Analýza smrtelné pracovní úrazovosti v ČR v roce 2016

Zdroj: 

Článek se zabývá ukazateli smrtelných pracovních úrazů zaznamenaných v ČR v roce 2016, jejich vývojem od roku 2007 a rozdělením a vývojem ukazatelů podle regionů a odvětví v posledních pěti letech. Uvádí jejich charakteristiku vyjádřenou příčinami a okolnostmi, nehodami a zdroji nehod; druh zaměstnání, činnost, úkon; případnou indispozici zraněných v okamžiku úrazu a porušené právní předpisy. V příloze je tabulková část s přehledy a časovými řadami ukazatelů pracovní úrazovosti a okolnostmi pracovních úrazů.

6 Porušené předpisy

6 Porušené předpisy

V roce 2016 došlo ke 105 událostem, které měly za následek 105 smrtelných pracovních úrazů. V této souvislosti došlo i k dalším typům úrazů, tj. nepracovním nebo pracovním s různou dobou pracovní neschopnosti a různé závažnosti. Bylo identifikováno 147 závad BOZP a 134 porušení některého předpisu, zejména zákona č. 262/2006 Sb. (zákoník práce), a to 59 porušení. Ve 42 případech byl porušen zákon č. 361/2000 Sb. (silniční zákon). Dále bylo evidováno 33 porušení ustanovení dalších zákonů a prováděcích předpisů, většinou v návaznosti na zákoník práce, viz tabulka č. 6. U zraněných zaměstnanců bylo shledáno pravděpodobné zavinění a na to navazující pravděpodobné porušení předpisů BOZP ve 20 případech. Přesné informace však nejsou v současné době k dispozici, protože oblastní inspektoráty práce nezjišťují porušení předpisů u zraněného zaměstnance (zákon č. 251/2005 Sb.). U 5 případů převážně dopravních nehod v zahraničí nebyly informace o zavinění a porušených předpisech kompletní nebo k dispozici.

Tabulka č. 6 Porušené předpisy a zavinění smrtelných pracovních úrazů v ČR v roce 2016 (VÚBP)

předpis:
kdo porušil:
zákon č. 262/2006 zákon č. 361/2000 další zákon, prováděcí předpis CELKEM předpisy BOZP zavinění pravděpodobné zavinění a porušený předpis
zraněný 17 31 4 52 70 20
jiná osoba - 11 - 11 11 -
zaměstnavatel, jiná firma 42 - 29 71 25 -
CELKEM 59 42 33 134 106 20

6.1 Zákoník práce a silniční zákon

Nejčastěji porušeným předpisem byl zákoník práce. Často bývá shledáno porušení několika ustanovení zákoníku práce současně, a to zaměstnancem, zaměstnavatelem, eventuelně i jinou osobou.

Porušení zák. č. 262/2006 Sb. (zákoník práce) zaměstnancem 17 případů

Nejčastěji se jedná o § 106, odst. 4,

 • zaměstnanec je povinen dbát o svou vlastní bezpečnost 9 případů
 • písm. c) dodržovat právní a ostatní předpisy… ---
 • písm. d) dodržovat při práci stanovené pracovní postupy... 5 případů
 • písm. e) nepožívat alkoholické nápoje… 3 případy

Porušení zák. č. 262/2006 Sb. jinou osobou nebylo zaznamenáno.

Porušení zák. č. 262/2006 Sb. (zákoník práce) zaměstnavatelem 42 případů

Zaměstnavatel je povinen:

 • (§ 101) zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců - 4 případy

odst. 1 - 1 případ
odst. 3 - 2 případy
odst. 4 - 1 případ

 • (§ 102) vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí - 12 případů

odst. 1 - 6 případů
odst. 2 - 1 případ
odst. 3 - 1 případ
odst. 4 - 3 případy
odst. 7 - 1 případ

 • (§ 103) nepřipustit, informovat, zajistit, sdělit, nahradit, zabezpečit - 18 případů

odst. 1 ---
odst. 1, písm. a) - 6 případů
odst. 1, písm. b) - 1 případ
odst. 1, písm. c) ---
odst. 1, písm. d) ---
odst. 1, písm. f) - 3 případy
odst. 2 - 6 případů
odst. 2, písm. b) - 1 případ
odst. 2, písm. c) - 1 případ

 • ostatní - 8 případů

§ 104, odst. 1 - 6 případů
§ 104, odst. 6 - 1 případ
§ 105, odst. 4 - 1 případ

Porušení zák. č. 361/2000 Sb. (silniční zákon) zaměstnancem (31 případů):

 • § 5, odst. 1, písm. b) řidič je povinen věnovat se plně řízení - 1 případ
 • § 5, odst. 1, písm. c) řidič je povinen přizpůsobit jízdu… ---
 • § 5, odst. 2, písm. b) řidič je povinen nepožívat alkohol - 2 případy
 • § 6, odst. 1, písm. a) povinnost připoutat se za jízdy bezp. pásem - 2 případy
 • § 9, odst. 1, písm. a) přepr.osoba se musí připoutat bezp. pásem - 3 případy
 • § 11, odst. 1 směr a způsob jízdy - 12 případů
 • § 17, odst. 5, písm. b) předjíždění - 1 případ
 • § 18, odst. 1 rychlost jízdy musí řidič přizpůsobit… - 6 případů
 • § 22, odst. 1 přednost v jízdě, jízda křižovatkou - 4 případy
 • § 23, vjíždění na pozemní komunikaci ---

Porušení zák. č. 361/2000 Sb. (silniční zákon) jinou osobou (11 případů):

 • § 5, odst. 1, písm. b) řidič je povinen věnovat se plně řízení vozidla - 1 případ
 • § 5, odst. 2, písm. b) řidič je povinen nepožívat alkohol - 1 případ
 • § 11, odst. 1 směr a způsob jízdy - 5 případů
 • § 18, odst. 1 rychlost jízdy musí řidič přizpůsobit… - 2 případy
 • § 22, odst. 1 přednost v jízdě, jízda křižovatkou - 2 případy

Porušení zák. č. 361/2000 Sb. zaměstnavatelem (nespecifikováno) nevzniklo.

6.2 Prováděcí a interní předpisy, další zákony

V návaznosti na výše uvedené paragrafy zákoníku práce byla porušena ustanovení následujících předpisů:

zaměstnavatelem nebo jinou firmou (29 případů):

 • zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky BOZP - 16 případů
 • nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na BOZP na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky a do hloubky - 5 případů
 • nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci - 3 případy
 • nařízení vlády č. 495/2001 Sb., OOPP - 2 případy
 • nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na BOZP na staveništích - 1 případ
 • nařízení vlády č. 201/2010 Sb., hlášení a evidence PÚ - 1 případ
 • nařízení vlády č. 28/2002 Sb. - 1 případ

zaměstnancem (4 případy):

 • nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na BOZP na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky a do hloubky - 1 případ
 • předpis ČD – Op 16 - 1 případ
 • vnitřní předpis SŽDC – Bp 1 - 2 případy

jinou osobou nevzniklo

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail