Analýza smrtelné pracovní úrazovosti v ČR v roce 2020

Zdroj: 

Článek se zabývá ukazateli smrtelných pracovních úrazů zaznamenaných v České republice v roce 2020 a dále jejich vývojem od roku 2011. Uvádí jejich charakteristiku vyjádřenou příčinami a okolnostmi, nehodami a zdroji nehod. Dále uvádí druh zaměstnání, činnost, úkon a případnou indispozici zraněných zaměstnanců v okamžiku úrazu a také porušené právní předpisy. V příloze je tabulková část s přehledy a časovými řadami ukazatelů pracovní úrazovosti a okolnostmi pracovních úrazů.

6. Porušené předpisy

6 Porušené předpisy

V roce 2020 došlo k 101 událostem, které měly za následek 105 smrtelných pracovních úrazů. V této souvislosti došlo i k dalším typům úrazů, tj. nepracovním nebo pracovním s různou dobou pracovní neschopnosti a různé závažnosti. Bylo identifikováno 145 závad BOZP a 164 porušení některého předpisu, a to zejména zákona č. 262/2006 Sb. (zákoník práce), celkem 81. Ve 33 případech byl porušen zákon č. 361/2000 Sb. (silniční zákon). Dále bylo evidováno 50 porušení ustanovení dalších zákonů a prováděcích předpisů, většinou v návaznosti na zákoník práce, viz tabulka č. 6. U zraněných zaměstnanců bylo shledáno pravděpodobné zavinění a na to navazující pravděpodobné porušení předpisů BOZP ve 4 případech. Přesné informace však nejsou v současné době k dispozici, protože oblastní inspektoráty práce nezjišťují porušení předpisů u zraněného zaměstnance (zákon č. 251/2005 Sb.). U 13 případů, převážně dopravních nehod (např. v zahraničí), nebyly informace o zavinění a porušených předpisech kompletní nebo k dispozici.

Tabulka č. 6 Porušené předpisy a zavinění smrtelných pracovních úrazů v ČR v roce 2020 (VÚBP)

předpis:
kdo porušil:
zákon č. 262/2006 zákon č. 361/2000 další zákon, prováděcí předpis CELKEM předpisy BOZP zavinění pravdě-podobné zavinění a porušený předpis
zraněný 31 25 11 67 65 4
jiná osoba - 8 1 9 12 1
zaměstnavatel, jiná firma 50 - 38 88 33 1
CELKEM 81 33 50 164 110 6

6.1. Zákoník práce a silniční zákon

Nejčastěji porušeným předpisem byl zákoník práce. Často bylo shledáno porušení několika ustanovení zákoníku práce současně, a to zaměstnancem, zaměstnavatelem, eventuálně i jinou osobou.

Porušení zák. č. 262/2006 Sb. (zákoník práce) zaměstnancem - 31 případů
Nejčastěji se jedná o § 106, odst. 4,

 • zaměstnanec je povinen dbát o svou vlastní bezpečnost - 12 případů
 • písm. c) dodržovat právní a ostatní předpisy - 2 případy
 • písm. d) dodržovat při práci stanovené pracovní postupy… - 13 případů 
 • písm. e) nepožívat alkoholické nápoje - 4 případy

Porušení zák. č. 262/2006 Sb. jinou osobou nebylo zaznamenáno.

Porušení zák. č. 262/2006 Sb. (zákoník práce) zaměstnavatelem - 50 případů

Zaměstnavatel je povinen (§ 101) zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců - 7 případů

 • odst. 1 - 3 případy
 • odst. 3 - 3 případy
 • odst. 5 - 1 případ

(§ 102) vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí - 17 případů

 • odst. 1 - 6 případů
 • odst. 3 - 2 případy
 • odst. 4 - 3 případy
 • odst. 5 - 2 případy
 • odst. 6 - 1 případy
 • odst. 7 - 2 případy
 • všechny odstavce - 1 případ

(§ 103) nepřipustit, informovat, zajistit, sdělit, nahradit, zabezpečit - 18 případů

 • odst. 1, všechna pís.  2 případy
 • odst. 1, písm. a) - 6 případů
 • odst. 1, písm. b) - 2 případy
 • odst. 1, písm. f) - 2 případy
 • odst. 2, všechna pís. - 4 případy
 • odst. 3 - 2 případy

(§ 104) povinnost zajistit OOPP - 4 případy

 • odst. 1 - 1 případ
 • odst. 4 - 3 případy

(§ 105) hlášení PÚ, záznam o úrazu - 4 případy

 • odst. 3 - 1 případ
 • odst. 4 - 2 případy
 • odst. 5 - 1 případ    

Porušení zák. č. 361/2000 Sb. (silniční zákon) zaměstnancem (25 případů):

 • § 5, odst. 1, písm. b) řidič je povinen věnovat se plně řízení - 5 případů
 • § 6, odst. 1, písm. a) povinnost připoutat se za jízdy bezp. pásem - 5 případů
 • § 9, odst. 1, písm. a) přepr. osoba se musí připoutat bezp. pásem - 2 případy
 • § 11, odst. 1 směr a způsob jízdy - 2 případy
 • § 17, odst. 5, písm. b) předjíždění - 1 případ
 • § 18, odst. 1 rychlost jízdy musí řidič přizpůsobit…- 3 případy
 • § 19, odst. 1 vzdálenost mezi vozidly - 4 případy
 • § 22, odst. 1 přednost v jízdě, jízda křižovatkou - 2 případy
 • § 23 vjíždění na pozemní komunikaci - 1 případ

Porušení zák. č. 361/2000 Sb. (silniční zákon) jinou osobou (8 případů):

 • § 5, odst. 1, písm. b) řidič je povinen věnovat se plně řízení vozidla - 1 případ
 • § 5, odst. 1, písm. c) řidič je povinen přizpůsobit jízdu - 1 případ
 • § 11, odst. 1 směr a způsob jízdy - 1 případ
 • § 18, odst. 1 rychlost jízdy musí řidič přizpůsobit… - 2 případy
 • § 22, odst. 1 přednost v jízdě, jízda křižovatkou - 1 případy
 • § 24, odst. 2 couvání - 2 případy

Porušení zák. č. 361/2000 Sb. zaměstnavatelem (nespecifikováno) nevzniklo.

6.2 Prováděcí a interní předpisy, další zákony

V návaznosti na výše uvedené paragrafy zákoníku práce byla porušena ustanovení následujících předpisů:

zaměstnavatelem nebo jinou firmou (38 případů):

 • zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP - 21 případů
 • NV č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí - 7 případů
 • NV č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na BOZP na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky - 5 případů
 • NV č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích - 2 případy
 • NV č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu - 1 případ
 • NV č. 27/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci související s chovem zvířat - 1 případ
 • NV č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky - 1 případ

zaměstnancem (11 případů):

 • zákon č. 266/1994 Sb. o drahách - 5 případů
 • vyhláška ČBÚ č. 26/1989 Sb. - 1 případ
 • vnitřní předpis SŽDC Bp. 1 - 5 případů
Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail