Bezpečnost práce v malé firmě

Zdroj: 

Mám pronajatou místnost v obytném domě - kancelář, kde budou pracovat 3 zaměstnanci. Co všechno z hlediska BOZP musím vést za dokumentaci?

V malé firmě třeba jen s jedním zaměstnancem je nutné zajistit například pravidelně školení BOZP (§ 37, § 103 z. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů) - četnost a formu stanovuje zaměstnavatel; zaměstnanci by měli podepisovat, že byli proškoleni a že předpisy, se kterými byli seznámeni, budou dodržovat. Zaměstnavatel musí soustavně také vyžadovat a kontrolovat dodržování předpisů O školení vede dokumentaci.

Dále zaměstnavatel nesmí připustit, aby zaměstnanec vykonával zakázané práce a práce, jejichž náročnost by neodpovídala jeho schopnostem a zdravotní způsobilosti, zaměstnanec musí absolvovat vstupní lékařskou prohlídku a periodické prohlídky - pracovnělékařské služby upravuje z. č. 373/2011 Sb. § 53 a násl. a vyhl. č. 79/2013 Sb., ve znění vyhl. č. 436/2017 Sb. O pracovnělékařských službách je zaměstnavatel povinen vést dokumentaci (obsah stanovuje vyhl. č. 79/2013 Sb.).

Zaměstnavatel musí vést dokumentaci o vyhledávání a vyhodnocování rizik a o přijatých opatřeních (§ 102 odst. 4 zákoníku práce).

Podle § 105 zákoníku práce je zaměstnavatel povinen vést v knize úrazů (náležitosti jsou stanoveny v nařízení vlády č. 201/2010 Sb., ve znění nařízení vlády č. 170/2014 Sb.) evidenci o všech (i drobných) úrazech a vyhotovovat záznamy a vést dokumentaci o všech pracovních úrazech, jejichž následkem došlo ke zranění zaměstnance s pracovní neschopností delší než 3 kalendářní dny nebo k úmrtí zaměstnance. Také musí vést evidenci zaměstnanců, u nichž byla uznána nemoc z povolání, která vznikla na jeho pracovištích. Zaměstnavatel musí mít zákonné pojištění odpovědnosti za škodu z titulu pracovních úrazů a nemocí z povolání (u Kooperativy).

Pokud charakter práce vyžaduje používání osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP), ve Vašem případě asi ne, zaměstnavatel je poskytne bezplatně podle vlastního seznamu zpracovaného na základě vyhodnocení rizik (§ 104 zákoníku práce; nařízení vlády č. 390/2021 Sb.).

Zaměstnavatel zařazuje práce do kategorií podle § 37 z. č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a vyhl. č. 432/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů. A podle § 103 odst. 1 písm. b) zákoníku práce je povinen informovat zaměstnance o tom, do jaké kategorie byla jím vykonávaná práce zařazena. V případě kancelářských pracovníků to bývá kategorie 1.

Stroje, technická zařízení, dopravní prostředky a nářadí, které se ve firmě používají, musí být pravidelně a řádně udržovány, kontrolovány a revidovány [§ 4 odst. 1 písm. c) zákona č. 309/2006 Sb.]. Bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, dopravních prostředků a nářadí stanoví nařízení vlády č. 378/2001 Sb. Podle § 4 tohoto nařízení vlády se kontrola bezpečnosti provozu zařízení před uvedením do provozu provádí podle průvodní dokumentace výrobce, a pokud to takto není možné, tak podle místního provozního bezpečnostního předpisu vydaného zaměstnavatelem. Zařízení musí být vybaveno provozní dokumentací.

Nejméně jednou v roce zaměstnavatel musí organizovat prověrky BOZP  na všech pracovištích a zařízeních v dohodě s odborovou organizací a se souhlasem zástupce zaměstnanců pro oblast BOZP a zjištěné nedostatky odstraňovat (§ 108 zákoníku práce). O této prověrce vyhotovuje zápis.

Pokud má firma více než 25 zaměstnanců, tak podle z. č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP, ve znění pozdějších předpisů, musí mít odborně způsobilou osobu k zajišťování úkolů v prevenci rizik - zaměstnance nebo externí - a tato osoba dokumentaci zpracuje.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail