BOZP drobných živnostníků

Na dotaz odpověděla JUDr. Eva Dandová

Naše firma staví rodinné domy a mimo jiné si najímá i drobné živnostníky - vodoinstalatéry, zedníky, obkladače. Jsme povinni je proškolit ohledně bezpečnosti práce? Kdyby se jim stál nějaký úraz na našem staveništi, neseme nějakou zodpovědnost?

Musíme rozlišit, jestli s nimi uzavíráte nějaký pracovněprávní vztah, tedy např. pracovní poměr na dobu určitou nebo dohodu o pracovní činnosti nebo dohodu o provedení práce, pak to jsou Vaši zaměstnanci a bezpečnost a ochranu zdraví při práci jim musíte zajišťovat v plném rozsahu. V ustanovení § 103 zákoníku práce č. 262/2006 Sb. se v rámci povinností zaměstnavatele např. zdůrazňuje povinnost zajistit zaměstnancům, zejména zaměstnancům v pracovním poměru na dobu určitou, zaměstnancům agentury práce dočasně přiděleným k výkonu práce k jinému zaměstnavateli, mladistvým zaměstnancům, podle potřeb vykonávané práce dostatečné a přiměřené informace a pokyny o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci podle tohoto zákona a podle zvláštních právních předpisů, zejména formou seznámení s riziky, výsledky vyhodnocení rizik a s opatřeními na ochranu před působením těchto rizik, která se týkají jejich práce a pracoviště.

Pokud ale dotyční zaměstnanci jsou osoby samostatně výdělečně činné a vykonávají pro Vás určité práce pouze dodavatelsky, tedy tzv. na fakturu, pak si odpovídají za bezpečnost a ochranu zdraví při práci sami sobě, sami se musí proškolit, sami si odpovídají za to, že znají všechny předpisy včetně předpisů bezpečnostních a že používají osobních ochranných pracovních prostředků apod. Dnes pro ně platí ustanovení § 12 a 13 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a oni si musí sami sobě zajistit dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (např. vybaveni osobními ochrannými pracovními prostředky apod.). Podle ustanovení § 12 citovaného zákona č. 309/2006 Sb. totiž platí, že na právní vztahy týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, jde-li o
 a) zaměstnavatele, který je fyzickou osobou  a sám též pracuje,
 b) fyzickou osobou, která provozuje samostatně výdělečnou činnost podle zvláštního právního předpisu,
 c) spolupracujícího manžela nebo dítě osoby uvedené v písmenu a) nebo b),
 d) fyzickou nebo právnickou osobu, která je zadavatelem stavby (stavebník) nebo jejím zhotovitelem, popřípadě se na zhotovení stavby podílí,  se vztahuje § 101 odst. 1 a 2 , § 102 , 104 a 105 zákoníku práce a § 2 až 11 s přihlédnutím k podmínkám vykonávané činnosti nebo poskytování služeb a jejich rozsahu. Z toho vyplývá, že v případě úrazu musí i osoba samostatně výdělečně činná vyplnit záznam o úrazu.

Pro Vás je ale zvlášť důležité ustanovení § 101 odst. 5 zákoníku práce, že povinnost zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci se vztahuje na všechny fyzické osoby, které se s jeho vědomím zdržují na jeho pracovištích. Pokud činnosti uvedené v dotaze u Vás vykonávají jednotlivé osoby samostatně výdělečně činné, pak nemáte povinnost jim písemně předávat informace o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením ve smyslu ustanovení § 101 odst. 3 a 4 zákoníku práce. Tak se děje pouze v případě, když na jednom pracovišti plní úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů. Když tam budou pouze vaši zaměstnanci a pak ony osoby samostatně výdělečně činné, pak tato povinnost není, ale přesto bych doporučila je aspoň v souvislosti s podpisem zakázky seznámit s tím, kdo u vás zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci a na koho se mohou s případnými dotazy obrátit.

Autor článku: 

Komentáře

poznámka

02.10.2007 - 23:43 farda
<P>&nbsp;Proč toto logické stanovisko nerespektují inspektoráty práce?</P>

z 309/2006

04.10.2007 - 13:01 Michal Sklenář
jen upozorním, že&nbsp;podle §12 zákona 309/2006 se i na tyto osoby vztahují §101 odst. 1,2 a §102, 104 a 105 a §2 až 11 zákoníku práce, takže povinnostem souvisejícím s vyhledavaním a vyhodnocováním rizik se tyto osoby nevyhnou

<P>Domnívám se, že v této

05.10.2007 - 11:43 Stalmach
<P>Domnívám se, že v této problematice nutno přihlížet i k §13 zákona č.309/2006 Sb. tj. tam, kde se v zákoníku práce nebo v části první uvádí zaměstnavatel nebo zaměstnanec, rozumí se tím osoba uvedená v § 12, tedy i fyzická osoba, která provozuje samostatně výdělečnou činnost. </P> <P>Z toho usuzuji, že se jedná o situaci, kdy na &nbsp;jednom pracovišti plní úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů a je tedy nutno dodržet i požadavek&nbsp; §101 odst.3, &nbsp;zákoníku práce.</P>

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail