Bezpečnost práce v dřevozpracujícím průmyslu

Cílem tohoto příspěvku je seznámit čtenáře se zákonnými povinnostmi na úseku zajištění bezpečnosti práce při práci v dřevozpracujícím průmyslu.

Z kontrolní činnosti v roce 2018 zaměřené především na stav a úroveň dodržování bezpečnostních předpisů při práci v dřevozpracujícím průmyslu bylo zjištěno, že u zaměstnavatelů s menším počtem zaměstnanců a osob samostatně výdělečně činných (dále jen OSVČ) dochází velmi často k podcenění pracovního rizika a nedodržování pracovních postupů. V případě některých OSVČ byly tyto nedostatky shledávány nejčastěji v souvislosti s neznalostí právních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a přesvědčením, že se na ně tyto požadavky nevztahují.

Základní požadavky k zajištění BOZP na dřevoobráběcích strojích jsou uvedeny ve vyhlášce č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, a v NV č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí.

V § 3 NV č. 378/2001 Sb. stanovuje pro dřevoobráběcí stroje minimálními požadavky na jejich bezpečný provoz. Rovněž stanovuje, že zařízení se smí používat pouze k účelům a za podmínek, pro které je určeno, v souladu s provozní dokumentací (návod k obsluze stroje). Zaměstnavatel rovněž může stanovit další požadavky na bezpečnost místním provozním bezpečnostním předpisem (dále jen MPBP), například není-li k dispozici provozní dokumentace stroje, a to minimálně v rozsahu daném normovou hodnotou, čímž se rozumí požadavky relevantní české státní normy (dále jen ČSN). ČSN tedy poskytuje pro jednotlivé typy dřevoobráběcích strojů minimální specifické požadavky, a to jak na bezpečnost používání strojů, tak na bezpečnost prováděných pracovních postupů, včetně případného používání pracovních pomůcek. Každý stroj tedy musí být vybaven návodem k obsluze stroje nebo MPBP.

Aby obsluha mohla bezpečně provozovat dřevoobráběcí stroje a zařízení, musí být zdravotně způsobilá a mít odborné vědomosti (minimálně v rozsahu, který je uveden v návodu k obsluze stroje nebo MPBP). V některých případech je rovněž vyžadována praxe při obsluze stroje. V této souvislosti je nutné zdůraznit, že zaměstnavatel má na základě požadavku § 103 zákoníku práce povinnost zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP, které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce, které se týkají jimi vykonávané práce a vztahují se k rizikům, s nimiž může přijít zaměstnanec do styku na pracovišti, na kterém je práce vykonávána. Seznámení s návodem k obsluze stroje či MPBP ke konkrétnímu stroji či zařízení, na kterém obsluha pracuje, je přitom nezbytným naplněním výše uvedeného legislativního požadavku. V souvislosti s vyhodnocením rizik je nutné s ohledem na nebezpečí zpětného vrhu přijmout opatření a vybavit obsluhu krátkou vyztuženou zástěrou na ochranu břišní části těla.

Základní bezpečnostní požadavky pro práci na dřevoobráběcích strojích:

  • Obsluha musí být zaškolena a zacvičena a dodržovat doporučení výrobce.
  • Neodstraňovat ze stroje bezpečnostní zařízení a při práci používat předepsané osobní ochranné pracovní prostředky.
  • Zkontrolovat správné upnutí a nastavení nástroje. Při výměně nástroje zajistit stroj proti nežádoucímu spuštění.
  • Stroje s posuvem materiálu musí mít zařízení proti nebezpečnému vymrštění obráběného materiálu (zpětnému vrhu).
  • Materiál se nesmí do řezu tlačit tělem a obsluha nesmí stát v rovině kotouče.
  • Při dořezávání a obrábění krátkého materiálu (méně než 400 mm) používat přípravky s držadly.
  • Piliny, třísky a jiný odpad ze stolu stroje se dovoluje za chodu nástroje odstraňovat pouze s použitím vhodné pomůcky.
  • Nebrzdit doběh pohybujícího se nástroje rukou nebo pomocí jiného předmět a nevzdalovat se od stroje, pokud není vypnutý a pokud se nástroj pohybuje.
  • Zpracovávat pouze materiál bez kovových nebo jiných částí.
  • Obsluha musí používat upnutý pracovní oděv, který nesmí mít volné části, jež by mohly být vtaženy rotujícími částmi stroje (je zakázáno nošení řetízků, prstýnků apod.). Při ručním posuvu materiálu na kotoučových pilách se nesmí používat rukavice.
Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail