Bezpečnost strojů a jejich elektrického zařízení 2010

Problematika bezpečnosti strojů a jejich elektrického zařízení je velice široká. Proto se k tomuto tématu vracíme v rubrice Téma týdne, prostřednictvím doplněné a aktualizované verze původního článku.

Úvod

Pracovní stroje, jak je lze blíže specifikovat, jsou stroje vyskytující se prakticky ve všech odvětvích průmyslu jako například stroje potravinářské - řeznické kutry, narážky, pily; stroje pekařské – pásové pece, hnětací stroje; zemědělské stroje - dopravníky, vybírače siláže, česačky chmele; stroje v kovoprůmyslu – obráběcí stroje apod. Většina těchto strojů má elektrické, nebo elektrohydraulické či elektropneumatické ovládací a řídící systémy. Bezpečnost práce na strojích je podmíněna jak samotnou konstrukcí strojů, tak prostředím ve kterém stroje pracují, zpracovaným materiálem a v neposlední řadě také úrovní obsluhy.

Pracovní stroje - jejich technické zařízení, uváděné na trh v ČR tak i v dalších zemích EU, musí být, dle zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky, ve shodě s požadavky prováděcích technických předpisů. Jsou to nařízení vlády identická s evropskými směrnicemi. Na strojní zařízení pracovních strojů se ve většině případů vztahuje NV č. 176/2008 Sb., shodné se strojní směrnicí (Machinery Directive) 2006/42/ES.
Na zařízení strojů s elektrickým pohonem, nebo řízením v rozsahu jmenovitých napětí od 50 V do 1000 V pro střídavý proud a jmenovitých napětí od 75 V do 1500 V pro stejnosměrný proud, se vztahuje nařízení vlády č. 17/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky zařízení nízkého napětí shodné se směrnicí pro nízké napětí (Low Voltage Directive) 2006/95/ES. Na elektrická zařízení strojů se ještě vztahuje nařízení vlády č. 616/2006 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility shodné se směrnicí EMC  (Electromagnetic Compatibility Directive) 2004/108/ES. 

Kromě uvedených předpisů se na mnoho pracovních strojů vztahuje ještě celá řada dalších, například NV č. 9/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska emisí hluku a jiné hygienické předpisy a NV podle určení strojů.

Splnění požadavků uvedených nařízení vlády (směrnic EU) tak, aby stroje a jejich elektrické zařízení v určených mezích bylo bezpečné, lze převážně dosáhnout splněním požadavků, které jsou uvedeny v normách harmonizovaných k těmto nařízením. Základní českou technickou normou pro elektrická zařízení strojů je ČSN EN 60204-1 ed.2 - Bezpečnost strojních zařízení- Elektrická zařízení strojů – Část 1: Všeobecné požadavky, a pokud strojní zařízení obsahuje elektronické řídící systémy je to ještě ČSN EN 62061/2005 Bezpečnost strojních zařízení – Funkční bezpečnost elektrických, elektronických a programovatelných elektronických řídících systémů souvisejících s bezpečností. Poslední uvedená norma navazuje na kapitolu č. 11 Elektronická zařízení ze zrušené ČSN EN 60204-1 /2000.

Plní-li stroj, nebo soustava strojů požadavky NV a to všech, která se na něj vztahují, může být vypracováno výrobcem, nebo jeho zplnomocněným zástupcem takzvané ES prohlášení o shodě a výrobek označen značkou shody CE (CONFORMITY EUROPE). Bez tohoto označení a ES prohlášení o shodě nelze stroje v zemích EU uvádět na trh.

Na co je třeba se zaměřit při pořízení strojů

Při pořizování nového stroje, nebo celé technologické linky je samozřejmě nutné zjistit všechny technické a ekonomické údaje, dále přesné určení stroje, prostředí, ve kterém má stroj pracovat, výkonnost stroje, energetickou náročnost, garantovanou životnost, záruční podmínky, požadavky na energetické zdroje, garantovanou hladinu akustického výkonu a v neposlední řadě požadavky na kvalifikaci  obsluhy.

K vybranému stroji musí být přiložena průvodní dokumentace včetně návodu k používání. Podle úrovně zpracování průvodní dokumentace stroje lze též usoudit na kvalitu výrobce a tím i samotného stroje.

Průvodní dokumentace musí podle složitosti elektrického zařízení stroje poskytovat:

 • jasný a úplný popis zařízení, jeho instalace, montáže, a připojení k elektrickému zdroji,
 • požadavky na elektrický zdroj,
 • informace o pracovním prostředí (osvětlení, vibrace, hluk, znečištění ovzduší - ČSN 33 2000-3),
 • blokové, případně obvodové schéma,
 • informace o:
  •   programování, sledu funkcí, četnosti prohlídek, četnosti a způsobu funkčních zkoušek, návod na seřízení, údržbu a opravy, seznam součástí a náhradních dílů, o  popis bezpečnostních ochran, blokovacích funkcí a blokování ochranných krytů,
  • popis prostředků a metod k zajištění bezpečnosti, když jsou bezpečnostní ochrany vyřazeny z činnosti,
  • všech případných zbytkových rizicích.

 • Stroj musí být označen výrobním štítkem a značkou shody CE.
 • Základní technické charakteristiky jejichž dodržování zajišťuje, aby elektrické zařízení stroje bylo používáno bezpečně a v podmínkách, pro které bylo vyrobeno musí být vyznačeny na  stroji a pokud to není možné, tak v průvodní dokumentaci.
 • Na stroji, případně na jeho obalu musí být uvedeno jméno výrobce nebo obchodní firmy.
 • Elektrické zařízení stroje ( řídící, jistící a ovládací skříně) musí být označeno jménem dodavatele, ochranou známkou, případně certifikační značkou. Kryty u kterých není zřejmé, že obsahují elektrické přístroje, musí být označeny výstražnou značkou např. B.3.6 ISO 3864:

Instalace stroje – strojního zařízení a jeho uvedení do činnosti

 • Provozovatel je povinen při instalaci, práci se strojem, jeho údržbě a likvidaci, dodržovat obecně platné bezpečnostní předpisy (ve smyslu zákoníku práce).
 • Provozovatel je povinen zajistit provádění pravidelné údržby a čištění.
 • Provozovatel je povinen před uvedením stroje do provozu stanovit oprávněné osoby pro jeho používání, čištění a pravidelnou údržbu, tak aby byla zajištěna především bezpečnost osob a majetku.
 • Provozovatel je povinen při instalaci stroje zajistit ověření impedance poruchové smyčky a vhodnost přidruženého přístroje jistícího proti nadproudům.
 • Provozovatel je povinen učinit taková opatření, aby stroj nemohla obsluhovat žádná neoprávněná osoba.
 • Stroj je možno používat pouze k účelům, pro které je technicky způsobilý v souladu s podmínkami stanovenými výrobcem a který svou konstrukcí, provedením a technickým stavem odpovídá předpisům k zajištění bezpečnosti.
 • Samostatně mohou stroj obsluhovat jen pracovníci tělesně a duševně způsobilí, prokazatelně zaškoleni pro jeho obsluhu a seznámeni s návodem k používání, který musí být uložen na obsluze přístupném místě.
 • Obsluha je povinna provádět pravidelné vizuální kontroly stavu zařízení a zajistit jeho základní ošetření.
 • Čištění, údržbu a opravy je možné provádět až po odpojení zařízení od sítě.
 • Snímat, demontovat nebo odklápět kryty je možné pouze po úplném vypnutí a zajištění vypnutého stavu.
 • Stroj se nesmí ostřikovat vodou  (podle konstrukce, účelu a stupně krytí IP)!
 • Zjistí-li obsluha závadu, nebo poškození, které by mohlo ohrozit bezpečnost práce, nebo provoz stroje a které není schopna odstranit, nesmí stroj uvést do provozu, musí zajistit vypnutý stav a závadu ihned ohlásit provozovateli.
 • Nápisy na zařízení je nutno udržovat v čitelném stavu. Při jejich poškození, nebo nečitelnosti, je provozovatel povinen obnovit jejich stav v souladu s původním provedením (původní provedení musí být uvedeno a popsáno v průvodní dokumentaci).
 • Pokud není stroj z jakýchkoli důvodů používán, musí být odpojen od elektrické sítě a zajištěn vypnutý stav.
 • Připojení stroje musí být provedeno podle požadavků  platných  předpisů a  technických norem, které se na dané zařízení vztahují, zejména,  ČSN 33 2000-4-41 ( IEC 364-4-41 ), ČSN 33 2000-5-51 ( IEC 364-5-51), kap. 512, ČSN 33 2000-5-54 ( IEC 364-5-54), kap.543 a předpisů  souvisejících.
 • Práce na elektrickém zařízení mohou provádět pouze pracovníci s odpovídající elektrotechnickou kvalifikací seznámení se zařízením v potřebném rozsahu.
 • Vodiče připojené ke stroji musí být kladeny tak, aby nebyly vystaveny mechanickému poškození, škodlivému působení prostředí a nepřekážely používání prostoru v němž bude stroj instalován.
 • Provozovatel stroje je povinen zajistit ve stanovených lhůtách provádění pravidelných zkoušek
  a ověření elektrického zařízení dle platných předpisů. Je povinen zajistit pravidelné revize el. přípojky stroje.
 • Ochrana před úrazem el. proudem musí být provedena dle ČSN 33 2000-4-41 (IEC 364-4-41).

Provoz strojů - staré stroje

Provoz a používání strojů a technických zařízení u uživatele se řídí požadavky nařízení vlády č. 378/2001 Sb. ( Směrnice Rady 89/655/EHS) a zákoníkem práce.

Provozovatel – zaměstnavatel je povinen v souladu se zákoníkem práce č. 262/2006 Sb. § 102 soustavně vyhledávat nebezpečné činitele a procesy pracovního prostředí a pracovních podmínek, zajišťovat jejich příčiny a zdroje. K tomu je povinen pravidelně kontrolovat úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména stav výrobních a pracovních prostředků  -  tedy  i pracovních strojů - a vybavení pracovišť, úroveň rizikových faktorů pracovních podmínek,
a dodržovat metody a způsob zjištění a hodnocení rizikových faktorů podle zvláštního právního předpisu.  Zaměstnavatel je povinen nahrazovat nebezpečné technologie, výrobní a pracovní prostředky tedy i pracovní stroje, suroviny a materiály méně nebezpečnými nebo méně rizikovými v souladu s vývojem nejnovějších poznatků vědy a techniky.

Z uvedených údajů zcela jasně vyplývá, že staré stroje, které neplní současné požadavky na bezpečnost, jejichž kryty nejsou dostatečně blokovány, bezpečnostní závory nezajistí dokonalou ochranu, případně nejsou vůbec aplikovány, ovladače včetně dvouručního ovládání nejsou konstruovány, či použity dle nejnovějších poznatků, nelze dále provozovat.

Stroje a strojní zařízení, které se vyznačují vysokou třídou rizikovosti, a přitom nejsou zabezpečeny proti následkům poruchy jejich vlastního elektrického řídícího systému, nemají v řídícím systému aplikován vhodný modul nouzového zastavení, případně jinak zabezpečen bezpečnostní řídící systém, například redundantním zapojením stykačů s nuceným vedením kontaktů, nelze provozovat, byť by jejich konstrukce splňovala požadavky na bezpečnost v době uvedení stroje na trh.

Stroje, a jejich elektrické řídící systémy související s bezpečností, které nesplňují současné požadavky na bezpečnost je nutné upravit – provést rekonstrukci. Pokud by to znamenalo vynaložení neúměrných nákladů, je nutno stroj vyřadit z činnosti.


Bezpečnostní prvky řídících obvodů

Požární ochrana

Pracovní stroje nebývají  vybaveny hasicími přístroji.  V objektu kde má být stroj umístněn, musí být hasící přístroj práškový, sněhový nebo halonový a obsluha musí být seznámena s jejich používáním. Pokud bude u zařízení hasicí přístroj vodní nebo pěnový, lze jej při požáru použít až po vypnutí el. proudu!

Likvidace zařízení

Po uplynutí doby životnosti stroje, nebo v okamžiku, kdy by jeho oprava byla neekonomická, likvidují se jeho části po celkové demontáži s ohledem na dodržení požadavků předpisů pro ochranu životního prostředí.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail