Bezpečnost práce ve strojírenství

Při kontrole příčin a okolností vzniku pracovních úrazů ve strojírenství inspektoři u těchto úrazů zjišťují zejména nedostatky v nefunkčnosti ochranných zařízení strojních zařízení, tj. že ochranné kryty nebezpečných částí strojů jsou demontovány, např. světelná elektrická ochrana vyřazena z provozu, dvouruční ochranné spouštění je nahrazeno nožním ovládáním, popř. zaměstnanec provádí opravu stroje za chodu apod.

Strojírenský průmysl je významné odvětví českého hospodářství. Ve strojírenství dochází k neustálému vývoji, zejména ve vývoji nových strojů a technických zařízení (dále jen strojní zařízení). Strojní zařízení uváděné na trh EU, a tedy i v České republice, musí být, dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve shodě s požadavky prováděcích technických předpisů. Bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojních zařízení, které je zaměstnavatel (provozovatel zařízení) povinen podle § 4 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP, zajistit, jsou uvedeny v nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, a ve vyhlášce ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení.

I přes provozování stále výkonnějších a z hlediska bezpečnosti provozu dokonaleji zabezpečených strojních zařízení dochází na těchto strojích k pracovním úrazům, mnohdy velmi závažným.

Příklad: Pracovník obsluhoval ohraňovací lis a prováděl pracovní operaci spočívající v ohýbání polotovaru plechu, který byl uložený na paletě asi 1,5 m před čelem lisu. Při odebírání posledního kusu provedl obrat zpět k lisu a došlo ke ztrátě jeho rovnováhy. Pracovník zavrávoral a upadl na lis. Ve snaze zachytit se před pádem se mu dostala pravá horní končetina po předloktí pod horní lišty a současně přišlápl nožní ovládání lisu. Při tom horní lišta provedla posun a přimáčkla postiženému horní končetinu v místě mezi loktem a zápěstím, došlo „jen“ k otevřené zlomenině obou kostí předloktí. Při kontrole příčiny vzniku úrazu bylo zjištěno, že kontrolovaná osoba použila pro ovládání ohraňovacího lisu jedním pracovníkem obsluhy při ohýbání plechu jiný způsob, než stanovuje průvodní dokumentace výrobce stroje – Návod na obsluhu – kde je uvedeno, že vypínač pro nastavení způsobu obsluhy má být vždy zapnutý pro obsluhu dvěma a čtyřma rukama podle počtu pracovníků.

Dle údajů informačního systému Státního úřadu inspekce práce došlo v roce 2015 v organizacích provádějících strojírenskou výrobu celkem k 9 479 pracovním úrazům, z toho bylo 14 smrtelných a 166 závažných (tj. s hospitalizací delší než 5 dnů). Při kontrole příčin a okolností vzniku pracovních úrazů inspektoři u těchto úrazů zjišťují zejména nedostatky v nefunkčnosti ochranných zařízení strojních zařízení, tj. že ochranné kryty nebezpečných částí strojů jsou demontovány, např. světelná elektrická ochrana vyřazena z provozu, dvouruční ochranné spouštění je nahrazeno nožním ovládáním, popř. zaměstnanec provádí opravu stroje za chodu apod.

Z důvodů výše uvedených proto oblastní inspektoráty práce věnují při provádění kontrol strojírenských provozů zvýšenou pozornost technickému stavu strojních zařízení. V roce 2015 bylo provedeno 1 393 kontrol ve strojírenských provozech, při nichž bylo zjištěno 1 098 nedostatků týkajících se zejména provozu strojních zařízení. Tyto kontroly pokračují a budou pokračovat i v budoucnu.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail