Bezpečnost při manipulaci s materiálem

Manipulace s materiálem a skladování se vyvíjí již od počátku existence lidstva a byla vždy výrazným faktorem ovlivňujícím úrazovost. Příklady pracovních úrazů a havárií.

V současné době se podle odhadů zabývá manipulací s materiálem asi 1/4 všech zaměstnanců. Z rozborů úrazovosti vyplývá, že při manipulaci s materiálem dochází přibližně k 50% registrované úrazovosti. Největší část úrazů vzniká při manipulaci ruční. Tyto údaje jsou alarmující proto, že řada bezpečnostních předpisů řeší bezpečnost práce při manipulaci s materiálem, pracovníci však podceňují nebezpečí a míru rizika jednak z nedbalosti, ale někdy i z neznalosti.

Otázku jak přispět ke zlepšení stavu na úseku manipulace s materiálem není jednoduché zodpovědět, neboť klíčové problémy nelze řešit bez poměrně vysokých nákladů. Většinou se jedná o to, aby namáhavá , vysoce riziková ručně vykonávaná práce byla nahrazena vhodnou mechanizací.

Na pracovištích, kde je k dispozici mechanizace pro manipulaci, je nezbytné zajistit vysokou disciplínu v dodržování zásad bezpečné obsluhy a zajistit též kvalitní a systematickou péči o technický stav všech zařízení. Při manipulaci mechanizované, kdy manipulační činnost je vykonávána technickými zařízeními (zdvihacími, dopravními prostředky, skladovacím zařízením a dalšími manipulačními mechanizmy), jsou rizika ovlivňována zejména technickým stavem provozovaných zařízení, technickým stavem cest a komunikací a úrovní pracovníků pověřených obsluhou jednotlivých zařízení. K zajištění uvedených zásad je třeba splnit alespoň požadavky uložené zaměstnavatelům Zákoníkem práce. Jedná se především o požadavek uvádět do provozu objekty a zařízení, které odpovídají bezpečnostně technickým požadavkům, zajištění prováděných kontrol, revizí a zkoušek při jejich provozu a bezodkladné odstraňování zjištěných závad. Obsluhou zařízení pro manipulační práce pověřovat pracovníky, kteří po provedeném výběru splňují požadavky na odbornost a zdravotní způsobilost a pro vykonávanou práci byli řádně zacvičeni. Při všech manipulačních pracích by mělo být samozřejmostí používání vhodných osobních ochranných prostředků (oděv, obuv, bederní protektory apod.), které významnou měrou mohou ochránit pracovníky.

Příklady pracovních úrazů a havárie

Smrtelný pracovní úraz při provozu skladovacího zařízení sypkých hmot:

V době odstavení skladovacího zařízení sypkých hmot (zásobníku) vstoupil pracovník na skladovaný sypký materiál a postupoval směrem k vytvořenému trychtýři, zřejmě za účelem manipulace s uvolňovací tyčí. Při vstupu pracovníka na hranu trychtýře došlo k uvolnění sypkého materiálu a stržení pracovníka do výsypného otvoru.

Důsledek   - zasypání a udušení - smrtelný pracovní úraz 
Příčina    - nerespektování zákazu vstupu pracovníků na skladovaný sypký
   materiál v prostoru zásobníku

Těžký úraz při manipulaci palet:

Řidič motorového vozíku zajel s vysokozdvižným vozíkem do chladícího boxu, kde chtěl ze stolu odebrat palety naložené zeleninou. Palety byly nastohovány do šesti vrstev do výšky stohu 6000 mm. Řidič motorového vozíku nabral na vidlice vozíku 4 horní palety se zeleninou o celkové hmotnosti 1868 kg. V okamžiku nabírání palet došlo k destrukci spodní palety a následnému pádu horních 3 palet na řidiče. 

   

Důsledek  - těžké zranění, na jehož následky zraněný zemřel
Příčina     - nesprávné nastavení rozteče vidlic vysokozdvižného vozíku, 
   který nebyl opatřen ochranným rámem

Havárie stavebnicových regálů:

Do stavebnicového regálu byly ukládány vysokozdvižným vozíkem ložené prosté palety. V době, kdy řidič vozíku projížděl uličkou mezi regály, aby uložil další loženou paletu, došlo k odklonění krajního jednořadého regálu ode zdi a jeho zřícení na sousední regály. Výsledkem byla řetězová havárie ostatních regálů, jejich úplná destrukce a poškození a znehodnocení skladovaného potravinářského zboží. Montáž regálu byla provedena odbornou firmou, kontrolu regálů po montáži, jakož i jejich předání (143 kusů) provedl vedoucí zaměstnanec montážní firmy. V předané dokumentaci nebyly uvedeny žádné požadavky na kotvení regálů. Po 13 měsících provozu došlo k jejich havárii a to za situace, kdy zatížení regálů nepřesáhlo 60% jejich nosnosti.

Důsledek   - značná materiálová škoda 
Příčina   - nedostatečné ukotvení regálů

    

ZDROJ:
Tomeček, M.: Bezpečnost při manipulaci s materiálem. Dashöfer e-mail noviny pro bezpečnost práce a požární ochranu. 5.1.2004.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Kde nás najdete

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844
X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail