Bezpečnostní značení

Zdroj: 

Článek se věnuje právním a ostatním předpisům k tématu bezpečnostního značení.

Povinnost zaměstnavatele umístit bezpečnostní značky stanovuje § 6 z. č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP, ve znění pozdějších předpisů.

(1) Na pracovištích, na kterých jsou vykonávány práce, při nichž může dojít k poškození zdraví, je zaměstnavatel povinen umístit bezpečnostní značky a značení a zavést signály, které poskytují informace nebo instrukce týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a seznámit s nimi zaměstnance. Bezpečnostní značky, značení a signály mohou být zejména obrazové, zvukové nebo světelné.

Podrobnosti uvádí nařízení vlády č. 375/2017 Sb., o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů, které nahradilo nařízení vlády č. 11/2002 Sb. K významným změnám nedošlo. Důvodem změny právní úpravy bylo sladění názvosloví a zejména bezpečnostního značení na pracovištích s označováním nebezpečných chemických látek a směsí podle nařízení (EU) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (nařízení CLP - Classification, Labelling and Packaging). Podle tohoto nařízení se klasifikují, balí a označují chemické látky a směsi od 1. 6. 2015 (k 31. 5. 2015 skončilo používání předchozího značení u směsí, u látek skončilo k 30. 11. 2010).

Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí informuje například o značení únikových cest, průhledných nebo prosklených dveří, pracovišť na komunikacích, schodišť, nebezpečných prostor, kde hrozí riziko pádu zaměstnanců nebo předmětů, volných okrajů rampy, prostředků a zařízení pro poskytování první pomoci. Ve skladech a jiných prostorech určených ke skladování musí být na dobře viditelných místech umístěny tabulky určující maximální přípustnou nosnost podlahy. Pokud se tam volně skladují sypké materiály, musí být trvale výrazně označena maximální skladovací výška sypkého materiálu nad podlahou. Regály musí být trvale označeny štítky s uvedením největší nosnosti buňky a nejvyššího počtu buněk ve sloupci. Sklad musí být označen značkou zákaz vstupu nepovolaných osob a zákaz výskytu otevřeného ohně. Značka se zákazem vstupu nepovolaným osobám musí být i na vstupu do kotelny.

Podle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, je povinností právnických osob a podnikajících fyzických osob označovat pracoviště a ostatní místa příslušnými bezpečnostními značkami, příkazy, zákazy a pokyny ve vztahu k požární ochraně, a to včetně míst, na kterých se nachází věcné prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostní zařízení (§ 5 odst. 1 písm. d).

Podle vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb., § 3 odst. 2, v případech, kdy je omezena nebo ztížena orientace osob z hlediska rozmístění hasicích přístrojů (např. v nepřehledných, rozlehlých nebo skrytých prostorách) se k označení umístění hasicích přístrojů použije příslušná požární značka umístěná na viditelném místě.

Podle § 11 této vyhlášky k provedení rychlého a účinného zásahu zajišťují právnické osoby a podnikající fyzické osoby, aby bylo zřetelně označeno číslo tísňového volání (ohlašovny požárů), popřípadě uvedeny další pokyny ke způsobu ohlášení požáru ve všech objektech, kde provozují činnosti. Tam, kde se provozují činnosti se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím, je nutné zveřejnit požární poplachové směrnice. Dále se požaduje, aby k provedení evakuace osob, zvířat a materiálu a k provedení záchranných prací byly označeny nouzové (únikové) východy, evakuační výtahy a směry úniku osob ve všech objektech, kde se při provozovaných činnostech mohou vyskytovat zaměstnanci nebo veřejnost; toto označení nemusí být provedeno v objektech s východy do volného prostoru, které jsou zřetelně viditelné a dostupné z každého místa.

Přehled o umístění výstražných a bezpečnostních značek se umístí do přílohy požárního řádu.

Podle § 10 vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb., má být úniková cesta vybavena bezpečnostními značkami tabulkami a texty s bezpečnostním sdělením za účelem a v rozsahu nezbytném pro usnadnění evakuace osob. Bezpečnostním značením má být dále označen evakuační výtah, chráněná úniková cesta, dveře, schodiště a chodba vedoucí k nim a východy z nich nebo sklad pyrotechnických výrobků.

O bezpečnostním značení na staveništích hovoří nařízení vlády č. 591/2006 Sb., ve znění nařízení vlády č. 136/2016 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

Bezpečnostní značení je také předmětem technických norem:

ČSN ISO 3864-1 Grafické značky - Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky - Část 1: Zásady navrhování bezpečnostních značek a bezpečnostního značení

Stanovuje bezpečnostní identifikační barvy a zásady navrhování bezpečnostních značek a bezpečnostního značení k použití na pracovištích a ve veřejných prostorách za účelem prevence nehod, požární ochrany, informací o zdravotním riziku a o nouzové evakuaci. Stanovuje také základní zásady pro přípravu norem obsahujících bezpečnostní značky. Je použitelná na všech místech, kde je potřeba řešit otázky bezpečnosti v souvislosti s lidmi.

ČSN ISO 3864-3 Grafické značky - Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky - Část 3: Zásady navrhování grafických značek pro použití v bezpečnostních značkách

Uvádí zásady, kritéria a pokyny pro navrhování grafických značek pro použití v bezpečnostních značkách, definovaných v ISO 3864-1, a prvků bezpečnostních značek na bezpečnostních štítcích výrobků, definovaných v ISO 3864-2.

ČSN ISO 3864-4 Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky - Část 4: Kolorimetrické a fotometrické vlastnosti materiálů bezpečnostních značek

Stanovuje kolorimetrické a fotometrické požadavky a zkušební metody pro barvy bezpečnostních značek používaných na pracovištích a ve veřejných prostorách.

ČSN ISO 17724 Grafické značky – Slovník

Definuje termíny týkající se grafických značek, zejména značek pro veřejné informace a značek používaných na zařízeních a bezpečnostních značkách.

ČSN EN ISO 7010 Grafické značky - Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky - Registrované bezpečnostní značky

Stanoví bezpečnostní značky za účelem prevence nehod, požární ochrany, informace o zdravotním riziku a nouzové evakuaci.

ČSN ISO 16069 Grafické značky - Bezpečnostní značky - Naváděcí systémy bezpečného úniku (SWGS)

Popisuje zásady určující projektování a aplikace vizuálních komponentů používaných k vytváření naváděcího systému bezpečného úniku (SWGS). Řeší i umístění značek, výšku, vzdálenosti a viditelnost značek.

ČSN 01 8013 Požární tabulky

Norma platí pro úpravu tabulek používaných zejména v oblasti požární ochrany.

Komentáře

Doplněk

05.04.2019 - 06:03 Norbert Chalupa
Pořád je opomíjená, sice ,,osekaná,, ale pořád platná vyhl. ČÚBP č. 48/1982 Sb. v platném znění, k zajištění bezpečnosti bezpečnosti práce a technických zařízení a v kontextu s uvedeným článkem část čtrnáctá - nebezpečné látky a záření, kde se také hovoří o značení §§237, 238, 240.

Doplněk

05.04.2019 - 23:01 Tomáš Neugebauer
Také chybí značení výtahů, které nejsou určeny pro evakuaci - vyhláška č. 23/2008 Sb. a ČSN 27 4014.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Kde nás najdete

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844
X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail