Bezpečně do prvního zaměstnání

Ročně si šest tisíc mladých lidí v zaměstnání způsobí pracovní úraz a poškodí si své zdraví. Znalost a dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci toto riziko minimalizuje. Proto Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i., vyhlásil kampaň BEZPEČNĚ DO PRVNÍHO ZAMĚSTNÁNÍ.

Tato informační internetová kampaň si klade za cíl přispět ke zvýšení informovanosti a povědomí mládeže o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (BOZP) a celkově ji motivovat k žádoucímu bezpečnému chování.  Kampaň byla zahájena 18. dubna a potrvá do 20. května 2011 v rámci řešení úkolu, který vychází z cílů EU v oblasti BOZP: snížit pracovní úrazovost do r. 2012 o 25 %.

Z evropských i z národní statistiky vyplývá, že míra úrazovosti pracujících ve věku 18–24 let je výrazně vyšší, než míra úrazovosti ostatních věkových kategorií. Mladí pracovníci mají většinou málo zkušeností, nedostatečné povědomí o možných rizicích, často mají nízkou úroveň znalostí o bezpečném a zdraví neohrožujícím chování, v prvním zaměstnání jim nezřídka chybí i základní proškolení.

Z analýz také vyplývá, že bude čím dál obtížnější seznamovat mladé pracovníky s problematikou bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pro ně přijatelnou formou, a napomáhat jim při formování pozitivních postojů k prevenci rizik. Téma BOZP není v současné době téměř mediálně komunikované. Bezpečnost a zdraví představují trvalejší hodnoty, což mládež nepřitahuje. Chovat se bezpečně znamená pro ně omezování. Dochází k podceňování rizik a mládež v ČR vykazuje vyšší míru rizikového chování než mládež v EU.

 obrázek

Hlavním cílem kampaně je přispět ke zvýšení informovanosti a povědomí cílové skupiny - mládeže - o BOZP před vstupem na trh práce, zdůraznit mládeži připravující se na povolání význam bezpečnosti a ochrany zdraví při práci i celkový význam celoživotního vzdělávání v této oblasti. Vytvořit vhodné příležitosti pro získávání nebo zvyšování úrovně znalostí o BOZP. Cílem kampaně je dále informovat a motivovat pedagogy k šíření a začleňování problematiky BOZP do výchovně vzdělávacího procesu. Vybavovat je vhodnými nástroji (informace, metodické pomůcky pro vedení učňů a studentů apod.), neboť oni jsou těmi, kdož děti a mládež motivují, informují, poučují. Jsou nenahraditelnými průvodci ve světě informací. Oni mohou mládež správně nasměrovat a ukázat jim význam i místa či zdroje, kde všude je možné získat potřebné informace. Škola je obecně hlavním prostředkem šíření sdělení a přesvědčování pro cílovou skupinu žáků a studentů, kteří končí školní docházku či studium a připravují se na vstup do zaměstnání.

Naším přáním je, aby kampaň přispěla k věcné a metodické podpoře procesu výchovy žáků ke zdraví a bezpečnému chování a měla přímý vliv na postoj školy v působení na mládež v souvislosti s riziky a nebezpečími souvisejícími s pracovními činnostmi vykonávanými ve škole i mimo ni a s přípravou na budoucí povolání. V rámci kampaně byl k oslovení cílové skupiny mládeže zvolen internet, který představuje vysoce efektivní prostředek masové komunikace. Jeho předností je všeobecná dostupnost, jeho prostřednictvím lze zabezpečit zpřístupnění a efektivní šíření všech vytvořených materiálů bez dalších nákladů. Tento způsob realizace kampaně umožňuje interaktivní komunikaci, založení diskusního fóra pro výměnu informací, zpřístupnění podpůrných materiálů, rozsáhlé škály doplňkových informací a odkazů na další související informační zdroje. Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i., vytvořil před lety webovou stránku, která napomáhá při zajišťování výchovy k bezpečnému a zdraví neohrožujícímu chování a k ochraně zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních - http://skoly.vubp.cz. V rubrice „BEZPEČNĚ DO PRVNÍHO ZAMĚSTNÁNÍ“ - http://skoly.vubp.cz/internetova_kampan.php mladí lidé najdou informační, osvětové a propagační materiály ke kampani. Informační balíček se skládá z plakátů, infolistů, značek, letáku, leporela, zápisníku, testu atd.

Věříme, že se do internetové informační kampaně zapojí co nejvíce oslovených škol, že tato akce přispěje ke zvýšení informovanosti  a lepší představě žáků, učňů a studentů o problematice bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a že přispěje ke snížení pracovní úrazovosti, jak to stanoví ve svých cílech Evropská agentura pro BOZP.

Autor článku: 

Komentáře

Kampaň mne zaujala. Začal

20.04.2011 - 22:02 Tomáš Neugebauer
Kampaň mne zaujala. Začal jsem se s ní seznamovat podrobněji a musím Vám přiznat, že se nemýlíte, když uvádíte, "že bude čím dál obtížnější seznamovat mladé pracovníky s problematikou bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pro ně přijatelnou formou", pokud jim budou nabízeny v kampani uvedené materiály, jež jsou zpracovány, podle mého názoru, archaicky. Dovoluji si tvrdit, že jen těžko zaujmou střední generaci. Co mne však přímo šokovalo, bylo to, že je na odborný portál převzat zkušební test z IDnes.cz. Že novináři nejsou v ničem odborníci a píší nesmysly, to víme všichni. Avšak že tyto jejich nesmysly použije odborné pracoviště pro kampaň k posílení BOZP je, alespoň pro mne, přímo šokující. To to nikdo neprošel a nezjistil, že čtyři otázky mají chybné odpovědi? Otázka č. 2 - "správná odpověď" je nepřesná, zcela zavádějící a za určitých okolností dokonce chybná; otázka č. 5 - opět zavádějící odpověď, neboť státní požární dozor není kontrolním orgánem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; otázka č. 8 - "správná odpověď" je opět nepřesná a zavádějící a za určitých okolností dokonce chybná; otázka č. 10 - "správná odpověď" je chybná, lépe řečeno na otázku není uvedena správná odpověď, neboť na pracovištích, kde se vykonávají jen činnosti bez zvýšeného požárního nebezpečí, se školení vedoucích zaměstnanců nemusí vykonávat minimálně jedenkrát za tři roky, jak předpokládá "správná odpověď". Požární ochrana, na rozdíl od BOZP, stanovuje povinnosti na základě míry rizik. Celkově to vše působí dosti amatérsky. To je velká škoda!

Re:

21.04.2011 - 10:46 František Černý
Vážený pane kolego, souhlasím s Vaší argumentací, ale musím se zastat také VÚBP. Kampaň je směrována do škol, počítá totiž s tím, že učitelé a profesoři, jsou ti, kteří musí zaujmout a předat informace mladé generaci. Nedávno byly zveřejněny výsledky mezinárodního srovnání úrovně vědomostí žáků a studentů, ve kterém ČR propadla. Na rozdíl od oficálních míst se domnívám, že propad není způsoben "nízkými" platy učitelů, ale úrovní a kvalitou jejich práce. Proto se domnívám, že VÚBP moc nechybuje jistou archaičností osvětových materiálů. On totiž musí pedagogům předložit materiály, které pochopí a pak je mohou předávat dál a v souvislosti s výše uvedeným, se domnívám, že toto je úkol mnohem těžší, než zaujmout mládež. Jsem si jistý tím, že drtivá většina tohoto úkolu, zůstane tedy na osobách, které školí nové zaměstnance. To oni musí zaujmout a je to velmi těžký úkol, nejen u mládeže. Ale rozhodně není neřešitelný a přímo souvisí s osobností školitele (na toto téma zde již článek a diskuze jsou), to on musí přeložit suchou a nudnou řeč paragrafů legislativy, odstavců interních předpisů do řeči, které rozumí běžný člověk, který není a nemá být v oblasti odborníkem. A takového školitele z nikoho neudělá fakt, že je OZO (ať už v PO, nebo BOZP). Před mnoha lety, kdy jsem jako středoškolák nastupoval na svou první brigádu, jset také absolvoval svoje první školení BOZP a PO technikem BOZP a PO, pak ještě několik při různých změnách zaměstnání, kterým se řada lidí dnes prostě nevyhne. Drtivá většina bezpečáků vysypala z rukávu desítky čísel zákonů a paragrafů, doslovně citovala jejich znění, po celou dobu školení. O konkrétních podmínkách na pracovištích podniku ani slovo. A nebo jsem ho už nevnímal. Těmto lidem se totiž říkalo "uspavači hadů", prostě po pár větách člověk začal klimbat. Po letech jsem se sám stal bezpečákem a školil nové zaměstnance. Dělám to tak, že s nimi virtuálně procházím podnikem od vrátnice, přes šatny, nádvoří, až ke konkrétním úsekům výroby. Jen když je to nutné, zmiňuji legislativu a jen lehce, aby lidé slyšeli, proč taková pravidla musí být. Naučil jsem se nechat svoje posluchače klást otázky hned v průběhu školení. A ti lidé mi neusínají, sice neslyšeli nic o číslech paragrafů, ale ví, to co je potřeba. A tohle zabírá i na brigádníky, ve věku, kdy je takové věci nudí. Prostě poznají, že vím, o čem mluvím, o čem to je v normálním, pracovním životě, že jim to vykládá člověk, jako jsou oni a ne uspavač, který se nad ně vyvyšuje, protože má vyšší vzdělání a v šuplíku glejt, že je OZO. Není to nic převratného - už J.A. Komenský tyhle pravidla znal a hlásal, jen učitelé a školitelé na ně dávno a dávno zapomněli. Tehdy jsem začal dělat i periodická školení již stávajících zaměstnanců a výsledek? Razantní pokles úrazovosti o nějakých 70%, který se trval udržel, po celou dobu, kdy jsem v těch podnicích působil. A tohle mně vrací zpátky k úvahám nad osobnostmi a kvalitami OZO, profesorů a podobných odborníků. Ony jejich diplomy a glejty, ani omylem nezaručují, že dokážou svým posluchačům něco efektivně předat.

Odkaz na nedokonalý on-line test byl na stránkách kampaně

22.04.2011 - 09:09 Kuba Růžička
Pro zájemce - odkaz směřoval na http://finance.idnes.cz/soutez_test.asp?id=366

diploma glejty

27.04.2011 - 13:54 gabriel zmátlo
A tak nevím, zda má vůbec cenu, aby kdo kdy něco studoval, protože jak se zdá, tak dle autora jednoho z příspěvků, není nad bezpečáka, který umí přesvědčivě proškoli t zaměstnance, zatímco lidé s diplomama a glejtama, jak uvádí autor, nezaručují, že dokážou posluchačům něco efektivně předat. Takováto úvaha však naznačuje, že autor usiluje pouze o uznání svých vlastních schopností, kvalit a singularity na úseku BOZP aniž by kdy okusil nějaké vyšší studium. Je jistě úctyhodné a užitečné, že jeho znalosti pracovního prostředí vedou k cílené snaze o zájem posluchačů, jakož i k dosažení zamýšleného záměru o snížení výskytu pracovních úrazů. Jen nevím, proč by zrovna profesor, či jiní odborníci s diplomy nemohli zaujmout své posluchače. Je to jen věc osobnosti přednášejícího a tématu, které přednáší. Asi těžko se dočkáme kdy toho, že profesor bude erudovaně vyprávět o tom, že zrovna na tom, či onom pracovišti se někde vyskytuje zrovna prohlubeň, kam může někdo spadnout, že někde visí nějaký drát, nebo kus okapu. To asi opravdu ne. V tom je jedinečnost onoho ,,bezpečáka "nenahraditelná, neboť ten zná, nebo by měl znát ,,své" pracovní prostředí tak dokonale, aby pak mohl prakticky vyhodnotit a seznámit ostatní s všemožnými riziky. Připouštím, že předříkání a předčítání různých norem a částí zákonů je nudné a snad neefektivní. Ze svého okolí však neznám nikoho, kdo by s nějakým glejtem a diplomem byl nudný, nebo nezajímavý. Navíc velmi dobře jsou tito lidé schopni seznámit pracovníky s obsáhlou problematikou BOZP. Výklad je pak upraven do roviny praktického výkladu jednotlivých ustanovení právních předpisů právě tak, aby těmto výkladům bylo porozuměno. Jediné co nemohou tito přednášející je seznámení posluchačů s pracovištěm, pokud tedy přímo na tom pracovišti nepracují. To je ovšem velmi slabý argument pro to, abychom paušálně zavrhovali všechny ty, kteří mají ,,nějaký ten papír" o své odbornosti. Navíc nelze opomenout ani tu skutečnost, že mezi ,,diplomovanými" jsou také takoví, kteří po studiu řadu let pracovali na různých pozicích a velmi dobře znají pracovní prostředí, nebo ti kteří řadu let na různých pozicích pracovali a posléze školu, kurz apod. absolvovali. Ono dehonestovat takto ty kteří mají nějakou odbornost s přesvědčením, že nejsou schopni posluchačům něco efektivně předat je názor jedince, který zřejmě nikdy neokusil nějaké studium. Kdyby tomu totiž tak bylo, pak by rozhodně byl schopen ocenit přínos dalších, studiem získaných, znalostí a informací pro praktickou aplikaci. Takovéto studium totiž otevírá takový obzor, že skutečně není prostor řešit to, zda ulička ve skladu má o 3 cm více, či méně než ve skutečnosti má mít, že do dřevěného žebříku se v jedné příčce usadil červotoč. Tím rozhodně nechci říci, že sledování červotočů, nebo šířek uliček není důležité. To rozhodně ne. Chci jenom říci to, že lidé kteří získali nějaký ten diplom, certifikát apod. jsou rozhodně schopni erudovaně školit, zrovna tak jako bezpečák, který nemá nic. Osobně věřím, že to často dokážou o mnoho lépe. Co na závěr. Diplomy a glejty skutečně nezaručují vždy předpokládanou kvalitu, ale oproti nediplomovaným a neglejtovaným pravděpodobnost kvalitní expliky podstatně zvyšují. Profesoři, diplomovaní a glejtovaní odborníci nikdy (nebo téměř nikdy) nemohou nahradit praktického pochůzkáře po pracovišti v oblasti BOZP. Nakonec ani sami takové ambice nemají. Naopak bezpečák nikdy nemůže svými znalostmi konkurovat profesorovi. Za zajímavé je možná uvést ještě i to, že většinou opovrhují, či znevažují různé tituly, diplomy, certifikáty právě ti, kteří se k těmto nikdy nedopracovali. Pozn . termín ,,bezpečák" je volen záměrně, neboť i v dnešní době širšímu okruhu čtenářů je tento termín často bližší a známější. (než např. OZO v prevenci rizik apod.) hezké jaro vinšuji všem Dr. Gabriel Zmátlo, DiS.

Re: diploma glejty

28.04.2011 - 12:45 František Černý
Vážený pane Zmátlo, reagujete na můj příspěvek, způsobem, který mne nutí k reakci. Velice kulantně mne označujete za ambiciózního negramota, který nikdy nestudoval. Studoval jsem a studuji stále, jen se neoháním tituly, ty ze mne totiž lepšího člověka neudělají. Proto, z vlastní zkušenosti, píši, co píši a stojím si za tím. Jenže Vy jste zřejmě nepochopil základní myšlenku mého příspěvku. Rozhodně nijak nezavrhuji diplomy, ani jiné glejty, ale jen tvrdím, že vlastnictví glejtu, či jakéhokoli titulu, z nikoho nedělá odborníka. Ani v technické praxi, ani ve schopnosti svoje vědomosti předávat dál. Tato schopnost totiž závisí mimo na znalostech, také na osobnosti přednášejícího a jeho schopnosti přiměřeně odlehčit téma (samozřejmě ne vždy to lze). Navíc se mi zdá, že chcete zpochybňovat fakt, že např. neurochirurgii musí přednášet zkušený neurochirurg, protože přece stačí jakýkoli pedagog s titulem! Stejné to je i s BOZP...... pane kolego. Možná se mnou někdo souhlasí, jiní zase ne. Jenže žijeme ve svobodné zemi, každý má na svůj názor právo. Ale za svým si stojím. P.S. jako člověk, který se pyšní titulem Dr a DiS, by jste měl z textu pochopit, že tyto tituly nijak nezpochybňuji, jen pocit nadřazenosti některých jejich držitelů

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail