Bezpečnost při práci bude dražší. Ochrana zdraví je významným pilířem sociální politiky Evropské unie

Česká legislativa už se přizpůsobila požadavkům evropských směrnic v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Nejde ale jen o sladění zákonů s požadavky EU, ale také o jejich každodenní důsledné prosazování v podnicích. Změna si vyžádá značné náklady ze strany zaměstnavatelů.

 

Podle studie Výzkumného ústavu bezpečnosti práce (VÚBP) si zavedení směrnic v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci do praxe vyžádá „podle střízlivých odhadů" výdaje podnikatelské sféry v rozsahu cca 47 miliard Kč. Tyto náklady však nebudou rozděleny, rovnoměrně, protože mnoho směrnic nepůsobí plošně, ale jen na vybraná odvětví. Podniky působící v rizikových oborech, ve kterých hrozí větší nebezpečí úrazu nebo působení chemických látek, karcinogenů, azbestu či hluku, pak mohou pocítit nárůst nákladů na bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP) natolik razantně, že by mohla být ohrožena jejich konkurenceschopnost.

 

Podnikatelé však podle průzkumu agentury STEM (který cituje uvedená studie) náročnost implementace směrnic v oblasti BOZP naprosto nedoceňují. Průzkumu se účastnili zástupci 205 podniků, kteří se vyjadřovali k souboru 24 směrnic EU, zabývajících se danou tématikou. Tři pětiny z nich podle agentury STEM směrnice neznají a neočekávají v souvislosti s jejich dodržováním žádné investice. Zásady BOZP byly přitom na základě těchto směrnic zakomponovány kromě zákoníku práce do dalších čtyř zákonů, deseti vládních nařízení a dvaceti prováděcích vyhlášek.

 

Některé dílčí směrnice EU v oblasti BOZP

 • Minimální zdravotní a bezpečnostní požadavky, jež musí pracoviště vykazovat z hlediska BOZP
 • Minimální zdravotní a bezpečnostní požadavky, jež musí vykazovat nástroje, nářadí a pomůcky používané pracovníky
 • Minimální požadavky, které musí vykazovat ochranné pomůcky, které používají pracovníci
 • Požadavky, které je třeba dodržet při ruční manipulaci s břemeny, kde jsou pracovníci vystaveni riziku poranění zad
 • Požadavky na práci s přístroji, u nichž se používá stínítka zobrazovací jednotky
 • Ochrana při práci vystavené karcinogenním látkám
 • Ochrana při práci vystavené biologickým faktorům
 • Minimální zdravotní a bezpečnostní požadavky při práci na dočasných nebo mobilních staveništích
 • Minimální požadavky týkající se bezpečnosti, resp. zdravotního značení při práci
 • Bezpečnost a ochrana zdraví u těhotných pracovnic, pracovnic, které nedávno porodily nebo které kojí
 • Zvyšování bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků těžebních závodů při vrtech
 • Zvyšování bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků povrchových a hlubinných dolů
 • Bezpečnostní a zdravotní požadavky při práci na rybářských lodích


Povinnosti zaměstnavatele

Podle základní Směrnice EU o zavádění opatření pro   zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je zaměstnavatel povinen zavést komplexní systém prevence rizik, který zahrnuje výrobní postup, organizaci práce, pracovní podmínky, sociální vztahy a vliv pracovního prostředí.

K provádění činností týkajících se ochrany a předcházení pracovním rizikům v podniku jmenuje. zaměstnavatel jednoho nebo více zaměstnanců, kterým musí v rámci pracovní doby poskytnout dostatek času pro naplňování těchto úkolů. Dále musí jmenovat zaměstnance pověřené poskytováním první pomoci, zdoláváním požárů a evakuací zaměstnanců v případě nebezpečí.

Každý zaměstnanec musí být také při přijímání do pracovního poměru nebo při změně jeho pracovní náplně řádně vyškolen o BOZP. Toto školení musí probíhat v pracovní době a zaměstnanec je dostane řádně proplaceno. Podle ředitele VÚBP Miloše Palečka nestačí obecná instruktáž BOZP podaná písemnou formou, která neobsahuje konkrétní technické a jiné předpisy nutné k výkonu práce. Pokud nepodstoupí zaměstnanec řádné školení, může se dostat zaměstnavatel v případě pracovníkova úrazu do velkých potíží při jednání s inspektorátem bezpečnosti, ale. také se zdravotní pojišťovnou. V takovém případě mu hrozí, že bude muset platit náklady spojené s léčením zraněného. V úvahu je třeba vzít i pří padnou trestní odpovědnost za poškození zdraví.

 

Co by mělo být součástí vstupního školení zaměstnance o BOZP

 • informace o osobních ochranných pracovních prostředcích, které má zaměstnanec při práci používat
 • seznámení s konkrétními pracemi zakázanými ženám, těhotným ženám, matkám do devátého měsíce po porodu a mladistvým
 • seznámení s předpisy o zacházení s elektrickými zařízeními
 • Informace o správné manipulaci s břemeny, včetně hmotnostních limitů,
 • seznámení s nebezpečnými látkami, včetně jejich negativních účinků na organizmus, informace o bezpečném zacházení s nimi a o první pomoci
 • seznámení s bezpečností práce při speciálních pracích, např. při práci ve výškách
 • seznámení s bezpečností práce při obsluze výpočetní techniky a kancelářské techniky
 • seznámení s možnými riziky, jejich identifikací a se způsobem, jak se jim vyhnout
 • seznámení s příslušnými zákonnými normami a předpisy, které se týkají vykonávané práce a pracoviště
 • seznámení s vnitřními předpisy zaměstnavatele, seznámení s bezpečností práce uvedené v návodech k obsluze strojů a zařízení
 • seznámení s umístěním prostředků první pomoci a se zásadami poskytnutí první pomoci, včetně seznámení s evakuačními plány a únikovými cestami z objektu pracoviště (ty musí být podle nové vyhlášky světelně označeny).


Nejde jen o prevenci úrazů

Řada podnikatelů se domnívá, že udělali pro BOZP dost, když mají zřízen útvar bezpečnosti práce nebo bezpečnostního technika. Mnoho z nich si však neuvědomuje, že BOZP nespočívá pouze v prevenci pracovních úrazů, ale že vyžaduje prevenci veškerých pracovních rizik. Ta jsou ve směrnicích EU definována jako ohrožení zdraví a životů osob (a to nejen zaměstnanců), a dále životního prostředí nebo majetku.

Zdraví zaměstnanců není ohrožováno jen úrazem. Řada „bezpečných" zaměstnání způsobuje pracovníkům mnohé zdravotní potíže, zapříčiněné například špatnou židlí, na které se musí celý den hrbit, či nevhodným osvětlením. Maximální ochrana zdraví by se proto měla stát věcí osobního přístupu a firemní kultury.

 

ZDROJ:
Bezpečnost při práci bude dražší. Ochrana zdraví je významným pilířem sociální politiky Evropské unie. Profit č. 7 (2003). Z pramenů VÚBP, z  www.mpsv.czwww.bozpinfo.cz  zpracovala Michaela Klečková.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout X youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail