Bezpečnostní přestávky při práci v hluku

Zdroj: 
Na dotaz odpověděla JUDr. Eva Dandová.

Můj dotaz se vztahuje k článku Zařazování přestávek při používání OOPP podle NV 361/2007 Sb. Jak je v článku vysvětleno, bezpečnostní přestávky týkající se hluku si má každý zaměstnavatel stanovit sám, protože jen a jen zaměstnavatel zodpovídá za BOZP. Jak dlouhá přestávka tedy má být v případě zrakové zátěže (spojené s neodstranitelným oslňováním)? § 35 NV 361/2007 Sb. sice říká, že 5-10 minut po dvou hodinách práce, ale tato práce je zároveň vyhlášena jako riziková. Jak to tedy bude?

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, stanoví rizikové faktory pracovních podmínek. Jak vyplývá hned z úvodního ustanovení, toto nařízení zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství a upravuje rizikové faktory pracovních podmínek, jejich členění, hygienické limity, metody a způsob jejich zjišťování, způsob hodnocení rizikových faktorů z hlediska ochrany zdraví zaměstnance a minimální rozsah opatření k ochraně zdraví zaměstnance, takže zraková zátěž je též rizikový faktor. Z toho důvodu se v ustanovení § 35 stanoví minimální opatření k ochraně zdraví zaměstnanců - „Práce se zrakovou zátěží musí být v zájmu omezení jejího nepříznivého vlivu na zdraví zaměstnance přerušována bezpečnostními přestávkami v trvání 5 až 10 minut po každých 2 hodinách od započetí výkonu práce nebo musí být zajištěno střídání činností nebo zaměstnanců.“

Podle vyhlášky č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli, se do kateogrie druhé zařadí trvalá práce se zařízeními určenými k nepřetržitému monitorování činností strojů nebo zařízení, nebo kontrole výroby nebo výrobků prostřednictvím obrazovkových terminálů, nebo při níž je potřebné rozeznávání kritických detailů, charakterizovaných hodnotou 0,0003 radiánu při kontrastu menším než 0,8. do kategorie třetí se pak zařadí trvalá práce, při které je nezbytné používání zvětšovacích přístrojů, nebo spojená s technicky neodstranitelným oslňováním. Na zaměstnance pracující se zrakovou zátěží v druhé a třetí kategorii se pak vztahují ustanovení § 37 a násl. zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. Zaměstnavatel musí provádět pravidelná měření s orgánem ochrany veřejného zdraví (bývalou okresní hygienickou stanicí) a musí zaměstnance evidovat apod.

Jinak ale bezpečnostní přestávku těmto zaměstnancům žádný jiný předpis než nařízení vlády č. 361/2007 Sb. nestanoví. Zaměstnavatel musí podle § 35 tohoto nařízení vlády stanovit sám rozsah a četnost bezpečnostních přestávek na základě vlastního zhodnocení rizikovosti práce zaměstnanců. Jak jsem již někde uváděla, bezpečnostní přestávka není o tom, že zaměstnanec bude mít odpočinek, ale bezpečnostní přestávka je o změně práce z práce rizikové na práci nerizikovou (viz např. řidič po 4,5 hod. také neopustí  autobus, ale bude v něm a bude si např. připravovat výkaz práce apod. nebo u práce na počítači se bezpečnostní přestávka běžně řeší tak, že zaměstnavatel přidělí zaměstnancům jinou, třeba adminitrativní práci, při které nemusí hledět do obrazovky).

Autor článku: 

Komentáře

bezpečnostní přestávka

26.01.2011 - 17:01 Miloslav Čech
Podle mého názoru se na tento případ vztahuje ustanovení § 39 NV 361/2007 Sb. Pisatel uvádí, že práce je zařazena jako riziková.

Re: bezpečnostní přestávka

27.01.2011 - 05:51 Norbert Chalupa
Pane Čechu, paní JUDr. Dandová odpověděla zcela správně, poněvadž § 39 uvedeného NV (jak uvádíte) se na problém pisatele nevztahuje, alespoň dle toho, co v dotazu uvádí. § 39 by se mohl na problém pisatele vztahovat v případě, že při činnosti, kterou zamýšlení zaměstnanci provádí při působení ,, nějakého neodstranitelného oslňování ,, tady pisatel neuvádí, o jakou činnost se jedná, by používali OOPP na ochranu zraku. Bezpečnostní přestávka, s odkazem na § 39 NV č. 361/2007 Sb., se uplatňuje tehdy, cituji: ,, je-li nezbytné nepřetržité používání osobních ochranných pracovních prostředků k omezení působení rizikového faktoru nebo pokud to povaha ochranného pracovního prostředku vyžaduje ,, konec citátu. Takže nezbývá, než se řídit tím, co bylo řečeno v odpovědi JUDr. Dandové ještě s doporučením, aby případně volbu přestávek, u zde nedefinovaného neodstranitelného oslňování, konzultoval zaměstnavatel s KHS - příslušným územním pracovištěm, neumí-li si poradit sám. Norbert Chalupa - OZO

Re: bezpečnostní přestávka

27.01.2011 - 08:51 Miloslav Čech
Zdravím, skutečně si myslíte, že při práci, která je zařazena jako riziková pracují zaměstnanci při neodstranitelném oslňování bez OOPP na ochranu zraku? Odkaz jsem psal proto, že se tazatel může opřít o délku a počet přestávek uvedených v § 39. Jinak je skutečně na odborně způsobilé osobě jak přestávky navrhne asamozřejmě na zaměstnavateli v jakém rozsahu je schválí.

Re: bezpečnostní přestávka

27.01.2011 - 13:53 Norbert Chalupa
Pane Čechu, reagoval jsem a reaguji na Váš nesprávný odkaz ve vztahu k položenému dotazu a na dotaz tazatele. Jak můžete vědět, že při práci používají OOPP? Nelze OOPP nahradit technickým opatřením, řešením? O jakou práci se jedná? Z dotazu nevíte celkem nic, tudíž nelze odkazovat na § 39 NV č. 361/2007 Sb. Odpověd JUDr. Dandové na konkrétní dotaz tazatele je správná.

Re: bezpečnostní přestávka

31.01.2011 - 12:56 František Černý
Pane Chalupo, aby technická opatření mohla vést k tomu, že nebude třeba poskytovaat OOPP, musela by úroveň rizikového faktoru snížit pod max. Přípustnou hodnotu. Pak tedy nemůže být řeč o rizikovém pracovišti, ani bezpečnostních přestávkách!!! Pan Čech má pravdu.

Re: bezpečnostní přestávka

31.01.2011 - 15:21 Norbert Chalupa
Pane Černý, přečtěte si, jak zněl dotaz tazatele, jak prvotně na odpověď JUDr. Dandové reagoval p. Čech a následně moji první reakci a zjistíte, že za daných okolností mám pravdu tak, jako správně na konkrétní dotaz odpověděla JUDr. Dandová. Není možné si z neúplného dotazu vyvozovat domněnky. Diskuse byla rozvinuta do jiných rozměrů. Z dotazu tazatele nejsou další okolnosti zřejmé!

Re: bezpečnostní přestávka

16.03.2011 - 17:54 jitka blechová
chci se zeptat pracuju v prašném a hlučném prostředí za jokou dobu mám nárok na přestávku náš nadřízení nás na pracovišti drží třeba i 3.5 hod bez přestávky děkuji za info

Re: bezpečnostní přestávka

16.03.2011 - 17:54 jitka blechová
chci se zeptat pracuju v prašném a hlučném prostředí za jokou dobu mám nárok na přestávku náš nadřízení nás na pracovišti drží třeba i 3.5 hod bez přestávky děkuji za info

Re: bezpečnostní přestávka

16.03.2011 - 18:37 Norbert Chalupa
Vážená paní Blechová, z Vašeho dotazu toho nelze moc vyčíst, snad jen vydedukovat. Nejprve byste si měla ověřit (oznamovací povinnost je ovšem na zaměstnavateli) do jaké kategorie prací je Vaše práce zařazena, to je rozhodující. Pokud bude v kategorii III., popř. IV., což jsou práce rizikové, potom Vám náleží bezpečnostní přestávky, které jak z hlediska hluku, tak i prašnosti, dle NV č. 361/2007 Sb. § 39 by měly být: první přestávka nejpozději po 2 hodinách od započetí výkonu práce v trvání nejméně 15 minut, následné přestávky se zařazují nejpozději po každých dalších 2 hodinách výkonu práce v trvání nejméně 10 minut, poslední přestávka nejméně v trvání 10 minut se zařazuje nejpozději 1 hodinu před ukončením směny. Předpis řešící problematiku hluku na pracovišti pouze stanoví, že musí být v daných případech poskytnuty bezpečnostní přestávky. Není stanoveno, v jakých intervalech, tudíž se i v tomto případě postupuje dle výše uvedeného předpisu. Během bezpečnostní přestávky nesmíte být vystavena uvedeným rizikovým faktorům, nicméně můžete provádět jakoukoliv jinou práci.

přestávka

27.01.2011 - 14:12 Miloslav Čech
Vážený pane, přečtěte si můj příspěvek, nikde netvrdím, že odpověď dr. Dandové není správná. Dovolte mi abch vyjadřoval svůj názor. Vycházel jsem z toho, že tazatel psal o práci zařazené jako rozoková a tudíž zřejmě nejde odstranit technickým řešením. Piokud jsem odkazoval na § 39 měl jsem samozřejmě (předpokládal jsem), že zaměstnanci používají OOPP. Pokud je nemají přidělené (což si dost dobře neumím představit) je samozřejmě znění § 39 irelevanzní protože řeší situaci při nepřetržitém užívání OOPP. Z mé strany považuji tuto naprosto neplodnou diskusi za uzavřenou.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout X youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail