3

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Nové příspěvky publikované na informačním serveru BOZPinfo.cz

Kde nás najdete

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 811
X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail