Analýza smrtelné pracovní úrazovosti v ČR v roce 2014

Článek se zabývá ukazateli smrtelných pracovních úrazů zaznamenaných v ČR v roce 2014 a dále jejich vývojem od roku 2005. Mimo jiné uvádí charakteristiku smrtelných pracovních úrazů, k nimž došlo v roce 2014, vyjádřenou příčinami a okolnostmi, nehodami a zdroji nehod. Na konci článku v části 17. je tabulková část.

Část 2. 1.2 Vývoj smrtelné pracovní úrazovosti v ČR

Část 2. 1.2 Vývoj smrtelné pracovní úrazovosti v ČR

Vývoj smrtelné pracovní úrazovosti za poslední období je dokumentován časovými řadami základních ukazatelů za posledních deset let počínaje rokem 2005. Vývoj počtu smrtelných pracovních úrazů je znázorněn v grafu č. 1.1, vývoj četnosti smrtelných pracovních úrazů na 10 000 pojištěnců je znázorněn v grafu č. 1.2. Konkrétní hodnoty ukazatelů jsou uvedeny v tabulkové části (tab. č.1).

Smrtelná PÚ 2014

Smrtelná PÚ 2014

Smrtelná PÚ 2014

Průběh četnosti a počtu případů za uvedené období byl do roku 2006 totožný. V roce 2009 došlo k velkému poklesu počtu pojištěnců, ale počet případů a četnost klesly ještě výrazněji. Proti roku 2005 poklesl počet případů o 37 % a četnost o 35 %. V letech 2010 a 2011 došlo k nárůstu obou ukazatelů. V roce 2012 došlo při nárůstu počtu pojištěnců k poklesu obou ukazatelů. Graf č. 1.3 zobrazuje srovnání časových řad bazických indexů základních ukazatelů, kde bazickými hodnotami jsou hodnoty ukazatelů v roce 2005. Na poklesu smrtelné pracovní úrazovosti se v posledních letech nejvíce podílely změny v organizační struktuře národního hospodářství, odstraňování rizikových prací a jejich nahrazování automatizací a mechanizací. Projevuje se vliv zlepšujícího se způsobu prevence a řízení BOZP v ČR.

Graf č. 1.4 zobrazuje strukturu smrtelných pracovních úrazů v ČR v letech 2005 – 2014. Celkový počet smrtelných pracovních úrazů je rozčleněn do tří skupin úrazů znázorněných třemi samostatnými křivkami vývoje. Jsou to jednak smrtelné pracovní úrazy, ke kterým došlo při dopravních nehodách na pozemních komunikacích (nikoli samotných vlaků a sražení chodce vlakem), dále smrtelné pracovní úrazy hlášené SÚIP, kromě případů, ke kterým došlo při těchto dopravních nehodách, a dále úrazy hlášené ČBÚ, ke kterým došlo při hornické činnosti nebo činnosti podléhající vrchnímu dozoru ČBÚ.

Počet smrtelných pracovních úrazů při těchto dopravních nehodách v letech 2008 až 2012 klesal, což je odrazem dopravní úmrtnosti v ČR obecně. V roce 2013 tento počet stagnoval. Dopravní policie zaznamenala v letech 2004 až 2013 (s výjimkou roku 2007) pokles počtu usmrcených osob při dopravních nehodách na pozemních komunikacích. V roce 2013 tento počet činil 654 osob, tj. 62 usmrcených osob na milion obyvatel. V roce 2014 se tento pokles zastavil a došlo k nárůstu na 688 osob, tj. 66 usmrcených osob na milion obyvatel. Bohužel touto bilancí se ČR nemůže chlubit, neboť se na mezinárodním žebříčku nachází stále na jedné ze spodních příček. Porovnání je k dispozici z roku 2011 podle počtu usmrcených osob na milion obyvatel, kdy nejhůře si vedlo Polsko s hodnotou 109, ČR vykázala 73 a na prvních příčkách žebříčku byla Velká Británie (32), Švédsko (33) a Nizozemí (33).

Největší meziroční pokles počtu smrtelných pracovních úrazů při dopravních nehodách byl zaznamenán v roce 1998, kdy obdobný pokles počtu osob usmrcených  při dopravních nehodách zaznamenla i dopravní policie. Tento pokles je přičítán omezení maximální povolené rychlosti v obcích na 50 km/h.

Smrtelná PÚ 2014

V roce 2001 vstoupil v platnost zákon č. 361/2000 Sb . upravující např. povinnosti řidiče k zajištění  bezpečnosti chodců. Díky tomu byl při dopravních nehodách zaznamenán meziroční pokles počtu usmrcených osob. Významný meziroční pokles smrtelných pracovních úrazů při těchto dopravních nehodách byl zaznamenán až v roce 2003 a byl patrně ovlivněn přijetím zákona č. 475/2001 Sb., který upravuje pracovní dobu a odpočinek řidičů. Vzhledem k tomu, že dopravní nehody jsou vyšetřovány zpravidla jen dopravní policií, nelze přesně doložit, zda se zákon podílel i na poklesu počtu případů při těchto událostech.

Vývoj počtu smrtelných pracovních úrazů hlášených SÚIP s vyloučením případů, ke kterým došlo při výše uvedených dopravních nehodách, vykazuje obdobný trend jako vývoj celkového počtu smrtelných pracovních úrazů vykazovaný za Českou republiku. V roce 2012 byl zaznamenán pokles o 7 případů, v roce 2013 byl počet stejný jako v roce 2012 a v roce 2014 došlo k poklesu o 15 případů. Celkový počet za ČR však stoupl vlivem nárůstu počtu případů z dopravních nehod a z hornické činnosti. Tyto úrazy byly rozloženy do všech odvětví národního hospodářství, přičemž prvenství ve výskytu těchto případů mělo stavebnictví.

Počet smrtelných pracovních úrazů hlášených ČBÚ v roce 2013 klesl na 4, které se udály při 3 událostech. V roce 2014 došlo k nárůstu počtu případů na 11 a ty se udály při 9 událostech. Hromadný úraz byl způsoben důlním otřesem (3 případy). Při hornické činnosti došlo v letech 2009 – 2013 průměrně k 7 případům ročně. V roce 2005 došlo k výraznému poklesu počtu o 13 případů z důvodu útlumu (poklesu počtu pojištěnců) v tomto odvětví. V roce 2006  došlo jen ke 3 případům.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail