Bezpečně při stavbě (i svépomocí) - pokračování

Bezpečnost práce na stavbě. Vše co byste měli dodržet při provádění základů a izolací, zednických a montážních pracích, dopravě materiálu nebo při práci ve výšce.

Bezpečně při stavbě (i svépomocí)
Bezpečně při stavbě (i svépomocí) - dokončení

Provádění základů a izolací

Betonování základů lze provádět bezpečně při dodržení těchto zásad:

  • materiál (beton, kámen) se nesmí shazovat do výkopů z výšky
  • při práci nutno používat pracovní oděv, ochranné brýle
  • nutno zajistit bezpečné cesty pro dopravu materiálu
  • nejezdit a nechodit po armaturách a čerstvém betonu
  • při práci s elektrickým vibrátorem používat gumové rukavice, vibrátor podložit tak, aby neležel v mokru a na ocelové konstrukci. Přívodní elektrický kabel chránit proti poškození a proti vlhkosti
  • při hutnění, dopravě a míchání betonové směsi dodržovat bezpečné postupy a zásady správného chování na pracovišti

Při provádění izolací vzniká největší riziko při přípravě a roztírání asfaltových nátěrů za horka. Proto je nutné, aby všichni pracovníci byli vybaveni pracovním oděvem pro práce s asfaltem, tj.rukavicemi, kryjícími také zápěstí rukou, pracovní zástěrou a hlavně ochranným štítem obličeje. Pro vaření asfaltu je nutno použít vhodný varný kotel s poklicí, která kryje celý vrch kotle a zabraňuje vznícení asfaltových par. Pro případné hašení je nutno připravit dostatek písku. (viz nař.vlády č.87/2000 Sb., kterým se stanovují podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách, část pátá ) Hořící asfalt se nesnažte zhasit vodou. Pro míchání a nabírání nutno používat nářadí s dostatečně dlouhým držadlem. Nádoby pro přepravu horkého asfaltu je nutno plnit pouze do ¾ obsahu. Zvýšenou pozornost je nutno věnovat přenášení a spouštění nádoby do stavební jámy. Pro práci při izolaci stěn nutno zajistit dostatečný prostor mezi zdí a svislou stěnou výkopu. Šířka takového prostoru musí být minimálně 1,2 m.

Budování monolitických železobetonových prvků

Pro budování monolitických železobetonových prvků (pilířů, stěn, překladů, průvlaků a stropů) je nutno připravit pevné bednění. Bednění musí být provedeno podle projektové dokumentace tak, aby bezpečně přeneslo všechna zatížení, která na něj budou působit do doby dostatečné tuhosti betonové konstrukce. Bednění většího rozsahu musí být provedeno na základě statického výpočtu.
Rovněž provádění a ukládání ocelové výztuže vyžaduje odborné znalosti a praxi. Při manipulaci a ukládání (pád z výšky, přiražení materiálem apod.) nesmí dojít k ohrožení pracovníků. Na strojích mohou být stříhány a ohýbány materiály odpovídající konstrukci stroje. Ruce pracovníka nesmějí přijít k nebezpečným místům blíže než 0,15 m (od místa střihu, ohybu apod.). Při stříhání nebo ohýbání několika prutů současně se musí použít svěrky, přípravky apod., přidržovat pruty rukama je zakázáno. Ohýbačky s motorickým pohonem musí být na přední straně stolu vybaveny vypínací tyčí nebo stop-tlačítky. Armaturu musí před započetím betonáže převzít odpovědný pracovník zápisem do stavebního deníku. Je zakázáno přecházet po uložené armatuře. Zahájení betonování musí být uvedeno do stavebního deníku.
Odbedňování může být prováděno jen na základě pokynu odpovědného pracovníka až po dostatečném ztuhnutí konstrukce. Minimální doba, po kterou beton dozrává je 28 dní, a proto není správné odbedňovat dříve ani malé, nenosné betonové konstrukce. Při odbedňování nenosných betonových konstrukcí je nutno dodržovat následující zásady, a to: neprovádět odbedňování ze žebříků, vyvarovat se násilným strháváním celých ploch bednění, při práci je nutno vyloučit nežádoucí otřesy a napětí v konstrukci. Stát pod odbedňovanou konstrukcí je zakázáno. Materiál získaný odbedňováním okamžitě ukládat na skládku.

Zednické práce

Bezpečnost práce při vlastním zdění je závislá již na přípravě pracoviště. Při navážení materiálu nutno počítat s volným prostorem mezi skládkou a budoucí zdí, který by měl být minimálně 60 cm. Dále je nutno počítat s dopravou materiálu a s lešením, protože zdění lze provádět bez lešení pouze do výšky maximálně 150 cm.
Zdění pilířů, komínů a tenkých příček je možno provádět postupně tak, aby nedošlo ke zborcení zdiva přetížením nedostatečně tuhé spodní části. Při kontrole svislosti zdiva se nesmí vstupovat na čerstvě vyzděné zdivo. Při zdění musí pracovníci používat osobní ochranné pracovní prostředky (kde hrozí odstříknutí vápenné malty nebo mléka používat ochranu očí, kde hrozí nebezpečí pádu materiálu používat ochrannou přilbu). Při použití chemických přísad do malt musí být dodržena opatření stanovená výrobcem. Pod úrovní terénu musí být stěny výkopu zabezpečeny (pažení, svahování apod.). Při zakončování, křížení a při zdění pilířů, rohů apod.musí být vrstvy zdících materiálů převázány, příčky musí být do zdiva zakotveny. Zdění komínů, pilířů, sloupů apod. se provádí po částech podle technologického postupu.

Montážní práce

Pracovníci musí splňovat podmínky odborné a zdravotní způsobilosti pro danou činnost (základní školení, školení v profesích – práce ve výškách, jeřábník, vazač atd.). Pro montážní práce musí být zpracován technologický postup montáže, který obsahuje časový sled montážních záběrů, včetně prací nad sebou, nasazení a pohyb mechanizačních prostředků, řešení bezpečného přístupu pracovníků ke stykovým uzlům a zabezpečení pracovníků proti pádu (podmínky kolektivního nebo osobního zajištění).
Pracoviště musí být odevzdáno a převzato v dohodnutém stavu zápisem. Sousední prostory a ochranná pásma musí být zajištěna proti možnému ohrožení ostatních osob, staveb, komunikací apod. Montážní četa musí být vybavena odpovídajícími montážními přípravky, prostředky osobního zajištění a ostatními OOPP. Při montáži musí být jak materiál, tak i nářadí zajištěno proti pádu, rovněž tak jednoduché nářadí musí mít pracovník zajištěno (uvázáno) proti pádu použitím vhodných pomůcek a OOPP. Od výšky 20 m musí být na nejvyšším pracovním místě zabezpečeno měření rychlosti větru. Montážní práce musí být přerušeny při rychlosti větru nad 8m.s-1 (cca 29 km.hod-1) práce na zavěšených pomocných konstrukcích, práce při použití osobního zajištění, nad 10,7m.s-1( cca 39 m.hod-1) platí pro ostatní práce ve výškách, při bouři, silném dešti a sněžení, tvoření námrazy, teplotě nižší než –100C, při dohlednosti menší než 30 m. Pracoviště – lešení, závěsné lávky apod. – musí být staticky dimenzováno na předpokládané zatížení (hmotnost materiálů, přípravků, strojů i pracovníků). Strojní zařízení musí být pravidelně kontrolováno a revidováno, ke strojům a zařízením musí být vedena kompletní technická dokumentace, včetně provozního deníku nebo knihy (v provozním deníku jsou uvedeny základní technické údaje stroje, jména pracovníků, kteří jsou pověřeni obsluhou stroje, dále údaje o údržbě, zkouškách a revizích, včetně odstranění případných závad). Při zvedání dílců musí být použity odpovídající mechanizační a vázací prostředky včetně přípravků. Vázací prostředky musí být označené, při montáži nesmí dojít k jejich překroucení, poškozené vázací prostředky se nesmějí používat.
Osazování dílců musí být prováděno podle technologického postupu. Ztužení, vzepření, kotvení a plošiny musí být osazeny již při montáži, otvory a hrany pádu musí být zajištěny poklopy, zábradlím apod. Po usazení svislých dílců musí být zajištěna jejich stabilita pomocí přípravků (vzpěry, stolice, zaklínování apod.). Montážní přípravky se odstraní až po konečném upevnění (svarem, zabetonováním apod.). Ocelové konstrukce musí být při montáži uzemněny.
Při používání hořlavých látek při nátěrech konstrukcí musí být splněny požadavky předpisů o požární ochraně.

Práce ve výškách a nad volnou hloubkou

Ochrana proti pádu se vyžaduje již od výšky 1,5 m. Dále musí být provedena ochrana proti pádu na všech pracovištích nad vodou nebo jinými látkami, kde hrozí nebezpečí poškození zdraví bez ohledu na výšku. Lékařská prohlídka pracovníků 1x za 3 roky (do 21 let, nad 50 let věku – každý rok). Školení 1x za 12 měsíců, včetně ověření znalostí. U lešenářů může školení provádět jen instruktor. Při práci ve výškách nesmí činnost provádět osamocený pracovník.
Ochrana proti pádu se nevyžaduje na pracovištích nebo komunikacích, které jsou na plochách se sklonem do 100 a jsou vymezeny zábranami (jednotyčové 1,1 m vysoké bez pevnostního dimenzování, umístěnými nejméně 1,5 m od hrany pádu a dále pak práce uvnitř objektu je nejméně 0,6 m pod korunou zdi, na které se pracuje, při nesplnění této podmínky musí pracovníci používat osobní zajištění proti pádu (zachycovací postroj nebo polohovací pás).
Konstrukce kolektivního zajištění musí přesahovat krajní polohy, kde se pracuje minimálně o 1,5 m na každou stranu.
Pracovníci musí pro drobné nářadí používat brašny a pracovní nářadí zavěšovat pouze na vhodně upravenou výstroj, bezpečnou konstrukci apod. Musí být zabráněno pádu materiálu, nářadí a pomůcek (sklouznutím nebo větrem). Pracovníci musí používat vhodnou obuv, pracovní oděv, ochrannou přilbu (při práci, kde hrozí nebezpečí pádu materiálu a při použití osobního zajištění pro práce ve výškách) a další OOPP podle prováděné činnosti.
Na níže položená pracoviště je zakázáno shazovat předměty, u kterých není možné předpokládat místo dopadu (plechy, krytina apod.), v ostatních případech používat dopravní kryté skluzy a místo dopadu zabezpečit.
Pokud je pracoviště ve výšce od 3 m do 10 m pak ochranné pásmo – ohrazení musí být postaveno od paty objektu(kraje) ve vzdálenosti 1,5m; nad 10 m do 20 m ohrazení ve vzdálenosti 2 m; nad 20 m do 30 m – 2,5 m a nad 30 m – 1/10 výšky objektu.
V dodavatelské dokumentaci musí být stanoven konkrétní způsob zajištění pracovníků, u osobního zajištění zejména místo upevnění systému zachycení pádu.
O předání a převzetí úplných konstrukcí pro práce ve výškách musí být proveden zápis do stavebního deníku. Zápis nemusí být proveden u jednoduchých normalizovaných lešení o výšce pracovní podlahy do 1,5 m; u jednomístných sedaček a u pohyblivých pracovních plošin, pokud nebyly při přemísťování demontovány jejich nosné části.
Konstrukce každého lešení musí být technicky dokumentována navržena a provedena tak, aby tvořila prostorově tuhý celek, zajištěný proti lokálnímu i celkovému vybočení, proti překlopení nebo proti posunutí. Konstrukce se kotví do pevných částí objektu nebo konstrukce, která má sama dostatečnou stabilitu, popř. do země pomocí kotevních lan a šikmých vzpěr. Je-li lešenová konstrukce opatřena z vnější pohledové strany síťovinu nebo plachtovinou, musí být posouzena na působení větrem.
Pro montáž, demontáž a přemísťování lešení musí bát předem určen technologický postup. Při montáži musí být každá součást konstrukce odborně prohlédnuta a při následném osazení na místo určení ihned připevněna. Při montáži a demontáži lešení musí pracovníci používat předepsané OOPP, zvláště ochranné přilby a vhodné prostředky osobního zajištění. Montáž a demontáž lešení mohou provádět pouze pracovníci s odpovídající odbornou způsobilostí (lékařská prohlídka, ověření znalostí 1 x za 12 měsíců)
Odborné prohlídky se provádějí u lešení nepohyblivých 1 x za měsíc, u lešení pojízdných, u samostatných ochranných a záchytných konstrukcí a u lešení nepohyblivých vystavených účinkům mechanického kmitání 1 x za 14 dní.
Kolektivní zajištění je technická konstrukce chránící více pracovníků. Provádět ji může pouze pracovník s platným průkazem lešenáře.
Ochranné konstrukce se umísťují v úrovni chráněného pracoviště a zabraňují pádu osob nebo materiálů z volných okrajů objektu. Do ochranných konstrukcí patří ochranné zábradlí, ochranné ohrazení, ochranné lešení a ochranný poklop.
Záchytné konstrukce se používají tam, kde není možné instalovat ochrannou konstrukci. Účelem je zachytit již padající osobu nebo materiál v maximálně přípustné hloubce. Hloubka umístění záchytných konstrukcí pod úrovní pracoviště závisí na provedení dopadové plochy – záchytné části konstrukce. Do záchytných konstrukcí patří záchytné ohrazení, záchytné lešení, záchytná síť a záchytná stříška.
Osobní zajištění – jedná se o méně vhodný způsob zajištění osob proti pádu, nebo přímo o zachycení pracovníka při pádu. Musí se používat tam, kde nelze umístit kolektivní zajištění.
Pracovní polohovací systém obsahuje pracovní polohovací pás a součást pro připevnění pracovního polohovacího pásu kolem konstrukce. Není určen pro zachycení pádu. Užívá se pro pracovní polohování a oporu pracovníka ve výšce, včetně zabránění volnému pádu.
Systém zachycení pádu obsahuje zachycovací postroj a spojovací podsystém určený pro zachycení pádu, zejména místo upevnění (určeno dodavatelskou organizací, nebo odpovědným pracovníkem), používá se např. při práci ve studničních šachtách, na střechách o sklonu nad 250 a dále ho musí používat pracovníci na střechách o sklonu nad 450 i tam, kde se pohybují na uchycených žebřících. Prostředky osobního zajištění se zkoušejí 1x za 2 roky, před použitím je povinností samotného pracovníka přesvědčit se o jejich bezzávadovém stavu a navíc tyto prostředky musí být evidovány.
K prostředkům osobního zajištění patří bezpečnostní lana, zachycovací postroje a pracovní polohovací pásy, sedací postroje, zkracovač lan, samonavíjecí kladka, zachycovač pádu, bezpečnostní brzda, přípravky pro spouštění a vytahování atd. U všech prostředků osobního zajištění platí, že pracovníci musí být seznámeni s návodem k použití od výrobce a dále musí být zacvičeni v používání této techniky.

Svislá doprava materiálu

Transportní zařízení (dopravní pásy)

Na stavbě je nutno vytvořit podmínky pro bezpečný provoz transportního zařízení v souladu s provozními předpisy a s návodem na obsluhu. Obsluhu zařízení smí provádět osoby tělesně a duševně způsobilé a k této činnosti pověřené a zaškolené. Transportní zařízení musí být pravidelně kontrolováno (1x za 12 měsíců) a udržováno a o provozu vedeny zápisy v deníku. Při obsluze transportéru je zakázáno čistit transportér za chodu, uvádět jej do chodu bez upozornění a bez ochranných zařízení, nakládat a vykládat materiál mimo místo k tomu určené, dále pak transportér přetěžovat, vyřazovat z funkce bezpečnostní zařízení a odstraňovat ochranné kryty, vstupovat na transportér, přelézat nebo podcházet jej za chodu, ručně pomáhat jeho chodu, odklízet za chodu materiál z prostoru poháněcího a napínacího mechanismu.

Stavební vrátky

Instalace a provoz stavebního vrátku musí být v souladu s předpisy výrobce. Obsluhu může provádět zaškolená obsluha. Pro dopravu materiálu lze používat jen odzkoušené nádoby. Vrátek nesmí být přetěžován nad nosnost udanou výrobcem.
Místa pro odebírání materiálu ve výškách musí být opatřená pevným zábradlím. Je zakázáno za jízdy přidržovat lano vrátku rukou. Prostor pod vrátkem musí být ohrazen tak, aby nemohly pod vrátkem procházet osoby. Po ukončení přepravy musí být vrátek odpojen od elektrické sítě a zajištěn proti neoprávněné manipulaci. Vrátkem nezvedat rozměrné a dlouhé předměty, které by se mohly při manipulaci a přepravě zaklínit nebo vysmeknout. Je nutno vyloučit úpravu vrátku na stavební plošinové výtahy přidáváním vodítek a výtahové plošiny. Vrátek musí být opatřen hlavním vypínačem elektrického proudu, umístěným v dosahu obsluhy. Hlavní vypínač musí být zajištěn proti svévolnému použití. Koncový vypínač proudu musí samočinně zastavit chod vrátku, jakmile je hák vzdálen od spodní hrany kladky nejméně 30 cm. Stanoviště vrátku má být umístěno vždy tak, aby z něj bylo vidět na všechna nakládací(vykládací) stanoviště. Pro provoz obsluha vede provozní deník.
Zkoušky se provádějí podle technických podmínek výrobce příslušného stavebního vrátku. Denně před zahájením provozu se kontroluje kompletnost vrátku, stav nosného lana, háku, pojistky a kotvení vrátku; současně se kontroluje ovládání vrátku a přívod elektrického proudu. Nejméně 1x za 14 dní se provádí kontrola a promazání kluzných částí, kontrola nosných částí a spojů, včetně uchycení kladky.

Jednoduché kladky pro ruční zvedání

Jednoduché kladky se používají maximálně do výšky 15 m. Maximální hmotnost dopravovaného břemena je 50 kg, při zvedání dvěma pracovníky 60 kg. Provedení nosné konstrukce kladky schvaluje odpovědný pracovník. Nosné části nesmějí být přidrátovány nebo zajištěny omotáním nebo zauzlováním – musí se používat lana, řetězy, lanové spojky v odpovídajícím počtu k danému zatížení.

Stavební plošinový výtah

Nejvíce používaným prostředkem pro svislou dopravu materiálu na svépomocných stavbách je stavební výtah.
Kolem výtahové věže musí být v době používání výtahu volný prostor široký nejméně 2 m. Konstrukce výtahu na veřejných prostranstvích musí být označena a osvětlena. Výtahová věž musí být vodivě spojena s ochrannou soustavou el.rozvodné sítě a uzemněna na ochranu před bleskem.
Ke každému výtahu musí být doložena revizní kniha a provozní deník výtahu. Do deníku nutno vepsat jméno obsluhovatele výtahu a pravidelně zapisovat záznamy o prohlídkách, zkouškách a údržbě výtahu. Pře zahájením provozu musí být výtah předán a převzat do užívání zápisem do provozního deníku výtahu. Provoz výtahu může být zahájen za splnění následujících podmínek, zejména: na výtahové plošině musí být umístěna tabulka udávající nosnost plošiny a zakazující jízdu osob výtahem, u každého nakládacího a vykládacího otvoru musí být na viditelném místě tabulka zakazující jízdu osob, vstup na nezajištěnou plošinu a naklánění se do výtahové šachty. Dále pak je stanoveno, že u každého nakládacího a vykládacího otvoru musí být osazena pohyblivá zábrana a signalizační zařízení spojené s ovládáním výtahu. V přízemí musí být provedeno ohrazení výtahové šachty, zabraňující vstupu osob pod zdviženou výtahovou plošinu. Strojovna musí být provedena tak, aby nemohlo dojít k zakázané manipulaci neoprávněnou osobou.
Při provozu výtahu je zakázáno přetěžovat a nerovnoměrně zatěžovat výtahovou plošinu, dopravovat předměty přesahující rozměry výtahové plošiny, vyřazovat z funkce bezpečnostní zařízení a provádět zásahy do konstrukce výtahu. Dále je zakázáno obsluhovat výtah bez oprávnění, porušovat zákazy uvedené na výstražných tabulkách a zejména porušovat zákaz jízdy osob výtahem.
Pro bezpečný provoz výtahu je bezpodmínečně nutné provádění pravidelných prohlídek. Zařízení výtahu se kontroluje před zahájením provozu (denně) a každých 14 dní. Při denních prohlídkách se kontroluje zejména plošina, lana, uzávěrky a signalizační zařízení a za prohlídku odpovídá obsluhovatel výtahu. Při 14-ti denních prohlídkách spojených s údržbou a mazáním se provede kontrola všech částí výtahu a tuto prohlídku provádí servisní technik. 
Připomínáme: Nevstupujte pod zdviženou výtahovou plošinu a přísně dodržujte zákaz jízdy osob ve výtahu.

ZDROJ:
Mráz, V.  Bezpečně při stavbě (i svépomocí - pokračování). Dashöfer e-mail noviny pro bezpečnost práce a požární ochranu. 22.12.2003.

 

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail