Analýza smrtelné pracovní úrazovosti v ČR v roce 2014

Článek se zabývá ukazateli smrtelných pracovních úrazů zaznamenaných v ČR v roce 2014 a dále jejich vývojem od roku 2005. Mimo jiné uvádí charakteristiku smrtelných pracovních úrazů, k nimž došlo v roce 2014, vyjádřenou příčinami a okolnostmi, nehodami a zdroji nehod. Na konci článku v části 17. je tabulková část.

Část 13. 6 Porušené předpisy

Část 13. 6 Porušené předpisy

V roce 2014 došlo ke 107 událostem, které měly za následek 116 smrtelných pracovních úrazů. V této souvislosti došlo i k dalším typům úrazů, tj. nepracovním nebo pracovním s různou dobou pracovní neschopnosti a různé závažnosti. Bylo identifikováno 147 závad BOZP a 139 porušení některého předpisu, zejména zákona č. 262/2006 Sb. (zákoník práce), a to 43 porušení. Ve 43 případech byl porušen zákon č. 361/2000 Sb. (silniční zákon). Dále bylo evidováno 53 porušení ustanovení dalších zákonů a prováděcích předpisů, většinou v návaznosti na zákoník práce, viz tabulka č. 6. U zraněných zaměstnanců bylo shledáno pravděpodobné zavinění a na to navazující pravděpodobné porušení předpisů BOZP ve 13 případech. Přesné informace však nejsou v současné době k dispozici, protože oblastní inspektoráty práce nezjišťují porušení předpisů u zraněného zaměstnance (zákon č. 251/2005 Sb.). U 6 případů dopravních nehod nebyly informace o zavinění a porušených předpisech k dispozici.

Tabulka č. 6 Porušené předpisy a zavinění smrtelných pracovních úrazů v ČR v roce 2014 (VÚBP)

  předpis: zákon č. 262/2006 zákon č. 361/2000 další zákon, prováděcí předpis CELKEM předpisy BOZP zavinění pravdě-podobné zavinění a porušený předpis
kdo porušil:  
zraněný   7 28 4 39 41 13
jiná osoba   - 15 - 15 15 -
zaměstnavatel, jiná firma   36 - 49 85 36 -
CELKEM   43 43 53 139 92 13

6.1 Zákoník práce a silniční zákon

Nejčastěji porušeným předpisem byl zákoník práce. Často bývá shledáno porušení několika ustanovení zákoníku práce současně, a to zaměstnancem, zaměstnavatelem, eventuelně i jinou osobou.

Porušení zák. č. 262/2006 Sb. (zákoník práce) zaměstnancem - 7 případů

Nejčastěji se jedná o § 106, odst. 4,

 • zaměstnanec je povinen dbát o svou vlastní bezpečnost - 5 případů
 • písm. c) dodržovat právní a ostatní předpisy… -
 • písm. d) dodržovat při práci stanovené pracovní postupy - 1 případ
 • písm. e) nepožívat alkoholické nápoje… -

a § 92  - 1 případ

Porušení zák. č. 262/2006 Sb. jinou osobou nebylo zaznamenáno.

Porušení zák. č. 262/2006 Sb. (zákoník práce) zaměstnavatelem - 36 případů

Zaměstnavatel je povinen:

 • (§ 101) zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců - 6 případů

  • odst. 1 - 2 případy
  • odst. 2 -
  • odst. 3 - 4 případy
  • odst. 4 -
  • odst. 5 -
 • (§ 102) vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí - 11 případů

  • odst. 1 -2 případy
  • odst. 2 -
  • odst. 3 - 3 případy
  • odst. 4 - 5 případů
  • odst. 7 - 1 případ
 • (§ 103) nepřipustit, informovat, zajistit, sdělit, nahradit, zabezpečit - 15 případů

  • odst. 1 - 2 případy
  • odst. 1, písm. a) - 2 případy
  • odst. 1, písm. b) -
  • odst. 1, písm. d) -
  • odst. 1, písm. f) - 6 případů
  • odst  1, písm. g) - 1 případ
  • odst. 2 - 1 případ
  • odst. 2, písm. b) -
  • odst. 2, písm. c) - 2 případy
  • odst. 3 - 1 případ
 • ostatní ustanovení: § 104 - 4 případy

Porušení zák. č. 361/2000 Sb. (silniční zákon) zaměstnancem - 28 případů:

 • 5, odst. 1, písm. b) řidič je povinen věnovat se plně řízení - 14 případů
 • §   5, odst. 1, písm. c) řidič je povinen přizpůsobit jízdu -
 • §   5, odst. 2, písm. b) řidič je povinen nepožívat alkohol -
 • §   6, odst. 1, písm. a) povinnost připoutat se za jízdy bezp. pásem - 3 případy
 • §   9, odst. 1, písm. a) přepr.osoba se musí připoutat bezp. pásem - 1 případ
 • § 11, odst. 1 směr a způsob jízdy -
 • § 17 předjíždění - 2 případy
 • § 18, odst. 1 rychlost jízdy musí řidič přizpůsobit - 6 případů
 • § 19, odst. 1 vzdálenost mezi vozidly… -
 • § 22, odst. 1 přednost v jízdě, jízda křižovatkou -
 • § 54, odst. 2 chodec - 2 případy

Porušení zák. č. 361/2000 Sb. (silniční zákon) jinou osobou - 15 případů:

 • §   5, odst. 1, písm. b) řidič je povinen věnovat se plně řízení vozidla - 5 případů
 • § 18, odst. 1 rychlost jízdy musí řidič přizpůsobit… - 6 případů
 • § 22, odst. 1 přednost v jízdě, jízda křižovatkou - 4 případy

Porušení zák. č. 361/2000 Sb. zaměstnavatelem nebylo zaznamenáno.

6.2 Prováděcí a interní předpisy, další zákony

V návaznosti na výše uvedené paragrafy zákoníku práce byla porušena ustanovení následujících předpisů:

zaměstnavatelem nebo jinou firmou - 49 případů:

 • zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky BOZP - 19 případů
 • nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci - 5 případů
 • nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na BOZP na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky a do hloubky - 6 případů
 • nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na BOZP na staveništích - 3 případy
 • zákon č. 373/2011 Sb. - 2 případy
 • nařízení vlády č. 101/2005 Sb. - 2 případy
 • vyhláška ČBÚ č. 22/1989 Sb. - 2 případy
 • vyhláška ČBÚ č. 51/1989 Sb. - 1 případ
 • zákon ČNR č. 61/1988 Sb. - 1 případ
 • zákon č. 251/2005 Sb. - 1 případ
 • vyhláška č. 415/2003 Sb. - 1 případ
 • předpis SŽDC – Op 16 - 1 případ
 • norma ČSN – ISO č. 1819 - 1 případ
 • další předpis nespecifikovaný - 4 případy

zaměstnancem - 4 případy:

 • vyhláška ČBÚ č. 22/1989 Sb., o ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem v podzemí - 2 případy
 • nařízení vlády č. 28/2002 Sb. - 1 případ
 • předpis SŽDC – Op 16 o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci -1 případ

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail