Bezpečná práce při těžbě dřeva

Manuální těžba dřeva patří mezi značně rizikové práce. Dodržování bezpečných pracovních postupů uvedených v nařízení vlády č. 28/2002 Sb. je jedním ze základních předpokladů, jak riziko práce při těžbě dřeva minimalizovat.

Státní úřad inspekce práce (SÚIP) evidoval v roce 2011 v souvislosti s těžbou, dopravou, soustřeďováním, skladováním a manipulací s dřívím 13 smrtelných pracovních úrazů a 39 pracovních úrazů s hospitalizací delší než 5 dnů. Opakovanou příčinou vzniku některých smrtelných pracovních úrazů  bylo porušení zásad bezpečných pracovních postupů při těžbě dřeva. Příčinou vzniku většiny pracovních úrazů s hospitalizací delší než 5 dnů byly nedostatky zjišťované rovněž při kácení, manipulaci, soustřeďování a dopravě dříví. Navíc z přehledu úrazovosti v roce 2011 vyplývá, že pracovníci věnují malou pozornost jak používání křovinořezů, tak při ořezávání stromů ručním nářadím.

Kampaň 2011 „BEZPEČNOST PRÁCE PŘI TĚŽBĚ DŘEVA“

Jednotlivé místně příslušné oblastní inspektoráty práce (OIP) provedly v průběhu prvního pololetí roku 2011 kampaň, která byla cíleně zaměřena na to, jak je ze strany OSVČ dodržována bezpečnost práce. SÚIP provedl informační kampaň, kdy v rámci osvětové činnosti zpracoval propagační leták s názvem „Fyzické osoby (OSVČ), dodržujte zásady bezpečné práce při těžbě dřeva!“.

V průběhu kampaně bylo provedeno 67 kontrol, při kterých bylo inspektory protokolováno 113 porušení legislativních požadavků z oblasti bezpečnosti práce. Nedodržování bezpečných pracovních postupů bylo v roce 2010 významným zdrojem pracovních úrazů a tento trend byl bohužel zjevný i z výsledků kampaně, kdy 50 % protokolovaných zjištění spadalo do oblasti porušení bezpečných pracovních postupů.

Zejména byly zjištěny nedostatky ve způsobu kácení a v parametrech jednotlivých řezů, jako jsou např. neponechání nedořezu, kácení do ohroženého prostoru nebo kácení stromu (o průměru nad 15 cm) jedním řezem či práce dvou osob na jednom stromu.

Hlavní příčiny některých pracovních úrazů při těžbě dřeva v roce 2011 s výrazným porušením zásad bezpečných pracovních postupů:

  • kácení stromu přes zavěšený strom,
  • kácení stromu o průměru nad 15 cm bez směrového záseku,
  • uvolňování zavěšeného stromu podřezáváním,
  • zasažení osob stromem v ohroženém prostoru káceného stromu,
  • pohyb v bezprostřední blízkosti pohybující se  kácecí a vyvážecí techniky,
  • nerespektování zásad provádění bezpečné údržby strojů a pokynů uvedených v návodech k obsluze strojů  a zařízení.

Hlavní úkol 2012 "DODRŽOVÁNÍ BEZPEČNOSTI PRÁCE OSOBAMI SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÝMI A ZAMĚSTNAVATELI PŘI PRÁCI V LESE"

Celkově neuspokojivá zjištění v průběhu kampaně, která sledovala bezpečnost práce osob samostatně výdělečně činných při práci v lese a vývoj pracovních úrazů v roce 201, si vyžádaly pokračování kontrolní činnosti v oblasti BOZP při práci v lese.

SÚIP zařadil do programu kontrolních akcí na rok 2012 hlavní úkol, který bude zaměřen na kontrolu stavu používaných technických zařízení, např. na motorové řetězové pily, dopravní prostředky, lanovky atd. Kontrola bude rovněž zaměřena na vybavení osobními ochrannými pracovními prostředky (OOPP) a jejich používání, dále používání prostředků první pomoci, včetně vybavení nezbytnými pracovními pomůckami. Na samotném pracovišti bude kontrola zaměřena na dodržování bezpečných pracovních postupů při těžbě, soustřeďování, manipulaci, skladování a odvozu vytěženého dříví.

Závěr   

Cílem hlavního úkolu v roce 2012 bude vyvodit potřebný tlak na dodržování bezpečnostních předpisů, s předpokladem možného snížení pracovní úrazovosti při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru.

Vyhodnocené výsledky pak ukážou, zda koncepční práce SÚIP, zejména na poli prevence,  přispěla k obecnému povědomí o zvýšeném riziku ohrožení života a zdraví při práci v lese a v konečném důsledku ke snížení pracovní úrazovosti při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru.

V rámci hlavního úkolu SÚIP připravil a vydal propagační letáky s názvy:

  • Fyzické osoby (OSVČ), dodržujte zásady bezpečné práce při těžbě dřeva!,
  • Bezpečnost a ochrana zdraví zaměstnanců při těžbě dřeva.

Letáky jsou k dispozici jak na jednotlivých OIP,  tak budou rovněž předávány inspektory v průběhu prováděných kontrol.

Propagační letáky a další informace ke kampani a k hlavnímu úkolu naleznete také na www.suip.cz.

Autor článku: 

Komentáře

Poděkování.

12.03.2012 - 06:33 Václav Syrový
Děkuji. Syrový.

NV 28/2002Sb.

20.03.2012 - 09:53 Oldřich Vykydal
Výše uvedený předpis obsahuje nebezpečné pasáže a riziko úrazu je navíc kumulováno Pravidly Lesů ČR, která zabraňují použít rozumné technologie k odstranění zavěšených stromů. Mělo by dojít k revizi předpisů ve vztahu k praxi. Předpisy by měly sloužit ochraně pracovníka v rámci BOZP, nikoliv jako základ pro sankční postihy. Proč odborní pracovníci nevytvoří předpis, který lze univerzálně aplikovat vzhledem k BOZP pracovníků?

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Kde nás najdete

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844
X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail