Bezpečnost v kancelářích

K úrazům v kancelářích sice dochází méně často, ale přesto se dějí. V tomto článku přinášíme 25 kroků, ze kterých můžete vycházet, abyste redukovali riziko úrazu zaměstnanců pracujících v kancelářích.

Je obecně známé, že rizika v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se vyskytují na pracovištích s těžkou technikou a kde zaměstnanci vykonávají těžkou manuální práci. Zaměstnání, kde se většina pracovních úkolů řeší ze židle umístěné v klimatizované kancelářské budově, se zdají být méně nebezpečná. K mnohým úrazům, které se udály v kancelářských prostorech, vůbec nemuselo dojít, kdyby zaměstnanci a jejich nadřízení rozpoznali rizika a zavedli jednoduchá opatření, která by tato rizika snížila.

Pády

Uklouznutí, zakopnutí a pády jsou nejčastějším typem pracovního úrazu, který se stane v kancelářských prostorech. U zaměstnanců v kancelářích je pravděpodobnost, že utrpí pracovní úraz způsobený pádem, 2,5 krát vyšší než u zaměstnanců pracujících v jiném prostředí. K tomu, že k těmto zraněním dochází, přispívají různé faktory, které mohou být úspěšně eliminovány. Často jen tak, že na ně budou zaměstnanci upozorněni.

1. Zbavte se nepořádku
Krabice, šanony a jiné věci navršené na hromadách v kancelářích jsou častým důvodem zakopnutí. Ujistěte se, že všechny tyto věci jsou bezpečně uloženy, kam patří. Další podobné nebezpečí představují elektrické kabely vedené přes uličky nebo pod koberci. Zajistěte tedy, aby vedení bylo řádně zajištěno a zakryto.

2. Lezení/stoupání
Lezení/stoupání na židle, zejména kancelářské židle vybavené kolečky, jsou zdrojem rizika pádu. Zaměstnanci, kteří potřebují na něco dosáhnout, nechť použijí k tomu určené schůdky. Schůdky musí být používány správně (stát stabilně na rovném povrchu).

3. Srážky
Zaměstnanci se mohou vzájemně srazit, když zahýbají za roh například v halách, do slepého úhlu nebo kolem skříňových stěn. Je vhodné v těchto místech nainstalovat konvexní zrcadla.

4. Pádům mohou zabránit koberce a jiné skluzu vzdorné povrchy. Dlažba, zejména vlhká/mokrá, je velmi kluzká. Umístění koberců zejména do vstupních prostor (přecházení z vnějšího do vnitřního prostoru) může pomoci redukovat pády.

Udeření/zachycení

Dalšími pracovními úrazy v prostorech kanceláří jsou údery a zachycení různými předměty.

5. Zavírejte zásuvky
Skříně s mnoha přeplněnými zásuvkami se může převrátit, pokud není řádně zajištěna. Zásuvky u stolů, pokud zůstávají pootevřené, jsou příčinou úderu. Proto, pokud zásuvku nepoužíváte, vždy ji zavřete.

6. Bezpečné skladování
Dalším opatřením, kterým lze předejít pracovním úrazům, je správné skladování těžkých předmětů. Velké stohy materiálu či těžkého zařízení/vybavení mohou způsobit závažná poranění v případě jejich zřícení. Doporučuje se skladovat tyto předměty co nejblíže podlaze a upozornit zaměstnance na nosnost polic a skladovacích jednotek.

Pracovní úrazy způsobené špatnou ergonomií

Pracovní úrazy, ke kterým dochází v prostředí kanceláří, jsou v největší míře způsobené špatnou ergonomií. Protože zaměstnanci pracující v kancelářích tráví většinu svého pracovního času vsedě u stolů a před monitorem počítače, jsou náchylní k tělesnému napětí a ke zraněním souvisejícím s pracovní pozicí a monotónním pohybem. Ergonomická rizika může být někdy těžké identifikovat. Podmínky kancelářského prostředí, které lze popsat jako rizikové z ergonomického hlediska, se mohou jevit každodennímu pozorovateli jako neškodné.

7. Poskytněte nastavitelné vybavení
Jedna velikost není vhodná pro všechny. Židle, stolní desky, místa pro monitory atd. by měly být nastavitelné tak, aby byly vhodné pro co nejvíce zaměstnanců. Ačkoliv se zaměstnavatel může zdráhat koupit drahé ergonomické vybavení, odborníci trvají na tom, že je to rozumná investice.

8. Vyškolte zaměstnance, jak mají vybavení správně používat
Poskytnutí nastavitelného nábytku a dalšího vybavení je jen prvním krokem k vytvoření ergonomického pracoviště. Hlavním problémem je, že si zaměstnanec nedokáže sám nábytek a další vybavení vhodně nastavit. Proto je nutné zaměstnance proškolit, tak aby si sami dokázali nábytek a vybavení nastavit a vhodně ho používat.

9. Zůstaňte nohama na zemi
Stává se, že zaměstnanci mají klávesnici přímo na pracovním stole a aby na ní pohodlně dosáhli, nastaví si výšku židle tak, že se sotva dotýkají nohama země. Nepřirozená poloha způsobuje nepohodlí a bolesti. Proto se doporučuje umisťovat klávesnice do výsuvných šuplíků, které jsou připevněny ve vhodné výšce.

10. Držáky na dokumenty
Časté přepisování z tištěných dokumentů do počítače může vést k napětí v oblasti krční páteře tím, jak zaměstnanec neustále opakuje pohled dolů na papír a potom zpět nahoru na monitor. Vhodným řešením jdou držáky dokumentů, které jsou levné a eliminují nadměrnou námahu v oblasti krku. Tyto držáky jsou také vhodné v tom směru, že eliminují zrakovou zátěž - držák je umístěn vedle monitoru a není třeba zaostřovat z místa na místo.

11. Upravte umístění myši
Problém nastává v případě, kdy je klávesnice umístěna v pojízdné zásuvce, ale myš zůstává na desce stolu. Zatížena jsou jak ramena, tak i krční páteř. Je vhodné, aby myš byla vždy umístěna vedle klávesnice.

Problémy se zrakem

I když vám dlouhodobé dívání se do monitoru nemůže „zkazit oči“, je prokázáno, že způsobuje zrakovou únavu. Oči jsou suché a podrážděné a zaměstnanec může mít problémy se zaostřením. Řešením může být vhodné řešení pracovního místa.

12. Ztlumte světla a používejte stolní lampy
Zářivky v administrativních budovách jsou pro optimální vidění příliš jasné. Optimální pro vidění je snížit jas na polovinu. To lze řešit vyjmutím žárovek (trubic) ze stropního osvětlení. Pokud jednotlivec vyžaduje více světla, je lepší použít individuální stolní lampy, než zvyšovat intenzitu osvětlení plošně.

13. Správné nastavení monitorů
Obecně se doporučuje umístit monitor lehce pod úroveň očí a 50 - 70 cm od očí. Ideální jsou monitory, které lze naklánět a otáčet.

14. Minimalizujte odrazy z monitorů
Hlavní příčinou únavy očí jsou odrazy z monitoru. Neumisťujte proto monitory proti oknům nebo alespoň při práci zatáhněte žaluzie nebo jiný druh stínění. Lze použít také filtr pohlcující odraz světla.

15. Noste správné brýle
Zaměstnanci, kteří tráví většinu pracovního času u počítače, by tento fakt měli sdělit svému očnímu lékaři. Lékař by měl zkontrolovat kvalitu vidění na 50 - 70 cm.

16. Zvětšete si velikost písma na monitoru
Malá velikost písma v počítači unavuje jak zrak, tak i krční páteř tím, jak zaměstnanec natahuje hlavu dopředu, aby malé písmo lépe viděl. Velikost písma lze velmi jednoduše změnit v nastavení počítače.

17. Udělejte si přestávku
Nechejte oči odpočinout a zrak zaměřte na předměty v různých vzdálenostech. Na každou hodinu strávenou u počítače by měla připadat desetiminutová přestávka.

Požární bezpečnost

18. Udržujte kabely v dobrém stavu
Poškozené a neuzemněné napájecí kabely představují vážné nebezpečí požáru a porušení bezpečnostních předpisů. Kabely by měly být pravidelně podrobovány kontrole. Při zjištění jakéhokoliv mechanického poškození kabel okamžitě vyřaďte z provozu. Ujistěte se, že nejsou přetíženy zásuvky. Častou příčinou požáru jsou nesprávně používané prodlužovací kabely a přetížení.

19. Kontrolujte elektrické radiátory
Pokud zaměstnanci používají elektrické radiátory (či jiná přídavná topidla), ověřte, zda jsou tato zařízení vybavena automatickým spínačem, který zajistí vypnutí topidla, kdyby došlo k jeho převrácení. Zajistěte, aby tato zařízení nebyla umístěna v blízkosti hořlavého materiálu.

20. Neblokujte přístup k hasicím přístrojům
Nábytek nebo stohy různého materiálu mohou blokovat přístup k požárním čidlům, která pak v případě požárního nebezpečí nejsou stoprocentně účinná. Stejně tak je třeba zajistit volný přístup k požárním hydrantům a hasicím přístrojům.

21. Neblokujte únikové cesty a východy
Podél únikových cest nesmějí stát či být uskladněny jakékoliv předměty.

Kontroly

Kromě proškolení zaměstnanců a poskytnutí vhodného vybavení je třeba provádět pravidelné kontroly na pracovišti a eliminovat tímto riziko vzniku nebezpečných situací.

22. Provádějte obhlídky
Pravidelné návštěvy kancelářských prostor mohou napomoci vyhledávat zdroje rizik a udržovat úroveň ergonomie. Doporučuje se např. pravidelně kontrolovat nastavení monitoru počítače.

23. Sledujte výskyt muskuloskeletálních onemocnění
Pokud dojde k výskytu symptomů muskuloskeletálních onemocnění, je třeba ergonomicky upravit pracoviště zaměstnanců. Zaměstnanci však musí umět symptomy muskuloskeletálních onemocnění rozpoznat. Je potřeba sledovat jakékoliv bolesti, únavu, snížení citlivosti, slabost, které mohou signalizovat ergonomický problém a vést k závažnějšímu muskuloskeletálnímu onemocnění.

24. Mluvte se zaměstnanci
Nejjednodušší cestou, jak identifikovat možná rizika, je ptát se zaměstnanců. Zaměstnavatel by měl naslouchat zaměstnancům, kteří pozorují symptomy jako jsou rychlá únava, nepohodlí apod. Tyto přímé informace umožní rychlé a levné řešení problému. Pokud se tato přímá varování ignorují, mohou vést k závažným zdravotním problémům, jejichž řešení zaměstnavatele vyjde mnohem dráž.

25. Zaveďte systém podávání zpráv
Zavedení systému podávání zpráv ze strany zaměstnanců je dobrým způsobem pro organizaci, jak se vypořádat s potenciálními riziky ještě předtím, než dojde k pracovnímu úrazu. Zvažte vytvoření anonymního podávání podnětů a přimějte tak zaměstnance, aby se podělili s problémem, se kterým se setkali. V praxi se ukazuje, že včasné varování či upozornění na problém vychází finančně nejlépe ve všech oblastech.

Komentáře

Dobrý den,

06.09.2011 - 10:41 gabriel zmátlo
Dobrý den, V obecné rovině lze říci, že všechny doporučené postupy jsou pro práci v kanceláři přínosné, neboť jsou často podceňované. Avšak doporučené postupy, jako jsou nastavení myši, monitoru, nošení správných brýlí se však nebudou nacházet v oblasti prevence před možnými úrazy, ale jako prevence před nemocí z povolání. Nestává se totiž, že by byl zaznamenán pracovní úraz z důvodu špatného nastavení monitoru, nebo myši. Např. nemoc, karpálního tunelu, tedy nemoc, která postihuje často zaměstnance v kancelářích, kteří denně několik hodin ovládají myš PC, nemůže být ani označena jako pracovní úraz, dle definice pracovního úrazu. Jde o dlouhodobější proces destrukce karp. tunelu. V zákoníku práce nenalezneme definici pojmu úraz a je zde pouze vymezeno, kdy se úraz považuje za pracovní. Při hledání definice je tedy nutno nahlédnout do judikatury, která za úraz považuje takovou poruchu zdraví, která je vyvolána zevními příčinami nezávislými na vůli zaměstnance. Příčiny působí náhle, násilně, krátkodobě a neočekávaně, jejich charakter je buď mechanický nebo chemický. (1) I z této definice se bude tedy v některých doporučených krocích jednat o prevenci nemoci z povolání, než o prevenci pracovních úrazů. Dr. Gabriel Zmátlo (1) Zdroj WWW. epravo.cz

Re: Bezpečnost v kancelářích

08.09.2011 - 19:19 Milan Píša
Dobrý den pane doktore Zmátlo, dovoluji si jen doplnit, že definice pracovního úrazu je uvedena v zákoně č. 266/2006 Sb., jehož platnost byla však odložena k 1.1.2013. Do té doby platí definice uvedena v § 380 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce,ve znění pozdějších předpisů. V ostatním s Vámi souhlasím.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Kde nás najdete

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844
X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail