Bezpečnost práce ve skladech - prevence je ve výsledku levnější!

Zdroj: 

Rozhovor na téma bezpečnosti práce ve skladech poskytl nejmenované obchodní společnosti Ing. Jiří Tilhon, výzkumný pracovník z Výzkumného ústavu bezpečnosti práce, v. v. i., odborně způsobilá osoba v prevenci rizik a v požární ochraně. Přispívá na portál BOZPinfo a do dalších odborných periodik, účastní se mezinárodních konferencí, pořádá přednášky a semináře. V roce 2013 byl vyhlášen vítězem národní soutěže Profesionál BOZP.

Jaké jsou nejčastější nehody ve skladech a proč?

Ačkoli se statistická data vztažená vysloveně ke skladům nevyhotovují, z pracovní úrazovosti, jak je strukturálně nastavena lze vyčíst, že jednoznačně nejzávažnějšími úrazy, často smrtelnými, jsou střety s vysokozdvižným vozíkem (dále jen VZV) či v důsledku převržení VZV. Příčin je mnoho a vyplývají dílem z nekázně pracovníků, například nepřipoutání se řidiče VZV bezpečnostním pásem a jeho zavalení při převržení vozíku, nebo z nepozornosti a neopatrnosti, například najetím vozíku na nerovnost povrchu nebo střetem s osobou.

A jak je to při skladování na volných plochách?

Jedná-li se o skladování na volných plochách, častým zdrojem úrazů při práci s VZV jsou právě nerovnosti, sešikmené plochy, obrubníky kolem cest a nečistoty na těchto cestách. Kolizní stavy často přichází na úrovni křížení cest, v místech rohů budov, zvlášť, mohou-li se v cestě vozíku vyskytnout osoby nebo přejíždějící dopravní prostředky. V této souvislosti je vhodné připomenout, že ačkoli jsou někdy provozní budovy jednoho závodu umístěny po obou stranách obecní komunikace, VZV nesmí mezi takto postavenými objekty jednoho závodu přejíždět. VZV není přizpůsoben k pohybu na veřejných komunikacích.

Co se nejčastěji podceňuje v oblasti BOZP ve skladištních halách?

Ve skladištních halách jsou často neobnovovaná značení oddělující část podlah pro chůzi osob a část pro jízdu vozíků, nebo nejsou dodrženy minimální rozměry stanovené právními předpisy a technickými normami – např. NV č. 101/2005 Sb., NV č. 361/2007 Sb., ČSN 26 9010, ČSN 73 5105. Dalšími porušeními je široká škála nedodržení zásad ukládání manipulačních jednotek do regálů či při jejich stohování či volném skladování. Jinou skupinu nebezpečných stavů způsobuje neukotvení skladovacích regálů. Tato skupina se však více vztahuje k problematice ručního skladování, než skladování pomocí VZV, kde je neukotvení regálů zcela nemyslitelné.

Pojďme prosím ještě zpátky právě k VZV. Na co hlavně pamatovat při manipulaci s VZV, zvlášť když je sklad plný uliček s regály?

Jak ukazuje statistika, stále se objevují případy zavalení řidiče VZV při jeho převržení. Jedinou ochranou je užívání bezpečnostních pásů, které je povinné! Je na zaměstnavateli, aby kontroloval, že vozíky jsou těmito pásy vybaveny a dbal na to, že pracovníci jsou v rámci školení poučeni o jejich používání. A také, aby jeho vedoucí pracovníci používání těchto pásů průběžně kontrolovali a důsledně vyžadovali, vč. okamžitého řešení nedostatků a informování ostatních pracovníků.

Jiným problémem je otázka dostatečnosti volného prostoru pro vlastní pohyb vozíku při jeho najíždění k regálu a odjíždění, při jeho otáčení. V technické normě jsou uvedené rozměry minimální, nikoli předepsané, a každý centimetr navíc je vítaným polepšením pracovních podmínek. Samozřejmě, skladovací prostory nejsou nafukovací a naopak objem skladovaných zásob roste. S tím se však musí počítat při výstavbě či určení skladovacích prostorů. Kapacitu skladů nelze zvětšovat tím, že zrušíme uličky pro pohyb osob a snížíme na minimum uličky pro pohyb VZV.

Jak by měli být plánovány tyto uličky pro pohyb osob?

Lepší je jejich umístění podél zdí než například podél stohů palet, mezi kterými VZV pojíždí. Každé křížení takovéto uličky a komunikace hrozí přehlédnutím, opomenutím a velmi závažnou nehodou. Je třeba nepřehlížet "skoronehody", kdy se nikomu nic nestalo a opravdu řešit pochůzné cesty jinde a jinak, než je řešit v rámci šetření vážných či smrtelných nehod za asistence oblastních inspektorátů práce a Policie České republiky.

Na co si je ještě důležité dávat pozor?

Samostatnou kapitolou je samotné umístění materiálu v regálech. Je nutné dodržování zásad o ukládání manipulačních jednotek z hlediska váhy - těžší dolů, lehčí nahoru. Taky z hlediska zatížení regálu, tedy rovnoměrné rozložení materiálu. A je rovněž nutné uvážit hledisko možného pádu. Myslím tím uložení na celou plochu regálu, nepřečnívání, neukládání rozbalených manipulačních jednotek ve výšce nad 2 m atd.

Jak vlastně nejlépe označovat nebezpečná místa skladu?

Toto je velmi individuální problematika, zcela závislá na druhu a charakteru nebezpečí, v závislosti na konkrétním místě výskytu a také na zavedené kultuře bezpečnosti práce daného podniku. K zdůraznění nebezpečných míst a zvýšení jejich bezpečnosti je možné použít nějaká zrcadla (křížení cest), značky (zpravidla nějaké výstrahy či upozornění), značení (např. šrafování, ale i k označení překážek) či barevné odlišení (zvýraznění ploch či šrafování jinou, výstražnou barvou), je možné použít světelnou či zvukovou signalizaci (např. pro couvající vozík), optické závory (zastavení provozu při vstupu osoby do vyhrazeného = chráněného prostoru – např. u válečkových drah) atp.

Jaká místa jsou nejkritičtější z pohledu VZV?

Mezi nebezpečná místa skladu patří z hlediska pohybu VZV nejen rovná a dostatečně únosná podlaha s odpovídající nosností krytů různých kanálů či vlezů, v jedné rovině s okolní podlahou zabudovanými kolejemi, ale zvláště všechna zúžená či snížená místa, která je třeba opatřit za účelem zvýraznění předepsaným bezpečnostním značením. Mezi kritická zúžená a snížená místa patří vjezdy do budov. Jde jak o již zmíněnou kvalitu pojízdné plochy a udržování její čistoty a bezpečnosti (bez kamínků, námrazy nebo popraskané venkovní povrchy, tak o vyřešení možnosti střetu s osobami či jinými dopravními prostředky, například oddělenými vstupy pro osoby, oddělenými cestami pro vozík a silniční techniku atd.). Důležité je se zaměřit i na samotný prostor dveří či vrat. Dveře nesmí svým samovolným či naprogramovaným pohybem ohrozit řidiče vozíku. Nemůže náraz větru zavřít křídlo otevřených dveří, dveře musí být zaaretovány, popř. ještě zajištěny řetízkem či jiným způsobem úvazu. Není možné, aby se automatické dveře začaly uzavírat v čase výskytu VZV v prostoru dveřního rámu – nelze po řidiči požadovat, aby vedle sledování pohybu osob, pohybu převáženého materiálu, sledování rozměrů daných dveřním rámem ještě sledoval, zda na něj nepadají či nesjíždějí vrata.

Co byste chtěl ještě vzhledem k bezpečnosti skladů na závěr zdůraznit?

Hlavně chci zdůraznit, že bezpečnost práce je o prevenci. Bezpečnost práce musí preventivně řešit možné problémy. Jejich označení samolepkami či značkami nestačí. Nejlepší je nebezpečná místa odstranit. Předejde se tak zbytečným ztrátám na životě a zdraví lidí. Zvýší se efektivita práce, protože se nebude řešit nějaké zastavení prací, výpadek pracovníka, zaučování náhradního pracovníka, přeřazení zkušeného pracovníka na jinou práci v důsledku následků úrazu a jiné starosti, které by vůbec nemusely nastat. Například činnost okolo vyšetření a objasnění nehod či dokonce jejich soudní dořešení. Proto je prevence ve výsledku levnější!

Děkujeme za rozhovor.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail