Analýza smrtelné pracovní úrazovosti v ČR v roce 2019

Zdroj: 

Článek se zabývá ukazateli smrtelných pracovních úrazů zaznamenaných v České republice v roce 2019 a dále jejich vývojem od roku 2010. Uvádí jejich charakteristiku vyjádřenou příčinami a okolnostmi, nehodami a zdroji nehod. Dále uvádí druh zaměstnání, činnost, úkon a případnou indispozici zraněných zaměstnanců v okamžiku úrazu a také porušené právní předpisy. V příloze je tabulková část s přehledy a časovými řadami ukazatelů pracovní úrazovosti a okolnostmi pracovních úrazů.

6. Porušené předpisy

6 Porušené předpisy

V roce 2019 došlo k 93 událostem, které měly za následek 94 smrtelných pracovních úrazů. V této souvislosti došlo i k dalším typům úrazů, tj. nepracovním nebo pracovním s různou dobou pracovní neschopnosti a různé závažnosti. Bylo identifikováno 135 závad BOZP a 151 porušení některého předpisu, a to zejména zákona č. 262/2006 Sb. (zákoník práce), celkem 78. Ve 25 případech byl porušen zákon č. 361/2000 Sb. (silniční zákon). Dále bylo evidováno 48 porušení ustanovení dalších zákonů a prováděcích předpisů, většinou v návaznosti na zákoník práce, viz tabulka č. 6. U zraněných zaměstnanců bylo shledáno pravděpodobné zavinění a na to navazující pravděpodobné porušení předpisů BOZP ve 2 případech. Přesné informace však nejsou v současné době k dispozici, protože oblastní inspektoráty práce nezjišťují porušení předpisů u zraněného zaměstnance (zákon č. 251/2005 Sb.). U 11 případů, převážně dopravních nehod (např. v zahraničí), nebyly informace o zavinění a porušených předpisech kompletní nebo k dispozici.

Tabulka č. 6 Porušené předpisy a zavinění smrtelných pracovních úrazů v ČR v roce 2019 (VÚBP)

předpis:
kdo porušil:
zákon č. 262/2006 zákon č. 361/2000 další zákon, prováděcí předpis CELKEM předpisy BOZP zavinění pravdě-podobné zavinění a porušený předpis
zraněný 34 17 4 55 45 2
jiná osoba - 8 1 9 10 1
zaměstnavatel, jiná firma 44 - 43 87 33 2
CELKEM 78 25 48 151 88 5

6.1 Zákoník práce a silniční zákon

Nejčastěji porušeným předpisem byl zákoník práce. Často bylo shledáno porušení několika ustanovení zákoníku práce současně, a to zaměstnancem, zaměstnavatelem, eventuálně i jinou osobou.

Porušení zák. č. 262/2006 Sb. (zákoník práce) zaměstnancem - 34 případů

Nejčastěji se jedná o § 106, odst. 4,

 • zaměstnanec je povinen dbát o svou vlastní bezpečnost - 29 případů
 • písm. c) dodržovat právní a ostatní předpisy…  - 1 případ
 • písm. d) dodržovat při práci stanovené pracovní postupy… - 3 případy
 • písm. e) nepožívat alkoholické nápoje… - 1 případ

Porušení zák. č. 262/2006 Sb. jinou osobou nebylo zaznamenáno.

Porušení zák. č. 262/2006 Sb. (zákoník práce) zaměstnavatelem - 44 případů

Zaměstnavatel je povinen (§ 101) zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců - 4 případy

 • odst. 1 - 1 případ
 • odst. 3 - 3 případy

(§ 102) vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí - 11 případů

 • odst. 1 - 7 případů
 • odst. 3 - 2 případy
 • odst. 4 - 2 případy

(§ 103) nepřipustit, informovat, zajistit, sdělit, nahradit, zabezpečit - 18 případů

 • odst. 1 - 1 případ
 • odst. 1, písm. a) - 6 případů
 • odst. 1, písm. d) - 1 případ
 • odst. 1, písm. f) - 5 případů
 • odst. 2 - 4 případy
 • odst. 2, písm. c) - 1 případ

(§ 104) povinnost zajistit OOPP - 6 případů

 • odst. 1 - 2 případy
 • odst. 2 - 1 případ
 • odst. 4 - 1 případ
 • odst. 5 - 2 případy

(§ 105) hlášení PÚ, záznam o úrazu - 5 případů

 • odst. 2 - 1 případ
 • odst. 3 -1 případ
 • odst. 4 - 3 případy

Porušení zák. č. 361/2000 Sb. (silniční zákon) zaměstnancem (17 případů):

 • § 5, odst. 1, písm. b) řidič je povinen věnovat se plně řízení - 7 případů
 • § 6, odst. 1, písm. a) povinnost připoutat se za jízdy bezp. pásem - 1 případ
 • § 9, odst. 1, písm. a) přepr.osoba se musí připoutat bezp. pásem - 1 případ
 • § 11, odst. 1 směr a způsob jízdy - 3 případy
 • § 18, odst. 1 rychlost jízdy musí řidič přizpůsobit… -  5 případů

Porušení zák. č. 361/2000 Sb. (silniční zákon) jinou osobou (8 případů):

 • § 5, odst. 1, písm. b) řidič je povinen věnovat se plně řízení vozidla - 5 případů
 • § 17, odst. 5, písm. b) předjíždění  - 1 případ
 • § 18, odst. 1 rychlost jízdy musí řidič přizpůsobit… - 2 případy

Porušení zák. č. 361/2000 Sb. zaměstnavatelem (nespecifikováno) nevzniklo.

6.2 Prováděcí a interní předpisy, další zákony

V návaznosti na výše uvedené paragrafy zákoníku práce byla porušena ustanovení následujících předpisů:

zaměstnavatelem nebo jinou firmou (43 případů):

 • zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky BOZP - 15 případů
 • nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů… - 7 případů
 • nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na BOZP na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky a do hloubky - 6 případů
 • nařízení vlády č. 201/2010 Sb., hlášení a evidence PÚ - 5 případů
 • nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na BOZP na staveništích - 4 případy
 • nařízení vlády č. 168/2002 Sb., způsob organizace práce při dopravě - 2 případy
 • vyhláška ČBÚ č. 239/1998 Sb., o BOZP a bezpečnosti provozu při těžbě a úpravě ropy, zemního plynu… - 1 případ
 • zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách - 1 případ
 • nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnéjších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí - 1 případ
 • nařízení vlády č. 495/2001 Sb., osobní ochranné pracovní prostředky - 1 případ

zaměstnancem (3 případy):

 • zákon č. 266/1994 Sb. - 1 případ
 • vyhláška ČBÚ č. 26/1989 Sb. - 1 případ
 • vyhláška č. 202/1995 Sb. - 1 případ
Autor článku: 

Soubory ke stažení (elektronicky vyplňované formuláře)

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail