Analýza smrtelné pracovní úrazovosti v ČR v roce 2017

Zdroj: 

Článek se zabývá ukazateli smrtelných pracovních úrazů zaznamenaných v ČR v roce 2017 a dále jejich vývojem od roku 2008. Zabývá se rozdělením a vývojem ukazatelů podle regionů a odvětví v posledních pěti letech. Uvádí jejich charakteristiku vyjádřenou příčinami a okolnostmi, nehodami a zdroji nehod. Dále uvádí druh zaměstnání, činnost, úkon a případnou indispozici zraněných zaměstnanců v okamžiku úrazu a porušené právní předpisy. V příloze je tabulková část s přehledy a časovými řadami ukazatelů pracovní úrazovosti a okolnostmi pracovních úrazů.

6 Porušené předpisy

6 Porušené předpisy

V roce 2017 došlo k 93 událostem, které měly za následek 94 smrtelných pracovních úrazů. V této souvislosti došlo i k dalším typům úrazů, tj. nepracovním nebo pracovním s různou dobou pracovní neschopnosti a různé závažnosti. Bylo identifikováno 148 závad BOZP a 145 porušení některého předpisu, zejména zákona č. 262/2006 Sb. (zákoník práce), a to 70 porušení. Ve 27 případech byl porušen zákon č. 361/2000 Sb. (silniční zákon). Dále bylo evidováno 48 porušení ustanovení dalších zákonů a prováděcích předpisů, většinou v návaznosti na zákoník práce, viz tabulka č. 6. U zraněných zaměstnanců bylo shledáno pravděpodobné zavinění a na to navazující pravděpodobné porušení předpisů BOZP v 10 případech. Přesné informace však nejsou v současné době k dispozici, protože oblastní inspektoráty práce nezjišťují porušení předpisů u zraněného zaměstnance (zákon č. 251/2005 Sb.). U 6 případů převážně dopravních nehod v zahraničí nebyly informace o zavinění a porušených předpisech kompletní nebo k dispozici.

Tabulka č. 6 Porušené předpisy a zavinění smrtelných pracovních úrazů v ČR v roce 2017 (VÚBP)

předpis:

kdo

porušil:

zákon č.

 262/2006

zákon č.

 361/2000

další zákon, prováděcí předpis

CELKEM předpisy BOZP

 

zavinění

pravděpo-dobné zavinění a   porušený předpis

zraněný

12

21

2

35

46

10

jiná osoba

-

6

-

6

6

-

zaměstnavatel, jiná firma

58

-

46

104

42

2

CELKEM

70

27

48

145

94

12

6.1 Zákoník práce a silniční zákon

Nejčastěji porušeným předpisem byl zákoník práce. Často bývá shledáno porušení několika ustanovení zákoníku práce současně, a to zaměstnancem, zaměstnavatelem, eventuálně i jinou osobou.

Porušení zák. č. 262/2006 Sb. (zákoník práce) zaměstnancem - 12 případů
Nejčastěji se jedná o § 106, odst. 4,

 • zaměstnanec je povinen dbát o svou vlastní bezpečnost - 10 případů
 • písm. c) dodržovat právní a ostatní předpisy  ---
 • písm. d) dodržovat při práci stanovené pracovní postupy - 1 případ
 • písm. e) nepožívat alkoholické nápoje - 1 případ

Porušení zák. č. 262/2006 Sb. jinou osobou nebylo zaznamenáno.

Porušení zák. č. 262/2006 Sb. (zákoník práce) zaměstnavatelem - 58 případů

Zaměstnavatel je povinen:

 • § 101 zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců - 5 případů
 • § 102 vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí - 18 případů
 • § 103 nepřipustit, informovat, zajistit, sdělit, nahradit, zabezpečit - 17 případů
 • § 104 - OOPP -4 případy
 • § 105 - pracovní úrazy a nemoci z povolání - 11 případů
 • ostatní - 3 případy

Porušení zák. č. 361/2000 Sb. (silniční zákon) zaměstnancem (21 případů):

 • § 5, odst. 1, písm. b) řidič je povinen věnovat se plně řízení - 4 případy
 • § 6, odst. 1, písm. a) povinnost připoutat se za jízdy bezp. pásem - 2 případy
 • § 9, odst. 1, písm. a) přepr.osoba se musí připoutat bezp. pásem - 2 případy
 • § 11, odst. 1 směr a způsob jízdy - 5 případů
 • § 18, odst. 1 rychlost jízdy musí řidič přizpůsobit…  -  2 případy
 • § 19, odst. 1  vzdálenost mezi vozidly…  -  2 případy
 • § 22, odst. 1  přednost v jízdě, jízda křižovatkou ---
 • ostatní - 4 případy

Porušení zák. č. 361/2000 Sb. (silniční zákon) jinou osobou (6 případů):

 • §   5, odst. 1, písm. b) řidič je povinen věnovat se plně řízení vozidla - 2 případy
 • §   5, odst. 1, písm. c) řidič je povinen přizpůsobit jízdu… - 1 případ
 • § 11, odst. 1 směr a způsob jízdy - 1 případ
 • § 18, odst. 1 rychlost jízdy musí řidič přizpůsobit… - 1 případ
 • § 19, odst. 1 vzdálenost mezi vozidly… - 1 případ

Porušení zák. č. 361/2000 Sb. zaměstnavatelem (nespecifikováno) nevzniklo.

6.2 Prováděcí a interní předpisy, další zákony

V návaznosti na výše uvedené paragrafy zákoníku práce byla porušena ustanovení následujících předpisů:

zaměstnavatelem nebo jinou firmou (46 případů):

• zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP - 25 případů
• nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí - 7 případů
• nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu - 4 případy
• nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky - 3 případy
• nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích - 3 případy
• nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí - 1 případ
• nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky - 1 případ
• zákon ČNR č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě - 1 případ

zaměstnancem (2 případy):

• zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách - 1 případ
• vyhláška ČBÚ č. 22/1989 Sb., o BOZP a bezpečnosti provozu při hornické činnosti prováděné hornickým způsobem v podzemí - 1 případ

Jinou osobou nevzniklo.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail