Azbest ve stavebním a demoličním odpadu

Zdroj: 

Při demolicích a rekonstrukcích budov firmy často nezodpovědně nakládají s azbestem, který je považován za nebezpečný odpad.

Při odstraňování staveb nebo jejich částí, kde jsou stavební materiály s obsahem azbestu, musí být dodržena tato opatření k ochraně zdraví zaměstnanců (podle § 21 nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci). Azbest a materiály, které ho obsahují, by měly být odstraněny pokud možno před prováděním demoličních prací. Při samotných pracích je třeba se stavebními materiály zacházet tak, aby se neuvolňoval do ovzduší azbestový prach.

Odpad obsahující azbest je nebezpečným odpadem. Z pracoviště musí být odstraňován co nejrychleji v neprodyšně utěsněných obalech opatřených štítkem. Při nakládání s ním na pracovišti se vyžadují četná další opatření z hlediska ochrany zdraví pracovníků (ochranný oděv a osobní ochranné prostředky proti expozici azbestu dýchacím ústrojím, zákaz jídla, kouření atd.). Pokud zaměstnavatel tato ustanovení nedodržuje, je možné se obrátit na orgány ochrany veřejného zdraví a ty mohou zaměstnavateli uložit vysokou pokutu podle zákona č. 258/2000 Sb. Všechny práce s azbestem mají povinnost sledovat orgány ochrany veřejného zdraví. Podle ustanovení § 41 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů je jednak každý zaměstnavatel povinen ohlásit příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví, že budou poprvé používány mimo jiné takové práce, při nichž jsou nebo mohou být zaměstnanci exponováni azbestu. Hlášení je zaměstnavatel povinen učinit nejméně 30 dnů před zahájením práce.

Náležitosti hlášení prací s azbestem a jiných prací, které mohou být zdrojem expozice azbestu, jsou obsaženy v ustanovení § 5 vyhlášky č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli.

Metodický pokyn odboru MŽP k nakládání s odpady ze stavební výroby a s odpady z rekonstrukcí a odstraňování staveb

V kapitole 6 (Doporučení pro nakládání s odpadem s obsahem azbestu) se uvádí:

- Kontakt s azbestem je nejčastější při stavebních činnostech (údržbě, rekonstrukcích a demolicích staveb), zejména při zásazích do vzduchotechnických zařízení, horkovodů, pecí, sušáren, elektroinstalací, azbestocementových trubek, střešní krytiny a deskových materiálů s obsahem azbestu. Při průzkumu stavby je nutné v souladu s částí 3.1 tohoto metodického pokynu identifikovat materiály, které obsahují azbest a odstranit je ze stavby v souladu s nařízením vlády č.178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci. Přehled stavebních materiálů s obsahem azbestu, které byly v ČR vyráběny, je uveden v příloze č. 2 tohoto pokynu.

- Při nakládání s odpady azbestu a s odpady, které odpad obsahují, je nutné respektovat povinnosti uvedené v § 35 zákona o odpadech. Specifické podmínky z hlediska ochrany zdraví při práci s azbestem a jiných pracích, které mohou být zdrojem expozice azbestu, jsou stanoveny v § 21 nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci. V odst. 6 § 21 citovaného předpisu jsou uvedena opatření k ochraně zdraví zaměstnanců při odstraňování staveb nebo jejich částí, v nichž byly použity stavební materiály obsahující azbest (např. předcházení uvolňování azbestového prachu do ovzduší, odpady obsahující azbest musí být odstraňovány z pracoviště v utěsněných obalech označených nápisem upozorňujícím na obsah azbestu, používání ochranných pracovních prostředků, vymezení kontrolovaného pásma, hlášení o pracích, při nichž jsou nebo mohou být zaměstnanci exponováni azbestem). Dále je nutno při práci s azbestem realizovat opatření uvedená v § 19 citovaného nařízení.

- Při pracích s materiály obsahujícími azbest a odpady z nich je nutné postupovat ve smyslu § 41 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví (povinnost zaměstnavatele ohlásit orgánu ochrany veřejného zdraví příslušnému podle místa činnosti, že budou prováděny práce, při nichž jsou nebo mohou být zaměstnanci exponováni vláknům azbestu a toto hlášení učinit nejméně 30 dnů před zahájením práce).

- Obvyklým způsobem odstranění odpadů azbestu je jejich ukládání na skládky v souladu s § 35 odst. 2 zákona o odpadech a vyhláškou č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.

ZDROJ:
Azbest ve stavebním a demoličním odpadu. In Enviweb.cz [online]. Brno: EnviWeb, s.r.o., 2007 [cit. 07-08-2007]. Dostupný z WWW: <http://www.enviweb.cz/?env=odpady_archiv_gfaaj/Azbest_ve_stavebnim_a_dem....

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout X youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail