Azbest jako pracovní riziko - co bylo známo a kdy

Přehledová studie o dostupnosti informací o azbestu v anglofonní literatuře a informačních zdrojích.

Když začaly soudní spory o azbest zasahovat  vlastníky průmyslových a institucionálních objektů, byl tázán zvyšující se počet profesionálů BOZP a ŽP, proč zaměstnavatelé nejsou citlivější vůči nebezpečí azbestu na pracovišti. Částečná odpověď je, že mimo několika málo vybraných průmyslových odvětví si průměr profesionálů BOZP a ŽP pravděpodobně jasně neuvědomoval tato rizika až cca do 80. let 20. st.

Nebezpečí důlního a mlýnského azbestu bylo všeobecně  známo v r. 1960, stejně tak jako nebezpečí pro vybrané pracovní skupiny včetně pracovníků při stavbě lodí a výrobě izolátorů. Teprve v pozdních 60. letech bylo zjištěno, že azbest je riziko, které musí být kontrolováno, v omezeném počtu pracovního prostředí jako mlýny; loděnice a doly. Všeobecný průmysl si zřejmě nebyl vědom potenciálního nebezpečí instalovaných produktů obsahujících azbest až do pozdních 70. a raných 80. let. Použití azbestu dosáhlo v USA maxima v období 1973 - 1975, poté se pomalu snižovalo během poloviny 80. let.

Publikace o BOZP používaly během 60. let  do 70. let omezenou diskusi o nebezpečí azbestu a tento námět byl normálně spojován s vybranými odvětvími. Časopisy čtené profesionály BOZP a ŽP měly omezené zprávy o azbestu, s výjimkou  laboratorních metod a vybraných odvětví, do 80. let. Národní konference navštěvované profesionály BOZP a ŽP nevěnovaly azbestu téměř žádný čas – jinak tomu bylo při diskusi o laboratorních metodách – do pozdních 70. let. Dobře připravený profesionál BOZP a ŽP pracující v odvětví, které nebylo přímo spojeno s azbestem , nemusel tedy o tom závažném potenciálním nebezpečí pro jeho uživatele  nic vědět cca do r. 1980.

Počátek soudních sporů

Nyní a v blízké budoucnosti budou mnozí profesionálové BOZP a ŽP, kteří pracovali v průmyslovém a institucionálním prostředí od raných 60. let do poloviny 80. let, muset odpovídat na dotazy týkající se jejich znalostí o materiálu obsahujícím azbest na pracovišti. Tyto dotazy vzniknou  během předkládání dokladů pro  soudní spory ohledně škody vzniklé expozicí azbestu. Těmto profesionálům a mladším praktikům, kteří začali vykonávat profesi, musí být připomenuto, že azbest nebyl všeobecně považován za riziko s výjimkou omezeného počtu odvětví. Profesionálové BOZP a ŽP by měli mít zájem vědět, kdy azbest začal být považován za potenciální nebezpečí na každém pracovišti, kde existuje, protože vzrůstá počet soudních sporů proti majitelům objektů.

První vlna sporů o azbest na počátku 60. let vyústila v odhalení, že někteří vedoucí pracovníci v azbestových dolech a výrobních společnostech si byli vědomi nebezpečí spojeného s vysokou úrovní expozice azbestu. Byly prokázány různé následky pro zdraví u zvířat. V důsledku toho četní žalobci o náhradu škody mohli použít teorii úzké souvislosti  ve své soudní při.

Většina výrobců zkrachovala nebo vyhledala jinou právní cestu k zábraně dalších sporů. V poslední době jsou výrobci, kteří užívali azbest v produktech nebo kteří používali azbest jako doplňkovou část produktu,  žalováni. Profesionálové BOZP a ŽP, kteří byli zataženi do soudního sporu, byli nejčastěji zaměstnanci podniků, jejichž produkty obsahovaly azbest nebo jež používaly azbest jako pomůcku k výrobě svých produktů.

Další vlna soudních sporů započala kolem r. 1995. Týkala se bývalých zaměstnanců nebo dodavatelů žádajících náhradu za skutečnou nebo potenciální škodu na zdraví způsobenou expozicí azbestu v objektech jako provozovny, instituce nebo jiné budovy, kde byl azbest používán. Vzhledem  k tomu, že těmto žalobcům je 50 a 60 let a jejich expozice je datována od 60. let do 80. let, očekává se, že počet případů v blízkém budoucnu vzroste.

Určení, co bylo známo a kdy

Co bylo známo o nebezpečí azbestu a kdy to bylo známo managerům podniků a podnikovým profesionálům BOZP a ŽP, nelze zjistit z žádného přehledu. Uplynulo příliš mnoho času a příliš mnoho bylo zapomenuto. Bylo to období před internetem a kabelovou televizí. Málo lidí vlastnilo nebo mělo přístup k počítači. Předpisy OSHA neexistovaly před r. 1972. Když se objevily, byly normy zaměřeny na drtírny azbestu nebo výrobny materiálu obsahujícího azbest - přípustný expoziční limit byl pět vláken na cm3 ve vzduchu.  Neexistoval program národních emisních norem pro škodliviny ve vzduchu po dlouhou dobu, o níž se hovoří.

Jak tedy získávali profesionálové BZP a ŽP informace o riziku azbestu na pracovištích? Od dobře připraveného podnikového profesionála BOZP a ŽP se mohlo očekávat, že si zvýší odborné znalosti kombinací počátečního tréninku, následovaného přehledem literatury v průmyslových časopisech a kontaktem se sobě rovnými např. v každoročních odborných konferencích.

Jaké informace byly dostupné?

Přehled o typických školních textech používaných během 60. a 70. let, by mohl vnést trochu světla o tom, co se budoucí profesionál BOZP a ŽP v té době naučil. Profesionálové školení v té době byli nejpravděpodobněji kandidáty pro podnikovou práci zvláště během 70. let a  80. let. Texty vybrané pro přehled zahrnovaly Pattysovu průmyslovou hygienu a toxikologii (Industrial Hygiene and Toxicology), Základy průmyslové hygieny(Fundamentals of Industrial Hygiene), Nemoci z povolání: průvodce jejich rozpoznáváním (Occupational Diseases:A Guide to Their Recognition) a Příručku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (TheHandbook of Occupational Safety and Health). Všechny jsou ještě  používány v nejnovějším vydání.

Přehled časopisů o BOZP z pozdních 60. do 80. let ukazuje, která literatura byla řadovým praktikům dostupná. Časopisy vybrané pro přehled byly American Industrial Hygiene Journal, který vydávala Americká asociace průmyslové hygieny (AIHA), a Professional Safety, který vydávala Americká společnost bezpečnostních inženýrů (ASSE). Oba časopisy byly poskytovány členům každé organizace. Byly široce dostupné v odborných knihovnách. Přehled zdokumentoval každý titul, který obsahoval slovo „azbest“ nebo zmiňoval azbestové minerály  jako chryzolit, amozit nebo krokydolit.

Přehled programů vybraných odborných konferencí během 70. let  by mohl ilustrovat, které profesionální myšlenky byly dostatečně zajímavé, aby byly uvedeny na úrovni  národního setkání. Byl  rovněž zpracován přehled brožur a dostupných abstrakt pro každoroční setkání AIHA a ASSE, jakož i práce Národního bezpečnostního kongresu pořádaného  Národním bezpečnostním výborem (NSC). V těchto případech byly uvedeny názvy konferencí a příspěvků, v nichž se objevilo slovo azbest.

V textech

Industrial Hygiene and Toxicology věnuje pět stran azbestu a azbestóze ve sv.1 v prvním vydání z r. 1948. Kniha se zmiňuje o dělnících pracujících s azbestem jako ohrožených. Pro srovnání – 38 stran je věnováno oxidu křemičitému. 2. vydání (1958) věnuje azbestu dvě strany. Další verze obsahují delší zmínky o azbestu.

Fundamentals of Industrial Hygiene, po prvé vydaná v r. 1971 a nyní  již v 5. vydání, je používána v mnoha úvodních kurzech BOZP a ŽP. Vydání z r. 1971 zmiňuje azbest ve dvou paragrafech. Vydání z r. 1988 obsahuje 18 stran o azbestu. Současné vydání má tolik zmínek, že jsou rozděleny do úseků Azbest; Předpisy; Rizika; TLV; AGERA.

Kniha Occupational Diseases: A Guide to Their Recognition vyšla v r. 1966, reprint byl v r. 1977. V tomto vydání je věnováno azbestu 7 stran,  má tři zmínky o azbestóze a tři strany věnované dělníkům pracujícím s azbestem.

Druhé vydání  The handbook of Occupational Safety and Health, zveřejněné v r. 1976,  zmiňuje azbest jednou v podkapitole Nekovové prachy. Vydání z r. 1987 obsahuje o něm 19 stran.

V časopiseckých článcích

AIHA vydávala do prosince 2003 AIHA Journal. V r. 2001 byly shromážděny všechny publikace od r. 1940, obsahující zmínku o azbestu. V 40. letech obsahoval jeden článek slovo azbest v titulu. Podobně byl v 50. letech zveřejněn jeden článek, omezený na průmysl azbestu. V r. 1975 zveřejnil časopis 12 článků, jejichž název obsahoval slovo azbest. Byl to rok nejintenzivnější z celé dekády ohledně azbestové tematiky. V tomto roce byla rovněž první zmínka v časopise o riziku pro konečné uživatele azbestu v článku  Kontrola azbestu  při práci u parních turboagregátů, který identifikoval instalovanou a přemisťovanou tepelnou izolaci jako potenciální zdroj expozice azbestu. V tomto článku je uveden přehled článků AIHA od r. 1970 do r. 1979.

ASSE publikuje měsíčník  Professional Safety (oficiální název je Journal of the American Society of Safety Engineers a ASSE Journal). Od r. 1972 do r. 1980 zde bylo zveřejněno 6 článků o azbestu. Např. v r. 1972  informace o normě pro azbestový prach a v r. 1975 model pro odstranění azbestu.

Přeloženo pro BOZPinfo.cz z angličtiny.

Ringo, W. P. Asbestos as a work hazard. Determining what was known and when./Azbest jako pracovní riziko. Určení, co bylo známo a kdy. Professional Safety, 49, 2004, č. 10, s. 51 – 56.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail