Bezpečnostní přestávky řidičů

Zdroj: 
Na dotaz odpověděla JUDr. Eva Dandová.

Jsem řidič z povolání skupiny C. Za jak dlouho musím udělat bezpečnostní přestávku, když jezdím 10 min., potom 10 min. vykládám zboží a takhle to jde pořád dokola 8 hodin.

Podle ustanovení § 5 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, platí kromě jiného, že zaměstnavatel je povinen organizovat práci a stanovit pracovní postupy tak, aby byly dodržovány zásady bezpečného chování na pracovišti a aby zaměstnanci nevykonávali činnosti jednotvárné a jednostranně zatěžující organismus. Nelze-li je vyloučit, musí být přerušovány bezpečnostními přestávkami; v případech stanovených zvláštními právními předpisy musí být doba výkonu takové činnosti v rámci pracovní doby časově omezena.

Tímto zvláštním předpisem je nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky. Toto nařízení vlády stanoví požadavky na způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky. V přílohách k tomuto nařízení vlády jsou pak stanoveny další požadavky na způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování silniční dopravy,  při provozování vnitrozemské plavby, při provozování letecké dopravy a při provozování dráhy, drážní dopravy a dráhy průmyslové. Vás se samozřejmě týká příloha č. 1 Další požadavky na způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování silniční dopravy a zde je výslovně stanoveno
„U zaměstnance, který řídí dopravní prostředek a na kterého se nevztahuje zvláštní právní předpis,  je zaměstnavatel povinen zajistit, aby
a) nepřekročil maximální dobu řízení, která činí 4,5 hodiny; za dobu řízení se považuje i přerušení řízení na dobu kratší než 15 minut. Nejpozději po uplynutí maximální doby řízení musí být řízení přerušeno bezpečnostní přestávkou v trvání nejméně 30 minut, nenásleduje-li nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami nebo nepřetržitý odpočinek v týdnu. Bezpečnostní přestávka může být rozdělena do dvou částí v trvání nejméně 15 minut zařazených do doby řízení,
b) během bezpečnostní přestávky nevykonával žádnou činnost vyplývající z jeho pracovních povinností, kromě dozoru na vozidlo a jeho náklad. Bezpečnostní přestávky a přestávky na jídlo a oddech se mohou slučovat; přestávky se neposkytují na začátku a na konci pracovní doby,
c) vedl v listinné formě nebo technickým zařízením denní evidenci o době řízení dopravního prostředku a o čerpání bezpečnostních přestávek.“
Z toho tedy pro Vás (protože Vy jste řidič, na kterého se nevztahují zvláštní předpisy jako např. zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, vyplývá, že musíte mít po 4,5 hodinách řízení bezpečnostní přestávku v trvání nejméně 30 minut, protože přerušení kratší  15 minut se nepočítá za přerušení řízení. Doba této přestávky se Vám ve smyslu § 89 zákoníku práce započítává do pracovní doby.

Autor článku: 

Komentáře

Pouze ještě zdůrazňuji, že i

23.02.2010 - 11:36 Vítězslav Rais
Pouze ještě zdůrazňuji, že i při přerušení řízení na dobu 30 a více minut, musí být současně splněn požadavek, aby řidič nevykonával jinou činnost, než dohled nad vozidlem. Z tohoto důvodu nesmí tudíž ani skládat a nakládat materiál. Jednoduše řečeno, "dát si kafe a odpočívat".

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout X youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail