BOZP osoby samostatně výdělečně činné

Zdroj: 
V poslední době se v naší redakci množí dotazy na téma "Co musím mít jako OSVČ bez zaměstnanců splněno z hlediska BOZP?". K tématu se vyjádřili inspektoři ze Státního úřadu inspekce práce, kteří odpověděli na dva vybrané dotazy.

Dotaz č. 1 BOZP při malování pokojů: Chtěl bych začít podnikat jako malíř pokojů a při procházení předpisů teď řeším BOZP. Četl jsem články k tématu, kdy OSVČ podniká bez zaměstnanců a následně i zákon 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP, ve znění pozdějších přepisů, a paragrafy zákoníku práce. Pracoval bych sám a používal pouze vodoředitelné barvy. Žádné elektrické stroje. Skutečné riziko je tedy srovnatelné jako při pracích v domácnosti. Ale není mi jasné, co musím předložit v případě kontroly, aby kontrola zase spokojeně odešla.

Dotaz č. 2 Vedení účetnictví: Chtěla bych vést účetnictví a daňovou evidenci jako podnikatelka, pracovala bych doma bez zaměstnanců. Účetnictví bych vedla v papírové formě nebo později, pokud by toho bylo více, na počítači. Jakou dokumentaci z BOZP musím vést, abych obstála při kontrole?

Osoba samostatně výdělečně činná (dále jen OSVČ) je podle platné právní legislativy (§ 12 a § 13 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP) postavena na úroveň zaměstnavatele a současně zaměstnance. Je povinna zajistit bezpečnost a ochranu zdraví při činnostech nebo poskytování služeb jak sobě, tak i jiným osobám, které může svou činností ohrozit. Z tohoto důvodu je povinna v plném rozsahu jako zaměstnavatel plnit povinnosti stanovené v § 101 odst. 1 a 2; § 102; § 104 a § 105 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce (dále jen ZP) a § 2 až § 11 zákona č. 309/2006 Sb. Předpokladem naplnění těchto požadavků je znalost právních a ostatních předpisů k zajištění BOZP. Co jsou právní a ostatní předpisy k zajištění BOZP, stanoví § 349 ZP.

Bude-li malíř pokojů například při své práci používat žebřík, je povinen dodržovat požadavky uvedené v kap. III. Používání žebříků Přílohy k nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, a současně tento žebřík, případně jiný výrobní a pracovní prostředek a zařízení (například ruční a přenosné mechanizované nářadí) musí používat v souladu s provozní dokumentací (včetně návodu výrobce pro montáž, manipulaci, opravy a údržbu).

Zákoník práce v § 102 odst. 3 a 4 stanoví povinnost OSVČ soustavně vyhledávat nebezpečné činitele a procesy pracovního prostředí a pracovních podmínek, zjišťovat jejich příčiny a zdroje. Na základě tohoto zjištění vyhledávat a hodnotit rizika, přijímat a realizovat opatření k jejich odstranění. Není-li možné rizika odstranit, je povinna je vyhodnotit a přijmout opatření k omezení jejich působení tak, aby ohrožení bezpečnosti a zdraví své osoby, případně jiných osob, bylo minimalizováno. V tomto případě o vyhledávání a vyhodnocování rizik a o přijatých opatřeních je OSVČ povinna vést dokumentaci. S těmito riziky a přijatými opatřeními k jejich minimalizaci je OSVČ povinna seznámit všechny osoby, které budou těmito riziky ohroženy.

Na základě vyhodnocení rizik a konkrétních podmínek práce je OSVČ povinna zpracovat vlastní seznam osobních ochranných pracovních prostředků (dále jen OOPP) v souladu s § 104 ZP a NV č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích a čisticích a desinfekčních prostředků a v jejím zájmu je tyto OOPP také při práci používat. Například jedním z rizik při provádění malířských prací je zasažení zraku barvou, proto je ve vlastním zájmu malíře pokojů chránit si zrak vhodným OOPP.

Zpracování a vedení dokumentace o vyhledávání a vyhodnocování rizik a o přijatých opatřeních si může OSVČ podle § 9 odst. 3 písm. a) z. č. 309/2006 Sb. provádět sama za předpokladu, že má k tomu potřebné znalosti. Další možností je obrátit se s touto problematikou na odborně způsobilou osobu v prevenci rizik.

Pokud se týká problematiky zajišťování BOZP při vedení účetnictví, tak i účetní, v postavení OSVČ, musí zvážit rizika, zda při své práci nemůže ohrozit sebe nebo i jiné osoby, které se na jejím pracovišti mohou pohybovat. Z dokumentace, kterou je tato OSVČ povinna vést, připadá v úvahu, dle našeho názoru, průvodní dokumentace (návody výrobce pro montáž, manipulaci, opravy a údržbu) používaných výrobních, pracovních prostředků a zařízení (např. počítač, skener, kopírka, varná konvice apod.). Používaná zařízení je nutno provozovat v souladu s touto dokumentací.

Rádi bychom rovněž upozornili, že Státní úřad inspekce práce není oprávněn k výkladu právních předpisů, protože toto může učinit pouze jejich tvůrce nebo soud.

Komentáře

Chybí kategorizace prací

09.04.2012 - 11:24 Tomáš Neugebauer
V odpovědi jsou uvedeny povinnosti za oblast bezpečnosti při práci. Chybí však za oblast ochrany zdraví při při práci. I na OSVČ se vztahuje povinnost provádět kategorizaci prací, včetně potřebných měření. Tedy i malíř pokojů a účetní musí vyhodnotit hygienická rizika své práce a vykonávanou práci zařadit do příslušné kategorie.

Pánové děkuji.

09.04.2012 - 23:23 Václav Syrový
Pánové děkuji za výklad, i když znám smysl ustanovení poslední věty. V zásadě to u svých zákazníků ( 2 skupiny pokrývačů a klempířů - 13 a12 lidí) dodržuji. Mají i svůj vlastní tiskopis pro předání a převzetí pracoviště a pro seznámení s riziky navzájem podle § 101 ZP. Stavební výtahy (Al) si pravidelně nechávají servisovat včetně zápisu o prohlídce a kontrole u autorizované osoby, RPN rovněž. Ty kategorizace bohužel nemají, ale to je u nich v podstatě maličkost, vypadá to vše na I. kategorii.

Re: Pánové děkuji.

10.04.2012 - 19:08 Norbert Chalupa
Dobrý den, pane Syrový, abych Vám řekl pravdu, tak mě zaskočil Váš názor na kategorizaci prací u Vámi uváděných klempířů a pokrývačů. To nemůžete myslet vážně, že byste zařadil práce těchto profesí do kategorie I.?? Vždyť se mj. zmiňujete i o tom, že používají motorovou řetězovou pilu? Nemluvím o dalších faktorech. Myslím, že tyto práce jsou minimálně v kategorii II., ne-li po důkladném vyhodnocení a případném měření, v kategorii III.

Re: Pánové děkuji.

12.04.2012 - 08:26 Václav Syrový
Pane Chalupa děkuji za upozornění. Zatím nic nazařazuji, píši, že to vypadá. V současné době to vůbec není na pořadu dne. Začal platit zákon o specifických zdravotních službách. A z toho vyplývá tolik úkolů, až se z toho točí hlava.

Omlouvám se,

09.04.2012 - 23:33 Václav Syrový
chybička se vloudila. Dovolil bych si malou připomínku, podle mého názoru by měli vést také provozní dokumentaci podle NV 378. Což ti mí zákazníci vedou. Servisní knížka na stavební výtah a revizní karty RPN. Nevedou servisní knížku na ruční řetězové pily, podle návodu výrobce ( 1 x za rok servis.) ale to také ještě napravíme.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail