Bezpečně při stavbě ( i svépomocí) - dokončení

Dokončení článku o bezpečnosti práce na stavbě. Pozornost je soustředěna na dokončovací práce, jako jsou např. práce na střeše, sklenářské práce, lepení podlah apod

Bezpečně při stavbě (i svépomocí) - pokračování
Bezpečně při stavbě (i svépomocí)

Práce na střechách

Při práci na střechách je nutno zabránit pádu osob do prohlubně a otvorů a z okrajů pracovních míst. U šikmých střech je nutno zabránit sklouznutí pracovníka. Výstupy na střechy a sestupy z nich musí být bezpečně zajištěny jako u ostatních prací ve výšce. Za předpokladu provedené ochrany krajů střechy technickým způsobem jsou proti sklouznutí nejvhodnější žebříky upevněné v místě práce, pokud je sklon střechy větší než 45°, musí být pracovník navíc chráněn prostředky osobního zajištění.

Propadnutí hrozí vždy u lehkých střešních plášťů nebo tehdy, jsou-li mezi prvky střešní konstrukce vzdálenosti větší než 25 cm. V těchto případech je nutno navíc použít v místě práce a pro komunikační úsek pomocnou podlahou z lávek, fošen apod., minimální šířky 60 cm.

Při práci nehromaďte materiál na jednom místě a ukládejte ho tak, aby nemohlo dojít k jeho pádu z výšky. Vyvarujte se chůze a ukládání materiálu na nedostatečně pevné stropní konstrukci (např.po stropních vložkách Hurdis, které nejsou nadbetonované, a pokud vyzrálý beton nezajišťuje dostatečnou pevnost stropu.

Stavba komínů se provádí jen z pomocných pracovních podlah. Nepracujte na střeše v době náledí, mlhy, velkého deště nebo sněžení a při silném větru o rychlosti nad 10,8 m/s. Při drobných krátkodobých opravách používejte vždy prostředky osobního ochranného zajištění, Pro uvázání zajišťovacího lana musíte stanovit spolehlivé a pevné místo úvazu. Proto nesmí být lano uvázáno např.za několik střešních latí nebo v místě, na kterém je již zavěšena jiná konstrukce (např.sedačka, plošina atd.)

Práce bourací , rekonstrukční

Někdy je třeba před zahájením vlastní stavby provést demolici stávajících starých objektů, nebo je potřeba odstranit částí staveb při opravách, rekonstrukcích a nadstavbách. Před započetím bouracích nebo rekonstrukčních prací se musí vždy uskutečnit odborná prohlídka a průzkum stavu objektu a jeho okolí. Ze získaných údajů a informací (pořizuje se zápis) a dostupných podkladů se zpracovává technologický postup. Bourací práce je možno zahájit až po vydání písemného příkazu odpovědným pracovníkem. Bourání nosných částí konstrukce se provádí zásadně shora dolů, při ručním bourání ze zvýšených pracovních podlah musí být provedena opatření stanovená pro práce ve výškách. Bourací práce nad sebou jsou zakázány, pokud nejsou stanoveny podmínky k zabezpečení pracovníků v technologickém postupu. Při bouracích pracích musí pracovníci vždy používat ochranné přilby.

Stavební práce ostatní

Sklenářské práce

Při práci s tabulovým sklem jsou vždy pracovníci ohroženi pořezáním. Manipulační a pracovní plochy musí být pevné a rovné, při ukládání musí být použity podložky z měkkého materiálu a skladová poloha zajištěna proti překlopení. Jsou-li tabule skla delší než 2 m, musí se při jejich přenášení používat přípravky, u větších tabulí – přes 3 m2 – musí práci vykonávat minimálně tři pracovníci.

Lepení podlah

Při lepení podlahových povlaků z materiálu PVC nebo gumy se používají lepidla z velkým obsahem prchavých výbušných rozpustidel, jejichž páry jsou zdraví škodlivé a mohou být příčinou výbuchu nebo požáru. Proto mohou lepení provádět pouze poučení pracovníci ve větraných prostorách, kteří při práci musí dodržovat technologický postup a používat OOPP. Dále je nutno v prostorách lepení povlaků a v přilehlých místnostech dodržovat zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm. U vstupu do těchto místností musí být umístěny tabulky a symboly s vyznačením těchto zákazů. Při nevolnosti, závrati nebo bolesti hlavy musí pracovník okamžitě odejít z pracoviště na čerstvý vzduch. Požadavky k bezpečnému provedení prací musí být splněny nejen po dobu vlastního provádění, ale i dalších minimálně 24 hodin po skončení lepení.

Vstřelování

Práce s expanzními přístroji pro vstřelování smí provádět pouze pracovníci, kteří mají platný průkaz vstřelovače. Provozovatel přístroje musí poskytnout pracovníkovi OOPP, prostředky první pomoci, vést potřebnou dokumentaci a evidenci zařízení, provádět prohlídky, kontrolu a zabezpečení míst pro vstřelování. Vstřelovač smí práce zahájit až po vydání písemného příkazu odpovědným pracovníkem. Opakované proškolování a přezkoušení ostřelovačů se provádí jednou za dva roky a znalostí se ověřují zkouškou.

Svařování

Provádět svařování je zakázáno osobám bez kvalifikace,tj.svářečského průkazu, v uzavřených prostorách bez dostatečné výměny vzduchu, na nechráněných pracovištích, při zhoršených povětrnostních vlivech (svařování elektrickým obloukem za deště, sněžení apod.), na vyvýšených místech bez zajištění vlastního pracoviště a prostoru pod ním.

Malířské práce

Pro provádění malířských prací musí být zajištěna bezpečnost pracovníků již přípravou pracoviště.
Podlahy musí být rovné bez výstupků a mastnoty a musí být zbavené všech nežádoucích předmětů.
Pro zvyšování místa pracoviště mohou být používány pracovní podlahy a bezpečné dvojité žebříky.
Nikdy nesmí být použito vratkých předmětů nebo částí technologických zařízení.
Malířské stříkačky na stlačený vzduch musí být opatřeny pojistným ventilem a manometrem s vyznačením maximálního přetlaku.
Dbejte zvýšené opatrnosti při pohybu na mokrých a kluzkých podlahách.

Natěračské práce

Při provádění natěračských prací nutno dodržovat pokyny a předpisy stanovené výrobcem barev. Při práci se nesmí kouřit, jíst ani pít a práce má být prováděna ve větraném prostoru. Při natírání venkovních oken, zábradlí a okapů nutno dodržovat bezpečnostní předpisy pro práci ve výškách.
Barvy neskladujte v blízkosti topidel a na místech vystavených slunci.

Elektřina na staveništi

K nejčastějším a tragickým úrazům elektrickým proudem dochází při práci s elektrickým zařízením s pohyblivými přívody a neodbornou instalací a manipulací. K úrazům dochází záměnou fázového a ochranného vodiče, při neodborné opravě, nesprávném připojení, neopatrném zacházení a vytrhnutí přívodní šňůry a při opravě zařízení pod napětím. Dalším zdrojem úrazů je porušení izolace pohyblivých přívodů a nedodržení zákazu manipulace v ochranném pásmu vysokého napětí. Veškerou instalaci elektrického zařízení a jeho údržbu nutno svěřit kvalifikovaným pracovníkům. Osoby bez elektrotechnické kvalifikace mohou obsluhovat pouze jednoduchá elektrická zařízení malého nebo nízkého napětí, která jsou provedena tak, že při jejich obsluze nemohou přijít do styku s částmi pod napětím.Tyto osoby nesmějí provádět žádné práce na elektrickém zařízeními.

Ruční přenosné spotřebiče

Elektrické vrtačky, brusky, frézky, vibrátory atd. mají být alespoň ve dvojité izolaci. Je nutno dodržovat zásadu, že instalaci, výběr a zapojení přenosného ručního nářadí svěříme vždy pracovníkovi znalému, tj.odborníkovi.
Nářadí se musí odborně kontrolovat před jeho použitím a pro jednotlivé druhy nářadí jsou stanoveny lhůty revizí. Při pracovních přestávkách je třeba nářadí odpojovat od sítě a při přenášení se bere jen ta část, která je třeba pro přenášení určena. Nářadí zásadně nepřenášíme za jeho pracovní část nebo za přívodní kabel.
K osvětlení výkopů, lešení a konstrukcí výtahů lze použít elektrické osvětlení pouze na malé napětí do 24 V. Svítidla a vodiče se nesmějí dotýkat hořlavých stěn a musí být od nich vzdáleny tak, aby teplota stěny nebo stropu nepřekročila teplotu 80°C.

Míchačky

Před započetím práce je třeba postavit míchačku do vodorovné polohy, zajistit kola a řádně připojit na elektrickou síť tak, aby se buben otáčel ve vyznačeném směru.
Materiál se do bubnu vhazuje za stálého otáčení a přidávání vody. Náplň bubnu nesmí přesahovat užitečný obsah míchačky. Po ukončení práce je nutno buben a míchačku vyčistit, namazat a odstranit případné závady. Prohlídka, čištění a opravy se nesmí provádět za chodu míchačky. Při chodu míchačky je třeba dbát na to, aby pracovník nebyl zachycen rotujícími částmi a do bubnu se nevkládá nářadí (lopatu apod.) k případnému uvolnění materiálu ze stěn bubnu.
Neodstraňujte kryty z poháněcího mechanismu míchačky.

Dřevoobráběcí stroje

Dřevoobráběcí stroje mohou obsluhovat pouze osoby starší 18 ti let, řádně poučené a zacvičené

Kotoučové pily

Pro zajištění bezpečné práce musí kotoučová pila splňovat zejména tyto požadavky:
Spínač musí být umístěn tak, aby nemohlo dojít k jeho nahodilému zapnutí. a přitom musí být snadno ovladatelný. Hlavní vypínač musí být uzamykatelný. Pila musí být opatřena ochrannými kryty, které musí chránit pracovníka před odletujícími třískami, při roztržení kotouče a před zraněním pilovým kotoučem za provozu i za klidu. Pilový nesmí být prasklý, nesmí mít vylámané zuby a nesmí kmitat.
Stojan pily musí mít tuhou konstrukci. Stůl pily musí být rovný, hladký a v místě, kde jím prochází pilový kotouč, musí mít výměnnou vložku z tvrdého dřeva. Pila musí mít rozevírací klín, který zabraňuje sevření kotouče dřevem s následným odmrštěním dřeva.
Pamatujte, že není dovoleno řezat bez ochranného krytu nad stolem pily. Kryt musí umožňovat sledování řezu, musí být dostatečně široký a nesmí se vychylovat a chvět.
Nepřidržujte materiál v těsné blízkosti pilového kotouče, v rovině řezu a pro posun krátkého materiálu používejte přípravků.
Kolem pily zachovávejte čistotu a pořádek. Čištění a seřizování lze provádět jen za klidu stroje.

Stroje a strojní zařízení

Stroje se smí používat jen k činnostem, ke kterým byly konstrukčně uzpůsobeny, a pokud jsou svým provedením a technickým stavem způsobilé k bezpečnému provozu. Každý stroj, uvádí-li ho jeho provozovatel (zhotovitel stavebních prací) do provozu, musí splňovat požadavky k bezpečné práci.
Jsou-li splněny technické a dokumentační požadavky, může být stroj uveden do provozu zas předpokladu, že obsluha stroje má příslušnou odbornou způsobilost.
Obsluha je povinna před zahájením práce prohlédnout stroj a překontrolovat funkčnost všech ovládacích, sdělovacích a bezpečnostních zařízení. Zjistí-li závadu, stroj nesmí být uveden do provozu dříve, než je závada odstraněna.
Při provozu stroje musí být zajištěna jeho stabilita. Pokud není stroj vybaven signalizačním zařízením, musí být každé uvedení stroje do chodu oznámeno zvukovým, případně světelným výstražným znamením.
Práce strojů za provozu na veřejných komunikacích musí být zajištěna stálým dozorem, určeným pracovníkem.
Údržba, opravy a čištění se musí provádět v souladu s dokumentací stroje a podmínkami, které stanoví výrobce. Nejsou-li tyto podmínky stanoveny, platí zákaz oprav, čištění a mazání stroje za chodu. Další zakázané činnosti pro provoz musí být uvedeny (pokud nevyplývají z bezpečnostních předpisů) v pokynech, respektive návodech k obsluze a údržbě stroje.
Při přerušení nebo ukončení provozu musí být stroje zajištěny tak, aby nemohly být zdrojem ohrožení nebo neoprávněného použití.

Závěr

Na stavbě se vyskytuje mnoho dalších prací, které nebyly do textu zahrnuty. Jedná se zejména o profese speciálního zaměření, a to např. provádění plynovodů, elektroinstalace, topení atd. Všechny tyto práce vyžadují odborné znalosti, praxi a potřebnou odbornou způsobilost.
Pokud jste po přečtení  uvedeného textu nabyli dojmu, že jste byli seznamováni s požadavky, které jsou obecně známé, můžeme doporučit pouze podrobnější studium platných předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s jediným cílem: stavět bezpečně a předejít pracovním úrazům.
Při stavbě neriskujte a dodržujte všechna základní a obecně známá pravidla bezpečnosti práce, protože statisticky je dokázáno, že k největšímu počtu úrazů dochází při práci, která se opakuje a při které pracovník podceňuje rizika a přeceňuje vlastní síly.

ZDROJ:
Mráz, V. Bezpečně při stavbě ( i svépomocí) – dokončení. Dashöfer e-mail noviny pro bezpečnost práce a požární ochranu. 5.1.2004.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail