Bezpečnost a ochrana zdraví na školních výletech

Zdroj: 

Konec školního roku se blíží, klasifikace je uzavřená a děti čekají příjemnější záležitosti – školní výlety. Aby je v klidu prožili i jejich učitelé a nepokazily se nějakým zbytečným úrazem, snad alespoň trochu přispěje tento článek. Měl by odpovědět i na dotazy našich čtenářů.

Třídní učitelka organizovala pro svou třídu 6. A čtyřdenní školní výlet, který se měl konat na konci června na zřícenině jednoho nejmenovaného hradu. Plánovalo se, že se výletu zúčastní 27 dětí ve věku 12–13 let. Při zajišťování bezpečnosti vycházela z vnitřní směrnice k zajištění BOZ vydané ředitelem školy, jejíž obsah byl určen na základě zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění pozdějších předpisů, a Metodického pokynu k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy čj. 37014/2005-25.

Za bezpečnost a ochranu zdraví všech účastníků akce, tedy žáků i pedagogů, popř. ostatních osob, odpovídá výhradně škola. Pedagogové, kteří se výletu zúčastní a jsou v zaměstnaneckém poměru ke škole, odpovídají zaměstnavateli za škodu pouze v rozsahu stanoveném zákoníkem práce, kde platí, že se zaměstnanci musí prokazovat zavinění,“ říká JUDr. Eva Dandová v článku Zodpovědnost pedagogů na školních akcích.

Počet pedagogů na výletě na určitý počet dětí sice není nikde v právních předpisech přesně stanoven (v metodickém pokynu jsou stanoveny počty dětí na skupinu na různých kurzech), ale ve směrnici si stanovili, že vedoucí akce zajistí dostatečný počet dospělých osob v pracovněprávním vztahu ke škole a že tyto osoby budou minimálně dvě na třídu. Aby se tedy tento poměrně náročný výlet mohl zrealizovat, třídní učitelka přemluvila ještě kolegu češtináře, aby jel s nimi.

Protože nešlo o zotavovací akci podle z. č. 258/2000 Sb., ale o jinou podobnou akci, nebyla nutná přítomnost zdravotníka. Měli s sebou vybavenou lékárničku, jejíž obsah vycházel z Přílohy č. 4 vyhl. č. 106/2001 Sb.

Rodiče žáků byli o akci předem informováni a podepsali souhlas s účastí svého dítěte na akci. Jejich povinností je informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních problémech žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly průběh výletu ovlivnit.

Na srazu paní učitelka vybrala od dětí potvrzení o bezinfekčnosti, kopii karty zdravotní pojišťovny, potvrzení o zdravotní způsobilosti od rodičů, kde byly uvedeny i léky, které dítě bude během pobytu užívat a které potom na srazu převzala od rodičů nebo od žáků samotných. Potvrzení o zdravotní způsobilosti od lékaře škola nevyžaduje právě z důvodu, že nejde o zotavovací akci.

Dohled začal 15 minut před dobou shromáždění na určeném místě. Žáci byli seznámeni s právními předpisy a pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví a PO, se zásadami bezpečného chování a poskytování 1. pomoci již ve škole před zahájením akce. Poté, co skupina 27 žáků a dvou pedagogů dorazila na místo pobytu, žáci se rozdělili na skupiny pod vedením instruktorů z cestovní kanceláře, která ubytování, stravování a částečně i program na akci zajišťovala. Byli seznámeni s riziky, se kterými mohou přijít do styku přímo v místě pobytu. Byly vymezeny hranice, za které už žáci nesměli.

Přestože ubytování bylo zajištěno v přírodě a nešlo o zotavovací akci, ale jinou podobnou akci, organizátoři se snažili naplnit alespoň základní požadavky podle vyhl. č. 106/2001 Sb. Podle zákona § 12 z. č. 258/2000 Sb. i při organizovaném pobytu dětí v počtu menším nebo po dobu kratší, než stanoví § 8 odst. 1 (zotavovací akce), s výjimkou akcí pořádaných pro děti v poměru rodinném a obdobném, musí osoba, která akci pořádá, zajistit hygienicky nezávadný stav zařízení, zásobování akce pitnou vodou v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem pro zotavovací akce (vyhl. č. 106/2001 Sb.) a účast pouze fyzických osob, které splňují podmínky stanovené v § 10 odst. 1 a 3 (zdravotní způsobilost).

Na akci byl zajištěn noční dohled, který musí být vykonáván aktivně. Osoba, která dozor zajišťuje, nemůže spát, ale musí procházet svěřený objekt a kontrolovat, zda se do objektu nedostal někdo cizí, zda svěřenci nekonají zakázanou činnost (například šikana, alkohol, drogy, kouření, nedovolený pohyb po objektu), zdali nedošlo k jejich zdravotním potížím apod.

Druhý den byl na programu výlet do nejbližšího většího města, kde děti dostaly na hodinu rozchod. Při rozchodu na akci se škola nemůže zříci zodpovědnosti za nezletilé žáky. Nemůže ani přenést zodpovědnost na rodiče. V případě, že vedoucí akce má obavy dát žákům rozchod, protože v tu chvíli nad nimi nemůže vykonávat odpovídající dozor, neměl by rozchod žákům povolit. I při rozchodu by se měly vymezit hranice přiměřeně věku dětí a stanovit pravidla.

Na výletech, kam vyráželi z místa pobytu, se raději vyhýbali vozovkám. A pokud to nebylo možné, dodržovali pravidla silničního provozu - chodci chodí po levém kraji vozovky, jeden z učitelů šel vpředu, druhý vzadu s tím, že před křižovatkou nebo železničním přejezdem se zastavili a až poté, co byla skupina pohromadě, přešli.

Zpátky domů z výletu měli jet vlakem z většího města vzdáleného asi 4 km od místa pobytu. Na cestě účastníky překvapila bouřka. Učitelé rozhodli, že nebudou dále pokračovat v cestě, někde se schovají a odcestují dalším vlakem. V případě bouřky ve volné přírodě, je lépe přerušit činnost, cestu a vyhledat spolehlivý úkryt. Je lepší se schovat v hustém lese, háji, nižším porostu, úzkém údolí nebo u úpatí vysoké skalní stěny. Rozhodně se neschovávat v blízkosti osamělých nebo vyčnívajících stromů, železných konstrukcí (sloupy elektrického vedení), v blízkosti vodních ploch, pod převisy nízkých skal či v menších staveních bez bleskosvodu (například staré hájence). Velké nebezpečí zásahu bleskem hrozí při pobytu v otevřeném terénu a na vyvýšených místech. Překvapí-li nás bouřka přece jen na rozlehlé holé pláni, nemáme pokračovat dál v chůzi a zůstávat ve skupině. V takovém případě je nejbezpečnější přečkat bouřku v podřepu s nohama a rukama u sebe (zdroj: pozary.cz).

Třída měla štěstí, protože se zrovna blížila k malé vesnici, kde se schovala v místním hostinci. Chlapci si chtěli ukrátit dlouhou chvíli hraním stolního fotbalu a jeden z nich hru bez dovolení zapojil do zásuvky. Tím „vyhodil pojistky“ a v celém objektu se rozhostila tma. Vše se podařilo dát do pořádku až přivolanému místnímu elektrikáři, který zkonstatoval, že to nebyla jeho vina. To už bylo po bouřce a třída se chystala k odchodu. V tomto případě vše dobře dopadlo, ale jinak za škodu způsobenou žákem odpovídá škola.

Naštěstí se nepřihodil ani úraz žáka ani pedagoga. Podle § 391 odst. 2 zákoníku práce za škodu, která vznikla žákům základních škol a základních uměleckých škol při vyučování nebo v přímé souvislosti s ním (tedy i za úraz na školních výletech a jiných akcích pořádaných školou - pozn. redakce), odpovídá právnická osoba vykonávající činnost dané školy. Případný úraz musí být ihned po návratu z výletu zaznamenán do knihy úrazů.

I vám ostatním přejeme pohodové školní výlety bez úrazů. Nějaké další informace můžete najít na webu Bezpečnost a ochrana zdraví ve školách.

Autor článku: 

Komentáře

Paní Hrubá to velmi dobře

18.06.2015 - 07:18 Norbert Chalupa
Paní Hrubá to velmi dobře popsala a mnozí rodiče si neuvědomují tu zodpovědnost pedagogů za žáky nejen na takových akcích, výletech. Znám několik případů, kdy k poraněním žáků došlo a přestože zdánlivě bylo zavinění na žákovi, tak vždy byla odpovědna škola, potažmo pedagog, dozor, namísto toho, aby dítě ještě dostalo pár facek od rodičů (Bože, jak jsem tohle mohl napsat!?). To jsou někdy důvody, které školy odrazují pořádat podobné akce a vždy je to ke škodě těm dětem. Nechci malovat čerta na zeď a klobouk dolů těm, kteří tu snahu a odvahu pořádat, zejména vícedenní akce, ještě mají!

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail